Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Dopreporodne hrvatske gramatike

Voditelj: Marijana Horvat

O projektu

Voditeljica: dr. sc. Marijana Horvat, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju

Suradnici:

  • dr. sc. Barbara Štebih Golub, znanstvena savjetnica
  • dr. sc. Sanja Perić Gavrančić, viša znanstvena suradnica
  • dr. sc. Ivana Lovrić Jović, viša znanstvena suradnica
  • dr. sc. Martina Kramarić, znanstvena suradnica
  • Ivo-Pavao Jazbec, stručni suradnik (do 31. kolovoza 2017.)
  • dr. sc. Vladimira Rezo (do 30. rujna 2016.)

Projekt Dopreporodne hrvatske gramatike temelji se na suvremenim gramatikografskim i gramatikološkim spoznajama o hrvatskoj slovničkoj dopreporodnoj tradiciji, a nastavlja se na dosad objavljene pretiske i prijevode slovnica u izdanju IHJJ-a. Uključuje priređivanje i objavljivanje hrvatskih dopreporodnih gramatika te analizu rukopisnih gramatika. Cilj je znanstveno istražiti i opisati stare gramatike te ih učiniti dostupnima što širem krugu korisnika. Analizirat će se struktura i gramatikografske metode pojedinih slovnica, kao i kontinuitet hrvatske gramatičke tradicije. Svaka će slovnica biti smještena u širi kontekst hrvatskih i europskih slovnica.

Način pripreme gramatika ovisi o osobitostima svake pojedine gramatike, jer nisu sve gramatike pisane hrvatskim jezikom niti su sve gramatike samo gramatike hrvatskoga jezika. Stoga priređivanje određenih gramatika, pored pretiska, gramatološke i gramatografske raščlambe, uključuje prijevod na hrvatski jezik, a drugih pak transkripciju. Ovako zamišljen projekt pridonosi očuvanju navedene građe i baštine te omogućuje daljnja proučavanja, a pouzdanim prijevodima i transkripcijama gramatike čini prihvatljivima velikom krugu korisnika.

Zbog angažmana voditeljice i suradnica na novome projektu Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – RETROGRAM, IP-2018-01-3585 (http://ihjj.hr/retrogram/), projekt je od 25. studenoga 2019. u statusu mirovanja.


Knjige

2019. Štebih Golub, Barbara. Jezičnica horvatsko-slavinska Josipa Đurkovečkoga. Ur. Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2017. Štebih Golub, Barbara. Horvatska gramatika J. E. Matijevića. Ur. Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2016. Voltić, Josip. Grammatica Illirica / Ilirska gramatika (1803.). I. Pretisak, transkripcija i prijevod. II. Život i djelo Josipa Voltića. (Transkripcija i popratna studija: Marijana Horvat i Sanja Perić Gavrančić. Prijevod: Sanja Perić Gavrančić.). Biblioteka Pretisci. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2015. Štebih Golub, Barbara. Franjo Kornig i njegova Horvatska gramatika. Ur. Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2014. Štebih Golub, Barbara. Ignacije Szentmártony i Uvod u nauk o horvatskome jeziku. Ur. Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.Znanstveni i znanstveno-popularni radovi

2020. Kramarić, Martina. Prilog istraživanju hrvatske sastavnice rukopisne gramatike Principi della Grammatica [...] Grammatica prima in lingua slava, italiana et latina Gašpara Vinjalića. Filologija 74. 17–48.

2019. Horvat, Marijana; Mihaljević, Milica. Dijakronijski pogled na mocijske imenice. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 45/1. Zagreb. 27–45.

2019. Horvat, Marijana; Perić Gavrančić, Sanja. Akuzativ u djelima hrvatskih pisaca, leksikografa i gramatičara dopreporodnoga razdoblja. Fluminensia 31/1. Rijeka. 201–222.

2018. Horvat, Marijana; Rezo, Vladimira. O tvorbi imenica i pridjeva u Jurinovoj Slovkinji. Od dvojbe do razdvojbe – Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri. Urednici: Petra Košutar i Mislav Kovačić. Ibis grafika. Zagreb. 327–343.

2018. Horvat, Marijana; Šarić, Ljiljana. The dative in Croatian Štokavian and Kajkavian grammars up to 1860. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 44/1. Zagreb. 133–158.

2018. Štebih Golub, Barbara. Mali uvod u bogatu kajkavsku gramatikografiju. Fluminensia 30/1. 127 – 151.

2016. Perić Gavrančić, Sanja. Bartol Kašić – otac hrvatskoga jezikoslovlja

i začetnik jezičnoga normiranja. Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 3/4. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 30–34.

2016. Horvat, Marijana; Štebih Golub, Barbara. Aktivni particip prezenta u hrvatskim tekstovima 17. –19. stoljeća. Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Urednici: Tanja Kuštović, Mateo Žagar. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb. 181–199.

2015. Horvat, Marijana. Svašta po malo Blaža Tadijanovića. Stoljeća hrvatskoga jezika: Hrvatski jezik i pisana riječ XVII. i XVIII. stoljeća. Zbornik radova. Referati sa znanstvenih skupova u Vinkovcima 2014. i 2015. godine. Ur. Marko Samardžija. Privlačica. Vinkovci. 14–34.

2015. Horvat, Marijana; Horvat, Martina. Pogled u Lanosovićevu tvorbu riječi. Stoljeća hrvatskoga jezika: Hrvatski jezik i pisana riječ XVII. i XVIII. stoljeća. Zbornik radova. Referati sa znanstvenih skupova u Vinkovcima 2014. i 2015. godine. Ur. Marko Samardžija. Privlačica. Vinkovci. 35–46.

2015. Perić Gavrančić, Sanja. Lanosovićev prinos izgradnji hrvatskoga jezikoslovnoga nazivlja. Hrvatski jezik i pisana riječ XVII. i XVIII. stoljeća. Zbornik radova. Referati sa znanstvenih skupova u Vinkovcima 2014. i 2015. godine. Ur. Marko Samardžija. Privlačica. Vinkovci. 56–60.


Prikaz

2014. Horvat, Marijana. Tihi pregalac (Branka Tafra: Věkoslav Babukić, Osnova slovnice slavjanske narěčja ilirskoga. Urednica niza: Marija Znika. Urednica knjige: Ivana Kurtović Budje. Zagreb – Požega: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Grad Požega. 2013.). Kroatologija. Vol. 5. No. 1. 2014. 99–102.


Suradnici na projektu

Marijana Horvat završila je program studija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 1990. godine na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik. Na istom je fakultetu 1997. g...

Pročitaj više

Martina Kramarić rođena je 29. prosinca 1978. u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveu...

Pročitaj više

Ivana Lovrić Jović rođena je 8. travnja 1969. u Rijeci. S četiri godine dolazi u Dubrovnik gdje završava osnovnu i srednju školu – Centar za umjetničko obrazovanje Luka Sorkočević (glavni predmet: klavir). God...

Pročitaj više

Sanja Perić Gavrančić maturirala je u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, a diplomirala klasičnu filologiju na Filozofskome fakultetu. Ljetni semestar školske godine 1989./90. provela je na studijskom boravku u SAD (Loc...

Pročitaj više

Zaposlenje: 1998. – 2000. Osnovna škola Tina Ujevića u Zagrebu 1. travnja 2000. – ... Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju Rad u nastav...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/