dr. sc. Marijana Horvat

Odjel za povijest hrvatskoga jezika

Zvanje: znanstveni savjetnik u trajnome zvanju E-pošta: mhorvat@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-813 Broj sobe: 203

Životopis

Marijana Horvat završila je program studija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 1990. godine na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik. Na istom je fakultetu 1997. godine magistrirala, a početkom 2005. doktorirala. Godine 1990. zapošljava se kao profesorica hrvatskoga jezika u kutinskoj srednjoj školi. Od rujna 1996. godine radi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, najprije na projektu Rječnici suvremenoga hrvatskoga jezika, a zatim na projektu Kritičko izdanje rječnika Blago jezika slovinskoga Jakova Mikalje.

U Institutu za hrvatski jezik voditeljica je Odjela za povijest hrvatskoga jezika i suradnica na nekoliko projekata. Od studenoga 2022. članica je Upravnoga vijeća Instituta za hrvatski jezik.

Od 25. studenoga 2019. do 24. studenoga 2023. bila je voditeljica projekta Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – RETROGRAM, koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost (IP-2018-01-3585) i čiji je središnji rezultat Portal hrvatskih gramatika do ilirizma. Projekt je donio inovacije u području filologije jer je razvijen i predložen model označivanja i pretraživanja gramatika koji se može primijeniti na druge jezike, a ne samo na hrvatski.

Bila je suradnica na projektu Hrvatski glazbeni i liturgijski kodeksi srednjega vijeka: Interdisciplinarna obrada – CROMUSCODEX70 (Hrvatska zaklada za znanost, HAZU, Odsjek za povijest hrvatske glazbe; 2017. – 2021.).

Bila je voditeljica institutskoga projekta Matija Divković u hrvatskoj kulturi (2016.), koji je financirala Zaklada Adris, voditeljica internoga institutskog projekta Dopreporodne hrvatske gramatike (2014. – 2019.), voditeljica projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Tekstologija hrvatske pisane baštine (2008. – 2013.) i suradnica na projektu istoga ministarstva Tvorbeni modeli u hrvatskoštokavskim dopreporodnim rječnicima (2007. – 2013.). Bila je suradnica na projektu De imitatione Christi u hrvatskim prijevodima (2014. – 2015.; nositelj projekta Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu, voditelj dr. sc. Petar Bašić).

Suradnja na međunarodnim projektima i istraživanjima: Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen / Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika, Graz (2009. – 2010.), suradnja s Kulturno-povijesnim institutom Bosne Srebrene iz Sarajeva na objavljivanju pretisaka i latiničnih transkripcija djela Matije Divkovića s pratećim znanstvenim studijama i ostalim popratnim tekstovima (od 2011.), Outlines of the etymological biography of Ecballium elaterium, Haifa (2012. – 2013.), Padeži, finitnost i kongruencija u slavenskim jezicima / Subject case, finiteness and agreement in Slavonic languages / Korpuslinguistik und diachrone Syntax: Subjektkasus, Finitheit und Kongruenz in slavischen Sprachen (http://ihjj.hr/projekt/korpuslinguistik-und-diachr...; https://www.slawistik.hu-berrlin.de/de/member/meyer; http://hu.berlin/crodi; http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kul...; bila je voditeljica toga projekta u Institutu, 2014. – 2016.).

Bila je predsjednica Znanstvenoga vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2014. – 2016.) i voditeljica institutskoga seminara Jezikoslovne rasprave (2019. – 2020.). Sudjelovala je na mnogim znanstvenim skupovima, stručnim skupovima i tribinama, u radijskim i televizijskim emisijama; držala pozvana i plenarna predavanja, boravila na usavršavanjima; recenzirala jezikoslovne članke, stručne knjige, udžbenike i pomoćna nastavna sredstva iz hrvatskoga jezika; uređivala i redigirala knjige; organizirala znanstvene skupove, tribine i radionice. Mentorica je znanstvenim novacima na institutskim projektima te u izradi doktorskoga rada. Velik dio njezina zanimanja i aktivnosti posvećen je popularizaciji znanosti i hrvatskomu jeziku u školi. Od prve polovice devedesetih godina prošloga stoljeća više od dva desetljeća aktivno je sudjelovala u obilježavanju Dana hrvatskoga jezika u okviru Ogranka Matice hrvatske u Kutini, što je od 2014. nastavila različitim aktivnostima tijekom obilježavanja Mjeseca hrvatskoga jezika u Institutu.

Članica je Uredničkoga vijeća edicije Colloquia franciscana, čiji je izdavač Kulturno-povijesni institut u Sarajevu, Državnoga povjerenstva za Natjecanje iz hrvatskoga jezika, Odjela za stariju hrvatsku književnost Hrvatskoga filološkog društva, Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Radne sekcije za hrvatski jezik, Matice hrvatske, Društva profesora hrvatskoga jezika, uredništva časopisa Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatski jezik – urednica rubrike Vremeplov, Moslavačko zrcalo. Bila je stručna savjetnica pri izradi testova iz hrvatskoga jezika na državnoj maturi u organizaciji Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i recenzentica tih testova, članica Stručnoga povjerenstva za prosudbu pomoćnih nastavnih sredstava za Hrvatski jezik u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, članica panela za vrednovanje istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost. Surađivala je s uredništvom edicije Stoljeća hrvatske književnosti (redaktorica knjiga).

