dr. sc. Domagoj Vidović

Odjel za onomastiku i etimologiju

Zvanje: viši znanstveni suradnik E-pošta: dvidovic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-867 Broj sobe: 407

Životopis

Domagoj Vidović rođen je 20. studenoga 1979. u Metkoviću. Osnovnu je školu pohađao u Metkoviću i Pučišćima na otoku Braču, a gimnaziju u Metkoviću. Diplomu profesora lingvistike i hrvatskoga jezika i književnosti stekao je u ožujku 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu obranivši rad Nacrt za vidonjsku antroponimiju i toponimiju. Od 1. rujna 2004. zaposlen je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Iste je godine upisao poslijediplomski znanstveni studij lingvistike te doktorirao u travnju 2011. s temom Antroponimija i toponimija Zažablja pod mentorstvom Dunje Brozović Rončević. Danas radi na projektima Odjela za onomastiku i etimologiju te projektima Hrvatski mrežni rječnik (MREŽNIK) i Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA) koje podupire HRZZ. Ujedno je voditeljem Odjela za onomastiku i etimologiju (od 2020.) i metkovske podružnice Instituta (od 2014.). Predmetom je njegova užega zanimanja onomastika na rubnim hrvatskim prostorima i akcentologija, a bavi se i prevođenjem s esperanta. Objavio je tri samostalne knjige i tri u suautorstvu, tridesetak izvornih znanstvenih radova i sudjelovao na desetak međunarodnih znanstvenih skupova. Objavljuje i popularnoznanstvene radove u mjesnim časopisima (Glas Hutova, Metkovski vjesnik, Vrutak, Veselje svetog Jere i Zupci Times), na portalima (metkovic.hr, likemetkovic.hr) te na društvenim mrežama (stranice Pučišća i Janjine te Radija Narona na Facebooku), urednikom je antroponomastičke rubrike Od Mile do Drage u časopisu Hrvatski jezik, članom je uredništva Hrvatskoga neretvanskog zbornika (od 2014. i glavnim urednikom) i časopisa Studia lexicographica i Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje te povremenim članom uredništva Humskoga zbornika. Godine 2013. i 2014. bio je članom Organizacijskoga odbora Neretvanskih književnih, znanstvenih i kulturnih susreta, a 2019. njihovim voditeljem te je bio članom programskih odbora međunarodnih skupova E-rječnici i e-leksikografija (2019.) i Enciklopedika 2020 (2020.). Stalnim je kolumnistom Hrvatskoga slova bio od lipnja 2012. do srpnja 2015. i ponovno od ožujka 2018. Jezikoslovnu kolumnu objavljuje na e-stranicama BK Neretva (podstranica Rodu o jeziku). Članom je Hrvatskoga filološkog društva, Odbora za onomastiku HAZU-a i Odbora za dijalektologiju HAZU-a, ICOS-a (Međunarodnoga vijeća za onomastičke znanosti) i Hrvatskoga saveza za esperanto, članom je suradnikom Južnohrvatskoga ogranka Društva hrvatskih književnika, surađuje s Društvom dubrovačkih pisaca te književne tekstove objavljuje u časopisima Hrvatsko slovo, Literat i Stolačko kulturno proljeće. Kao jedan od autora Školskoga rječnika hrvatskog jezika dobitnik je Nagrade Grada Zagreba 2013. Dobitnik je godišnje državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti u području humanističkih znanosti Hrvatskoga sabora za 2014. godinu. Godine 2016. dobio je nagradu Narona u području znanosti koju dodjeljuje Grad Metković. Članom je Radne skupine Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreb bio od svibnja 2014. do travnja 2017. te je u nju ponovno imenovan 28. listopada 2019. Od 2020. vanjski je član Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Izobrazba

2004. diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2011. doktorski rad Antroponimija i toponimija Zažablja (Sveučilište u Zagrebu)

Bibliografija

Knjige

1. autor

1. Vidović, Domagoj. 2014. Metkovski prezimenski mozaik 2014. Gradsko kulturno središte. Metković.

2. Vidović, Domagoj. 2014. Zažapska onomastika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

3. Vidović, Domagoj. 2016. O rodu jezikom i pokoja fraška. Metković.

2. suautor

1. Birtić, Matea; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Kovačević, Barbara; Lewis, Kristian; Matas Ivanković, Ivana; Mihaljević, Milica; Miloš, Irena; Ramadanović, Ermina; Vidović, Domagoj. 2012. Školski rječnik hrvatskoga jezika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Školska knjiga. Zagreb.

