dr. sc. Domagoj Vidović

Odjel za onomastiku i etimologiju

Zvanje: viši znanstveni suradnik E-pošta: dvidovic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-867 Broj sobe: 407

Životopis

Domagoj Vidović rođen je 20. studenoga 1979. u Metkoviću. Osnovnu je školu pohađao u Metkoviću i Pučišćima na otoku Braču, a gimnaziju u Metkoviću. Diplomu profesora lingvistike i hrvatskoga jezika i književnosti stekao je u ožujku 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu obranivši rad Nacrt za vidonjsku antroponimiju i toponimiju. Od 1. rujna 2004. zaposlen je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Iste je godine upisao poslijediplomski znanstveni studij lingvistike te doktorirao u travnju 2011. s temom Antroponimija i toponimija Zažablja pod mentorstvom Dunje Brozović Rončević. Danas radi na projektima Odjela za onomastiku i etimologiju te projektima Hrvatski mrežni rječnik (MREŽNIK) i Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA) koje podupire HRZZ. Ujedno je voditeljem Odjela za onomastiku i etimologiju (od 2020.) i metkovske podružnice Instituta (od 2014.). Predmetom je njegova užega zanimanja onomastika na rubnim hrvatskim prostorima, dijalektologija i akcentologija, a bavi se i prevođenjem s esperanta. Objavio je pet samostalnih knjiga i četiri u suautorstvu, više od trideset izvornih znanstvenih radova i sudjelovao na desetak međunarodnih znanstvenih skupova. Objavljuje i popularnoznanstvene radove u mjesnim časopisima (Glas Hutova, Metkovski vjesnik, Vrutak, Veselje svetog Jere i Zupci Times), na portalima (metkovic.hr, likemetkovic.hr) te na društvenim mrežama (stranice Pučišća i Janjine te Radija Narona na Facebooku), urednikom je antroponomastičke rubrike Od Mile do Drage u časopisu Hrvatski jezik, članom je uredništva Hrvatskoga neretvanskog zbornika (od 2014. do 2018. i glavnim urednikom) i časopisa Studia lexicographica, Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Stolačko kulturno proljeće te povremenim članom uredništva Humskoga zbornika. Godine 2013. i 2014. bio je članom Organizacijskoga odbora Neretvanskih književnih, znanstvenih i kulturnih susreta, a 2019. njihovim voditeljem te je bio članom programskih odbora međunarodnih skupova E-rječnici i e-leksikografija (2019.) i Enciklopedika 2020 (2020.). Stalnim je kolumnistom Hrvatskoga slova (za koji je napisao 400 tekstova) bio od lipnja 2012. do srpnja 2015. te ponovno od ožujka 2018. do posljednjega broja časopisa objavljenoga 11. veljače 2022. Od 17. ožujka 2022. kolumnist je na portalu braniteljski.hr te suradnik Hrvatskoga tjednika. Jezikoslovnu kolumnu objavljuje na e-stranicama BK Neretva (podstranica Rodu o jeziku). Članom je Hrvatskoga filološkog društva, Odbora za onomastiku HAZU-a i Odbora za dijalektologiju HAZU-a, ICOS-a (Međunarodnoga vijeća za onomastičke znanosti) i Hrvatskoga saveza za esperanto, članom je suradnikom Južnohrvatskoga ogranka Društva hrvatskih književnika te Zajednice Hrvata istočne Hercegovine, surađuje s Društvom dubrovačkih pisaca te književne tekstove objavljuje u časopisima Hrvatsko slovo, Literat i Stolačko kulturno proljeće. Godine 2023. objavio je knjigu proznih tekstova Priča iz pradavnine u izdanju Društva dubrovačkih pisaca. Od školske godine 2019./2020. predavač je na Poslijediplomskome sveučilišnom studiju Humanističke znanosti – modul: Mediteranski interdisciplinarni studij na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Splitu. Kao jedan od autora Školskoga rječnika hrvatskog jezika dobitnik je Nagrade Grada Zagreba 2013. Dobitnik je godišnje državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti u području humanističkih znanosti Hrvatskoga sabora za 2014. godinu. Godine 2016. dobio je nagradu Narona u području znanosti koju dodjeljuje Grad Metković. Članom je Radne skupine Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreb bio od svibnja 2014. do travnja 2017. te od listopada 2019. do svibnja 2021. Od 2020. vanjski je član Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena. U travnju 2020. uvršten je u popis nacionalnih stručnjaka za predmetno područje standardizacija zemljopisnih imena te savjetovanje u području hrvatskoga standardnog jezika u sklopu suradnje s hrvatskim prevoditeljskim odjelima Službe za hrvatski jezik u Europskoj komisiji.

Izobrazba

2004. diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2011. doktorski rad Antroponimija i toponimija Zažablja (Sveučilište u Zagrebu)

Bibliografija

Bibliografija

1. Knjige

2012.

1. Birtić, Matea; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Kovačević, Barbara; Lewis, Kristian; Matas Ivanković, Ivana; Mihaljević, Milica; Miloš, Irena; Ramadanović, Ermina; Vidović, Domagoj. 2012. Školski rječnik hrvatskoga jezika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Školska knjiga. Zagreb.

2014.

1. Vidović, Domagoj. 2014. Metkovski prezimenski mozaik 2014. Gradsko kulturno središte. Metković.

2. Vidović, Domagoj. 2014. Zažapska onomastika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2016.

1. Vidović, Domagoj. 2016. O rodu jezikom i pokoja fraška. Metković.

2018.

1. Vidović, Domagoj; Vukorep, Stanislav; Slobođan, Vesna. 2018. Neispričana priča: Turistička monografija Općine Ravno. Općina Ravno. Ravno.

2. Čilaš Šimpraga, Ankica; Ivšić Majić, Dubravka; Vidović Domagoj. 2018. Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2020.

1. Ćaleta, Joško; Ćurković Nimac, Jasna; Vidović, Domagoj; Nimac, Dragan. 2020. Slivno Ravno. Glagoljaško pučko pjevanje u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. HKU Pjevana baština – Institut za etnologiju i folkloristiku – Hrvatsko katoličko sveučilište. Zagreb.

2023.

1. Vidović, Domagoj. 2023. Rubrica rediviva. Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar.

2. Vidović, Domagoj. 2023. Priča iz pradavnine. Društvo dubrovačkih pisaca. Dubrovnik. (knjiga proznih tekstova)

1.2. Uredničke knjige

2015.

Hrvatski neretvanski zbornik 6. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve. Zagreb.

2016.

1. Hrvatski egzonimi I.: imena država, glavnih gradova i njihovih stanovnika (glavna urednica: Ivana Crljenko, suurednica Ankica Čilaš Šimpraga). Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“. Zagreb.

2. Hrvatski neretvanski zbornik 7. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve. Zagreb.

2017.

1. Hrvatski neretvanski zbornik 8. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve. Zagreb.

2018.

1. Hrvatski neretvanski zbornik 9. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve. Zagreb.

2022.

1. Hrvatski jezikoslovci Krsto Spalatin, Slavko Pavešić, Stjepan Krešić i Luka Vukojević. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2. Poglavlja u knjizi

2011.