Članica je volonterske udruge Smiješak za sve i pripovjedačica priča (tzv. teta pričalica) na odjelima za pedijatriju u zagrebačkim bolnicama.

U akademskoj godini 2001./2002. na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu predavala je kolegij Kultura govorenja i pisanja. Nekoliko je godina bila predavačica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojemu je studentima kroatistike držala kolegij Izrada i izlaganje seminara (ak. god. 2005./2006.) i kolegij Hrvatski jezik 17. stoljeća (2006. – 2011.). Na doktorskom studiju Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika, koji organiziraju Filozofski fakultet u Rijeci i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, držala je predavanja o dopreporodnim gramatikama.

Nagrade

2013. Državna nagrada za znanost u području humanističkih znanosti (za knjigu Jakov Mikalja, Blago jezika slovinskoga (1649./1651.): Transkripcija i leksikografska interpretacija)

2021. Nagrada Grada Zagreba (kao članici radne skupine i projektnog tima znanstveno-istraživačkog i izdavačkog projekta Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća)

2023. Zlatna povelja Matice hrvatske (s Ogrankom Matice hrvatske u Kutini kao urednici Moslavačkoga zrcala 6/1-2: 50 godina Ogranka Matice hrvatske u Kutini. Kutina – Popovača. 2022.)

Izobrazba

2005. doktorska disertacija Jezik Marulićeva djela Od naslidovan'ja Isukarstova i od pogarjen'ja tašćin segasvitnjih (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mentor: akad. Milan Moguš)

1997. magistarski rad Složeni glagolski oblici u Zografskom četveroevanđelju (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mentor: akad. Stjepan Damjanović)

1990. diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (mentor: prof. dr. sc. Vladimir Anić)

Bibliografija

Knjige

2024. Rječnik jezikoslovnoga nazivlja. Ur. Milica Mihaljević i Lana Hudeček. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. Autori: Belaj, Branimir; Birtić, Matea; Blagus Bartolec, Goranka; Bošnjak Botica, Tomislava; Brač, Ivana; Čilaš Šimpraga, Ankica; Gulešić Machata, Milvija; Horvat, Marijana; Hudeček, Lana; Ivšić Majić, Dubravka; Kovačević, Barbara; Kramarić, Martina; Lazić, Daria; Lewis, Kristian; Matijević, Maja; Matas Ivanković, Ivana; Matticchio, Isabella; Mihaljević, Josip; Mihaljević, Milan; Mihaljević, Milica; Ostroški Anić, Ana; Rodek, Snježana; Runjaić, Siniša; Štrkalj Despot, Kristina; Udier, Sanda Lucija; Vidović, Domagoj; Vukša Nahod, Perina.

2024. Judita Marka Marulića: transkripcija i prilagodba na suvremeni hrvatski jezik. Drugo izdanje. Institut za hrvatski jezik Zagreb. Suautorstvo s V.-T. Barbarićem, Ž. Jozićem, K. Lewisom, S. Perić Gavrančić, K. Štrkalj Despot.

2021. Judita Marka Marulića: transkripcija i prilagodba na suvremeni hrvatski jezik. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. Suautorstvo s V.-T. Barbarićem, Ž. Jozićem, K. Lewisom, S. Perić Gavrančić, K. Štrkalj Despot.

2019. Matija Divković: Izbor iz djela. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Knjiga 2. Priredile Dolores Grmača i Marijana Horvat. Uređivačko vijeće: Josip Baotić, Marko Karamatić, Ivan Lovrenović, Mirko Marjanović. Gl. urednik: Mirko Marjanović. Zamjenik gl. urednika: Marko Karamatić. Matica hrvatska u Sarajevu. Sarajevo.

2016. Besjede fra Matije Divkovića. Gl. urednik: Željko Jozić. Urednici: Vuk-Tadija Barbarić, Marijana Horvat, Marko Karamatić. Rječnik manje poznatih riječi i tumač imena: Sanja Perić Gavrančić. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. Suautorstvo s V.-T. Barbarićem, M. Kramarić i A. Radošević.

2016. Josip Voltić: Grammatica Illirica / Ilirska gramatika (1803.). Priredile i popratnu studiju napisale Marijana Horvat i Sanja Perić Gavrančić. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2013. Matija Divković: Nauk krstjanski za narod slovinski // Sto čudesa aliti zlamen'ja blažene i slavne Bogorodice, Divice Marije. Uvodna studija, rječnik i tumač imena Nauka krstjanskoga Darija Gabrić-Bagarić. Transkripcija Nauka krstjanskoga: Darija Gabrić-Bagarić, Dolores Grmača, Maja Banožić. Uvodna studija, transkripcija, rječnik i tumač imena Sto čudesa Marijana Horvat. Urednik Marko Karamatić. Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene. Sarajevo.

