dr. sc. Željko Jozić

Odjel za dijalektologiju

Zvanje: znanstveni savjetnik E-pošta: zjozic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-833 Broj sobe: 301

Životopis

Rođen je 1970. godine u Vinkovcima; odrastao i osnovno obrazovanje stekao je u Županji. Klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu i Đakovu, a studij jugoslavistike na osječkome Pedagoškom fakultetu (danas Filozofski fakultet) upisao 1990. godine. Od 1991. godine prelazi u Zagreb, gdje na Filozofskome fakultetu nastavlja studij kroatistike. Studij latinskoga jezika upisao je 1992. godine. Od 1993. godine radi kao honorarni suradnik na Hrvatskoj televiziji u Službi za jezik i govor sve do 2003. godine, i to ponajprije kao lektor i jezični savjetnik, ali i kao novinar za potrebe jezičnih emisija. Godine 1996. diplomirao je s temom o jeziku proznih djela Ivana Kozarca (povjerenstvo: akademik Marko Samardžija, mentor, prof. dr. Josip Silić, prof. dr. Ivo Pranjković). Od svibnja 1997. godine zaposlen je na TV kući Mreža, a usporedno upisuje poslijediplomski studij opće lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu.

Od 1997. godine zaposlen je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao znanstveni novak na projektu Hrvatski dijalektološki atlas. Godine 2001. stekao je stupanj magistra humanističkih znanosti obranom magistarskoga rada Fonologija govorâ brodskoga Posavlja (povjerenstvo: dr. sc. Mira Menac-Mihalić, mentorica, dr. sc. Vida Barac-Grum, dr. sc. Mijo Lončarić). Iste godine upisao doktorski studij kroatistike također na Filozofskome fakultetu u Zagrebu.

Od 2003. godine prelazi na institutski projekt Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika sa zadaćom digitalizacije istoimena rječnika. U dvogodišnjem razdoblju digitalizirao šest svezaka Rječnika te preostala četiri računalno ujednačio (sveukupno 10 svezaka), čime je revolucioniran rad na Rječniku jer su se stekli uvjeti za umreženu računalnu obradbu Rječnika koja je danas aktualna.

Godine 2005. obranio je doktorsku disertaciju Morfološko-naglasna poredbena analiza ikavskojekavskih štokavskih govora oko Županje i Orašja (povjerenstvo: dr. sc. Mira Menac-Mihalić, mentorica, akademik Milan Moguš, prof. dr. Ljiljana Kolenić). Od svibnja iste godine radi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na projektu Hrvatska jezična mrežna riznica, a uz to je i suradnik na regionalnom međujadranskom projektu Interadria, Interreg IIA – Transfrontaliero Adriatico: Digitalizacija rukopisnoga rječnika Ivana Tanzlinghera Zanottija, što je rezultiralo mrežnim izdanjem navedenoga rječnika: Vocabolario di tre nobilissimi linguaggi italiano, illirico, e latino.

U znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika izabran je 2006., 2012. izabran je u znanstveno zvanje višega znanstvenog suradnika, a 2019. izabran je u zvanje znanstvenoga savjetnika.

Od 2007. do 2014. godine voditelj je znanstvenoga projekta Digitalna obradba hrvatske narječne građe.

Od 2009. imenovan je voditeljem Odjela za dijalektologiju (do siječnja 2017.) Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Od iste godine predsjednik je Etičkoga povjerenstva Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (do 2012. godine), kojemu je član od 2006. godine.

Na doktorskome studiju Povijesti jezika i dijalektologije na Filozofskome fakultetu u Rijeci vodi izborni kolegij Digitalizacija hrvatske narječne građe.

Od 2009. suvoditelj je koordinator za područje Hrvatske projekta Finske akademije Updating the Sociology of Language in the Balkans, voditelja prof. dr. Jouka Lindstedta, Sveučilište u Helsinkiju, a od 2010. do 2012. godine bio je poslijedoktorand istraživač na istome projektu Finske akademije. Kao član projektnog tima osmislio je sociolingvističko istraživanje jezičnoga stanja u Bosni i Hercegovini koje je samostalno organizirao i proveo u razdoblju 2010. – 2011. obišavši šest sveučilišnih centara u BiH (Bihać, Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Mostar – oba sveučilišta). Na Helsinškom sveučilištu, Department of Modern Languages, studij West and South Slavonic Languages and Cultures, u ljetnom semestru akademske godine 2010./2011. održao kolegij na dodiplomskom studiju New Methods and Principles in Dialectology. U ljetnom semestru akademske godine 2011./2012. održao kolegij Uvod u dijalektologiju srednjojužnoslavenskih jezika, također na dodiplomskome studiju West and South Slavonic Languages and Cultures na Sveučilištu u Helsinkiju.