1. Brozović Rončević, Dunja; Čilaš Šimpraga, Ankica; Vidović, Domagoj. 2011. Suvremena toponimija otoka Paga. Toponimija otoka Paga. Sveučilište u Zadru: Centar za jadranska onomastička istraživanja. Zadar. 639–679.

2016.

1. Vidović, Domagoj. 2016. Pogled u toponimiju župe Opuzen, Opuzen – tristota obljetnica Župe svetoga Stjepana Prvomučenika. Župa svetoga Stjepana Prvomučenika. Opuzen. 167–170.

2. Vidović, Domagoj. 2016. Prezimena u župi svetoga Stjepana. Opuzen – tristota obljetnica Župe svetoga Stjepana Prvomučenika. Župa svetoga Stjepana Prvomučenika. Opuzen. 233–262.

3. Vidović, Domagoj. 2016. Pučiško imenoslovlje. Spomenica župe svetoga Jeronima. Pučišća – Župa svetoga Jeronima. 2016. 377–412.

2017.

1. Vidović, Domagoj. 2017. Vidonjska prezimena. Proslava 400. obljetnice crkve sv. Ivana Krstitelja u Vidonjama. 30–65.

2023.

1. Čilaš Šimpraga, Ankica; Vidović, Domagoj. 2023. Onomastičko nazivlje. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur.: Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 379–389.

2. Vidović, Domagoj. 2023. Hrašanjski toponimi. Župa Hrasno. Pr. Krešić, Milenko. Župni ured Hrasno. Hrasno. 13–44.

3. Znanstveni radovi

3.1. Izvorni znanstveni radovi objavljeni u časopisima kategorije A1 koji su referirani u svjetskim bazama podataka

2005.

1. Vidović, Domagoj; Kurtović, Ivana. 2005. Neutralizacija dugoga i kratkoga a u južnočakavskim otočkim govorima. Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31. 389–400.

2. Vidović, Domagoj. 2005. Nacrt za vidonjsku antroponimiju. Folia onomastica Croatica 14. 2005. 147–177.

2006.

1. Vidović, Domagoj. 2006. Dobranjska prezimena i nadimci. Folia onomastica Croatica 15. 191–216.

2007.

1. Vidović, Domagoj. 2007. Prilog proučavanju odraza svetačkog imena Juraj u hrvatskoj onomastici. Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33. 431–447.

2008.

1. Vidović, Domagoj. 2008. Prezimena sela Vid u Neretvanskoj krajini. Folia onomastica Croatica 17. 139–168.

2. Vidović, Domagoj. 2008. Toponimija sela Dubljani. Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33. 431–448.

2009.

1. Vidović, Domagoj. 2009. Prilog proučavanju odraza svetačkog imena Ivan u hrvatskoj onomastici. Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35. 347–364.

2. Vidović, Domagoj. 2009. Gradačka toponimija. Folia onomastica Croatica 18. 171–222.

2010.

1. Vidović, Domagoj. 2010. Pregled toponimije jugozapadnoga dijela Popova. Folia onomastica Croatica 19. 283–340.

2. Vidović, Domagoj. 2010. Obiteljski nadimci u Pučišćima na otoku Braču. Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36/2. 345–367.

2011.

1. Vidović, Domagoj. 2011. Toponimija sela Zavala, Golubinac, Belenići i Kijev Do u Popovu. Folia onomastica Croatica 20. 207–248.

2. Vidović, Domagoj. 2011. Toponimija sela Orahovi Do u Popovu. Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37/2. 533–562.

2012.

1. Vidović, Domagoj. 2012. Pogled u toponimiju Makarskoga primorja. Folia onomastica Croatica 21. 207–232.

2. Kukrika, Ivan; Vidović, Domagoj. 2012. Toponimija sela Kotezi u Popovu. Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 38/1. 123–144.

2013.

1. Vidović, Domagoj. 2013. Toponimija sela Trnčina u Popovu. Folia onomastica Croatica 22. 215–252.

2. Vidović, Domagoj. 2013. Naglasci u govorima i toponimiji Zažablja i Popova. Rasprave: Časopis IHJJ, 39/1. 155–173.

2014.

1. Vidović, Domagoj. 2014. Toponimija zapadnoga dijela Popova. Folia onomastica Croatica 23. 243–265.

2. Vidović, Domagoj. 2014. Naglasci u Rječniku stranih riječi i naglasnome priručniku Adolfa Bratoljuba Klaića u usporedbi sa Školskim rječnikom hrvatskoga jezika. Rasprave: Časopis IHJJ 40/2. 497–520.

2015.

1. Vidović, Domagoj. 2015. Pogled u toponimiju sela Hrasno u istočnoj Hercegovini. Folia onomastica Croatica 24. 93–123.

2. Vidović, Domagoj. 2015. Prezimena župe Lokvičići u Imotskoj krajini. Rasprave: Časopis IHJJ 41/2. 355–375.

2016.

1. Vidović, Domagoj. 2016. Prilog proučavanju odraza svetačkoga imena Ilija u hrvatskoj antroponimiji. Folia onomastica Croatica 25. 167–182.

2017.

1. Vidović, Domagoj. 2017. Toponimija sela Trebinja u Popovu. Folia onomastica Croatica 26. 103–137.

2. Jeić Baguzej, Jadran; Vidović Domagoj. 2017. Žuljanska prezimena i toponimija. Rasprave: Časopis IHJJ 43/2. 359–380.

2018.

1. Milić, Ivana; Vidović, Domagoj. 2018. Toponimija jugoistočnoga dijela Neretvanske krajine. Folia onomastica Croatica 27. 71–98.

2019.

1. Vidović, Domagoj. 2019. Pogled u prezimenski fond Hrvata u Crnoj Gori. Folia onomastica Croatica 28. Zagreb 2019. 179–205.

2020.

1. Vidović, Domagoj. 2020. Morfološko-naglasna obrada glagola u Mrežniku. Rasprave: Časopis IHJJ,46/2. 665–682.

2. Vidović, Domagoj 2020. O prominskim imenima u romanu Život nastanjen sjenama Ivana Aralice. Croatica et Slavica Iadertina 16/1. 9–21.

2021.

1. Oraić Rabušić, Ivana; Vidović, Domagoj. 2021. Prezimena i toponimija Dubrave na poluotoku Pelješcu. Rasprave: Časopis IHJJ 47/1. 127–148.

2. Prišlić, Antonija; Vidović, Domagoj. 2021.Pogled u toponimiju Općine Janjina. Croatica et Slavica Iadertina 17/1. 235–277.

3. Vidović, Domagoj. 2021. Toponimija Trebinjske šume i Površi. Folia onomastica Croatica 30. 167–217.

4. Vidović, Domagoj. 2021. First Names in a Social Context. Collegium Antropologicum 45/4. 365–371.

2022.

1. Vidović, Domagoj; Vukotić, Ilija. 2022. Leksik govora sela Zupci. Hrvatski dijalektološki zbornik 26. 179–195.

2. Vidović, Domagoj. 2022. Toponimija bilećkih Rudina u istočnoj Hercegovini. Folia onomastica Croatica 31. 175–204.

2023.