2012. Jezikoslovni priručnik Blaža Tadijanovića Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.). Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. Suautorstvo s E. Ramadanović.

2011. Jakov Mikalja, Blago jezika slovinskoga (1649./1651.): Transkripcija i leksikografska interpretacija. Priredile: Darija Gabrić-Bagarić, Marijana Horvat, Sanja Perić Gavrančić, Ivana Lovrić Jović. Autorica koncepcije i uvodne studije: Darija Gabrić-Bagarić. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2008. Jakov Mikalja: Gramatika talijanska ukratko ili kratak nauk za naučiti latinski jezik. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. Suautorstvo s D. Gabrić-Bagarić.


Uredničke knjige

2024. Horvat, Marijana (ur.). Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu: Zbornik radova. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. [tiskano izdanje]

2023. Horvat, Marijana (ur.). Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu: Zbornik radova. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. [e-zbornik]

2022. Horvat, Marijana (ur.). Moslavačko zrcalo 6/1–2. Dražen Kovačević i Katarina Brkić: Ogranak Matice hrvatske u Kutini 1971. – 2021. Kutina – Popovača.

2017. Grmača, Dolores; Horvat, Marijana; Karamatić, Marko (ur.). Matija Divković i kultura pisane riječi II. Zbornik radova sa znanstvenog skupa. Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene – Hrvatska sveučilišna naklada. Sarajevo – Zagreb. 736 stranica.

2017. Lički jezikoslovni trolist: Šime Starčević, Fran Kurelac, Ante Starčević. Priređivači i urednici: Ante Bežen, Marijana Horvat, Željko Jozić. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Udruga Ličana „Vila Velebita“ iz Zagreba. Zagreb.

2016. Besjede fra Matije Divkovića. Gl. urednik: Željko Jozić. Urednici: Vuk-Tadija Barbarić, Marijana Horvat, Marko Karamatić. Autori: M. Horvat, V.-T. Barbarić, M. Kramarić i A. Radošević. Rječnik manje poznatih riječi i tumač imena: S. Perić Gavrančić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Poglavlja u knjigama

2023. Zastarjelice. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Urednici: Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 507–514.

2023. Povijesnojezično nazivlje. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Urednici: Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 391–401.

2020. Translation strategies in the Sermon Collection Besjede (1616) written by the Franciscan Matija Divković. Acquisition through Translation. Towards a Definition of Renaissance Translation. The Medieval Translator. Volume 18. Ur. Petrina, Alessandra; Masiero, Federica. Brepols Publishers. Turnhout, Belgium. 245–265. Suautorstvo s Andreom Radošević.

2020. Povijesnojezično nazivlje i zastarjelice. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Urednici: Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 310­–326.

2020. Hrvatske dopreporodne slovnice kao priručnici za učenje hrvatskoga kao stranog jezika. Dijalekti, jezična povijest i tradicija: Zbornik u čast Josipu Liscu. Uredili: Bratulić, Josip; Čupković, Gordana; Galić, Josip. Sveučilište u Zadru – Matica hrvatska – Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar. 333–362. Suautorstvo s Barbarom Štebih Golub.

2018. Jezik hrvatskih znanstvenih tekstova u 20. stoljeću. Povijest hrvatskoga jezika. 5. knjiga: 20. stoljeće – prvi dio. Gl. urednik: Ante Bičanić. Urednici: Ivo Pranjković i Marko Samardžija. Croatica. Zagreb. 303–369. Suautorstvo s Lanom Hudeček i Milicom Mihaljević.

2018. O tvorbi imenica i pridjeva u Jurinovoj Slovkinji. Od dvojbe do razdvojbe – Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri. Urednici: Petra Košutar i Mislav Kovačić. Ibis grafika. Zagreb. 327–343. Suautorstvo s Vladimirom Rezo.

2016. Aktivni particip prezenta u hrvatskim tekstovima 17. –19. stoljeća. Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Urednici: Tanja Kuštović, Mateo Žagar. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb. 181–199.; suautorstvo s Barbarom Štebih Golub

2015. Jezik hrvatskih znanstvenih tekstova u 19. stoljeću; Povijest hrvatskoga jezika IV, 19. stoljeće. Gl. urednik: Ante Bičanić. Zagreb: Croatica, 301–355.; suautorstvo s Lanom Hudeček i Milicom Mihaljević

2010. Globalizacija i internacionalizacija u hrvatskome i srpskome jeziku. Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika. Ur. Branko Tošović, Arno Wonisch. Graz: Institut fuer Slawistik der Karl-Franzens-Universitaet Graz, 169–183.; suautorstvo s Barbarom Štebih Golub

