dr. sc. Marijana Horvat

Odjel za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju

Zvanje: znanstveni savjetnik E-pošta: mhorvat@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-813 Broj sobe: 203

Životopis

Marijana Horvat završila je program studija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 1990. godine na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik. Na istom je fakultetu 1997. godine magistrirala, a početkom 2005. doktorirala.

Godine 1990. zapošljava se kao profesorica hrvatskoga jezika u kutinskoj srednjoj školi. Od rujna 1996. godine radi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, najprije na projektu Rječnici suvremenoga hrvatskoga jezika, a zatim na projektu Kritičko izdanje rječnika Blago jezika slovinskoga Jakova Mikalje. Bila je voditeljica projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Tekstologija hrvatske pisane baštine (2008. – 2013.) i suradnica na projektu istoga ministarstva Tvorbeni modeli u hrvatskoštokavskim dopreporodnim rječnicima (2007. – 2013.). Surađivala je na međunarodnim znanstvenim projektima i istraživanjima (2009. – 2010. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen // Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika, Graz; 2012. – 2013. Outlines of the etymological biography of Ecballium elaterium, Haifa).

U okviru međunarodne suradnje ( 2014. – 2016.) bila je predstavnik Instituta na projektu Padeži, finitnost i kongruencija u slavenskim jezicima // Subject case, finiteness and agreement in Slavonic languages i voditeljica toga projekta u Institutu (Institut za slavistiku Sveučilišta u Regensburgu, Institut za slavistiku Humboldtova sveučilišta u Berlinu, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu; https://www.slawistik.hu-berlin.de/de/member/meyer...).

Od lipnja 2013. godine voditeljica je Odjela za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju. Voditeljica je institutskih projekata Dopreporodne hrvatske gramatike (od srpnja 2014.) i Matija Divković u hrvatskoj kulturi (2016.). Suradnica je na projektu s potporom MZOS-a De imitatione Christi u hrvatskim prijevodima (od studenoga 2014.) i na projektu koji financira Hrvatska zaklada za znanost Hrvatski glazbeni i liturgijski kodeksi srednjega vijeka: Interdisciplinarna obrada – CROMUSCODEX70 (HAZU, Odsjek za povijest hrvatske glazbe; od travnja 2017.).


Svoj je znanstveni interes od početka usmjerila prema povijesti hrvatskoga jezika. Na tom je području magistrirala i doktorirala. U knjigama obrađuje jezičnopovijesnu tematiku, kao i u brojnim znanstvenim člancima. Osim za povijest jezika zanima se i za istraživanje suvremenih jezikoslovnih tema.

Bavi se i nastavnom djelatnošću. U akademskoj godini 2001./2002. na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu predavala je kolegij Kultura govorenja i pisanja. Niz godina bila je predavačica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojemu je studentima kroatistike držala kolegij Izrada i izlaganje seminara (ak. god. 2005./2006.) i kolegij Hrvatski jezik 17. stoljeća (od 2006. do 2011.). Na doktorskom studiju Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika, koji organiziraju Filozofski fakultet u Rijeci i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, držala je predavanja o dopreporodnim gramatikama.

Mentorica je znanstvenim novacima. Sudjelovala je na mnogim znanstvenim skupovima, stručnim skupovima i tribinama, u radijskim i televizijskim emisijama; recenzirala jezikoslovne članke, stručne knjige, udžbenike i pomoćna nastavna sredstva iz hrvatskoga jezika; uređivala i redigirala knjige.

Bila je dugogodišnja članica Državnoga povjerenstva za provedbu natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika (1999. – 2012.), a u šk. god. 2011./2012. i predsjednica toga povjerenstva. Šk. god. 2012./2013. i 2014./2015. bila je stručna savjetnica pri izradi testova iz hrvatskoga jezika na državnoj maturi u organizaciji Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i recenzentica tih testova. Bila je članica panela za vrednovanje istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost. Suorganizatorica je Međunarodnoga znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi franjevaca Bosne Srebrene, Zagreb – Sarajevo, 1. – 3. prosinca 2016.