2. Vidović, Domagoj; Vukorep, Stanislav; Slobođan, Vesna. 2018. Neispričana priča: Turistička monografija Općine Ravno. Općina Ravno. Ravno.

3. Čilaš Šimpraga, Ankica; Ivšić Majić, Dubravka; Vidović Domagoj. 2018. Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Radovi

a) radovi objavljeni u časopisima koji su referirani u svjetskim bazama podataka

1. Vidović, Domagoj; Kurtović, Ivana. 2005. Neutralizacija dugoga i kratkoga a u južnočakavskim otočkim govorima. Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31. 389–400.

2. Vidović, Domagoj. 2005. Nacrt za vidonjsku antroponimiju. Folia onomastica Croatica 14. 2005. 147–177.

3. Vidović, Domagoj. 2006. Dobranjska prezimena i nadimci. Folia onomastica Croatica 15. 191–216.

4. Vidović, Domagoj. 2007. Prilog proučavanju odraza svetačkog imena Juraj u hrvatskoj onomastici. Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33. 431–447.

5. Vidović, Domagoj. 2008. Prezimena sela Vid u Neretvanskoj krajini. Folia onomastica Croatica 17. 139–168.

6. Vidović, Domagoj. 2008. Toponimija sela Dubljani. Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33. 431–448.

7. Vidović, Domagoj. 2009. Prilog proučavanju odraza svetačkog imena Ivan u hrvatskoj onomastici. Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35. 347–364.

8. Vidović, Domagoj. 2009. Gradačka toponimija. Folia onomastica Croatica 18. 171–222.

9. Vidović, Domagoj. 2010. Pregled toponimije jugozapadnoga dijela Popova. Folia onomastica Croatica 19. 283–340.

10. Vidović, Domagoj. 2010. Obiteljski nadimci u Pučišćima na otoku Braču. Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36/2.345–367.

11. Vidović, Domagoj. 2011. Toponimija sela Zavala, Golubinac, Belenići i Kijev Do u Popovu. Folia onomastica Croatica 20. 207–248.

12. Vidović, Domagoj. 2011. Toponimija sela Orahovi Do u Popovu. Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37/2. 533–562.

13. Vidović, Domagoj. 2012. Pogled u toponimiju Makarskoga primorja. Folia onomastica Croatica 21. 207–232.

14. Kukrika, Ivan; Vidović, Domagoj. 2012. Toponimija sela Kotezi u Popovu. Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 38/1. 123–144.

15. Vidović, Domagoj. 2013. Toponimija sela Trnčina u Popovu. Folia onomastica Croatica 22. 215–252.

16. Vidović, Domagoj. 2013. Naglasci u govorima i toponimiji Zažablja i Popova. Rasprave: Časopis IHJJ, 39/1. 155–173.

17. Vidović, Domagoj. 2014. Toponimija zapadnoga dijela Popova. Folia onomastica Croatica 23. 243–265.

18. Vidović, Domagoj. 2014. Naglasci u Rječniku stranih riječi i naglasnome priručniku Adolfa Bratoljuba Klaića u usporedbi sa Školskim rječnikom hrvatskoga jezika. Rasprave: Časopis IHJJ 40/2. 497–520.

19. Vidović, Domagoj. 2015. Pogled u toponimiju sela Hrasno u istočnoj Hercegovini. Folia onomastica Croatica 24. 93–123.

20. Vidović, Domagoj. 2015. Prezimena župe Lokvičići u Imotskoj krajini. Rasprave: Časopis IHJJ 41/2. 355–375.

21. Vidović, Domagoj. 2016. Prilog proučavanju odraza svetačkoga imena Ilija u hrvatskoj antroponimiji. Folia onomastica Croatica 25. 167–182.