2002. Kutinski govor. U knjizi: Kutina, povijesno-kulturni pregled s identitetom današnjice.Gl. i odg. urednik Dragutin Pasarić. Kutina: Matica hrvatska Kutina, 383––397.; suautorstvo sa Željkom Brlobaš i Ankicom Čilaš


Znanstveni radovi

2024. Banovčev Blagosov od polja: digitalizacijom i analizom grafije do njegova stavljanja u kontekst misalsko-lekcionarske tradicije zaklinjanja. Tragovima slavenske pismenosti na šibenskom području. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa „Glagoljična i ćirilična baština šibenskoga kraja” održanoga u Šibeniku 22. veljače 2023. Uredili Gordana Čupković i Kristijan Juran. Državni arhiv u Šibeniku. Šibenik. 147–166. Suautorstvo s V.-T. Barbarićem.

2023. On Historical-Grammatical Terminology in the RETROGRAM Project. Collegium Antropologicum 47/2. 137–144. Suautorstvo sa Sanjom Perić Gavrančić.

2023.; 2024. Opis prijedloga i prefiksa u Križanićevoj gramatici. Hrvatske dopreporodne gramatike u europskome kontekstu: Zbornik radova. Ur. Horvat, Marijana. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. 87–103. Suautorstvo s Ljiljanom Šarić. [2023. e-zbornik, 2024. tiskano izdanje]

2023. Tekst Pouke ili upute o ponašanju iz Berčićeva zbornika br. 5. Ivan Berčić (1824. – 1870.) život i djelo: zbornik radova. Ur. Oršolić, Tado; Franov-Živković, Grozdana. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb – Zadar. 253–266. Suautorstvo s Andreom Radošević.

2022. The remake of Judith: a modern translation of the first Croatian literary and artistic work. Collegium antropologicum 46/3, 253–259. Suautorstvo s V.-T. Barbarićem.

2022. Preko grafije do jezika – prema analizi izdanjā Marulićeve Judite. Marko Marulić, Judita (1501. – 1521. – 2021.). Zbornik radova u povodu 500. obljetnice od prvotiska Judite. Agencija za odgoj i obrazovanje. Zagreb. 59–73. Suautorstvo s V.-T. Barbarićem.

2021. Instrumental u hrvatskim gramatikama do kraja 19. stoljeća s naglaskom na komitativnosti i instrumentalnosti. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 47/2. Zagreb. 285–314. Suautorstvo s Ljiljanom Šarić.

2021. O složenicama u odabranim protestantskim djelima. Jezik hrvatskih protestantskih izdanja i književnojezične koncepcije 16. stoljeća: zbornik radova. Ur. Ivana Eterović i Mateo Žagar. Hrvatska sveučilišna naklada – Staroslavenski institut. Zagreb. 145–158. Suautorstvo s Barbarom Štebih Golub.

2021. Retro-digitization of Croatian Pre-standard Grammars. Athens Journal of Philology. Volume 8. Issue 4. 297–310. December 2021. Suautorstvo s Martinom Kramarić.

2021. Frazemi, kolokacije i slobodne leksičke sveze u Blagu jezika slovinskoga Jakova Mikalje. Kroz prostor i vrijeme: Zbornik u čast Miri Menac-Mihalić. Uredništvo: Anđela Frančić, Boris Kuzmić, Marija Malnar Jurišić. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. FF press. Zagreb. 419–431. Suautorstvo sa Željkom Jozićem.

2020. Istraživanje povijesti hrvatskoga jezika u digitalno doba. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 46/2. Zagreb. 635–643.

2020. Jezikoslovno nazivlje u gramatikama M. A. Relkovića i G. Vinjalića. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 46/1. Zagreb. 93–109. Suautorstvo s Martinom Kramarić.

2020. Usporedba biblijskih citata iz Divkovićevih Besjeda s Kašićevom Biblijom. Crkva u svijetu 55/1. Zagreb. 104–132. Suautorstvo s Andreom Radošević.

2019. Funkcionalna raslojenost jezika u Divkovićevim Besjedama. Colloquia franciscana 1: Zbornik fra Marka Karamatića. Uredništvo edicije: Mile Babić, Sanja Cvetnić, Dolores Grmača, Marijana Horvat, Marko Karamatić i Ivan Nujić. Urednica Zbornika: Dolores Grmača. Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene. Sarajevo. 109–125. Suautorstvo sa Sanjom Perić Gavrančić.

2019. Akuzativ u djelima hrvatskih pisaca, leksikografa i gramatičara dopreporodnoga razdoblja. Fluminensia 31/1. Rijeka. 201–222. Suautorstvo sa Sanjom Perić Gavrančić.

2019. Dijakronijski pogled na mocijske imenice. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 45/1. Zagreb. 27–45. Suautorstvo s Milicom Mihaljević.

2019. Život i djelo Bogoslava Šuleka. Zadarska smotra. Časopis za kulturu, znanost i umjetnost. Godište LXVIII. Br. 1–3. Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Glavni i odgovorni urednik Josip Lisac. Zadar. 46–62. Suautorstvo s Milicom Mihaljević.

