Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Razvoj modela za normalizaciju grafije starih latiničnih tiskanih tekstova

Voditelj: dr. sc. Vuk-Tadija Barbarić

O projektu

Suradnici na projektu:

Trajanje projekta:

1. siječnja 2021. – 31. prosinca 2024.

Sažetak:

Osnovni je cilj predloženoga projekta ponuditi model kojim će se velikim dijelom prevladati, sa stajališta istraživača lingvista/filologa, problem neujednačenosti latinične grafije starih (dopreporodnih) hrvatskih tiskanih knjiga. U praktičnom smislu to će značiti omogućavanje pouzdanog korpusnog pretraživanja latiničnih izvora, a u znanstvenome će smislu projekt iznjedriti iznimno precizne grafematičke opise knjiga koje će se uzeti u obzir, pri čemu će se nastojati zadržati i veza s tradicionalnim opisom grafije. U korpus za analizu uključit će se deset digitaliziranih knjiga kako bi se došlo do brojke od milijun pojavnica, a uz to i pet najstarijih izdanja Judite Marka Marulića kao dio obilježavanja 500. godišnjice njezina izdanja (2021.) te smrti znamenitoga pisca (2024.), kojima počinje i završava projekt. Knjige će se digitalizirati s pomoću OCR-a (optical character recognition) uz provođenje procedure koja će znatno umanjiti mogućnost pogrešaka u digitaliziranoj građi. Očekuje se interes i suradnja sa znanstvenicima iz područja NLP-a (natural language processing) jer će projekt iznjedriti vjerno digitalizirane knjige visoke kvalitete (kvalitetu kontroliraju iskusni filolozi, a ne samo tehnički osposobljeno osoblje). Postoji znatna literatura o hrvatskoj povijesnoj latiničnoj grafiji, ali ovaj će se projekt nadograditi na nju te dopuniti tu literaturu grafematičkim opisima, koji su primjereniji za računalnu praktičnu primjenu. Očekuje se da će se rezultati projekta, a ponajprije predviđeni korpus, uspješno nadopunjavati s postojećim vrijednim („analognim” i digitalnim) resursima kao što su Akademijin rječnik i Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. S druge strane, računalnom analizom Marulićeve Judite te objavom monografije o njoj pokazat će se na konkretnome primjeru potencijal digitalizacije upravo izvornoga zapisa/grafije djela za tekstologiju, a sve kako bi se znatno ubrzala i unaprijedila institutska tekstološka produkcija. S tim u vezi projekt će se nastojati povezati i ostvariti suradnju s drugim institutskim (tekstološkim) projektima.

Preliminarni rezultati

a) publikacija

2020. Barbarić, Vuk-Tadija. Grafija Predika Josipa Banovca s osobitim obzirom na Maretićevu Istoriju hrvatskoga pravopisa latinskijem slovima. Dijalekti, jezična povijest i tradicija. Zbornik u čast Josipu Liscu. Ur. Bratulić, Josip; Čupković, Gordana; Galić, Josip. Sveučilište u Zadru – Matica hrvatska – Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar. 31–53.

b) digitalizirana knjiga

2020. Josip Banovac, Predike od svetkovina došašća Isukrstova, Venecija, 1759.

Rezultati 2021. – 2024.

2021. Barbarić, Vuk-Tadija; Horvat, Marijana. Marko Marulić, Judita, sravnjeni paralelni korpus uvodnih stranica prvih pet izdanja u izvornoj grafiji (za potrebe referata na Stručno-znanstvenome skupu Marko Marulić JUDITA (1501. – 1521. – 2021.) u Splitu 23. i 24. travnja 2021.)

2021. Barbarić, Vuk-Tadija. Nekoliko riječi o ćiriličnome rukopisu Ortus anime iz 1567. godine, prijepisu Dešićeva Raja duše: što o njemu znamo i kako dalje. Croatica 65. 183–195. DOI: 10.17234/Croatica.65.7

2022. Paralelni tekst/korpus biblijskoga teksta u Bernardinovu lekcionaru (1495.), Raju duše (1560.) i Ortus anime (1567.). Istraživački podatci uz publikaciju Barbarić (2021) Nekoliko riječi...

2022. Barbarić, Vuk-Tadija; Horvat, Marijana. Preko grafije do jezika – prema analizi izdanjā Marulićeve Judite. Marko Marulić JUDITA (1501. – 1521. – 2021.) ZBORNIK RADOVA u povodu 500. obljetnice od prvotiska Judite. Gl. urednica: Dubravka Brezak Stamać. Agencija za odgoj i obrazovanje. Split. 59–73.

Suradnici na projektu

Rođen 1981. u Beogradu. Osnovnu školu pohađa u Beogradu i Žrnovnici, a opću gimnaziju završava u Splitu. Diplomirao u travnju 2008. hrvatski jezik i književnost na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta ...

Pročitaj više

Marijana Horvat završila je program studija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 1990. godine na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik. Na istom je fakultetu 1997. g...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/