Članica je Matice hrvatske (do listopada 2015. i Predsjedništva Matice hrvatske Ogranak Kutina), Društva profesora hrvatskoga jezika, uredništva časopisa Rasprave, Hrvatski jezik (urednica rubrike Vremeplov) i Moslavačko zrcalo. Bila je izvršna urednica Rasprava Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33/2007. Surađuje s uredništvom edicije Stoljeća hrvatske književnosti koju izdaje Matica hrvatska (redaktorica knjiga) i s Kulturno-povijesnim institutom Bosne Srebrene iz Sarajeva (pretisci i latinične transkripcije djela Matije Divkovića).

Bila je predsjednica Znanstvenoga vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2014. – 2016.).

Dobitnica je Državne nagrade za znanost u području humanističkih znanosti za 2013. godinu (sa suautoricama za knjigu Jakov Mikalja, Blago jezika slovinskoga (1649./1651.): Transkripcija i leksikografska interpretacija).


Nagrade

  • 2013. Državna nagrada za znanost u području humanističkih znanosti

Izobrazba

2005. doktorska disertacija Jezik Marulićeva djela Od naslidovan'ja Isukarstova i od pogarjen'ja tašćin segasvitnjih (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

1997. magistarski rad Složeni glagolski oblici u Zografskom četveroevanđelju (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

1990. diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Bibliografija

Knjige

2016. Besjede fra Matije Divkovića. Gl. urednik: Željko Jozić. Urednici: Vuk-Tadija Barbarić, Marijana Horvat, Marko Karamatić. Rječnik manje poznatih riječi i tumač imena: Sanja Perić Gavrančić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. ; suautorstvo s V.-T. Barbarićem, M. Kramarić i A. Radošević

2016. Josip Voltić: Grammatica Illirica / Ilirska gramatika (1803.). Priredile i popratnu studiju napisale Marijana Horvat i Sanja Perić Gavrančić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

2013. Matija Divković: Nauk krstjanski za narod slovinski // Sto čudesa aliti zlamen'ja blažene i slavne Bogorodice, Divice Marije. Uvodna studija, rječnik i tumač imena Nauka krstjanskoga Darija Gabrić-Bagarić. Transkripcija Nauka krstjanskoga: Darija Gabrić-Bagarić, Dolores Grmača, Maja Banožić. Uvodna studija, transkripcija, rječnik i tumač imena Sto čudesa Marijana Horvat. Urednik Marko Karamatić. Sarajevo: Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene.

2012. Jezikoslovni priručnik Blaža Tadijanovića Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.). Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje; suautorstvo s Erminom Ramadanović

2011. Jakov Mikalja, Blago jezika slovinskoga (1649./1651.): Transkripcija i leksikografska interpretacija. Priredile: Darija Gabrić-Bagarić, Marijana Horvat, Sanja Perić Gavrančić, Ivana Lovrić Jović. Autorica koncepcije i uvodne studije: Darija Gabrić-Bagarić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

2008. Jakov Mikalja: Gramatika talijanska ukratko ili kratak nauk za naučiti latinski jezik. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.; suautorstvo s Darijom Gabrić-Bagarić


Poglavlje u knjizi

2016. Aktivni particip prezenta u hrvatskim tekstovima 17. –19. stoljeća. Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Urednici: Tanja Kuštović, Mateo Žagar. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb. 181–199.; suautorstvo s Barbarom Štebih Golub

2015. Jezik hrvatskih znanstvenih tekstova u 19. stoljeću; Povijest hrvatskoga jezika IV, 19. stoljeće. Gl. urednik: Ante Bičanić. Zagreb: Croatica, 301–355.; suautorstvo s Lanom Hudeček i Milicom Mihaljević

2010. Globalizacija i internacionalizacija u hrvatskome i srpskome jeziku. Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika. Ur. Branko Tošović, Arno Wonisch. Graz: Institut fuer Slawistik der Karl-Franzens-Universitaet Graz, 169–183.; suautorstvo s Barbarom Štebih Golub

2002. Kutinski govor. U knjizi: Kutina, povijesno-kulturni pregled s identitetom današnjice.Gl. i odg. urednik Dragutin Pasarić. Kutina: Matica hrvatska Kutina, 383––397.; suautorstvo sa Željkom Brlobaš i Ankicom Čilaš


Uredničke knjige

2017. Lički jezikoslovni trolist: Šime Starčević, Fran Kurelac, Ante Starčević. Priređivači i urednici: Ante Bežen, Marijana Horvat, Željko Jozić. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Udruga Ličana „Vila Velebita“ iz Zagreba. Zagreb.