1. Mihaljević, Milica; Vidović, Domagoj. 2023. Challenges of Croatian Linguistic Terminology – A Case Study of Onomastics. Collegium Antropologicum 47/2. 111–123.

2. Vidović, Domagoj; Bilafer, Branimir. 2023. Pogled u toponimiju Risanskoga zaljeva. Folia onomastica Croatica 32. 115–135.

3.2. Izvorni znanstveni radovi objavljeni u domaćim časopisima koji su s prethodnima izjednačeni te pripadaju kategoriji A2 (5)

2009.

1. Vidović, Domagoj. 2009. Utjecaj migracija na novoštokavske ijekavske govore u Neretvanskoj krajini i Donjoj Hercegovini. Hrvatski dijalektološki zbornik 15. 283–304.

2012.

1. Vidović, Domagoj. 2012. Prezimena istočnoga dijela otoka Brača. Hrvatski dijalektološki zbornik 18. 285–299.

2013.

1. Vidović, Domagoj. 2013. Ojkonimija Neretvanske krajine. Croatica et Slavica Iadertina 9/1. 3–30.

2015.

1. Vidović, Domagoj; Lončarić, Mijo. 2015. Fonološki opis govora Kraljevice. Hrvatski dijalektološki zbornik 19. 217–226.

2016.

1. Vidović, Domagoj. 2016. Imotska prezimena. Croatica et Slavica Iadertina 12/1. 41–63.

2019.

1. Vidović, Domagoj. 2019. Pogled u toponimiju Kotorskoga zaljeva. Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku 13/24. 97–122.

2020.

1. Vidović, Domagoj. 2020. Pogled u toponimiju Tivatskoga zaljeva. Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku 16/26. 65–89.

2022.

1. Vidović, Domagoj. 2022. The treatment of demonyms, ktetics and exonyms in the more recent printed and online sources of the Institute of Croatian Language and Linguistics. Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku 16/30. 21–37.

3.3. Pregledni radovi objavljeni u domaćim časopisima koji su s prethodnima izjednačeni u časopisima kategorije A1

2006.

1. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Vidović, Domagoj. 2006. Sinonimni parovi i nizovi u temeljnome jezikoslovnom nazivlju. Filologija 46–47. 101–122.

2020.

1. Vidović, Domagoj. 2020. Hrvatski naglasni sustav između deskriptivnoga i preskriptivnoga pristupa. Jezikoslovlje 21/1. 7–25.

2022.

1. Vidović, Domagoj. 2022. Croatian and Ukrainian Anthroponymy: The Examples of the Most Common Croatian and Ukrainian Names and Surnames. Collegium antropologicum 46/3. 247–252.

4. Radovi u zbornicima

4.1. Radovi u zbornicima s naznačenom recenzijom

4.1.1. Izvorni znanstveni radovi

2011.

1. Vidović, Domagoj. 2011. Razvoj hrvatskoga sustava osobnih imena u istočnoj Hercegovini, Hum i Hercegovina kroz povijest, sv. 1. Hrvatski institut za povijest. Zagreb. 805–831.

2017.

1. Vidović, Domagoj. 2017. Toponimija Makarskoga primorja. Ur. Tomasović, Marinko. Kuga u Makarskoj i Primorju 1815. Gradski muzej Makarska. Makarska. 549–609.

2019.

1. Vidović, Domagoj. 2019. Pučiški toponimi. U početku bijaše ime – tragovima onomastičkih istraživanja Petra Šimunovića. Ur. Marasović-Alujević, Marina; Marić, Antonela. Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu. Split. 39–57.

2. Vidović, Domagoj 2019. Osobna imena u Dubrovniku i njegovu okružju u kasnome srednjovjekovlju. Dubrovnik u hrvatskoj povijesti. Zbornik u čast akademiku Nenadu Vekariću. Ur. Grčević, Mario; Vekarić,Nenad. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. 659–687.

2021.

1. Vidović, Domagoj. 2021. Doprinos don Mile Vidovića onomastičkim istraživanjima. Što vama kažem, svima kažem. Zbornik u čast dr. don Mile Vidovića. Ur. Armanda, Ivan. Ogranak Matice hrvatske u Metkoviću. Metković. 39–71.

2023.

1. Vidović, Domagoj. 2023. Hrašanjski toponimi. 260 godina župe Hrasno (1761. – 2021.): Zbornik radova povodom 260. obljetnice župe Hrasno u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji. Ur. Krešić, Milenko; Šutalo, Marko. Teološko-katehetski institut u Mostaru. Mostar. 11–54.

2. Vidović, Domagoj. 2023. Katoličko i hrvatsko u toponimiji i antroponimiji te govorima na području Trebinjsko-mrkanske biskupije. Trebinjsko-mrkanska biskupija: Zbornik radova povodom 1000. obljetnice prvoga pisanog spomena Trebinjske biskupije i 700. obljetnice prvoga spomena Mrkanske biskupije. Pr. Marić, Marinko; Puljić, Ivica. Trebinjsko-mrkanska biskupija. Mostar. 701–717.

4.1.2. Pregledni radovi

2017.

1. Vidović, Domagoj. 2017. Imena u djelima fra Matije Divkovića. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa. Matija Divković i kultura pisane riječi 2. Ur.: Grmača, Dolores; Horvat, Marijana; Karamatić, Marko. Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene – Hrvatska sveučilišna zaklada. Sarajevo – Zagreb. 265–277.

2020.

1. Vidović, Domagoj. 2020. O naglasnoj normi na temelju obradbe naglasaka u Školskome rječniku i Mrežniku. Od norme do uporabe 2. Ur. Glušac, Maja. Filozofski fakultet Josipa Jurja Strossmayera –Hrvatska sveučilišna naklada. Osijek – Zagreb. 281–295.

4.2. Radovi u zbornicima sa skupnom recenzijom

2007.

1. Vidović, Domagoj. 2007. Accentual alternations in Neo-Štokavian Ijekavian Dialects of Neretvanska Krajina, Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentuation. Institut za hrvatski jezik. Zagreb. 199–211.

2019.

Vidović, Domagoj. 2019. Pogled u pelješku toponimiju. Domaća rič 13. Ur. Paštar, Ivan. Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar. 71–81.

2020.

1. Vidović, Domagoj. 2020. Prilog proučavanju osobnoga imena Josip u hrvatskoj antroponimiji. Dijalekti, jezična povijest i tradicija. Zbornik u čast Josipu Liscu. Ur. Bratulić, Josip; Čupković, Gordana; Galić, Josip. Sveučilište u Zadru – Matica hrvatska – Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar – Zagreb. 731–754.

2021.

1. Vidović, Domagoj. 2021. Antroponimi u Korčulanskome statutu. Domaća rič 14. Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar. 97–106.

2. Vidović, Domagoj. 2021. O toponimu Novigrad.Zbornik znanstvenog skupa „800 godina od obnove rimske kule i prvog spomena imena Novigrad u pisanim izvorima“. Ur. Begonja, Zlatko; Uglešić, Ante. Sveučilište u Zadru. Zadar.258–262.

2022.

1. Vidović, Domagoj. 2022. Ogled o rodu Krešić. Hrvatski jezikoslovci Krsto Spalatin, Slavko Pavešić, Stjepan Krešić i Luka Vukojević. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 145–148.