2018. Glazbeno nazivlje u hrvatskim dopreporodnim rječnicima. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 44/2. Zagreb. 437–454.

2018. The dative in Croatian Štokavian and Kajkavian grammars up to 1860. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 44/1. Zagreb. 2018. 133–158. Suautorstvo s Ljiljanom Šarić.

2017. Tanzlingherovi prinosi rječotvorju. Zadarski filološki dani 6: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 6 održanog u Zadru i Novalji 25. i 26. rujna 2015. Urednici: Rafaela Božić i Kornelija Kuvač-Levačić. Sveučilište u Zadru. Zadar. 215–224.

2016. Imenske skupine u čakavskim i štokavskim tekstovima 15. – 18. stoljeća. Jezikoslovlje 17, 1–2, 397–412.

2016. Regensburški dijakronijski korpus hrvatskoga jezika (CroDi). Rasprave 42/1, Zagreb, 1–19; suautorstvo s Ernstom Hansackom, Björnom Hansenom, Sanjom Perić Gavrančić i Veronikom Wald

2016. Tvorenice motivirane osobnim imenom u jeziku hrvatskih medija. Jezik medija nekada i sada: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga 6. i 7. lipnja 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Ur. Vlasta Rišner. Zagreb, Osijek, 217–235; suautorstvo s Barbarom Štebih Golub

2015. Pogled u Lanosovićevu tvorbu riječi. Stoljeća hrvatskoga jezika: Hrvatski jezik i pisana riječ XVII. i XVIII. stoljeća. Zbornik radova. Ur. Marko Samardžija. Vinkovci, 35–46; suautorstvo s Martinom Horvat

2015. Svašta po malo Blaža Tadijanovića. Stoljeća hrvatskoga jezika: Hrvatski jezik i pisana riječ XVII. i XVIII. stoljeća. Zbornik radova. Ur. Marko Samardžija. Vinkovci, 14–34.

2014. O stilskim svojstvima Divkovićeva djela Sto čudesa aliti zlamen'ja blažene i slavne Bogorodice, Divice Marije – figure misli; Filologija, 63, Zagreb, 103116.

2014. O stilu i jeziku Divkovićeva djela Sto čudesa; Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Matija Divković i kultura pisane riječi. Ur. Marko Karamatić. Sarajevo, 185–202; suautorstvo sa Sanjom Perić Gavrančić

2012. Tvorba riječi u hrvatskim dopreporodnim gramatikama. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 38/2, Zagreb, 295–326; suautorstvo s Barbarom Štebih Golub

2012. O složenicama i sraslicama (na primjerima iz Voltićeva Ričoslovnika). Filologija, 58, Zagreb, 133161; suautorstvo s Erminom Ramadanović

2012. Sufiksalne imeničke izvedenice u Voltićevu Ričoslovniku (tvorba sufiksima -(a)c, -l(a)c, -telj i -v(a)c). Bosanskohercegovački slavistički kongres 1.: Zbornik radova, knj. 1. Gl. urednik: Senahid Halilović. Sarajevo: Slavistički komitet, 371–380.

2011. Rječotvorje u Marulićevu i Kašićevu prijevodu De imitatione Christi (na primjerima filozofsko-teološkog leksika). Colloquia Maruliana, XX, 255–264

2011. O fonološkim, morfološkim i leksičkim osobitostima kutinskoga govora. Moslavačko zrcalo, 1–2, 52–85; suautorstvo sa Željkom Brlobaš i Ankicom Čilaš Šimpraga

2011. Primjeri preobrazbe u Ričoslovniku iliričkoga, italijanskoga i nimačkoga jezika Josipa Voltića. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 37/1, 29–40; suautorstvo sa Sanjom Perić Gavrančić

2010. Hrvatsko-njemački rječnik Blaža Tadijanovića. Riječki filološki dani: zbornik radova, 8. Ur. Lada Badurina i Danijela Bačić-Karković. Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 577–585; suautorstvo s Barbarom Štebih Golub

2010. Posljedice internacionalizacije u hrvatskome jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 36/1, 1–21; suautorstvo s Barbarom Štebih Golub

2010. Globalizacija i internacionalizacija u hrvatskome i srpskome jeziku. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen: Grammatik // Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika,Band 3, Hg. Branko Tošović. Beč: LiT Verlag, 405–419; suautorstvo s Barbarom Štebih Golub

2010. Zapažanja o leksiku Marulićeva Naslidovan'ja – od latinskoga izvornika do hrvatskoga prijevoda prijevoda. Colloquia Maruliana, XIX, 223–235; suautorstvo sa Sanjom Perić Gavrančić

2009. Sintaktička svojstva zamjenica u Marulićevu i Kašićevu prijevodu De imitatione Christi. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 35, 141–157; suautorstvo sa Sanjom Perić Gavrančić