2016. Besjede fra Matije Divkovića. Gl. urednik: Željko Jozić. Urednici: Vuk-Tadija Barbarić, Marijana Horvat, Marko Karamatić. Autori: M. Horvat, V.-T. Barbarić, M. Kramarić i A. Radošević. Rječnik manje poznatih riječi i tumač imena: S. Perić Gavrančić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.


Znanstveni radovi

2017. Tanzlingherovi prinosi rječotvorju. Zadarski filološki dani 6: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 6 održanog u Zadru i Novalji 25. i 26. rujna 2015. Urednici: Rafaela Božić i Kornelija Kuvač-Levačić. Sveučilište u Zadru. Zadar. 213–222.

2016. Imenske skupine u čakavskim i štokavskim tekstovima 15. – 18. stoljeća. Jezikoslovlje 17, 1–2, 397–412.

2016. Regensburški dijakronijski korpus hrvatskoga jezika (CroDi). Rasprave 42/1, Zagreb, 1–19; suautorstvo s Ernstom Hansackom, Björnom Hansenom, Sanjom Perić Gavrančić i Veronikom Wald

2016. Tvorenice motivirane osobnim imenom u jeziku hrvatskih medija. Jezik medija nekada i sada: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga 6. i 7. lipnja 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Ur. Vlasta Rišner. Zagreb, Osijek, 217–235; suautorstvo s Barbarom Štebih Golub

2015. Pogled u Lanosovićevu tvorbu riječi. Stoljeća hrvatskoga jezika: Hrvatski jezik i pisana riječ XVII. i XVIII. stoljeća. Zbornik radova. Ur. Marko Samardžija. Vinkovci, 35–46; suautorstvo s Martinom Horvat

2015. Svašta po malo Blaža Tadijanovića. Stoljeća hrvatskoga jezika: Hrvatski jezik i pisana riječ XVII. i XVIII. stoljeća. Zbornik radova. Ur. Marko Samardžija. Vinkovci, 14–34.

2014. O stilskim svojstvima Divkovićeva djela Sto čudesa aliti zlamen'ja blažene slavne Bogorodice, Divice Marije – figure misli; Filologija, 63, Zagreb, 103116.

2014. O stilu i jeziku Divkovićeva djela Sto čudesa; Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Matija Divković i kultura pisane riječi. Ur. Marko Karamatić. Sarajevo, 185–202; suautorstvo sa Sanjom Perić Gavrančić

2012. Tvorba riječi u hrvatskim dopreporodnim gramatikama. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 38/2, Zagreb, 295–326; suautorstvo s Barbarom Štebih Golub

2012. O složenicama i sraslicama (na primjerima iz Voltićeva Ričoslovnika). Filologija, 58, Zagreb, 133161; suautorstvo s Erminom Ramadanović

2012. Sufiksalne imeničke izvedenice u Voltićevu Ričoslovniku (tvorba sufiksima -(a)c, -l(a)c, -telj i -v(a)c). Bosanskohercegovački slavistički kongres 1.: Zbornik radova, knj. 1. Gl. urednik: Senahid Halilović. Sarajevo: Slavistički komitet, 371–380.