2023.

1. Vidović, Domagoj; Vukotić, Ilija. 2023. Iz jezične i imenoslovne baštine sela Zupci kod Bara. Domaća rič 15. Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar. 89–100.

2. Vidović, Domagoj. 2023. Pogled u toponimiju središnjega dijela Boke kotorske. Identitet Hrvata Boke kotorske. Ur.; Babić Galić, Vanda; Holjevac, Željko. Institut za društvena pitanja „Ivo Pilar“. Zagreb. 141–160.

4.3. Nerazvrstani radovi u zbornicima s domaćih skupova

2006.

1. Vidović, Domagoj. 2006. Nešto o toponimiji sela Dubljani. Dubljani : Humski zbornik X. Pr. Puljić, Ivica; Vukorep, Stanislav. Župa Ravno. Ravno. 57–66.

2007.

1. Vidović, Domagoj. 2007. Metkovsko stanovništvo u doba javnoga djelovanja don Mihovila Pavlinovića, Don Mihovil Pavlinović i Neretva (Zbornik Drugoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta). Ur. Šešelj, Stjepan. Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Hrvatska kulturna zaklada. Opuzen–Zagreb. 93 – 112.

2008.

1. Vidović, Domagoj. 2008. Neretvanin i Neretljanin – od fra Luke Vladimirovića do danas. Fra Luka Vladmirović i Neretva (Zbornik Trećega književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta). Ur. Šešelj, Stjepan. Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Hrvatska kulturna zaklada. Opuzen–Zagreb. 134–140.

2009.

1. Vidović, Domagoj. 2009. Značenjska klasifikacija toponima. Župa Gradac : Humski zbornik XII. Ur. Đerek, Ante. Gradac. Župa Gradac. 373–413.

2. Vidović. Domagoj. 2009. Gradačka prezimena. Župa Gradac : Humski zbornik XII. Ur. Đerek, Ante. Župa Gradac. Gradac. 197 – 238.

3. Vidović, Domagoj. 2009. Ikavski i ijekavski govori na širemu neretvanskom području. Ivo Lendić: književnik, novinar i prognanik (Zbornik Četvrtoga neretvanskoga književnog, znanstvenog i kulturnog susreta). Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Hrvatska kulturna zaklada – Hrvatsko slovo. Opuzen – Zagreb. 191 – 205.

2010.

1. Vidović, Domagoj. 2010. Hrvatska narodna imena u istočnoj Hercegovini s posebnim osvrtom na imena Stojan i Vuk. Stojan Vučićević: književnik i žrtva (Zbornik Petoga neretvanskoga književnog, znanstvenog i kulturnog susreta). Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Hrvatska kulturna zaklada – Hrvatsko slovo. Opuzen – Zagreb. 172–188.

2011.

1. Vidović, Domagoj; Vukorep, Stanislav. 2011. Mjestopis i toponimija Dubrave. Od Dubrave do Dubrovnika – prigodom 300. godišnjice rođenja Ruđera Bošković : Humski zbornik XIII. Pr.Puljić, Ivica. Neum – Dubrovnik 2011. 169–236.

2. Vidović, Domagoj. 2011. Osvrt na neumsku toponimiju,Nikola Buconjić – hrvatski književnik, etnograf, folklorist i historiograf (Zbornik 7. Neretvanskoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta). Ur. Šešelj, Stjepan. Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Matica hrvatska Neum – Hrvatska kulturna zaklada – Hrvatsko slovo. Opuzen –Zagreb. 208–233.

2012.

1. Vidović, Domagoj. 2012. Osvrt na dijalektološke misli fra Stanka Petrova. Dr. fra Stanko Petrov – hrvatski franjevac, jezikoslovac, književnik (Zbornik 7. Neretvanskoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta). Ur. Šešelj, Stjepan. Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Hrvatska kulturna zaklada – Hrvatsko slovo. Opuzen – Zagreb. 150–154.

2013.

1. Vidović, Domagoj. 2013. Pogled u ojkonimiju ljubuškoga kraja i Brotnja. Fra Lucijan Kordić – hrvatski književnik, franjevac, svećenik, emigrant (Zbornik 8. Neretvanskoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta). Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – Hrvatska kulturna zaklada – Matica hrvatska Čitluk – Hrvatsko slovo. Zagreb – Čitluk. 247–251.

2014.

1. Vidović, Domagoj. Toponimija župe Stjepan Krst. 2014. Župa Stjepan KrstHumski zbornik 15. Pr. Marić, Marinko. Stolac – Neum – Dubrovnik. 133–160.

2. Vidović, Domagoj. 2014. Jezikoslovno djelovanje Petra Tutavca Bilića. Petar Tutavac – hrvatski publicist, književnik, jezikoslovac i prevoditelj (Zbornik 9. Neretvanskoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta). Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – Južnohrvatski ogranak DHK – Hrvatska kulturna zaklada –Općina Slivno – Matica hrvatska Neum – Hrvatsko slovo. Zagreb. 28–44.

2015.

1. Vidović, Domagoj. 2015. Vladimir Pavlović i Sarajevska deklaracija o hrvatskom jeziku. Vladimir Pavlović – hrvatski književnik (Zbornik 10. Neretvanskoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta). Ur. Šešelj, Stjepan. Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Društvo hrvatskih književnika – Južnohrvatski ogranak DHK – Društvo hrvatskih književnika Herceg-Bosne – Hrvatska kulturna zaklada –Matica hrvatska Neum – Grad Čapljina – Hrvatsko slovo. Zagreb. 223–230.

2016.

1. Vidović, Domagoj. 2016. Toponimi u Desnama – rodnome selu fra Jeronima Šetke. Fra Jeronim Šetka – hrvatski franjevac, svećenik, profesor, jezikoslovac i književnik (Zbornik 10. Neretvanskoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta). Ur. Šešelj, Stjepan. Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Hrvatska kulturna zaklada – Južnohrvatski ogranak DHK – Općina Čapljina – Matica hrvatska Neum – Hrvatsko slovo. Zagreb. 189–214.

2018.

1. Vidović, Domagoj. 2018. Makaronština u književnim djelima Marina Držića i Ivana Slamniga. Ur. Šešelj, Stjepan. Ivan Slamnig – hrvatski književnik, akademik, poeta ludens, radiodramatičar, prozaik, esejist, prevoditelj, antologičar, sveučilišni profesor... (Zbornik 12. Neretvanskoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta). Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Južnohrvatski ogranak DHK – Hrvatska kulturna zaklada – Matica hrvatska Neum – Hrvatsko slovo. Zagreb. 116–124.

2. Vidović, Domagoj. 2018. Crvena Hrvatska: od Ključa do Kruča, od Brača do Drača, Croatia rubea: Zbornik s 1. Međudržavnoga susreta hrvatske književnosti. Ur. Krmek, Ljubo; Šešelj, Stjepan. Društvo hrvatskih književnika – Južnohrvatski ogranak Društva hrvatskih književnika. Ston. 55–61.