22. Vidović, Domagoj. 2017. Toponimija sela Trebinja u Popovu. Folia onomastica Croatica 26. 103–137.

23. Jeić Baguzej, Jadran; Vidović Domagoj. 2017. Žuljanska prezimena i toponimija. Rasprave: Časopis IHJJ 43/2. 359–380.

24. Milić, Ivana; Vidović, Domagoj. 2018. Toponimija jugoistočnoga dijela Neretvanske krajine. Folia onomastica Croatica 27. 71–98.

b) radovi objavljeni u domaćim časopisima koji su s prethodnima izjednačeni

Časopisi A1

1. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Vidović, Domagoj. 2006. Sinonimni parovi i nizovi u temeljnome jezikoslovnom nazivlju. Filologija 46–47. 101–122.

Časopisi A2

1. Vidović, Domagoj. 2009. Utjecaj migracija na novoštokavske ijekavske govore u Neretvanskoj krajini i Donjoj Hercegovini. Hrvatski dijalektološki zbornik 15. 283–304.

2. Vidović, Domagoj. 2012. Prezimena istočnoga dijela otoka Brača. Hrvatski dijalektološki zbornik 18. 285–299.

3. Vidović, Domagoj. 2013. Ojkonimija Neretvanske krajine. Croatica et Slavica Iadertina 9/1. 3–30.

4. Vidović, Domagoj; Lončarić, Mijo. 2015. Fonološki opis govora Kraljevice. Hrvatski dijalektološki zbornik 19. 217–226.

5. Vidović, Domagoj. 2016. Imotska prezimena. Croatica et Slavica Iadertina 12/1. 41–63.

radovi u zbornicima

a) na međunarodnim skupovima

1. Vidović, Domagoj. 2007. Accentual alternations in Neo-Štokavian Ijekavian Dialects of Neretvanska Krajina, Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentuation. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. 199–211.

2. Vidović, Domagoj. 2011. Razvoj hrvatskoga sustava osobnih imena u istočnoj Hercegovini, Hum i Hercegovina kroz povijest, sv. 1. Hrvatski institut za povijest. Zagreb. 805 – 831.

3. Vidović, Domagoj. 2017. Imena u djelima fra Matije Divkovića. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa. Matija Divković i kultura pisane riječi 2. Ur.: Grmača, Dolores; Horvat, Marijana; Karamatić, Marko. Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene – Hrvatska sveučilišna zaklada. Sarajevo – Zagreb. 265–277.

b) na domaćim skupovima

1. Vidović, Domagoj. 2006. Nešto o toponimiji sela Dubljani. Dubljani : Humski zbornik X. Pr. Puljić, Ivica; Vukorep, Stanislav. Župa Ravno. Ravno. 57–66.

2. Vidović, Domagoj. 2007. Metkovsko stanovništvo u doba javnoga djelovanja don Mihovila Pavlinovića, Don Mihovil Pavlinović i Neretva (Zbornik Drugoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta). Ur. Šešelj, Stjepan. Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Hrvatska kulturna zaklada. Opuzen–Zagreb. 93 – 112.

3. Vidović, Domagoj. 2008. Neretvanin i Neretljanin – od fra Luke Vladimirovića do danas. Fra Luka Vladmirović i Neretva (Zbornik Trećega književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta). Ur. Šešelj, Stjepan. Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Hrvatska kulturna zaklada. Opuzen–Zagreb. 134–140.

4. Vidović, Domagoj. 2009. Značenjska klasifikacija toponima. Župa Gradac : Humski zbornik XII. Ur. Đerek, Ante. Gradac. Župa Gradac. 373–413.

5. Vidović. Domagoj. 2009. Gradačka prezimena. Župa Gradac : Humski zbornik XII. Ur. Đerek, Ante. Župa Gradac. Gradac. 197 – 238.

6. Vidović, Domagoj. 2009. Ikavski i ijekavski govori na širemu neretvanskom području. Ivo Lendić: književnik, novinar i prognanik (Zbornik Četvrtoga neretvanskoga književnog, znanstvenog i kulturnog susreta). Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Hrvatska kulturna zaklada – Hrvatsko slovo. Opuzen – Zagreb. 191 – 205.