2011. Rječotvorje u Marulićevu i Kašićevu prijevodu De imitatione Christi (na primjerima filozofsko-teološkog leksika). Colloquia Maruliana, XX, 255–264

2011. O fonološkim, morfološkim i leksičkim osobitostima kutinskoga govora. Moslavačko zrcalo, 1–2, 52–85; suautorstvo sa Željkom Brlobaš i Ankicom Čilaš Šimpraga

2011. Primjeri preobrazbe u Ričoslovniku iliričkoga, italijanskoga i nimačkoga jezikaJosipa Voltića. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 37/1, 29–40; suautorstvo sa Sanjom Perić Gavrančić

2010. Hrvatsko-njemački rječnik Blaža Tadijanovića. Riječki filološki dani: zbornik radova,8. Ur. Lada Badurina i Danijela Bačić-Karković. Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 577–585; suautorstvo s Barbarom Štebih Golub

2010. Posljedice internacionalizacije u hrvatskome jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 36/1, 1–21; suautorstvo s Barbarom Štebih Golub

2010. Globalizacija i internacionalizacija u hrvatskome i srpskome jeziku. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen: Grammatik // Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika,Band 3, Hg. Branko Tošović. Beč: LiT Verlag, 405–419; suautorstvo sBarbarom Štebih Golub

2010. Zapažanja o leksiku Marulićeva Naslidovan'jaod latinskoga izvornika do hrvatskoga prijevoda. Colloquia Maruliana, XIX, 223–235; suautorstvo sa Sanjom Perić Gavrančić

2009. Sintaktička svojstva zamjenica u Marulićevu i Kašićevu prijevodu De imitatione Christi. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 35, 141–157; suautorstvo sa Sanjom Perić Gavrančić

2008. Tvorba glagola u djelu Svašta po malo Blaža Tadijanovića. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 34, 133–153; suautorstvo s Erminom Ramadanović

2008. O jeziku Marulićeva Naslidovan'ja. Riječ: časopis za slavensku filologiju, god. XIV, sv. 3, Rijeka, 44–57.

2007. Analiza osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika i priručnika hrvatskoga jezika. Lahor, vol. II, No. 4, Zagreb, 151–169.; suautorstvo s Milicom Mihaljević

2007. Glasovne promjene: nepostojano a i e (problematizacija naziva, definicija i međuodnosa glasovnih promjena). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 33, Zagreb, 289–304.; suautorstvo s Milicom Mihaljević

2007. O tvorbi riječi u Tadijanovićevu djelu Svašta po malo. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 33, Zagreb, 177–196.; suautorstvo s Erminom Ramadanović

2006. Sintaktički kalkovi prema latinskom i talijanskom jeziku u Marulićevu Naslidovan'ju. Riječki filološki dani: zbornik radova,6, Rijeka, 275–284.

2006. Fonološko nazivlje u hrvatskim gramatikama 19. stoljeća. Filologija, 46–47, Zagreb, 49–66.; suautorstvo sa Željkom Brlobaš

2006. Imenički tvorbeni modeli u djelu Blaža Tadijanovića Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 32, Zagreb, 109–126.

2005. Sklonidba imenica u Marulićevu Naslidovan'ju. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 31, Zagreb, 87–106.

2005. Crkvenoslavenski elementi u starohrvatskim oporukama. Drugi Hercigonjin zbornik. Uredio Stjepan Damjanović. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 145 –158.

2002. Uloga specijalnih korpusa u jezičnim analizama ─ na temelju tekstova vremenske prognoze. Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj izazovi na početku 21. stoljeća: zbornik. Zagreb – Rijeka: HDPL, 51–59.; suautorstvo sa Željkom Brlobaš

2002. Pjesme Majci Božjoj u Missale glagoliticum MR 180. Riječki filološki dani: zbornik radova, 4, Rijeka: Filozofski fakultet, 127–134.

2001. Lingvistička analiza tekstova vremenske prognoze. Drugi hrvatski slavistički kongres: zbornik radova. Zagreb: HFD, 349–356.; suautorstvo sa Željkom Brlobaš

2000. Jezične značajke marijinskih pjesama iz Metropolitanina misala MR 180. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 26, Zagreb, 59–71.

1999. Kondicional u Zografskom četveroevanđelju. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 25, Zagreb, 141–153.

1999. Prinosi za terminološku bibliografiju (na temelju ostavštine Vlatka Dapca). Riječ: časopis za slavensku filologiju, god. V., sv. 1, Rijeka, 26–38.

1999. O nekim semantičkim posebnostima leksika Marulićeva Naslidovan'ja. Riječ: časopis za slavensku filologiju, god. V., sv. 2, Rijeka, 30–37.