3. Vidović, Anđela; Vidović, Domagoj; Šešelj, Stjepan. 2018. Izbor iz djela Ivana Slamniga. Ur. Šešelj, Stjepan. Ivan Slamnig – hrvatski književnik, akademik, poeta ludens, radiodramatičar, prozaik, esejist, prevoditelj, antologičar, sveučilišni profesor... (Zbornik 12. Neretvanskoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta), Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Južnohrvatski ogranak DHK – Hrvatska kulturna zaklada – Matica hrvatska Neum – Hrvatsko slovo. Zagreb. 213–260.

2019.

1. Vidović, Domagoj. 2019. Masline su još uz obale, Croatia rubea: Zbornik s 1. Međudržavnoga susreta hrvatske književnosti. Ur. Krmek, Ljubo; Šešelj, Stjepan. Društvo hrvatskih književnika – Južnohrvatski ogranak Društva hrvatskih književnika. Ston.. 26–34.

2021.

1.Vidović, Domagoj. 2021. Antroponimi u Korčulanskome statutu. Domaća rič 14. Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar. 97–106.

2. Vidović, Domagoj. 2021. Valja nama preko ceste. Zbornik 14. Neretvanskoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta: Mak Dizdar – hrvatski (i bosansko-hercegovački pjesnik). Ur. Šešelj, Stjepan. Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti – Hrvatska kulturna zaklada – Društvo hrvatskih književnika – Južnohrvatski ogranak DHK – Društvo hrvatskih književnika Herceg-Bosne – Matica hrvatska Stolac – Matica hrvatska Opuzen – Hrvatsko slovo. Zagreb – Čitluk. 173–183.

2023.

1. Vidović, Domagoj. 2023. 110. obljetnica rođenja Petra Tutavca Bilića (1913. – 1985.). Zadarska smotra 72/4. 38–40.

2. Vidović, Domagoj. 2023. Boka kao zavičaj po izboru. Zbornik Svjetskog festivala hrvatske književnost. Ur. Šešelj, Stjepan. Hrvatska kulturna zaklada. Zagreb. 44–73.

4.4. Nerazvrstani radovi u ostalim zbornicima

2008.

1. Vidović, Domagoj. 2008. O ojkonimima Trebimlja/Trebinja i Trijebanj. Stolačko kulturno proljeće 6. Matica hrvatska Stolac. Stolac. 293–300.

2009.

1. Vidović, Domagoj. 2009. Pogled u metkovski prezimenski sustav. Hrvatski neretvanski zbornik 1. Ur. Šešelj, Stjepan. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve. Ur. Šešelj, Stjepan. 93–112.

2. Vidović, Domagoj. 2009. Postanje dubravskih i hrašanjskih prezimena u 18. st. Stolačko kulturno proljeće 7. Matica hrvatska Stolac. Stolac. 147–158.

3. Jerković, Angelina; Vidović, Domagoj; Vrnoga Branimir. 2009. Tragom usmenoknjiževne tradicije u Vidonjama. Hrvatski neretvanski zbornik 1. Ur. Šešelj, Stjepan. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 137–147.

2010.

1. Vidović, Domagoj. 2010. Iz ojkonimije stolačkoga kraja. Stolačko kulturno proljeće 8. Matica hrvatska Stolac. Stolac. 213–227.

2. Vidović, Domagoj. 2010. Opuzenska prezimena – brojnost i postanje. Hrvatski neretvanski zbornik 2. Ur. Šešelj, Stjepan. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 71–90.

3. Jerković, Angelina; Vidović, Domagoj; Vrnoga Branimir. Tragom usmenoknjiževne tradicije u Vidonjama (2.). Hrvatski neretvanski zbornik 2. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 277–287.

2011.

1. Vidović, Domagoj. 2011. Iz neretvanske ojkonimije: imena službenih naselja 1857. – 2001. Hrvatski neretvanski zbornik 3. Ur. Šešelj, Stjepan. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 206–233.

2. Vidović, Domagoj. 2011. Toponimija sela Zvirovići. Župa Studenci u Hercegovini. Biblioteka Crkve na Kamenu 123. Mostar 2011. 47–57.

2012.

1. Vidović, Domagoj. 2012. Slivanjska naselja i prezimena. Hrvatski neretvanski zbornik 4. Ur. Šešelj, Stjepan. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 128 – 144.

2. Vidović, Domagoj. 2012. Zavičaj i podrijetlo Ruđera Boškovića u svjetlu hrvatsko-srpskih odnosa u istočnoj Hercegovini. Hrvatski neretvanski zbornik 4. Ur. Šešelj Stjepan. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 53–63.

2013.

1. Perić Gavrančić, Sanja; Vidović, Domagoj. 2013. Dvije crtice iz slivanjske prošlosti Hrvatski neretvanski zbornik 5. Ur. Šešelj, Stjepan. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 61–63.

2. Vidović, Domagoj. 2013. Prezimena u Pločama Hrvatski neretvanski zbornik 5. Ur. Šešelj, Stjepan. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 190 – 200.

3. Vidović, Domagoj. 2013. Stota obljetnica rođenja Petra Tutavca Bilića. Hrvatski neretvanski zbornik 5. Šešelj, Stjepan. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 210–211.

4. Vidović, Domagoj. 2013. Toponimi Komanja Brda. Stolačko kulturno proljeće 11. Matica hrvatska Stolac. Stolac. 265–268.

2014.

1. Vidović, Domagoj. 2014. Između teze i antiteze. Hrvatski neretvanski zbornik 6. Ur. Vidović, Domagoj.Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 152–155.

2. Vidović, Domagoj. 2014. Iz zažapske onomastike. Hrvatski neretvanski zbornik 6. Ur. Vidović, Domagoj. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 306–336.

3. Vidović, Domagoj. 2014. Mali povijesni rječnik osobnih imena stolačkoga kraja. Stolačko kulturno proljeće 12. Matica hrvatska Stolac. Stolac. 179–199.

4. Vidović, Domagoj. 2014. Pogled u toponimiju župe Čerin. Župa Čerin – 150. obljetnica osnutka župe (1864. – 2014.). Naša ognjišta – Župni ured Čerin. Tomislavgrad–Čerin. 57–62.

2015.

1. Vidović, Domagoj. Od Ključa do Kruča – Neretvani s onu banu mora. 2015. Hrvatski neretvanski zbornik 7. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve. Ur. Vidović, Domagoj. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb.96–99.

2. Nije muza svaka koja glamuza. 2015. Hrvatski neretvanski zbornik 7. Ur. Vidović, Domagoj. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 236–239.

3. Vidović, Domagoj. 2015. Pogled u toponimiju župe Vid. Hrvatski neretvanski zbornik 7. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 288–306.

4. Kukrika, Ivan; Vidović, Domagoj. 2015. Mjestopis i toponimija Prhinja u Popovu. Stolačko kulturno proljeće 13. Matica hrvatska Stolac. Stolac. 101–109.

2016.

1. Vidović, Domagoj. 2016. Desanski toponimi. Hrvatski neretvanski zbornik 8. Ur. Vidović, Domagoj. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 330–347.

2. Vidović, Domagoj. 2016. Ususret obljetnicama. Hrvatski neretvanski zbornik 8. Ur. Vidović, Domagoj. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve. Zagreb. 85–97.