Sudjeluje u radu Povjerenstva za odobravanje udžbenika hrvatskoga jezika pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, a pri istom ministarstvu od 2010. do 2012. bio je član Stručnoga povjerenstva za znanstveno izdavaštvo.

Redaktor je dvaju dijalektoloških rječnika: Rječnika varaždinskoga govora Tomislava Lipljina i Rječnika sela Hrvatski Grob Ferdinanda Takača, a recenzent je monografije Kratki navuk jezičnice horvatske, Jezik stare kajkavske književnosti Antuna Šojata. Od 2011. godine član je Izvršnog uredništva Rasprava Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a izvršni je urednik Rasprava Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje za broj 37. (sv. 1 i 2). Od 2012. godine glavni je urednik Rasprava: Časopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Recenzent je znanstvenih i stručnih članaka iz područja jezikoslovlja za znanstvene časopise Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Fluminensia.

Mentor je doktorske disertacije Fonologija i morfologija mjesnih govora slivanjskoga područja Perine Vukše Nahod na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Od 15. svibnja 2012. godine ravnatelj je Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, od 2016. godine ravnatelj je Instituta u drugome, od 2020. godine u trećem mandatu, a od 2024. u četvrtome mandatu.

U lipnju 2012. godine pokrenuo je izradu Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Konačna inačica predstavljena je javnosti 27. lipnja 2013. godine i od tada je trajno javno dostupna na internetu.

Od 2013. do 2015. godine predavač je grupe kolegija hrvatskoga jezika na prvoj Visokoj školi za komunikacijski menadžment Edward Bernays u Zagrebu.

Od studenoga 2013. godine član je Upravnoga vijeća Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

U ožujku 2014. godine pokrenuo je znanstveno-popularni časopis Hrvatski jezik, kojemu je glavni i odgovorni urednik.

U lipnju 2014. godine nakon provedenoga postupka izbora imenovan je docentom južnoslavenskih jezika Sveučilišta u Helsinkiju.

Zajedno sa svim suautorima kao idejni začetnik i glavni urednik Hrvatskoga pravopisa dobitnik je najvišeg državnog priznanja u području odgoja i obrazovanja Nagrade Ivan Filipović za znanstveni i stručni rad za 2013. godinu.

Od lipnja 2017. godine član je Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika.

Zajedno sa suautorima Prvoga školskoga pravopisa hrvatskoga jezika Lanom Hudeček, Kristianom Lewisom i Milicom Mihaljević dobitnik je Nagrade Ivan Filipović za znanstveni i stručni rad za 2016. godinu.

Od studenoga 2018. član je Povjerenstva za izradu Pravilnika o udžbeničkom standardu te odabiru i načinu rada stručnih povjerenstava Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

Od veljače 2020. član je Odbora za lektorate pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH.

Od listopada 2021. član je Izvršnoga odbora (Executive Committee) Europske federacije nacionalnih instituta za jezik (EFNIL).

Dobitnik je godišnje nagrade Hrvatskoga antropološkog društva, Medalje "Dragutin Gorjanović Kramberger" za 2023. godinu.

Izobrazba

1990. – 1995. studij kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1990.-1991. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)

1992. – 1993. studij latinskoga jezika

1996. diplomirao studij kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: Zrcaljenje slavonskoga dijalekta u proznim djelima Ive Kozarca, mentor prof. dr. Marko Samardžija

1997. – 1999. poslijediplomski studij opće lingvistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2001. magistarski rad na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: Fonologija govorâ brodskoga Posavlja, mentorica prof. dr. Mira Menac-Mihalić

2001. – 2003. doktorski studij kroatistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2005. doktorska disertacija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: Morfološko-naglasna poredbena analiza ikavskojekavskih štokavskih govora oko Županje i Orašja, mentorica prof. dr. Mira Menac-Mihalić

2010. – 2012. poslijedoktorsko usavršavanje na sveučilištu u Helsinkiju, Finska, mentor prof. dr. Jouko Lindstedt.

Bibliografija

Barbarić, Vuk-Tadija; Horvat, Marijana; Jozić, Željko; Lewis, Kristian; Perić-Gavrančić, Sanja; Štrkalj Despot, Kristina. 2021. Judita Marka Marulića: transkripcija i prilagodba na suvremeni hrvatski jezik. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

Horvat, Marijana; Jozić, Željko. 2021. Frazemi, kolokacije i slobodne leksičke sveze u Blagu jezika slovinskoga Jakova Mikalje. Kroz prostor i vrijeme : Zbornik u čast Miri Menac-Mihalić. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. FF press. Zagreb, 419–431.