7. Vidović, Domagoj. 2010. Hrvatska narodna imena u istočnoj Hercegovini s posebnim osvrtom na imena Stojan i Vuk. Stojan Vučićević: književnik i žrtva (Zbornik Petoga neretvanskoga književnog, znanstvenog i kulturnog susreta). Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti–Hrvatska kulturna zaklada–Hrvatsko slovo. Opuzen–Zagreb. 172–188.

8. Vidović, Domagoj; Vukorep, Stanislav. 2011. Mjestopis i toponimija Dubrave. Od Dubrave do Dubrovnika – prigodom 300. godišnjice rođenja Ruđera Bošković : Humski zbornik XIII. Pr.Puljić, Ivica. Neum – Dubrovnik 2011. 169–236.

9. Vidović, Domagoj. 2011. Osvrt na neumsku toponimiju,Nikola Buconjić – hrvatski književnik, etnograf, folklorist i historiograf (Zbornik 7. Neretvanskoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta). Ur. Šešelj, Stjepan. Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti–Matica hrvatska Neum– Hrvatska kulturna zaklada–Hrvatsko slovo. Opuzen–Zagreb. 208–233.

10. Vidović, Domagoj. 2012. Osvrt na dijalektološke misli fra Stanka Petrova. Dr. fra Stanko Petrov – hrvatski franjevac, jezikoslovac, književnik (Zbornik 7. Neretvanskoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta). Ur. Šešelj, Stjepan. Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Hrvatska kulturna zaklada – Hrvatsko slovo. Opuzen – Zagreb. 150–154.

11. Vidović, Domagoj. 2013. Pogled u ojkonimiju ljubuškoga kraja i Brotnja. Fra Lucijan Kordić – hrvatski književnik, franjevac, svećenik, emigrant (Zbornik 8. Neretvanskoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta). Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – Hrvatska kulturna zaklada – Matica hrvatska Čitluk – Hrvatsko slovo. Zagreb – Čitluk. 247–251.

12. Vidović, Domagoj. Toponimija župe Stjepan Krst. 2014. Župa Stjepan KrstHumski zbornik 15. Pr. Marić, Marinko. Stolac – Neum – Dubrovnik. 133–160.

13. Vidović, Domagoj. 2014. Jezikoslovno djelovanje Petra Tutavca Bilića. Petar Tutavac – hrvatski publicist, književnik, jezikoslovac i prevoditelj (Zbornik 9. Neretvanskoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta). Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – Južnohrvatski ogranak DHK – Hrvatska kulturna zaklada –Općina Slivno – Matica hrvatska Neum – Hrvatsko slovo. Zagreb. 28–44.

14. Vidović, Domagoj. 2015. Vladimir Pavlović i Sarajevska deklaracija o hrvatskom jeziku. Vladimir Pavlović – hrvatski književnik (Zbornik 10. Neretvanskoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta). Ur. Šešelj, Stjepan. Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Društvo hrvatskih književnika – Južnohrvatski ogranak DHK – Društvo hrvatskih književnika Herceg-Bosne – Hrvatska kulturna zaklada –Matica hrvatska Neum – Grad Čapljina – Hrvatsko slovo. Zagreb. 223–230.

15. Vidović, Domagoj. 2016. Toponimi u Desnama – rodnome selu fra Jeronima Šetke. Fra Jeronim Šetka – hrvatski franjevac, svećenik, profesor, jezikoslovac i književnik (Zbornik 10. Neretvanskoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta). Ur. Šešelj, Stjepan. Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Hrvatska kulturna zaklada – Južnohrvatski ogranak DHK – Općina Čapljina – Matica hrvatska Neum – Hrvatsko slovo. Zagreb. 189–214.

16. Vidović, Domagoj. 2017. Toponimija Makarskoga primorja. Ur. Tomasović, Marinko. Kuga u Makarskoj i Primorju 1815. Gradski muzej Makarska. Makarska. 2017. 549–609.