3. Vidović, Domagoj. 2016. Sitni toponomastički nahođaji – toponimija sela Ober. Stolačko kulturno proljeće 14. Ur. Raguž, Željko. Stolac. 141–145.

4. Vidović, Domagoj; Vidović, Dragan. 2016. Pogled u toponimiju Zijemlja. Bjelopoljska zora: glasilo HKD „Napredak“ Bijelo Polje. HKD „Napredak“ Bijelo Polje. Mostar. 11–14.

2017.

1. Vidović, Domagoj. 2017. Alineja nakon svečanosti – o Slamnigu i Metkoviću. Hrvatski neretvanski zbornik 9. Ur. Vidović, Domagoj. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 57–60.

2. Vidović, Domagoj. 2017. O ćirilici i ćirilicama. Hrvatski neretvanski zbornik 9. Ur. Vidović, Domagoj. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 100–105.

3. Vidović, Domagoj. 2017. Od Ključa do Kruča, od Brača do Drača. Hrvatski neretvanski zbornik 9. Ur. Vidović, Domagoj. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 330–332.

2018.

1. Vidović, Domagoj. 2018. Crvena Hrvatska: od Ključa do Kruča, od Brača do Drača. Croatia rubea: Zbornik s 1. Međudržavnoga susreta hrvatske književnosti. Ur. Krmek, Ljubo; Šešelj, Stjepan. Društvo hrvatskih književnika – Južnohrvatski ogranak Društva hrvatskih književnika. Ston. 55–51.

2. Vidović, Domagoj. 2018. Osobna imena, prezimena i nadimci u Popisu sela i zemlje sandžaka Krka, Krka, Klis i Hercegovina oslobođenih od Mletačke Republike 1701. godine. Stolačko kulturno proljeće 16. Ur. Raguž, Željko. 205–210.

3. Vidović, Domagoj. 2018. Prezimena u župi Vidonje. Oče naš – jedan je naš otac: Zbornika radova u čast splitsko-makarskog nadbiskupa dr. Marina Barišića prigodom srebrnog jubileja biskupskog posvećenja. Ur. Šimundža, Drago; Ančić, Nediljko. Crkva u svijetu. Split. 629–658.

2021.

1. Vidović, Domagoj. 2021. Pivaju li se pisme bunjevačke ili бyњeвaчкe. Stolačko kulturno proljeće 19. Matica hrvatska Stolac. Stolac. 203–206.

2. Vidović, Domagoj. 2021. Nikola Martić, pjesnik hrvatski. Stolačko kulturno proljeće 19. Matica hrvatska Stolac. Stolac 2021. 308–311.

3. Vidović, Domagoj. 2021. Okupacija Crvene Hrvatske u dvjema slikama. Zadarska smotra 70/4. 143–149.

2022.

1. Vidović, Domagoj. 2022. Domagojizmi. Stolačko kulturno proljeće 20, Stolac 2022., 127–148.

2. Vidović, Domagoj. 2022. Sretan ti 600. rođendan, moj rodni grade. Stolačko kulturno proljeće 20, Stolac 2022., 319–321.

2023.

1. Vidović, Domagoj. 2023. Hrvatska je kultura četveropismena. Stolačko kulturno proljeće 21. 225–235.

5. Stručni radovi, prikazi, nekrolozi, objavljene recenzije, proslovi, pogovori, izvješća sa skupova

2006.

1. Vidović, Domagoj. 2006. Bibliografija akademika Petra Guberine, Petar Guberina 1913. – 1925. Ur. Petar Šimunović. Spomenica preminulim akademicima 133. HAZU. 37–62. (stručni rad)

2008.

1. Vidović, Domagoj. 2008. Petar Šimunović: Uvod u hrvatsko imenoslovlje. Folia onomastica Croatica 16. 299 – 304. (prikaz)

2. Vidović, Domagoj. 2008. Onima koji budu čitali ovu knjigu. U: Jelena Bender Hvala što želite da živim. Neum : Fondacija „Ruđer Bošković – Donja Hercegovina“, str. 223. (pogovor)

3. Vidović, Domagoj. 2008. Stanovništvo sela Vid od srednjovjekovlja do danas. Kolo 3–4. 43–61. (stručni rad)

2009.

1. Vidović, Domagoj. 2009. Rama i Ramljaci u zavičaju i iseljeništvu. Folia onomastica Croatica 17. 209–211. (prikaz)

2. Vidović, Domagoj. 2009. Studiji z onomastiki ta etimologiji. Folia onomastica Croatica 16. 231–232. (prikaz)

2011.

1. Vidović, Domagoj. 2011. Nekoliko riječi o Peri Marijanoviću. Stolačko kulturno proljeće 9. Matica hrvatska Stolac. Stolac. 65–68. (nekrolog)

2012.

1. Vidović, Domagoj. 2012. Mirko Tomasović: Raspre i rasprave. Mogućnosti 4/6. 142–146. (prikaz)

2014.

1. Vidović, Domagoj. 2014. Akademiku Petru Šimunoviću u spomen. Croatica et Slavica Iadertina 10/2. 521–525. (nekrolog)

2. Vidović, Domagoj. 2014. Toponimija kornatskog otočja. Folia onomastica Croatica 23. Zagreb. 287–293. (prikaz)

3. Vidović, Domagoj. 2014. Ocjena. U: Vukorep, Stanislav. 2014. Povijest osnovnog školstva u Općini Neum. 2014. Muzej i galerija Neum – HKD Napredak Dubrovnik. Neum – Dubrovnik. 243–244. (objavljena recenzija)

4. Vidović, Domagoj. 2014. Riječ urednika, Hrvatski neretvanski zbornik 6. Zagreb: Društvo Neretvana i prijatelja Neretve. 7–8 (proslov).

2015.

1. Vidović, Domagoj. 2015. Sveneretvanska knjiga: Od smokovače do Pavlovače. Stolačko kulturno proljeće 13. 209–211. (objavljena recenzija)

2. Vidović, Domagoj. 2015. Riječ urednika. Hrvatski neretvanski zbornik 7. Zagreb: Društvo Neretvana i prijatelja Neretve, 7–10 (proslov).

2016.

1. Vidović, Domagoj. 2016. O neumskome školstvu. Hrvatski neretvanski zbornik 8. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 369–371. (prikaz)

2. Vidović, Domagoj. 2016. Riječ urednika, Hrvatski neretvanski zbornik 8. Zagreb: Društvo Neretvana i prijatelja Neretve, 7–9. (proslov)

2017.

