Rasprave Instituta za hrvatski jezik

(click for English)


Obavijesti / Notifications

Rasprave neće razmatrati predane rukopise koji prelaze 24 kartice (43 200 znakova s bjelinama)!
Rasprave will not consider submitted manuscripts exceeding 43200 characters (with spaces)!

Broj 45/1 dostupan u JATS XML formatu! / Issue 45/1 available in JATS XML format!


ISSN: 1331-6745
e-ISSN: 1849-0379
UDK: 80; 811.163.42
DOI: 10.31724/rihjj
Izdavač: Institut za hrvatski jezik
Ulica Republike Austrije 16, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Kategorizacija: a1

SCImago Journal & Country Rank


Učestalostizlaženja (godišnje): 2

Područja: humanističke znanosti, jezikoslovlje
Pravo korištenja: Radovi iz časopisa besplatno se smiju upotrebljavati za osobnu ili obrazovnu svrhu uz poštovanje autorskih prava autora i izdavača.
Kontakt
Adresa: Ulica Republike Austrije 16, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
tel.: +385 (0)1 3783 888, 3783 833
faks: +385 (0)1 3783 803
e-adresa: rasprave@ihjj.hr

Upute suradnicima

Glavni urednik:

Željko Jozić, Institut za hrvatski jezik, Zagreb

Izvršni urednik:

Vuk-Tadija Barbarić, Institut za hrvatski jezik, Zagreb

Urednik broja:

Domagoj Vidović, Institut za hrvatski jezik, Zagreb

Uredništvo:

Vuk-Tadija Barbarić, Institut za hrvatski jezik, Zagreb

Marijana Horvat, Institut za hrvatski jezik, Zagreb

Lana Hudeček, Institut za hrvatski jezik, Zagreb

Željko Jozić, Institut za hrvatski jezik, Zagreb

Ivana Kurtović Budja, Institut za hrvatski jezik, Zagreb

Ivana Matas Ivanković, Institut za hrvatski jezik, Zagreb

Milica Mihaljević, Institut za hrvatski jezik, Zagreb

Kristina Štrkalj Despot, Institut za hrvatski jezik, Zagreb

Domagoj Vidović, Institut za hrvatski jezik, Zagreb

Međunarodno uredničko vijeće:

Wayles Browne, Cornell University, Ithaca, New York, SAD

Maciej Czerwiński, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Słowiańskiej, Krakov, Poljska

Damir Ćavar, Indiana University Bloomington, Indiana, SAD

Georg Holzer, Universität Wien, Beč, Austrija

Keith Langston, University of Georgia, Athens, Georgia, SAD

Jouko Lindstedt, University of Helsinki, Helsinki, Finska

Tijmen Cornelis Pronk, Universiteit Leiden, Leiden, Nizozemska

Andrej N. Soboljev, Russian Academy of Sciences, Institute for Linguistic Studies, Sankt-Peterburg, Rusija

Tajnica uredništva:

Dubravka Ivšić Majić, Institut za hrvatski jezik, Zagreb

Područje djelovanja

Rasprave su jedan od vodećih hrvatskih jezikoslovnih časopisa koji objavljuje znanstvene, pregledne i stručne radove iz područja jezikoslovne kroatistike, slavistike i općega jezikoslovlja.

Rasprave objavljuju radove koji se temelje na jasno definiranome teorijskom okviru s precizno razrađenom metodologijom kojom se analizira jezična građa ili problematizira određena jezikoslovna tema. Posebna se pozornost pridaje objavljivanju prikaza, osvrta i ocjena recentnih domaćih i inozemnih knjiga iz područja jezikoslovne kroatistike, slavistike i općega jezikoslovlja.

Politika otvorenoga pristupa

Časopis Rasprave otvorenoga je tipa i sav je sadržaj slobodno dostupan bez naknade za korisnika ili ustanovu. Korisnici mogu bez prethodnoga traženja dopuštenja izdavača ili autora čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, ispisivati, pretraživati ili mrežno povezivati članke objavljene u časopisu. Takva je politika sukladna definiciji Budimpeške inicijative o otvorenome pristupu. Objavljeni izvor mora biti citiran.

Uredništvo Rasprava ne naplaćuje predaju priloga ni njihovu obradu.

Recenzijski postupak

Svi radovi prolaze početno vrednovanje Uredništva časopisa koje odlučuje o tome može li se rad uzeti u obzir za objavljivanje i poslati u recenzijski postupak. Nakon pozitivnoga početnog vrednovanja znanstveni radovi prolaze postupak obostrano anonimne recenzije u kojemu se ne otkriva ni identitet autora ni identitet recenzenta. Recenzijski postupak provode najmanje dva recenzenta koji procjenjuju zadovoljava li rad uvriježene akademske standarde struke i standarde časopisa.

U slučaju neslaganja recenzenata o kategoriji rada, odluku donose Uredništvo časopisa i glavni urednik časopisa ili se rad šalje trećemu recenzentu.