2008. Tvorba glagola u djelu Svašta po malo Blaža Tadijanovića. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 34, 133–153; suautorstvo s Erminom Ramadanović

2008. O jeziku Marulićeva Naslidovan'ja. Riječ: časopis za slavensku filologiju, god. XIV, sv. 3, Rijeka, 44–57.

2007. Analiza osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika i priručnika hrvatskoga jezika. Lahor, vol. II, No. 4, Zagreb, 151–169.; suautorstvo s Milicom Mihaljević

2007. Glasovne promjene: nepostojano a i e (problematizacija naziva, definicija i međuodnosa glasovnih promjena). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 33, Zagreb, 289–304.; suautorstvo s Milicom Mihaljević

2007. O tvorbi riječi u Tadijanovićevu djelu Svašta po malo. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 33, Zagreb, 177–196.; suautorstvo s Erminom Ramadanović

2006. Sintaktički kalkovi prema latinskom i talijanskom jeziku u Marulićevu Naslidovan'ju. Riječki filološki dani: zbornik radova, 6, Rijeka, 275–284.

2006. Fonološko nazivlje u hrvatskim gramatikama 19. stoljeća. Filologija, 46–47, Zagreb, 49–66.; suautorstvo sa Željkom Brlobaš

2006.Imenički tvorbeni modeli u djelu Blaža Tadijanovića Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 32, Zagreb, 109–126.

2005. Sklonidba imenica u Marulićevu Naslidovan'ju. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 31, Zagreb, 87–106.

2005. Crkvenoslavenski elementi u starohrvatskim oporukama. Drugi Hercigonjin zbornik. Uredio Stjepan Damjanović. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 145 –158.

2002. Uloga specijalnih korpusa u jezičnim analizama ─ na temelju tekstova vremenske prognoze. Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj izazovi na početku 21. stoljeća: zbornik. Zagreb – Rijeka: HDPL, 51–59.; suautorstvo sa Željkom Brlobaš

2002. Pjesme Majci Božjoj u Missale glagoliticum MR 180. Riječki filološki dani: zbornik radova, 4, Rijeka: Filozofski fakultet, 127–134.

2001. Lingvistička analiza tekstova vremenske prognoze. Drugi hrvatski slavistički kongres: zbornik radova. Zagreb: HFD, 349–356.; suautorstvo sa Željkom Brlobaš

2000. Jezične značajke marijinskih pjesama iz Metropolitanina misala MR 180. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 26, Zagreb, 59–71.

1999. Kondicional u Zografskom četveroevanđelju. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 25, Zagreb, 141–153.

1999. Prinosi za terminološku bibliografiju (na temelju ostavštine Vlatka Dapca). Riječ: časopis za slavensku filologiju, god. V., sv. 1, Rijeka, 26–38.

1999. O nekim semantičkim posebnostima leksika Marulićeva Naslidovan'ja. Riječ: časopis za slavensku filologiju, god. V., sv. 2, Rijeka, 30–37.

1999. Stereotipi u željama. Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike: Zbornik. Zagreb – Rijeka: HDPL, 135–146.; suautorstvo sa Željkom Brlobaš

1998. Primjena konkordancije u izradbi rječnika. Filologija, 30─31, Zagreb, 193─198.; suautorstvo sa Željkom Brlobaš

1998. Morfološka svojstva leksika u prozi J. P. Kamova – dodir dviju normi. Riječ: časopis za slavensku filologiju, god. IV., sv. 1., Rijeka, 42– 49.

1998. Frazemi u prozi u trapericama. Jezična norma i varijeteti: zbornik. Zagreb – Rijeka, 77– 85.; suautorstvo sa Željkom Brlobaš

1997–1998. Složeni glagolski oblici za izražavanje prošlosti u Zografskom četveroevanđelju, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 23 – 24, Zagreb, 125. ­– 143.

1997. Tvorba perfekta i pluskvamperfekta u Zografskom četveroevanđelju. Prvi hrvatski slavistički kongres: zbornik radova, knjiga 1., Zagreb: HFD, 569–574.

1997. Futur prvi kao složeni glagolski oblik u Zografskom četveroevanđelju. Filologija, 29, Zagreb, 61–76.


Transkripcije

2011. Marin Držić, Izabrana djela I. Knjigu br. 105. uredio Tonko Maroević. Priredio: Slobodan Prosperov Novak. Prvotiske transkribirale: Marijana Horvat, Ivana Vrtič i Ivana Žužul. Matica hrvatska. Zagreb.


Stručni i popularno-znanstveni radovi

2022. Istraživači hrvatskoga glagoljaštva. Tanja Kuštović: Istraživači hrvatskoga glagoljaštva I. Priručnik za studente i one koje zanima hrvatsko glagoljaštvo. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb. 2022. Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 9/4. 38–42.

2021. Moji kolege i profesori. Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 8/4. 30–35.

2021. Zametci jezičnih stereotipa u povijesnoj leksikografiji. Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 8/2. 33–35.