17. Vidović, Domagoj. 2017. Imena u djelima fra Matije Divkovića. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Matija Divković i kultura pisane riječi 2. Ur.: Grmača, Dolores; Horvat, Marijana; Karamatić, Marko. Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene – Hrvatska sveučilišna zaklada. Sarajevo – Zagreb. 265–277.

18. Vidović, Domagoj. 2018. Makaronština u književnim djelima Marina Držića i Ivana Slamniga. Ur. Šešelj, Stjepan. Ivan Slamnig – hrvatski književnik, akademik, poeta ludens, radiodramatičar, prozaik, esejist, prevoditelj, antologičar, sveučilišni profesor... (Zbornik 12. Neretvanskoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta). Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Južnohrvatski ogranak DHK – Hrvatska kulturna zaklada – Matica hrvatska Neum – Hrvatsko slovo. Zagreb. 116–124.

c) radovi u ostalim zbornicima

1. Vidović, Domagoj. 2008. O ojkonimima Trebimlja/Trebinja i Trijebanj. Stolačko kulturno proljeće 6. Matica hrvatska Stolac. Stolac. 293 – 300.

2. Vidović, Domagoj. 2009. Pogled u metkovski prezimenski sustav. Hrvatski neretvanski zbornik 1. Ur. Šešelj, Stjepan. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve. Ur. Šešelj, Stjepan. 93 – 112.

3. Vidović, Domagoj. 2009. Postanje dubravskih i hrašanjskih prezimena u 18. st. Stolačko kulturno proljeće 7. Matica hrvatska Stolac. Stolac. 147 – 158.

4. Jerković, Angelina; Vidović, Domagoj; Vrnoga Branimir. 2009. Tragom usmenoknjiževne tradicije u Vidonjama. Hrvatski neretvanski zbornik 1. Ur. Šešelj, Stjepan. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 137 – 147.

5. Vidović, Domagoj. 2010. Iz ojkonimije stolačkoga kraja. Stolačko kulturno proljeće 8. Matica hrvatska Stolac. Stolac. 213 – 227.

6. Vidović, Domagoj. 2010. Opuzenska prezimena – brojnost i postanje. Hrvatski neretvanski zbornik 2. Ur. Šešelj, Stjepan. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 71 – 90.

7. Jerković, Angelina; Vidović, Domagoj; Vrnoga Branimir. Tragom usmenoknjiževne tradicije u Vidonjama (2.). Hrvatski neretvanski zbornik 2. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 277–287.

8. Vidović, Domagoj. 2011. Iz neretvanske ojkonimije: imena službenih naselja 1857. – 2001. Hrvatski neretvanski zbornik 3. Ur. Šešelj, Stjepan. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 206–233.

9. Vidović, Domagoj. 2011. Toponimija sela Zvirovići. Župa Studenci u Hercegovini. Biblioteka Crkve na Kamenu 123. Mostar 2011. 47–57.

10. Vidović, Domagoj. 2012. Slivanjska naselja i prezimena. Hrvatski neretvanski zbornik 4. Ur. Šešelj, Stjepan. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 128 – 144.

11. Vidović, Domagoj. 2012. Zavičaj i podrijetlo Ruđera Boškovića u svjetlu hrvatsko-srpskih odnosa u istočnoj Hercegovini. Hrvatski neretvanski zbornik 4. Ur. Šešelj Stjepan. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 53–63.

12. Perić Gavrančić, Sanja; Vidović, Domagoj. 2013. Dvije crtice iz slivanjske prošlosti Hrvatski neretvanski zbornik 5. Ur. Šešelj, Stjepan. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 61–63.

13. Vidović, Domagoj. 2013. Prezimena u Pločama Hrvatski neretvanski zbornik 5. Ur. Šešelj, Stjepan. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 190 – 200.

14. Vidović, Domagoj. 2013. Stota obljetnica rođenja Petra Tutavca Bilića. Hrvatski neretvanski zbornik 5. Šešelj, Stjepan. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 210–211.

15. Vidović, Domagoj. 2013. Toponimi Komanja Brda. Stolačko kulturno proljeće 11. Matica hrvatska Stolac. Stolac. 265–268.