Etika objavljivanja i zlouporaba

Časopis Rasprave djeluje u skladu s prihvaćenim načelima etičnosti u znanosti, a sprečavanje zlouporabe u akademskome izdavaštvu jedno je od područja kojemu časopis posvećuje osobitu pozornost.

Slanjem priloga autori potvrđuju izvornost sadržaja i jamče da poslani radovi nisu prethodno objavljeni na drugome jeziku (dijelom ili u cijelosti) te da nisu u postupku objavljivanja u kojoj drugoj publikaciji.

Uredništvo časopisa u potpunosti se odriče odgovornosti za moguće slučajeve plagiranja u zaprimljenim prilozima. Autori snose punu odgovornost za svaki slučaj plagiranja, bez obzira na to je li otkriven tijekom recenzijskoga postupka ili nakon objave rada u časopisu.

Autorska prava

Časopis Rasprave nositelj je prava nad svim u njemu objavljenim radovima. Autor zadržava pravo ponovnoga objavljivanja priloga u drugome djelu kojemu je autor, primjerice u obliku poglavlja u vlastitoj knjizi. Međutim, u slučaju objavljivanja u drugoj publikaciji, potrebno je navesti da je rad izvorno objavljen u časopisu Rasprave.

Rasprave su licencirane pod licencijom Creative Commons dostupnoj na: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Zastupljenost u bazama podataka

Časopis se navodi u međunarodnim bazama Bibliography of Linguistic Literature, Emerging Sources Citation Index (WoS), Linguistics Abstracts Online, LLBA Linguistics and Language Behaviour Abstracts, Linguistic Bibliography Online,MLA International Bibliography, Scopus, FRANCIS: Institut de l'information scientifique et technique, ERIH, DOAJ.

Rasprave nude sve svoje cjelovite radove na mreži, bez odgode, a to se ne naplaćuje ni korisnicima ni njihovim institucijama.

Svi objavljeni brojevi Rasprava dostupni su na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske – Hrčku.

Aktivan u Hrčku

Učestalost izlaženja

Rasprave izlaze redovito od 1968. godine, a od 2010. godine dvaput godišnje.

Naklada

Rasprave se priređuju u Službi za izdavačku djelatnost i računalnu podršku Instituta za hrvatski jezik, a tiskaju se uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja u nakladi od 150 primjeraka po svesku.

_____________________________________________________________________________________________________

INFORMATION IN ENGLISH

_____________________________________________________________________________________________________

ISSN: 1331-6745

e-ISSN: 1849-0379

UDC: 80; 811.163.42

DOI: 10.31724/rihjj

Publisher: Institute for the Croatian Language
Ulica Republike Austrije 16, HR-10000 Zagreb, Croatia

Categorization (CRO): a1

SCImago Journal & Country Rank

Publication frequency (annually): 2

Areas of coverage: Humanities; Linguistics

User Rights: Papers published in this journal can be used for personal or educational purposes while respecting the rights of authors and publishers.

Contact information:

Address: Ulica Republike Austrije 16, HR-10000 Zagreb, Croatia

Telephone number: +385 (0)1 3783 888, 3783 833

Fax number: +385 (0)1 3783 803

E-mail address: rasprave@ihjj.hr

Guidelines for contributors

Journal editors

Editor-in-chief:

Željko Jozić, Institute for the Croatian Language, Zagreb

Executive editors:

Vuk-Tadija Barbarić, Institute for the Croatian Language, Zagreb

Guest Editor:

Domagoj Vidović, Institute for the Croatian Language, Zagreb

Editorial Board:

Vuk-Tadija Barbarić, Institute for the Croatian Language, Zagreb

Marijana Horvat, Institute for the Croatian Language, Zagreb

Lana Hudeček, Institute for the Croatian Language, Zagreb

Željko Jozić, Institute for the Croatian Language, Zagreb

Ivana Kurtović Budja, Institute for the Croatian Language, Zagreb

Ivana Matas Ivanković, Institute for the Croatian Language, Zagreb

Milica Mihaljević, Institute for the Croatian Language, Zagreb

Kristina Štrkalj Despot, Institute for the Croatian Language, Zagreb

Domagoj Vidović, Institute for the Croatian Language, Zagreb

International Advisory Board:

Wayles Browne, Cornell University, Ithaca, New York, USA

Maciej Czerwiński, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Słowiańskiej, Krakow, Poland

Damir Ćavar, Indiana University Bloomington, Indiana, USA

Georg Holzer, Universität Wien, Vienna, Austria

Keith Langston, University of Georgia, Athens, Georgia, USA

Jouko Lindstedt, University of Helsinki, Helsinki, Finland

Tijmen Cornelis Pronk, Universiteit Leiden, Leiden, Netherlands

Andrey N. Sobolev, Russian Academy of Sciences, Institute for Linguistic Studies, St. Petersburg, Russia

Editorial Secretary:

Dubravka Ivšić Majić, Institute for the Croatian Language, Zagreb

Focus and scope

Rasprave, one of Croatia’s leading linguistic journals, publishes scholarly articles and reviews from the areas of: Croatian language, Slavic studies, and general linguistics.