1999. Stereotipi u željama. Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike: zbornik. Zagreb – Rijeka: HDPL, 135–146.; suautorstvo sa Željkom Brlobaš

1998. Primjena konkordancije u izradbi rječnika. Filologija, 30─31, Zagreb, 193─198.; suautorstvo sa Željkom Brlobaš

1998. Morfološka svojstva leksika u prozi J. P. Kamova – dodir dviju normi. Riječ: časopis za slavensku filologiju, god. IV., sv. 1., Rijeka, 42– 49.

1998. Frazemi u prozi u trapericama. Jezična norma i varijeteti: zbornik. Zagreb – Rijeka, 77– 85.; suautorstvo sa Željkom Brlobaš

1997–1998. Složeni glagolski oblici za izražavanje prošlosti u Zografskom četveroevanđelju, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 23 – 24, Zagreb, 125. ­– 143.

1997. Tvorba perfekta i pluskvamperfekta u Zografskom četveroevanđelju. Prvi hrvatski slavistički kongres: zbornik radova, knjiga 1., Zagreb: HFD, 569–574.

1997. Futur prvi kao složeni glagolski oblik u Zografskom četveroevanđelju. Filologija, 29, Zagreb, 61–76.


Transkripcije

2011. Marin Držić, Izabrana djela I. Knjigu br. 105. uredio Tonko Maroević. Priredio: Slobodan Prosperov Novak. Prvotiske transkribirale: Marijana Horvat, Ivana Vrtič i Ivana Žužul. Matica hrvatska. Zagreb.


Stručni i popularno-znanstveni radovi

2016. Petar Šegedin – neustrašivi branitelj hrvatskoga jezika. Hrvatski jezik 3/1. Zagreb. 30–33.; s Erminom Ramadanović

2014. Jezično savjetništvo Ljudevita Jonkea. Hrvatski jezik, 1/4. Zagreb. 35–38.

2014. Adolf Bratoljub Klaić o hrvatskome jeziku. Hrvatski jezik, 1/2. Zagreb. 33–36.

2014. Stjepan Ivšić u Hrvatskome jeziku. Hrvatski jezik, 1/1. Zagreb. 34–36.

2001. Rukopisne bilješke Vlatka Dabca uz petojezični Auto-moto rječnik Josipa Modlyja. Filologija, 36–37, Zagreb, 173–188.; s Barbarom Kovačević

1999. Bibliografija Dragice Malić. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 25, Zagreb, 11─17.


Prikazi

2014. Tihi pregalac (Branka Tafra: Věkoslav Babukić,Osnova slovnice slavjanske narěčja ilirskoga. Urednica niza: Marija Znika. Urednica knjige: Ivana Kurtović Budje. Zagreb – Požega: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Grad Požega. 2013.); Kroatologija, Vol. 5, No. 1, 99–102.

2012. Slavensko rječotvorje (Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Seria 13. Pod redakcją Jerzego Sierociuka. Poznań: Poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk, 2012., 345. str.; Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima. Zbornik radova sa četrnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista. Gl. ur. Rajna Dragićević. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012., 771 str.). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 38/2, Zagreb, 496–501.

2011. O začetku modernoga rječničarstva (Darija Gabrić-Bagarić, Na ishodištu hrvatske leksikografije: Trojezični rječnik Blago jezika slovinskoga Jakova Mikalje(1649./1651.), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2010.); Zadarska smotra, 2–3, Zadar, 275–277.

2008. Mažuranićeva Slovnica iznova (Antun Mažuranić: Slovnica Hèrvatskaza gimnazije i realne škole. Dio I. Rĕčoslovje. Pretisak. Predgovor: Radoslav Katičić. Pogovor: Željka Brlobaš. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2008., 217 stranica). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 34, Zagreb, 493–495.

2007. Novi standardnojezični priručnik (Anđela Frančić – Lana Hudeček – Milica Mihaljević: Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome jeziku. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2005.). Jezik, god. 54., br. 1, Zagreb, 36–39.

2006. O posvojnosti na jednom mjestu (Lana Hudeček: Izricanje posvojnosti u hrvatskome jeziku do polovice 19. stoljeća. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2006.). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 32, 377–379.

