dr. sc. Vuk-Tadija Barbarić

Odjel za povijest hrvatskoga jezika

Zvanje: viši znanstveni suradnik E-pošta: vtbarbar@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-827 Broj sobe: 201

Životopis

Rođen 1981. u Beogradu. Osnovnu školu pohađa u Beogradu i Žrnovnici, a opću gimnaziju završava u Splitu. Diplomirao u travnju 2008. hrvatski jezik i književnost na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru. Iste godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koji završava u travnju 2015. godine.

Radio u Gradskoj knjižnici u Zadru (travanj 2007. – ožujak 2008.), a u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje radi od ožujka 2009. godine.

Od 2019. godine član je Uredništva Rasprava: Časopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje s posebnim zaduženjem za međunarodnu vidljivost (izvršni urednik 2021. godine), a krajem 2022. godine postao je trajni izvršni urednik časopisa. Tajnik je institutskoga znanstveno-popularnog časopisa Hrvatski jezik od njegova pokretanja 2014. godine. Obnašao je i dužnost predsjednika Znanstvenoga vijeća Instituta (dva dvogodišnja mandata od siječnja 2019. do siječnja 2023.).

Trenutačno vodi jedan projekt koji je financiran iz sredstava Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., NextGenerationEU:

  • Razvoj i primjena modela za normalizaciju grafije starih latiničnih tiskanih tekstova – MONOGRAF (od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2027.)

Vodio je jedan projekt u okviru osnovne institutske djelatnosti:

Surađuje na projektima u okviru osnovne institutske djelatnosti Religijski pravopis (od 2018.) te De imitatione Christi na trima stilizacijama hrvatskoga književnog jezika (2021.), a prije je surađivao i na sljedećim projektima:

  • Starohrvatski rječnik (MZOŠ) i Starohrvatski rječnik i korpus hrvatskoga jezika do konca 16. st. (2009. – 2018.)
  • Padeži, finitnost i kongruencija u slavenskim jezicima (2014. – 2015.)
  • Documentation and Interpretation of the Earliest Croatian (HrZZ) (2014. – 2018.)
  • Matija Divković u hrvatskoj kulturi (Adris) (2016.)
  • Rječnik dubrovačkoga govora (2021. – 2022.)
  • Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma (HrZZ, izvanprojektni suradnik) (2019. – 2023.)

Bio je član Hrvatskoga filološkog društva, ali je iz njega istupio jer je riječ o izdavaču časopisa Jezik, koji se godinama nekorektno odnosi prema Institutu za hrvatski jezik.

Poveznice: Hrvatska znanstvena bibliografija, Academia.edu, ResearchGate, Google Znalac.

Izobrazba

  • 2015. Doktorat znanosti. Poslijediplomski doktorski studij lingvistike, Filozofski fakultet u Zagrebu
  • 2008. Diploma Sveučilišta u Zadru, profesor hrvatskoga jezika i književnosti

Bibliografija

Knjige

2021. Judita Marka Marulića: transkripcija i prilagodba na suvremeni hrvatski jezik. Gl. urednik: Željko Jozić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. [preuzmi impressum i Predgovor] (suautorstvo s M. Horvat, Ž. Jozić, K. Lewis, S. Perić Gavrančić i K. Štrkalj Despot)

2020. Bernardinov lekcionar 1495. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. [preuzmi impressum i Predgovor] (s K. Štrkalj Despot)

2017. Nastajanje i jezično oblikovanje hrvatskih lekcionara. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. [preuzmi impressum i Sadržaj]

2016. Besjede fra Matije Divkovića. Gl. urednik: Željko Jozić. Urednici: Vuk-Tadija Barbarić, Marijana Horvat, Marko Karamatić. Rječnik manje poznatih riječi i tumač imena: Sanja Perić Gavrančić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. (suautorstvo s M. Horvat, M. Kramarić i A. Radošević) [preuzmi impressum, Kazalo i Uvodnu besjedu]


Znanstveni radovi u posljednjih pet godina

2023. Grapholinguistics // The Cambridge Handbook of Historical Orthography. Ur. Hanna Rutkowska, Marco Condorelli. Cambridge University Press. 118–137. DOI: 10.1017/9781108766463.006