2021. Književnimi radnjami za Crkvu i domovinu. Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 8/1. 32–38.

2020. Kako se nekad govorilo o jeziku. Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 7/4. 29–35. Suautorstvo s Milicom Mihaljević.

2019. Kolende. Hrvatski jezik 6/4. 34–40.

2019. O hrvatskom jeziku i prirodi u jeziku. Hrvatski jezik 6/4. 33–37.

2017. Na… hrvackago ezika prosveĉenьe. Hrvatski jezik 4/4. 33–38.

2017. Leksikografski hapaksi i prvopotvrđenice. Hrvatski jezik 4/3. 35–38.

2016. Petar Šegedin – neustrašivi branitelj hrvatskoga jezika. Hrvatski jezik 3/1. Zagreb. 30–33. Suautorstvo s Erminom Ramadanović. [Dani Petra Šegedina. Strah kod Šegedina – strah od Šegedina. Zbornik radova VI. znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Korčula, 11–13. rujna 2015.). Grad Korčula – Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb. 2018. 129–132.]

2014. Jezično savjetništvo Ljudevita Jonkea. Hrvatski jezik, 1/4. Zagreb. 35–38.

2014. Adolf Bratoljub Klaić o hrvatskome jeziku. Hrvatski jezik, 1/2. Zagreb. 33–36.

2014. Stjepan Ivšić u Hrvatskome jeziku. Hrvatski jezik, 1/1. Zagreb. 34–36.

2001. Rukopisne bilješke Vlatka Dabca uz petojezični Auto-moto rječnik Josipa Modlyja. Filologija, 36–37, Zagreb, 173–188. Suautorstvo s Barbarom Kovačević.

1999. Bibliografija Dragice Malić. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 25, Zagreb, 11─17.


Prikazi

2019. Recenzija/Prikaz: Dubravka Brezak-Stamać: O hrvatskom jeziku i prirodi u jeziku, AGM, Zagreb, 2019. Media, culture and public relations. Vol. 10. No. 1. 73–74.

2014. Tihi pregalac (Branka Tafra: Věkoslav Babukić,Osnova slovnice slavjanske narěčja ilirskoga. Urednica niza: Marija Znika. Urednica knjige: Ivana Kurtović Budje. Zagreb – Požega: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Grad Požega. 2013.); Kroatologija, Vol. 5, No. 1, 99–102.

2012. Slavensko rječotvorje (Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Seria 13. Pod redakcją Jerzego Sierociuka. Poznań: Poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk, 2012., 345. str.; Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima. Zbornik radova sa četrnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista. Gl. ur. Rajna Dragićević. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012., 771 str.). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 38/2, Zagreb, 496–501.

2011. O začetku modernoga rječničarstva (Darija Gabrić-Bagarić, Na ishodištu hrvatske leksikografije: Trojezični rječnik Blago jezika slovinskoga Jakova Mikalje (1649./1651.), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2010.); Zadarska smotra, 2–3, Zadar, 275–277.

2008. Mažuranićeva Slovnica iznova (Antun Mažuranić: Slovnica Hèrvatskaza gimnazije i realne škole. Dio I. Rĕčoslovje. Pretisak. Predgovor: Radoslav Katičić. Pogovor: Željka Brlobaš. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2008., 217 stranica). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 34, Zagreb, 493–495.

2007. Novi standardnojezični priručnik (Anđela Frančić – Lana Hudeček – Milica Mihaljević: Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome jeziku. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2005.). Jezik, god. 54., br. 1, Zagreb, 36–39.

2006. O posvojnosti na jednom mjestu (Lana Hudeček: Izricanje posvojnosti u hrvatskome jeziku do polovice 19. stoljeća. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2006.). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 32, 377–379.

2005. Novi staroslavensko-hrvatski rječnik (Stjepan Damjanović – Ivan Jurčević – Tanja Kuštović – Boris Kuzmić – Milica Lukić – Mateo Žagar: Mali staroslavensko-hrvatski rječnik. Zagreb: Matica hrvatska, 2004.). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 31, 501–503.

2005. Rođendanska čestitka (Drugi Hercigonjin zbornik. Uredio Stjepan Damjanović. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2005.). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 31, 503–508.

2000. Prikaz knjige Ivan Franjo Jukić autora Marka Lukende. Suvremena lingvistika, 49–50, Zagreb, 190.–191.

1997. Dragica Malić, Žića svetih otaca. Suvremena lingvistika, 43─44, 452─453.

1997. Mateo Žagar, Kako je tkan tekst Bašćanske ploče. Suvremena lingvistika, 43─44, 452.

Digitalna zbirka

2014. – 2016. suradnja na izradi dijakronijskoga korpusa hrvatskoga jezika Das Regensburger diachrone Korpus der kroatischen Sprache – CroDi (https://www.slawistik.hu-berrlin.de/de/member/meyer; http://hu.berlin/crodi; http://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/slavistik/netzwerke/regensburger- korpora/index.html)

2023. Portal hrvatskih gramatika do ilirizma. Ur. Marijana Horvat. (https://retrogram.jezik.hr/portal-hrvatskih-gramat...)