2005. Novi staroslavensko-hrvatski rječnik (Stjepan Damjanović – Ivan Jurčević – Tanja Kuštović – Boris Kuzmić – Milica Lukić – Mateo Žagar: Mali staroslavensko-hrvatski rječnik. Zagreb: Matica hrvatska, 2004.). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 31, 501–503.

2005. Rođendanska čestitka (Drugi Hercigonjin zbornik. Uredio Stjepan Damjanović. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2005.). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 31, 503–508.

2000. Prikaz knjige Ivan Franjo Jukić autora Marka Lukende. Suvremena lingvistika, 49–50, Zagreb, 190.–191.

1997. Dragica Malić, Žića svetih otaca. Suvremena lingvistika, 43─44, 452─453.

1997. Mateo Žagar, Kako je tkan tekst Bašćanske ploče. Suvremena lingvistika, 43─44, 452.

Recenzije knjiga i udžbenika

2014. Babukić, Věkoslav: Ilirska slovnica. Popratna studija: Branka Tafra. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2014. Lana Hudeček, Milica Mihaljević: Hrvatski na maturi. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. (22016. Hrvatski na maturi sa zadatcima za vježbu).

2014. Ante Bežen, Siniša Reberski: Početno pisanje na hrvatskome jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2013. Željko, Jozić, Goranka Blagus Bartolec, Lana Hudeček, Kristian Lewis, Milica Mihaljević, Ermina Ramadanović, Matea Birtić, Jurica Budja, Barbara Kovačević, Ivana Matas Ivanković, Alen Milković, Irena Miloš, Tomislav Stojanov, Kristina Štrkalj Despot: Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2009. Anđela Frančić, Boris Kuzmić: Jazik horvatski: jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.

2001. Snježana Zbuković-Ožbolt, Snježana Zrinjan: Čitanka 1: za prvi razred trogodišnjih strukovnih škola. Školska knjiga. Zagreb.

2001. Marina Čubrić: Hrvatski jezik 2: udžbenik hrvatskoga jezika za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola. Školska knjiga. Zagreb.


Uređivanje i redaktura knjiga

2017. Barbara Štebih Golub: Horvatska gramatika J. E. Matijevića. Urednica: Marijana Horvat. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

2016. Kristina Štrkalj Despot: Osorsko-hvarska pjesmarica. Urednica: Marijana Horvat. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

2016. Besjede fra Matije Divkovića. Autori: M. Horvat, V.-T. Barbarić, M. Kramarić i A. Radošević. Gl. urednik: Ž. Jozić. Urednici: V.-T. Barbarić, M. Horvat, M. Karamatić. Rječnik manje poznatih riječi i tumač imena: S. Perić Gavrančić. Redaktori: V.-T. Barbarić i M. Horvat. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

2015. Barbara Štebih Golub: Franjo Kornig i njegova Horvatska gramatika. Urednica: Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2015. Ivana Lovrić Jović: Ja, Krsto Lučin Dubrovčanin, činim ovi testamenat… Urednica: Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2014. Barbara Štebih Golub: Ignacije Szentmártony i Uvod u nauk o horvatskome jeziku. Urednica Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2014. Matija Petar Katančić: Izabrana djela. Stoljeća hrvatske književnosti. Knjiga 124. Priređivač i autor popratne studije Stanislav Marijanović. Urednik: Josip Bratulić. Redaktorica: Marijana Horvat. Matica hrvatska. Zagreb.

2012. Stjepan Ivšić, Josip Hamm: Rasprave i članci. Stoljeća hrvatske književnosti. Knjiga 114. Priređivači i autori popratnih studija: Stjepan Damjanović (o Ivšiću) i Tanja Kuštović (o Hammu). Urednik: Josip Lisac. Redaktorica: Marijana Horvat. Matica hrvatska. Zagreb.

2010. Darija Gabrić-Bagarić: Na ishodištu hrvatske leksikografije: Trojezični rječnik Blago jezika slovinskoga Jakova Mikalje(1649./1651.). Ur.: Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Jezični savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr