Odjel za opće jezikoslovlje

O odjelu

U Odjelu za opće jezikoslovlje provode se istraživanja u području terminologije, kognitivne lingvistike, generativne gramatike, teorije valentnosti, računalne lingvistike i drugih suvremenih jezikoslovnih teorija.


Iz povijesti Odjela:

Godine 1997. ustrojeni su Općejezikoslovni odjel i Odjel računalnoga jezikoslovlja. Od godine 2005. naziva se Odjel za opće i poredbeno jezikoslovlje, a današnji naziv nosi od 2014. godine.

Djelatnost Odjela:

  • U okviru programa Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (Struna) obrađuje se hrvatsko strukovno nazivlje različitih disciplina, izgrađuje se nacionalna terminološka baza Struna i razvija Hrvatski terminološki portal.
  • Proučavaju se terminološki i terminografski problemi i izrađuju teorijske studije s osobitim obzirom na hrvatski jezik.
  • Radi se na Bazi hrvatskih glagolskih valencija koja se sastoji od precizno definiranih značenja i sintaktičkih uzoraka iz određenih semantičkih skupina.
  • Provode se teorijska istraživanja konceptualne metafore i metonimije u hrvatskom jeziku u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi te se izrađuje baza konceptualnih i jezičnih metafora, metonimija te predodžbenih shema, kogova (cogs) i (kulturnih) okvira hrvatskoga jezika.
  • Prikuplja se i digitalizira jezična građa za reprezentativni korpus hrvatskoga standardnog jezika i korpuse starijih razdoblja hrvatskoga jezika.
  • Sastavlja se arealno-dijakronijski korpus hrvatskoga jezika u kojem će svakomu pisanom spomeniku hrvatskoga jezika biti pridružena i povijesna i zemljopisna koordinata, a primijenjene korpusnolingvističke i računalnolingvističke metode omogućit će mnogovrsno pretraživanje.
  • Izrađuju se dvojezični leksikografski priručnici.
  • Provode se općejezična i poredbenojezična istraživanja.

Projekti HRZZ-a:

Projekti financirani iz drugih vanjskih izvora:

Projekti financirani iz vlastitih sredstava

Međunarodni projekti:

Međunarodna suradnja:

Projekti MZOS-a 2007. – 2013:

Projekti MZOS-a 2007. – 2010.
  • Semantičke mreže i računalna leksikologija (dr. sc. Damir Ćavar)

Članovi Odjela sudjeluju u nastavi Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Sveučilišta u Zadru i na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Odjel surađuje s Odjelom za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru, Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša u Ljubljani, Odjelom UFR d'Études Interculturelles de Langues Appliquées Sveučilišta Paris Diderot u Parizu (Université Paris Diderot), s International Computer Science Institute (Berkeley), Odjelom za lingvistiku Sveučilišta Berkeley te s doktorskim studijima humanističkih znanosti Filozofskoga fakulteta u Splitu.

Odjelni projekti i suradnje

Suradnici na odjelu

Matea Birtić rođena je 1967. godine u Zagrebu. Diplomirala je 1995. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (povijest umjetnosti i opću lingvistiku). Također je studirala i švedski jezik. Magistrira...

Pročitaj više

Rodila se 1979. u Splitu. Osnovnu je školu završila u Lovreću, gimnaziju u Imotskom. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost i francuski jezik i književnost te završila slobodni trogodišnji studij rumunjskoga...

Pročitaj više

Rođen 1974. u Zagrebu, gdje sam stekao osnovnoškolsko, srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje. Od 1. 9. 2001. zaposlen sam u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Radim u zvanju znanstvenoga suradnika. Od 200...

Pročitaj više

Dr. sc. Ivana Matas Ivanković rođena je 22. veljače 1975. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu (Pedagoški obrazovni centar). Diplomirala je 1999. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu grupe Hrvat...

Pročitaj više

Rođen je 29. siječnja 1978. u Zagrebu, gdje je završio opću gimnaziju. Diplomirao je arheologiju i opću informatologiju godine 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2004. do 2007. radio je u obiteljskoj firm...

Pročitaj više

English CV in EuropassDiplomirala 2005. engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2015. doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike di...

Pročitaj više

Rođena je 1986. u Zagrebu. Preddiplomski studij kroatistike završila je 2008., a diplomski studij kroatistike i lingvistike 2011. obranivši diplomski rad pod naslovom Hrvatsko jezično savjetodavstvo. Na poslijediplom...

Pročitaj više

Rođen je 12. studenoga 1972. u Sisku. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnome gradu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 14. srpnja 1999. stekao je diplomu iz opće lingvistike i komparativne knji...

Pročitaj više

Dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju, diplomirala je 2002. i doktorirala 2007. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Kao Fulbrightov poslijedoktorand boravila je na Sveučiliš...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/