Recenzije knjiga i udžbenika

2024. Hudeček, Lana; Milica Mihaljević; Jozić, Željko. Anatomija rječnika. Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik. Institut za hrvatski jezik. Zagreb.

2021. Perić Gavrančić, Sanja. Latinska gramatika i hrvatski jezik Marijana Lanosovića. Jezičnopovijesna studija s pretiskom i transkripcijom izvornika Uvod u latinsko ricsih slaganje (1776.). Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2021. Baraban, Borko. Ivšićev časopis Hrvatski jezik (1938. – 1939.): odjeci nekad i sad. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku. Zagreb.

2020. Barbarić, Vuk-Tadija; Kristina Štrkalj Despot: Bernardinov lekcionar 1495. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2019. Brezak-Stamać, Dubravka. O hrvatskom jeziku i prirodi u jeziku. AGM. Zagreb.

2018. Zamagna, Mato; Jelena Obradović Mojaš; Ivana Lovrić Jović. Kolende. Transkripcija i studije. Dubrovačke knjižnice Dubrovnik. Dubrovnik.

2017. Hudeček, Lana; Milica Mihaljević. Hrvatska školska gramatika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. (drugo, dopunjeno izdanje 2019.; treće, dopunjeno izdanje 2023.)

2014. Babukić, Věkoslav. Ilirska slovnica. Popratna studija: Branka Tafra. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2014. Hudeček, Lana; Milica Mihaljević. Hrvatski na maturi. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. (22016. Hrvatski na maturi sa zadatcima za vježbu).

2014. Bežen, Ante; Siniša Reberski: Početno pisanje na hrvatskome jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2013. Željko, Jozić; Goranka Blagus Bartolec; Lana Hudeček; Kristian Lewis; Milica Mihaljević; Ermina Ramadanović; Matea Birtić; Jurica Budja; Barbara Kovačević; Ivana Matas Ivanković; Alen Milković; Irena Miloš; Tomislav Stojanov; Kristina Štrkalj Despot. Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2009. Frančić, Anđela; Boris Kuzmić. Jazik horvatski: jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.

2001. Zbuković-Ožbolt, Snježana; Snježana Zrinjan. Čitanka 1: za prvi razred trogodišnjih strukovnih škola. Školska knjiga. Zagreb.

2001. Čubrić, Marina. Hrvatski jezik 2: udžbenik hrvatskoga jezika za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola. Školska knjiga. Zagreb.


Uređivanje i redaktura knjiga

2022. Štebih Golub, Barbara. Blagorečja Ignaca Kristijanovića. Urednica: Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2022. Ivana Lovrić Jović. Appendinijeva Gramatika ilirskoga jezika, jezičnopovijesna studija s prijevodom i transkripcijom uz pretisak. Urednica: Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2019. Barbara Štebih Golub: Jezičnica horvatsko-slavinska Josipa Đurkovečkoga. Urednica: Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2017. Barbara Štebih Golub: Horvatska gramatika J. E. Matijevića. Urednica: Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2016. Kristina Štrkalj Despot: Osorsko-hvarska pjesmarica. Urednica: Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2016. Besjede fra Matije Divkovića. Autori: M. Horvat, V.-T. Barbarić, M. Kramarić i A. Radošević. Gl. urednik: Ž. Jozić. Urednici: V.-T. Barbarić, M. Horvat, M. Karamatić. Rječnik manje poznatih riječi i tumač imena: S. Perić Gavrančić. Redaktori: V.-T. Barbarić i M. Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2015. Barbara Štebih Golub: Franjo Kornig i njegova Horvatska gramatika. Urednica: Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2015. Ivana Lovrić Jović: Ja, Krsto Lučin Dubrovčanin, činim ovi testamenat… Urednica: Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2014. Barbara Štebih Golub: Ignacije Szentmártony i Uvod u nauk o horvatskome jeziku. Urednica Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2014. Matija Petar Katančić: Izabrana djela. Stoljeća hrvatske književnosti. Knjiga 124. Priređivač i autor popratne studije Stanislav Marijanović. Urednik: Josip Bratulić. Redaktorica: Marijana Horvat. Matica hrvatska. Zagreb.

2012. Stjepan Ivšić, Josip Hamm: Rasprave i članci. Stoljeća hrvatske književnosti. Knjiga 114. Priređivači i autori popratnih studija: Stjepan Damjanović (o Ivšiću) i Tanja Kuštović (o Hammu). Urednik: Josip Lisac. Redaktorica: Marijana Horvat. Matica hrvatska. Zagreb.

2010. Darija Gabrić-Bagarić: Na ishodištu hrvatske leksikografije: Trojezični rječnik Blago jezika slovinskoga Jakova Mikalje (1649./1651.). Ur.: Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.


Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/