1. Vidović, Domagoj. 2017. Sava u Opuzenu, Neretva u Zagrebu – putositnice i paljetci uza knjigu Stjepana Šešelja S Neretve i Save – ogledi i zapisi o likovnosti. Stolačko kulturno proljeće 15. Matica hrvatska Stolac. Stolac. 312–315. (prikaz)

2. Vidović, Domagoj. 2017. U večeri kao ova, izlila su svu toplinu – uza katalog Metković u dolini Neretve. Hrvatski neretvanski zbornik 9. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu. Zagreb. 320–323. (prikaz)

3. Vidović, Domagoj. 2017. Sjećanje na Radoslava Dodiga (Prolog, 6. travnja 1954. – Ljubuški, 17. lipnja 2016.). Zadarska smotra 66/3–4. 303–305. (nekrolog)

4. Vidović, Domagoj. 2017. Djelovati ili ne djelovati, pitanje je sad. Zadarska smotra 66/3–4. 367–369. (izvješće sa skupa)

5. Vidović, Domagoj. 2017. Sličica s opuzenskoga poliptiha. U: Kapović, Zdravko; Rajković, Dražen. 2017. Gradska glazba Opuzen 1947. – 2017.. Gradska glazba Opuzen. Opuzen. 8. (objavljena recenzija)

6. Vidović, Domagoj. 2017. Riječ urednika, Hrvatski neretvanski zbornik 9. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve. Zagreb. 7–8. (proslov)

2018.

1. Vidović, Domagoj. 2018. U spomen na akademika Nenada Vekarića. Literat 9. 229–231. (nekrolog)

2. Vidović, Domagoj. 2018. Akademiku Šimunoviću u spomen i na čast. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu 11. 211–213. (izvješće sa skupa)

2019.

1. Vidović, Domagoj. Sve prohodi, misto ostaje. U: Lozina, Ivo. 2019. Teštamenti 2: karoca gre. Opuzen. Udruga „Balatura“. 147–148. (predgovor)

2. Vidović, Domagoj. Dubrovnik na bandu. U: Njavro, Boris. 2019. Ulicama Grada. Vlastita naklada – Društvo dubrovačkih pisaca. Dubrovnik.VII. (predgovor)

3. Vidović, Domagoj. 2019. Akademiku Nenadu Vekariću u spomen. Croatica et Slavica Iadertina 15/2. 540–544. (nekrolog)

4. Vidović, Domagoj. 2019. Marina Marasović-Alujević i Katarina Lozić Knezović: Toponimija otoka Drvenika i Ploče. Folia onomastica Croatica 28. 215–218. (prikaz)

5. Vidović, Domagoj. O Utovcu i Tutavcu. U: Utovac, Darko. 2019. Petar Tutavac – hrvatski svitlenik s druge strane Atlantika. Ogranak Matice hrvatske u Čitluku – Ogranak Matice hrvatske u Opuzenu. Čitluk – Opuzen. 278–281. (objavljena recenzija)

6. Vidović, Domagoj. Ocjena knjige Vesne Slobođan Na izvoru lijeka. U: Papac Slobođan, Vesna. 2019. Na izvoru lijeka. Vlastita naklada. Ravno. 258–260. (objavljena recenzija)

7. Vidović, Domagoj. Vodič kroz hrvatsku državotvornu lektiru. U: Kovačević, Mate. 2019. Herceg-Bosna – kulturni, politički i državnopravni identitet. Ogranak Matice hrvatske u Čitluku. Čitluk. 429–432. (objavljena recenzija)

2020.

1. Vidović, Domagoj. Slika jednoga roda na skupnome portretu jednoga naroda. U: Vukorep, Stanislav. 2020. Tragom roda moga – pet stoljeća Stojanovića – Vukorepa. Muzej i Galerija Neum. Čapljina–Hutovo. 9–11. (objavljena recenzija)

2. Vidović, Domagoj. 2020. Sjećanje na Ankicu Čilaš Šimpraga. Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 46/1. 457–464. (nekrolog)

3. Vidović, Domagoj. 2020. U spomen na Ankicu Čilaš Šimpraga. Croatica et Slavica Iadertina 16/2. 463–466. (nekrolog)

4. Vidović, Domagoj. 2020. Slivanjsko libro drugo. U Utovac, Darko. 2020. Knjiga o Slivnu. Ogranak Matice hrvatske u Opuzenu – Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti. Opuzen. 241–244. (objavljena recenzija)

5. Vidović, Domagoj. 2020. Ime „Hrvat“ u etnogenezi južnih Slavena, Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku 16/26. 185–191. (prikaz)

2021.

1. Vidović, Domagoj. 2021. Jedan život posvećen gradu – u spomen na Ivana Jurića. Stolačko kulturno proljeće 19. 369–372. (nekrolog)

2. Vidović, Domagoj. 2021. Svetohranište riječi – 14. skup Domaća rič. Domaća rič 14. Ogranak Matice hrvatske u Zadru. 443–445. (objavljena recenzija)

3. Vidović, Domagoj. 2021. Toponomastika na pariće. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 47/2. 709­–714. (prikaz)

2022.

1. Vidović, Domagoj. 2022. Paul Garde. Tko je s nama rušio Jugoslaviju. Zadarska smotra 71/3. 332–334. (nekrolog)

2. Vidović, Domagoj. 2022. Svjetskost i hrvaština svetoga Jeronima. Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku 16/31. 141–146. (prikaz)

3. Vidović, Domagoj. 2022. Na blišćavcima bure. U: Vlatković, Frano. 2022. Zrcalo bure. Naklada Bošković. Split. 115–117. (pogovor)

4. Vidović, Domagoj. 2022. Proslov. U: Hrvatski jezikoslovci Krsto Spalatin, Slavko Pavešić, Stjepan Krešić i Luka Vukojević. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 1–5. (predgovor)

5. Vidović, Domagoj. 2022. Ciao, amici miei – oproštaj od Antonija Sammartina. Stolačko kulturno proljeće 20. 372–373. (nekrolog)

6. Vidović, Domagoj. 2022. Frano, Petar i nova priča o dva kamena. Literat 13. 177–178. (nekrolog)

7. Vidović, Domagoj. Blagotvoran dašak neretvanskoga revizionizma. U: Utovac, Darko. 2022. Neretva i njezini ljudi. Ogranak Matice hrvatske u Čitluku – Ogranak Matice hrvatske u Opuzenu. Čitluk – Opuzen. 331–336.

2023.

1. Vidović, Domagoj. 2023. Jezično blago puka zubačkoga. Zadarska smotra LXII/1–3. 432–436. (prikaz)

2. Vidović, Domagoj. 2023. Tisuću radova u sedamdeset ljeta – Zbornik u čast Josipu Liscu: dijalekti, jezična povijest i tradicija. Domaća rič 15. Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar. 337–340. (prikaz)

3. Vidović, Domagoj. 2023. Sačini gnijezdo slovo – čovjek koji je znao slušati. Stolačko kulturno proljeće 21. 211–212. (prikaz)

4. Vidović, Domagoj. 2023. Predgovor. S našimi riči – 7. Zbirka literarnih ostvarenja na moliškohrvatskome. Fondazione „Agostina Piccoli“. Mundimitar. 10–14. (predgovor)

5. Vidović, Domagoj. 2023. Kolumnistu, što je ostalo? U: Kovačević, Mate. Putovima Hrvatskoga proljeća. Ogranak Matice hrvatske u Zadru. Zadar. 7–14. (predgovor)

6. Vidović, Domagoj. 2023. Željko Raguž – čovjek koji je znao slušati. Stolačko kulturno proljeće 21. 75–77.

7. Vidović, Domagoj. 2023. Povratak živoj riči uz 15. Domaću rič. Domaća rič 15. 525–527. (objavljena recenzija)

8. Vidović, Domagoj. 2023. Slovo uz knjigu o Pavlovićima. U: Pavlović, Šimun. Osam stoljeća roda Pavlovića – Pavlovići i njihovi potomci na Rotimlji. Crkva na kamenu. Mostar. 8–9. (objavljena recenzija)

9. Vidović, Domagoj. 2023. To bokun svitla u tebi. U: Krpetić, Nikša. Svitlo. Ogranak Matice hrvatske u Splitu. Split. 8–9. (predgovor)

10. Vidović, Domagoj. 2023. O istočnoj Hercegovini iz hrvatske perspektive. O Miholjdanu 2023. Ur. Krmek, Ljubo. Matica hrvatska Stolac – Zajednica Hrvata istočne Hercegovine. Zagreb. 4–8. (ogled)

6. Znanstveno-popularni radovi

2014.

