dr. sc. Domagoj Vidović

Odjel za onomastiku i etimologiju

Zvanje: viši znanstveni suradnik E-pošta: dvidovic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-867 Broj sobe: 407

Životopis

Domagoj Vidović rođen je 20. studenoga 1979. u Metkoviću. Osnovnu je školu pohađao u Metkoviću i Pučišćima na otoku Braču, a gimnaziju u Metkoviću. Diplomu profesora lingvistike i hrvatskoga jezika i književnosti stekao je u ožujku 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu obranivši rad Nacrt za vidonjsku antroponimiju i toponimiju. Od 1. rujna 2004. zaposlen je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Iste je godine upisao poslijediplomski znanstveni studij lingvistike te doktorirao u travnju 2011. s temom Antroponimija i toponimija Zažablja pod mentorstvom Dunje Brozović Rončević. Danas radi na projektima Odjela za onomastiku i etimologiju te projektu Hrvatski mrežni rječnik (MREŽNIK) koji podupire HRZZ. Ujedno je voditeljem metkovske podružnice Instituta. Predmetom je njegova užega zanimanja onomastika na rubnim hrvatskim prostorima i akcentologija, a bavi se i prevođenjem s esperanta. Objavio je tri samostalne knjige i tri u suautorstvu, tridesetak izvornih znanstvenih radova i sudjelovao na desetak međunarodnih znanstvenih skupova. Objavljuje i popularnoznanstvene članke o podrijetlu neretvanskih i bračkih rodova u mjesnim časopisima (Metkovski vjesnik, Vrutak i Veselje svetog Jere), na portalima (metkovic.hr, likemetkovic.hr) te na društvenim mrežama (stranice Pučišća i Radija Narona na Facebooku), urednikom je antroponomastičke rubrike Od Mile do Drage u časopisu Hrvatski jezik te je članom uredništva Hrvatskoga neretvanskog zbornika (od 2014. i glavnim urednikom) i povremenim članom uredništva Humskoga zbornika. Godine 2013. i 2014. bio je članom Organizacijskoga odbora Neretvanskih književnih, znanstvenih i kulturnih susreta koji se održavaju u južnohrvatskim gradovima Metkoviću, Pločama, Opuzenu, Neumu i Čapljini. Stalnim je kolumnistom Hrvatskoga slova bio od lipnja 2012. do srpnja 2015., nakon čega jezikoslovnu kolumnu objavljuje na e-stranicama BK Neretva (podstranica Rodu o jeziku) te ponovno u Hrvatskome slovu od ožujka 2018. Članom je Hrvatskoga filološkog društva, Odbora za onomastiku HAZU-a i Odbora za dijalektologiju HAZU-a, ICOS-a (Međunarodnoga vijeća za onomastičke znanosti) i Hrvatskoga saveza za esperanto, članom je suradnikom Južnohrvatskoga ogranka Društva hrvatskih književnika, surađuje s Društvom dubrovačkih pisaca te književne tekstove objavljuje u časopisima Literat i Stolačko kulturno proljeće. Kao jedan od autora Školskoga rječnika hrvatskog jezika dobitnik je Nagrade Grada Zagreba 2013. Dobitnik je godišnje državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti u području humanističkih znanosti Hrvatskoga sabora za 2014. godinu. Godine 2016. dobio je nagradu Narona u području znanosti koju dodjeljuje Grad Metković. Članom je Radne skupine Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreb bio od svibnja 2014. do travnja 2017.

Izobrazba

2004. diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2011. doktorski rad Antroponimija i toponimija Zažablja (Sveučilište u Zagrebu)

Bibliografija

Izbor iz bibliografije:

1. autorstvo knjiga:

1. Metkovski prezimenski mozaik, Metković: Gradsko kulturno središte, 2014.

2. Neispričana priča: Turistička monografija Općine Ravno, Ravno: Općina Ravno, 2018. (u suradnji sa Stanislavom Vukorepom i Vesnom Slobođan)

3. O rodu jezikom i pokoja fraška, Metković, 2016.

4. Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena, 2018. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (i suradnji s Ankicom Čilaš Šimpraga i Dubravkom Ivšić Majić).