Jozić, Željko; Baraban, Borko; Filipić, Lobel. 2021. Linguistic changes and communication structure under the influence of social networks. Movements, European Realites, New Developing Trends, Osijek, 74–95.

Baraban, Borko; Jozić, Željko. 2019. Časopis Naš jezik u kontekstu hrvatskoga jezikoslovlja prve polovice 20. stoljeća. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 45/1, Zagreb, 1–26.

Jozić, Željko. 2018. The Institute for Croatian Language and Linguistics and its role in developing the modern Croatian language, zbornik radova s konferencije "National language institutions and national languages", EFNIL, Mannheim, 2. – 4. listopada 2017.

Lovrić Jović, Ivana; Jozić, Željko. 2016. Libro od svetoga Vlaha, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

Hudeček, Lana, Jozić, Željko; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica. 2016. Prvi školski pravopis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Jozić, Željko; Matas Ivanković, Ivana; Mihaljević, Milica. 2016. 555 jezičnih savjeta, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

Hanzir, Štefica; Horvat, Jasna; Jakolić, Božica; Jozić, Željko; Lončarić, Mijo. 2015. Rječnik kajkavske donjosutlanske ikavice, Udruga Ivana Perkovca – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Šenkovec – Zagreb.

Crnić Novosel, Mirjana; Ćurković, Dijana; Jozić, Željko; Vukša Nahod, Perina. 2014. Nazivi za sestrinu kćer u čakavskome narječju. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 40/1, Zagreb, 59–76.

Jozić, Željko; Birtić, Matea; Blagus Bartolec, Goranka; Budja, Jurica; Hudeček, Lana; Kovačević, Barbara; Lewis, Kristian; Matas Ivanković, Ivana; Mihaljević, Milica; Milković, Alen; Miloš, Irena; Ramadanović, Ermina; Stojanov, Tomislav; Štrkalj Despot, Kristina. 2013. Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb (mrežno izdanje, od 27. lipnja 2013.).

Benacchio, Rosanna; Steenwijk, Han; Jozić, Željko; Vajs, Nada. 2012. Digitalna obradba rukopisnoga rječnika 'Vocabolario di tre nobilissimi linguaggi, italiano, illirico, e latino' Ivana Tanzlinghera Zanottija (1651.–1732.). Filologija, 58, 19–38.

Jozić, Željko. 2012. Linguistic (Un)reality in Contemporary Bosnia and Herzegovina. Slavica Helsingiensia, 41, 33–46.

Jozić, Željko; Vukša, Perina; Ćurković Dijana. 2011. Nazivi za bratova sina u hrvatskome jeziku // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 37/2, Zagreb, 393–422.

Jozić, Željko. 2011. O digitalnoj dijalektološkoj kartografiji. Zbornik radova Međimurskih filoloških dana, Čakovec, 75–90.

Celinić, Anita; Čilaš Šimpraga, Ankica; Jozić, Željko; Kurtović Budja, Ivana. 2010. Prinosi hrvatskoj dijalektnoj fonologiji, Književni krug Split – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Split – Zagreb.

Jozić, Željko; Virč, Ines. 2009. Kajkavski ikavski govor Hrebine i kajkavski ekavski govor Kupljenova, fonološke usporednice. Filologija, 53, Zagreb, 55–92.

Jozić, Željko. 2009. Mate Hraste o dijalektološkim istraživanjima. Hrvatski dijalektološki zbornik, 15, Zagreb, 35–41.

Jozić, Željko. 2009. Jat u Gradištu danas. Šokačka rič 6, Vinkovci, 141–151.

Jozić, Željko. 2008. Još ponešto o terenskom istraživanju. Šokačka rič 5, Vinkovci, 151-156.

Jozić, Željko. 2008. O morfološko-naglasnim razlikama posavskih govora u Slavoniji i Bosni. Hrvatski dijalektološki zbornik, 14, Zagreb, 187–196.

Jozić, Željko. 2007. O metodologiji terenskog istraživanja. Šokačka rič 4, Vinkovci, 155–162.

Jozić, Željko. 2006. Opće značajke slavonskoga (ne)primijenjene na filmu. Šokačka rič 3, Vinkovci, 233–242.

Jozić, Željko. 2004. Glagolski sustav ikavskojekavskih posavskih govora. Filologija, 43, Zagreb, 31–54.

Jozić, Željko. 2004. Neke osobitosti posavske akcentuacije. Šokačka rič 2, Vinkovci, 23–30.

Jozić, Željko. 2004. Najstariji naglasni tip posavskoga govora danas. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 30, Zagreb, 73–83.