2023. Nova ričoslovica ilirička između dvaju projekata // Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu. Zbornik radova. Ur. Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. 17–26

2022. The Remake of Judita: A Modern Translation of the First Croatian Literary and Artistic Work. // Collegium antropologicum, 46 (3), 253–259, DOI: 10.5671/ca.46.3.9

2022. Croatian Biblical Texts in the Early Modern Period: A Historical-Sociolinguistic Approach to Language Change. // Language Dynamics in the Early Modern Period. Ur. Bennett, K; Cattaneo, A. Routledge. New York – London. 40–52. DOI: 10.4324/9781003092445 (suautorstvo s I. Eterović)

2022. Preko grafije do jezika – prema analizi izdanjā Marulićeve Judite. // Marko Marulić JUDITA (1501. – 1521. – 2021.) ZBORNIK RADOVA u povodu 500. obljetnice od prvotiska Judite. Gl. urednica: Dubravka Brezak Stamać. Agencija za odgoj i obrazovanje. Split. 59–73 (suautorstvo s M. Horvat)

2021. Nekoliko riječi o ćiriličnome rukopisu Ortus anime iz 1567. godine, prijepisu Dešićeva Raja duše: što o njemu znamo i kako dalje. // Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 45 (65), 183–195, DOI: 10.17234/Croatica.65.7

2021. Mogu li nam (i kako) onimi pomoći u tekstološkoj raščlambi protestantskoga Novog testamenta. // Jezik hrvatskih protestantskih izdanja i književnojezične koncepcije 16. stoljeća. Ur. Eterović, Ivana; Žagar, Mateo. Hrvatska sveučilišna naklada – Staroslavenski institut. Zagreb. 11–23

2020. O utjecaju lekcionara na hrvatski protestantski prijevod Novoga zavjeta. // Hrvatski prijevodi Biblije. Ur. Barščevski, T.; Jelaska, Z.; Babić, N. Hrvatsko filološko društvo – Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. 177–196 (suautorstvo s I. Eterović) [isti rad ponovno objavljen 2020. u zborniku radova povezanih s projektom HrZZ-a IP-2014-09-6415: Stumačeno pravo i razumno: Studije o jeziku knjiga hrvatskih protestanata 16. stoljeća. Ur. Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo. Hrvatska sveučilišna naklada – Adventističko teološko visoko učilište. Zagreb. 511–528]

2020. Grafija Predika Josipa Banovca s osobitim obzirom na Maretićevu Istoriju hrvatskoga pravopisa latinskijem slovima. // Dijalekti, jezična povijest i tradicija. Zbornik u čast Josipu Liscu. Ur. Bratulić, Josip; Čupković, Gordana; Galić, Josip. Sveučilište u Zadru – Matica hrvatska – Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar. 31–53

2019. Funkcija vezničkoga spoja ako li u starohrvatskim pravnim tekstovima. // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 45, 2, 265–277

Posljednja sudjelovanja na znanstvenim skupovima

2023. Liburnija kroz stoljeća – ljudi, prostor, jezik, Lovran, 13. listopada, referat: Libretto iz Kvaderne kapitula lovranskoga – odgovor na osnovna pitanja (s I. Medićem)

2023. Međunarodni znanstveni skup u povodu 100. obljetnice smrti Vatroslava Jagića, Varaždin, 28. – 30. rujna, referat: Od protestantskih Proroka (1564.) preko Jagićeva (1897.) i Arapovićeva (2002.) izdanja do digitalnoga doba (s M. Horvat)

2023. Glagoljična i ćirilična baština šibenskoga kraja, Šibenik, 22. veljače, referat: Banovčev Blagosov od polja i misalsko-lekcionarska tradicija zaklinjanja (s M. Horvat)

2023. 12th Historical Sociolinguistics Network Conference 2023, Brussels, 31. svibnja – 2. lipnja, referat: The rise of Shtokavian in Early Modern Croatia: A functional expansion (s I. Eterović)

2022. Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu, Zagreb, 1. i 2. prosinca, referat: Nova ričoslovica ilirička između dvaju projekata

Preuzmi cjelovitu bibliografiju i popis sudjelovanja na skupovima.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/