Rasprave publishes papers with a clearly defined theoretical framework and a clearly specified methodology that analyzes linguistic materials or discusses certain linguistic topics. A special place is given to reviews, as well as to descriptions of recent domestic and foreign publications concerning the Croatian language, Slavic studies, and general linguistics.

Open access policy

Rasprave is an open access journal. Its contents are available without charge to individual users and institutions. Journal users may read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of the articles published in the journal without seeking prior permission from the publisher or author(s). This policy is consistent with the BOAI definition of Open Access (http://www.soros.org/openaccess). Published source must be acknowledged with citation.

There are no submission or reviewing fees.

Review process

All submitted papers undergo an initial evaluation by the Editorial Board, which decides if the paper will be considered for publication. After a positive initial evaluation, papers undergo a double-blind peer review. The review process is carried out by at least two reviewers, who will assess whether or not the paper meets professional academic standards and the standards of the journal.

In case there is a discrepancy in the categorisation of the paper, the Editoral Board and the editor-in-chief will decide on the categorisation, or the paper will be sent to a third reviewer.

Publishing ethics and misuse

Rasprave acts in accordance with accepted practices dealing with ethical issues in science. The journal dedicates a significant amount of attention to the prevention of any wrongdoing in its academic publishing.

By submitting their papers, authors implicitly confirm the originality of their papers’ content and guarantee that the papers have not been previously published in another language, either in part or in full, and that the paper is not currently under consideration for publication elsewhere.

The journal's Editorial Board cannot be held liable for any potential plagiarism in the papers it receives. The authors themselves bear full responsibility in cases of plagiarism, regardless if such cases are discovered during the review process or after publishing in the journal.

Copyright and publishing rights

Rasprave retains the copyright and publishing rights for all published papers. The author(s) retain the right to republish the paper in another publication of which they are the author, for example, as a chapter in their own book. However, should the author(s) wish to publish their paper in a publication authored or edited by a third party, the third party is obliged to obtain written permission for publication from the Editorial Board of Rasprave.

Rasprave are licensed under Creative Commons License available at: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Citation databasess

The journal is indexed in prominent databases: Bibliography of Linguistic Literature, Emerging Sources Citation Index (WoS), Linguistics Abstracts Online, LLBA Linguistics and Language Behaviour Abstracts, Linguistic Bibliography Online,MLA International Bibliography, Scopus, FRANCIS: Institut de l'information scientifique et technique, ERIH, DOAJ.

Rasprave offers its content immediately and free of charge to all users.

All papers published in Rasprave are available at Hrčak, the Portal of Scientific Journals of Croatia.

Active in Hrčak

Publication frequency

Rasprave has been published regularly since 1968, and biannually since 2010.

Circulation

Rasprave is prepared by the Publishing and IT Department of the Institute for the Croatian Language, and it is printed with financial assistance from the Ministry of Science and Education, 150 copies per issue.

Arhiva/Archive

2023.
Vol. 49 No. 2
Vol. 49 No. 1
2022.
Vol. 48 No. 2
Vol. 48 No. 1
2021.
Vol. 47 No. 2
Vol. 47 No. 1
2020.
Vol. 46 No. 2
Vol. 46 No. 1
2019.
Vol. 45 No. 2
Vol. 45 No. 1
2018.
Vol. 44 No. 2
Vol. 44 No. 1
2017.
Vol. 43 No. 2
Vol. 43 No. 1
2016.
Vol. 42 No. 2
Vol. 42 No. 1
2015.
Vol. 41 No. 2
Vol. 41 No. 1
2014.
Vol. 40 No. 2
Vol. 40 No. 1
2013.
Vol. 39 No. 2
Vol. 39 No. 1
2012.
Vol. 38 No. 2
Vol. 38 No. 1
2011.
Vol. 37 No. 2
Vol. 37 No. 1
2010.
Vol. 36 No. 2
Vol. 36 No. 1
2009.
Vol. 35 No. 1
2008.
Vol. 34 No. 1
2007.
Vol. 33 No. 1
2006.
Vol. 32 No. 1
2005.
Vol. 31 No. 1
2004.
Vol. 30 No. 1
2003.
Vol. 29 No. 1
2002.
Vol. 28 No. 1
2001.
Vol. 27 No. 1
2000.
Vol. 26 No. 1
1999.
Vol. 25 No. 1
1997.
Vol. 23-24 No. 1
1996.
Vol. 22 No. 1
1995.
Vol. 21 No. 1
1994.
Vol. 20 No. 1
1993.
Vol. 19 No. 1
1992.
Vol. 18 No. 1
1991.
Vol. 17 No. 1
1990.
Vol. 16 No. 1
1989.
Vol. 15 No. 1
1988.
Vol. 14 No. 1
1987.
Vol. 13 No. 1
1986.
Vol. 12 No. 1
1984.
Vol. 10-11 No. 1
1982.
Vol. 8-9 No. 1
1980.
Vol. 6-7 No. 1
1979.
Vol. 4-5 No. 1
1977.
Vol. 3 No. 1
1973.
Vol. 2 No. 1
1968.
Vol. 1 No. 1

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/