dr. sc. Vuk-Tadija Barbarić

Odjel za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju

Zvanje: viši znanstveni suradnik E-pošta: vtbarbar@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-827 Broj sobe: 201

Životopis

Rođen 1981. u Beogradu. Osnovnu školu pohađa u Beogradu i Žrnovnici, a opću gimnaziju završava u Splitu. Diplomirao u travnju 2008. hrvatski jezik i književnost na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru. Iste godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koji završava u travnju 2015. godine.

Radio u Gradskoj knjižnici u Zadru (travanj 2007. – ožujak 2008.), a u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje radi od ožujka 2009. godine.

Od 2019. godine član je Uredništva Rasprava: Časopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje s posebnim zaduženjem za međunarodnu vidljivost (izvršni urednik 2021. godine), a krajem 2022. godine postao je trajni izvršni urednik časopisa. Tajnik je institutskoga znanstveno-popularnog časopisa Hrvatski jezik od njegova pokretanja 2014. godine. Obnašao je i dužnost predsjednika Znanstvenoga vijeća Instituta (dva dvogodišnja mandata od siječnja 2019. do siječnja 2023.).

Trenutačno vodi jedan projekt u okviru osnovne institutske djelatnosti:

Surađuje na projektima u okviru osnovne institutske djelatnosti Religijski pravopis (od 2018.), Rječnik dubrovačkoga govora (2021.), De imitatione Christi na trima stilizacijama hrvatskoga književnog jezika (2021.) te na projektu Retrogram, koji financira HrZZ, kao izvanprojektni suradnik, a prije je surađivao i na sljedećim projektima:

  • Starohrvatski rječnik (MZOŠ) i Starohrvatski rječnik i korpus hrvatskoga jezika do konca 16. st. (2009. – 2018.)
  • Padeži, finitnost i kongruencija u slavenskim jezicima (2014. – 2015.)
  • Documentation and Interpretation of the Earliest Croatian (HrZZ) (2014. – 2018.)
  • Matija Divković u hrvatskoj kulturi (Adris) (2016.)

Poveznice: Hrvatska znanstvena bibliografija, Academia.edu, ResearchGate, Google Znalac.

Izobrazba

  • 2015. Doktorat znanosti. Poslijediplomski doktorski studij lingvistike, Filozofski fakultet u Zagrebu
  • 2008. Diploma Sveučilišta u Zadru, profesor hrvatskoga jezika i književnosti

Bibliografija

Knjige

2021. Judita Marka Marulića: transkripcija i prilagodba na suvremeni hrvatski jezik. Gl. urednik: Željko Jozić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. [preuzmi impressum i Predgovor] (suautorstvo s M. Horvat, Ž. Jozić, K. Lewis, S. Perić Gavrančić i K. Štrkalj Despot)

2020. Bernardinov lekcionar 1495. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. [preuzmi impressum i Predgovor] (s K. Štrkalj Despot)

2017. Nastajanje i jezično oblikovanje hrvatskih lekcionara. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. [preuzmi impressum i Sadržaj]

2016. Besjede fra Matije Divkovića. Gl. urednik: Željko Jozić. Urednici: Vuk-Tadija Barbarić, Marijana Horvat, Marko Karamatić. Rječnik manje poznatih riječi i tumač imena: Sanja Perić Gavrančić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. (suautorstvo s M. Horvat, M. Kramarić i A. Radošević) [preuzmi impressum, Kazalo i Uvodnu besjedu]


Znanstveni radovi u posljednjih pet godina

2023. Nova ričoslovica ilirička između dvaju projekata // Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu. Zbornik radova. Ur. Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. 17–26

2022. The Remake of Judita: A Modern Translation of the First Croatian Literary and Artistic Work. // Collegium antropologicum, 46 (3), 253–259, DOI: 10.5671/ca.46.3.9

2022. Croatian Biblical Texts in the Early Modern Period: A Historical-Sociolinguistic Approach to Language Change. // Language Dynamics in the Early Modern Period. Ur. Bennett, K; Cattaneo, A. Routledge. New York – London. 40–52. DOI: 10.4324/9781003092445 (suautorstvo s I. Eterović)

2022. Preko grafije do jezika – prema analizi izdanjā Marulićeve Judite. // Marko Marulić JUDITA (1501. – 1521. – 2021.) ZBORNIK RADOVA u povodu 500. obljetnice od prvotiska Judite. Gl. urednica: Dubravka Brezak Stamać. Agencija za odgoj i obrazovanje. Split. 59–73 (suautorstvo s M. Horvat)

2021. Nekoliko riječi o ćiriličnome rukopisu Ortus anime iz 1567. godine, prijepisu Dešićeva Raja duše: što o njemu znamo i kako dalje. // Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 45 (65), 183–195, DOI: 10.17234/Croatica.65.7

2021. Mogu li nam (i kako) onimi pomoći u tekstološkoj raščlambi protestantskoga Novog testamenta. // Jezik hrvatskih protestantskih izdanja i književnojezične koncepcije 16. stoljeća. Ur. Eterović, Ivana; Žagar, Mateo. Hrvatska sveučilišna naklada – Staroslavenski institut. Zagreb. 11–23

2020. O utjecaju lekcionara na hrvatski protestantski prijevod Novoga zavjeta. // Hrvatski prijevodi Biblije. Ur. Barščevski, T.; Jelaska, Z.; Babić, N. Hrvatsko filološko društvo – Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. 177–196 (suautorstvo s I. Eterović) [isti rad ponovno objavljen 2020. u zborniku radova povezanih s projektom HrZZ-a IP-2014-09-6415: Stumačeno pravo i razumno: Studije o jeziku knjiga hrvatskih protestanata 16. stoljeća. Ur. Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo. Hrvatska sveučilišna naklada – Adventističko teološko visoko učilište. Zagreb. 511–528]

2020. Grafija Predika Josipa Banovca s osobitim obzirom na Maretićevu Istoriju hrvatskoga pravopisa latinskijem slovima. // Dijalekti, jezična povijest i tradicija. Zbornik u čast Josipu Liscu. Ur. Bratulić, Josip; Čupković, Gordana; Galić, Josip. Sveučilište u Zadru – Matica hrvatska – Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar. 31–53

2019. Funkcija vezničkoga spoja ako li u starohrvatskim pravnim tekstovima. // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 45, 2, 265–277

Posljednje sudjelovanje na znanstvenome skupu

2022. Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu, Zagreb, 1. i 2. prosinca, referat: Nova ričoslovica ilirička između dvaju projekata

Preuzmi cjelovitu bibliografiju i popis sudjelovanja na skupovima.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/