16. Vidović, Domagoj. 2014. Između teze i antiteze. Hrvatski neretvanski zbornik 6. Ur. Vidović, Domagoj.Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 152–155.

17. Vidović, Domagoj. 2014. Iz zažapske onomastike. Hrvatski neretvanski zbornik 6. Ur. Vidović, Domagoj. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 306–336.

18. Vidović, Domagoj. 2014. Mali povijesni rječnik osobnih imena stolačkoga kraja. Stolačko kulturno proljeće 12. Matica hrvatska Stolac. Stolac. 179–199.

19. Vidović, Domagoj. 2014. Pogled u toponimiju župe Čerin. Župa Čerin – 150. obljetnica osnutka župe (1864. – 2014.). Naša ognjišta – Župni ured Čerin. Tomislavgrad–Čerin. 57–62.

20. Vidović, Domagoj. Od Ključa do Kruča – Neretvani s onu banu mora. 2015. Hrvatski neretvanski zbornik 7. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve. Ur. Vidović, Domagoj. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb.96–99.

21. Nije muza svaka koja glamuza. 2015. Hrvatski neretvanski zbornik 7. Ur. Vidović, Domagoj. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 236–239.

22. Vidović, Domagoj. 2015. Pogled u toponimiju župe Vid. Hrvatski neretvanski zbornik 7. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 288–306.

23. Kukrika, Ivan; Vidović, Domagoj. Mjestopis i toponimija Prhinja u Popovu. Stolačko kulturno proljeće 13. Matica hrvatska Stolac. Stolac. 101–109.

24. Vidović, Domagoj. 2016. Desanski toponimi. Hrvatski neretvanski zbornik 8. Ur. Vidović, Domagoj. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 330–347.

25. Vidović, Domagoj. 2016. Ususret obljetnicama. Hrvatski neretvanski zbornik 8. Ur. Vidović, Domagoj. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve. Zagreb. 85–97.

26. Vidović, Domagoj. 2016. Sitni toponomastički nahođaji – toponimija sela Ober. Stolačko kulturno proljeće 14. Ur. Raguž, Željko. Stolac. 141–145.

27. Vidović, Domagoj; Vidović, Dragan. 2016. Pogled u toponimiju Zijemlja. Bjelopoljska zora: glasilo HKD „Napredak“ Bijelo Polje. HKD „Napredak“ Bijelo Polje. Mostar. 11–14.

28. Vidović, Domagoj. 2017. Alineja nakon svečanosti – o Slamnigu i Metkoviću. Hrvatski neretvanski zbornik 9. Ur. Vidović, Domagoj. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 57–60.

29. Vidović, Domagoj. 2017. O ćirilici i ćirilicama. Hrvatski neretvanski zbornik 9. Ur. Vidović, Domagoj. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 100–105.

30. Vidović, Domagoj. 2017. Od Ključa do Kruča, od Brača do Drača. Hrvatski neretvanski zbornik 9. Ur. Vidović, Domagoj. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 330–332.

31. Vidović, Domagoj. 2018. Crvena Hrvatska: od Ključa do Kruča, od Brača do Drača. Croatia rubea: Zbornik s 1. Međudržavnoga susreta hrvatske književnosti. Ur. Krmek, Ljubo; Šešelj, Stjepan. Društvo hrvatskih književnika – Južnohrvatski ogranak Društva hrvatskih književnika. Ston. 55–51.

32. Vidović, Domagoj. 2018. Osobna imena, prezimena i nadimci u Popisu sela i zemlje sandžaka Krka, Krka, Klis i Hercegovina oslobođenih od Mletačke Republike 1701. godine. Stolačko kulturno proljeće 16. Ur. Raguž, Željko. 205–210.

33. Vidović, Domagoj. 2018. Prezimena u župi Vidonje. Oče naš – jedan je naš otac: Zbornika radova u čast splitsko-makarskog nadbiskupa dr. Marina Barišića prigodom srebrnog jubileja biskupskog posvećenja. Ur. Šimundža, Drago; Ančić, Nediljko. Crkva u svijetu. Split. 629–658.

d) poglavlja u knjizi

1. Brozović Rončević, Dunja; Čilaš Šimpraga, Ankica; Vidović, Domagoj. 2011. Suvremena toponimija otoka Paga. Toponimija otoka Paga. Sveučilište u Zadru: Centar za jadranska onomastička istraživanja. Zadar. 639–679.