1. Vidović, Domagoj. 2014. Od Domaslave do Sarah. Hrvatski jezik 1/1. 22–24.

2. Vidović, Domagoj. 2014. Od Batiste, Žvana do Balića, Ivana, Hrvatski jezik 1/2. 22–25.

3. Vidović, Domagoj. 2014. Miševi i mačke. Hrvatski jezik 1/3. 23–26.

4. Vidović, Domagoj. 2014. Tko baca petarde u Baranjskome Petrovu Selu. Hrvatski jezik 1/4. 22–24.

2015.

1. Vidović, Domagoj. 2015. He he he! Ha ha ha! Kako će se moli zvat? Hrvatski jezik 2/2. 24–28.

2. Vidović, Domagoj. 2015. „Stalna na tom svijetu samo mijena jest“ – o rasprostranjenosti ženskih imena. Hrvatski jezik 2/3. 22–26.

3. Vidović, Domagoj i dr. 2015. Hrvatski – jezik naših majki i naše djece, Večernji list, 25. veljače 2015.

2016.

1. Vidović, Domagoj. 2016. Hrvatski kao zaseban južnoslavenski jezik – u povodu 45. obljetnice Sarajevske deklaracije o hrvatskom jeziku. Hrvatski jezik 3/1. 1–6.

2. Vidović, Domagoj. 2016. Od Žene Glave do Nijemaca – o imenima hrvatskih naselja. Hrvatski jezik 3/1. 16–19.

3. Vidović, Domagoj. 2016. Otkud hrvatski egzonimi u Bačkoj i Bosni. Hrvatski jezik 3/2. 14–17.

4. Vidović, Domagoj. 2016. Etnonim Hrvat u antroponimiji i toponimiji. Hrvatski jezik 3/3. 21–23.

5. Vidović, Domagoj i dr. 2016. Hrvatski – jezik naših majki i naše djece, Večernji list, 8. ožujka 2016.

2017.

1. Vidović, Domagoj. 2017. Oliver, Nadalina i Pjesan o Rolandu. Hrvatski jezik 4/1. 21–23.

2. Vidović, Domagoj. 2017. Oprosti mi, Gospodine, jer sam Dalmatinac. Hrvatski jezik 4/2. 16–21.

3. Vidović, Domagoj. 2017. Kuje li se sreća Hrvatski jezik 4/4. 16–18.

2018.

1. Vidović Domagoj i dr. 2018. Sve što trebate znati o hrvatskome jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Večernji list. Zagreb.

2. Vidović, Domagoj. 2018. Hodit će na feštu za nas Kotorane. Hrvatski jezik 1/5. 16–18.

3. Vidović, Domagoj. 2018. Ča je ča reći ću van ja – čakavsko narječje od epigrafskih spomenika do ča-vala. 3/5 1–5.

4. Vidović, Domagoj. 2018. Od tumača snova do potrage za svetim Gralom – o osobnome imenu Josip. Hrvatski jezik 4/5. 19–24.

2019.

1. Vidović, Domagoj. 2019. Od Verona do Uzunvukovića – pogled u prezimenski fond Hrvata u Crnoj Gori. Hrvatski jezik 1/6. 14–21.

2. Vidović, Domagoj. 2019. Ivano u Splitu, Ivan u Lombardiji – o slavenstvu i romanstvu na krajnjemu hrvatskom jugu. Hrvatski jezik 2/6. 32–34.

3. Vidović, Domagoj. 2019. Parce mihi, Domine, quia Dalmata sum. Hrvatski jezik 4/6. 17–21.

2020.

1. Vidović, Domagoj. 2020. Opasnost – barakude u bazenu. Hrvatski jezik 1/7. 13–17.

2. Vidović, Domagoj. 2020. Hrabro, ali postupno, mudro i oprezno – o osobnim imenima i prezimenima predvodnika borbe s koronavirusom. Hrvatski jezik 2/7. 18–19.

2021.

1. Vidović, Domagoj. 2021. Jezične mrvice s banskoga stola – o Banovini i Baniji. Hrvatski jezik 1/8. 1–7.

2022.

1. Vidović, Domagoj. 2022. Hrvatski jezik 55 godina nakon Deklaracije – između posezanja i međunarodnoga priznanja. Hrvatski jezik 9/1. 1–4.

2. Vidović, Domagoj. 2022. Imena naselja ulica i trgova između administrativnih odluka i onomastike. Hrvatski jezik 9/1. 16–20.

3. Vidović, Domagoj. 2022. Prezimena u župi Vid u popisima od 1725./1728. do 2001. List župe Gospe Snježne. 6–10.

4. Vidović, Domagoj. 2022. Kratak poredbeni osvrt na hrvatsku i ukrajinsku antoponimiju. Hrvatski jezik 9/2. 17–21.

2023.

1. Vidović, Domagoj. 2023. Hrvatski jezik u Bosni i Hercegovini nekad i sad. Hrvatski jezik 10/1. 1–5.

2. Vidović, Domagoj. 2023. Jesmo li osvojili broncu u Katru ili Kataru? Hrvatski jezik 10/1. 1–5.

3. Vidović, Domagoj. 2023. Toponimi između mjesnoga i standardnojezičnoga lika. U: Geografska imena: skriveni dio naše svakodnevice. Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena. Zagreb. 35–39.

7. Mrežni radovi

2011.

1. Brozović Rončević, Dunja; Čilaš Šimpraga, Ankica; Vidović, Domagoj. The relationship between standard-language and original toponymic forms. 20. zasjedanje Skupine stručnjaka UN-a za zemljopisna imena istočne, srednje i jugoistočne Europe; Zagreb, 9. – 11. veljače 2011.http://ungegn.cgi.hr/ungegn20/26_CRO_ECSEED_Documents_Standardization_IHJJ.pdf.

2012.

2. Vidović, Domagoj. Prezimena kao odraz kulturne baštine na primjeru Dalmacije,. Rodoslovlje.hr, http://www.rodoslovlje.hr/istaknuta-vijest/prezimena-kao-odraz-kulturne-i-jezicne-bastine-na-primjeru-splita-i-dalmacije, 18. svibnja 2012.

8. Prijevodi knjiga s esperanta

2006.

1. Roman Dobrzyński. 2006. Zamenhofova ulica. Sveučilišna knjižara. Zagreb.

2009.

1. Trailokyanath Mukhopadhyay. 2009. Damoruov život. Izvori. Zagreb.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/