Jozić, Željko. 2003. O istraživanju dijalekatske sintakse. Hrvatski dijalektološki zbornik, 12, Zagreb, 97–102.

Lončarić, Mijo; Jozić, Željko. 2003. Gramatička istraživanja hrvatskih govora u Slovačkoj. Tradicia a perspektivy gramatickeho vyskumu na Slovensku, Bratislava, 119–129.

Heffer, Hrvoja; Jozić, Željko. 2001. Hrvatsko športsko nazivlje 1941. i 1990. Zbornik radova Drugoga hrvatskoga slavističkog kongresa u Osijeku, Zagreb, 409–415.

Jozić, Željko. 2000. Fonološki sustav govora Svilaja. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 26, Zagreb, 73–82.

Sudjelovanje na kongresima i znanstvenim skupovima

4. međunarodna konferencija: Europski realiteti – kretanja, Osijek, 12. i 13. prosinca 2019.; referat: Jezične promjene i struktura komunikacije pod utjecajem društvenih mreža (s L. Filipićem i B. Barabanom),

Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, znanstveni skup održan u Zagrebu 18. – 20. listopada 2012.; referat u suautorstvu s Dijanom Ćurković, Perinom Vukša Nahod i Mirjanom Crnić Novosel: Sestrična, nećakinja, neputa, nevoda.

Crossing Borders: 12th Finnish Colloquium of Southeast European Studies, znanstveni skup održan u Helsinkiju (Finska) 17. i 18. studenoga 2011.; referat: Linguistic (Un)reality in Bosnia and Herzegovina.

Ilse Lehiste Memorial Sympozium, znanstveni skup održan u Columbusu (Ohio, SAD) 11. i 12. studenoga 2011.; referat: Some specialties of Croatian dialectological prosodic system(s).

Balkan Peace: Trauma and Utopia, Eleventh Finnish Colloquium of Southeast European Studies, znanstveni skup održan u Lietu (Finska) 7. i 8. listopada 2010.; referat: Complexity and Diversity of Standard Language(s) in Contemporary Bosnia and Herzegovina.

Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres, znanstveni skup održan u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) 26.–28. svibnja 2011.; referat: O morfološko-naglasnim razlikama posavskih govora u Slavoniji i Bosni.

5. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup, znanstveni skup održan u Zagrebu 3. i 4. prosinca 2009.; referat u suautorstvu s Nadom Vajs: Digitalna obradba rukopisnoga rječnika Vocabolario di tre nobilissimi linguaggi, italiano, illirico, e latino Ivana Tanzlinghera Zanottija.

Međimurski filološki dani, znanstveni skup održan u Čakovcu 24. i 25. travnja 2009.; referat: O digitalnoj dijalektološkoj kartografiji.

11. Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, znanstveni skup održan Zagrebu 15. – 17. svibnja 2008., referat: Mate Hraste o dijalektološkim istraživanjima.

Šokačka rič 3, znanstveni skup održan u Vinkovcima 11. i 12. studenoga 2005.; referat: Opće značajke slavonskoga (ne)primijenjene na filmu.

First International Workshop on Balto-Slavic Accentology, znanstveni skup održan u Zagrebu 1. i 2. srpnja 2005.; referat: On the accentuation of Štokavian Posavina dialect.

Šokačka rič 2: znanstveni skup održan u Vinkovcima 26. i 27. studenoga 2004.; referat: Neke osobitosti posavske akcentuacije.

Hrvatski štokavski dijalekti, 10. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, znanstveni skup održan u Zagrebu 11. i 12. studenoga 2004.; referat: O morfološko-naglasnim razlikama posavskih govora u Slavoniji i Bosni.

The Eleventh International Conference on Methods in Dialectology (Methods XI), znanstveni skup održan u Joensuuu (Finska) 5. – 9. kolovoza 2002.; referat u suautorstvu s Mijom Lončarićem: Kroatische Sprache / Dialekte und Nachbarnsprachen.

Jezyki mniejszosci i jezyki regionalne (regiolekty), znanstveni skup održan u Varšavi (Poljska) 23.–25. listopada 2001.; referat: Jezik Hrvata izvan Hrvatske.

Inojezični utjecaji u hrvatskim dijalektima; Dijalekatska sintaksa, 9. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima; znanstveni skup održan u Zagrebu 13. i 14. studenoga 2000.; referat: Kako istraživati dijalekatsku sintaksu.

Slovensko-chorvatske jazykove a literarne vztahy, znanstveni skup održan u Bratislavi (Slovačka) 22. i 23. travnja 1999.; referat u suautorstvu s Mijom Lončarićem: Hrvatski jezik u slovačkom okružju.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/