2. Vidović, Domagoj. 2016. Pogled u toponimiju župe Opuzen, Opuzen – tristota obljetnica Župe svetoga Stjepana Prvomučenika. Župa svetoga Stjepana Prvomučenika. Opuzen. 167–170.

3. Vidović, Domagoj. 2016. Prezimena u župi svetoga Stjepana. Opuzen – tristota obljetnica Župe svetoga Stjepana Prvomučenika. Župa svetoga Stjepana Prvomučenika. Opuzen. 233–262.

4. Vidović, Domagoj. 2016. Pučiško imenoslovlje. Spomenica župe svetoga Jeronima. Pučišća – Župa svetoga Jeronima. 2016. 377–412.

5. Vidović, Domagoj. 2017. Vidonjska prezimena. Proslava 400. obljetnice crkve sv. Ivana Krstitelja u Vidonjama. 30–65.

e) stručni radovi

1. Vidović, Domagoj. 2006. Bibliografija akademika Petra Guberine, Petar Guberina 1913. – 1925. Ur. Petar Šimunović. Spomenica preminulim akademicima 133. HAZU. 37–62.

2. Vidović, Domagoj. 2008. Petar Šimunović: Uvod u hrvatsko imenoslovlje. Folia onomastica Croatica 16. 299 – 304. (prikaz/recenzija)

3. Vidović, Domagoj. 2009. Rama i Ramljaci u zavičaju i iseljeništvu. Folia onomastica Croatica 17. 209–211. (prikaz/recenzija)

4. Vidović, Domagoj. 2009. Studiji z onomastiki ta etimologiji. Folia onomastica Croatica 16. 231–232. (prikaz/recenzija)

5. Vidović, Domagoj. 2011. Nekoliko riječi o Peri Marijanoviću. Stolačko kulturno proljeće 9. Matica hrvatska Stolac. Stolac. 65–68. (nekrolog)

6. Vidović, Domagoj. 2012. Mirko Tomasović: Raspre i rasprave. Mogućnosti 4/6. 142–146. (prikaz/recenzija)

7. Vidović, Domagoj. 2014. Akademiku Petru Šimunoviću u spomen. Croatica et Slavica Iadertina 10/2. 521–525. (nekrolog)

8. Vidović, Domagoj. 2014. Toponimija kornatskog otočja. Folia onomastica Croatica 23. Zagreb. 287–293. (prikaz/recenzija)

9. Vidović, Domagoj. Stanislav Vukorep: Povijest osnovnog školstva u Općini Neum. 2014. Muzej i galerija Neum – HKD Napredak Dubrovnik. Neum – Dubrovnik. 243–244. (objavljena recenzija)

10. Vidović, Domagoj. 2014. Od Domaslave do Sarah. Hrvatski jezik 1/1. 22–24.

11. Vidović, Domagoj. 2014. Od Batiste, Žvana do Balića, Ivana, Hrvatski jezik 1/2. 22–25.

12. Vidović, Domagoj. 2014. Miševi i mačke. Hrvatski jezik 1/3. 23–26.

13. Vidović, Domagoj. 2015. He he he! Ha ha ha! Kako će se moli zvat? Hrvatski jezik 2/2. 24–28.

14. Vidović, Domagoj. 2015. „Stalna na tom svijetu samo mijena jest“ – o rasprostranjenosti ženskih imena. Hrvatski jezik 2/3. 22–26.

15. Vidović, Domagoj. 2015. Sveneretvanska knjiga: Od smokovače do Pavlovače. Stolačko kulturno proljeće 13. 209–211. (objavljena recenzija)

16. Vidović, Domagoj i dr. 2015. Hrvatski – jezik naših majki i naše djece, Večernji list, 25. veljače 2015.

17. Čilaš Šimpraga, Ankica; Vidović, Domagoj i dr. 2016. Hrvatski – jezik naših majki i naše djece, Večernji list, 8. ožujka 2016.

18. Vidović, Domagoj. 2016. O neumskome školstvu. Hrvatski neretvanski zbornik 8. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 369–371.

19. Vidović, Domagoj. 2016. Hrvatski kao zaseban južnoslavenski jezik – u povodu 45. obljetnice Sarajevske deklaracije o hrvatskom jeziku. Hrvatski jezik 3/1. 1–6.

20. Vidović, Domagoj. 2016. Od Žene Glave do Nijemaca – o imenima hrvatskih naselja. Hrvatski jezik 3/1. 16–19.

21. Vidović, Domagoj. 2016. Otkud hrvatski egzonimi u Bačkoj i Bosni. Hrvatski jezik 3/2. 14–17.

22. Vidović, Domagoj. 2016. Etnonim Hrvat u antroponimiji i toponimiji. Hrvatski jezik 3/3. 21–23.

23. Vidović, Domagoj. 2017. Sava u Opuzenu, Neretva u Zagrebu – putositnice i paljetci uza knjigu Stjepana Šešelja S Neretve i Save – ogledi i zapisi o likovnosti. Stolačko kulturno proljeće 15. Matica hrvatska Stolac. Stolac. 312–315. (prikaz/recenzija)

24. Vidović, Domagoj. 2017. U večeri kao ova, izlila su svu toplinu – uza katalog Metković u dolini Neretve. Hrvatski neretvanski zbornik 9. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 320–323. (prikaz/recenzija)

25. Vidović, Domagoj. 2017. Sjećanje na Radoslava Dodiga (Prolog, 6. travnja 1954. – Ljubuški, 17. lipnja 2016.). Zadarska smotra 66/3–4. 303–305.

26. Vidović, Domagoj. 2017. Djelovati ili ne djelovati, pitanje je sad. Zadarska smotra 66/3–4. 367–369. (izvješće sa skupa)

27. Vidović, Domagoj. 2017. Sličica s opuzenskoga poliptiha; ocjena knjige Gradska glazba Opuzen 1947. – 2017., ur. Kapović, Zdravko; Rajković, Dražen. Gradska glazba Opuzen. Opuzen. 8. (objavljena recenzija)

28. Vidović, Domagoj. 2017. Oliver, Nadalina i Pjesan o Rolandu. Hrvatski jezik 4/1. 21–23.

29. Vidović, Domagoj. 2017. Oprosti mi, Gospodine, jer sam Dalmatinac. Hrvatski jezik 4/2. 16–21.

30. Vidović, Domagoj. 2017. Kuje li se sreća Hrvatski jezik 4/4. 16–18.

31. Čilaš Šimpraga, Ankica; Vidović Domagoj i dr. 2018. Sve što trebate znati o hrvatskome jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Večernji list. Zagreb.

32. Vidović, Domagoj. 2018. U spomen na akademika Nenada Vekarića. Literat 9. 229–231.

33. Vidović, Domagoj. 2018. Akademiku Šimunoviću u spomen i na čast. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu 11. 211–213. (izvješće sa skupa)

34. Vidović, Domagoj. 2018. Hodit će na feštu za nas Kotorane. Hrvatski jezik 1/5. 16–18.

35. Vidović, Domagoj. 2018. Ča je ča reći ću van ja – čakavsko narječje od epigrafskih spomenika do ča-vala. 3/5 1–5.

36. Vidović, Domagoj. 2018. Od tumača snova do potrage za svetim Gralom – o osobnome imenu Josip, Hrvatski jezik 4/5. 19–24.

37. Vidović, Domagoj. 2019. Od Verona do Uzunvukovića – pogled u prezimenski fond Hrvata u Crnoj Gori. Hrvatski jezik 1/6. 14–21.

Prijevodi:

1. Trailokyanath Mukhopadhyay. 2009. Damoruov život. Izvori. Zagreb.

2. Roman Dobrzyński. 2006. Zamenhofova ulica. Sveučilišna knjižara. Zagreb.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/