5. Školski rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Školska knjiga (u suradnji s Mateom Birtić, Gorankom Blagus Bartolec, Lanom Hudeček, Ljiljanom Jojić, Barbarom Kovačević, Kristianom Lewisom, Ivanom Matas Ivanković, Milicom Mihaljević, Irenom Miloš i Erminom Ramadanović), 2012.

6. Zažapska onomastika, Biblioteka Prinosi hrvatskomu jezikoslovlju, 17, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2014.

2. izvorni znanstveni radovi:

1. Dobranjska prezimena i nadimci, Folia onomastica Croatica, 15, Zagreb 2006., 191–216.

2. Gradačka toponimija, Folia onomastica Croatica, 18, Zagreb 2009., 171–222.

3. Nacrt za vidonjsku antroponimiju, Folia onomastica Croatica, 14, Zagreb 2005., 147–177.

4. Naglasci u govorima i toponimiji Zažablja i Popova, Rasprave: Časopis IHJJ, 39/1, Zagreb 2013., 155–173.

5. Naglasci u Rječniku stranih riječi i naglasnome priručniku Adolfa Bratoljuba Klaića u usporedbi sa Školskim rječnikom hrvatskoga jezika, Rasprave: Časopis IHJJ, 40/2, Zagreb 2014., 497–520.

6. Neutralizacija dugoga i kratkoga a u južnočakavskim otočkim govorima, Rasprave IHJJ, 31, Zagreb 2005., 389–400. (u suradnji s Ivanom Kurtović).

7. Obiteljski nadimci u Pučišćima na otoku Braču, Rasprave IHJJ, 36/2, Zagreb 2010., 345–367.

8. Ojkonimija Neretvanske krajine, Croatica et Slavica Iadertina, 9/1, Zadar 2013., 3–30.

9. Pogled u toponimiju Makarskoga primorja, Folia onomastica Croatica, 21, Zagreb 2012., 207–232.

10. Pogled u toponimiju sela Hrasno u istočnoj Hercegovini, Folia onomastica Croatica, 24, Zagreb 2015., 93–123.

11. Pregled toponimije dalmatinskoga i hercegovačkoga Zažablja, Folia onomastica Croatica, 16, Zagreb 2007., 289–319.

12. Pregled toponimije jugozapadnoga dijela Popova, Folia onomastica Croatica, 19, Zagreb 2010., 283–340.

13. Prezimena istočnoga dijela otoka Brača, Hrvatski dijalektološki zbornik, 18, Zagreb, 2013., 285–299.

14. Prezimena sela Vid u Neretvanskoj krajini, Folia onomastica Croatica, 17, Zagreb 2008., 139–168.

15. Prezimena župe Lokvičići u Imotskoj krajini, Rasprave IHJJ, 41/2, Zagreb 2015., 355–375.

16. Prilog proučavanju odraza svetačkog imena Ivan u hrvatskoj onomastici, Rasprave IHJJ, 35, Zagreb 2009., 347–364.

17. Prilog proučavanju odraza svetačkog imena Juraj u hrvatskoj onomastici, Rasprave IHJJ, 33, Zagreb 2007., 431–447.

18. Toponimija sela Dubljani, Rasprave IHJJ, 33, Zagreb 2008., 431–448.

19. Toponimija sela Kotezi u Popovu, Rasprave IHJJ, 38/1, Zagreb 2012., 123–144 (u suradnji s Ivanom Kukrikom).

20. Toponimija sela Orahovi Do u Popovu, Rasprave IHJJ, 37/2, Zagreb 2011., 533–562.

21. Toponimija sela Trnčina u Popovu, Folia onomastica Croatica, 22, Zagreb 2013., 215–252.

22. Toponimija sela Zavala, Golubinac, Belenići i Kijev Do u Popovu, Folia onomastica Croatica, 20, Zagreb 2011., 207–248.

23. Toponimija zapadnoga dijela Popova, Folia onomastica Croatica, 23, Zagreb 2011., 243–265.

24. Utjecaj migracija na novoštokavske ijekavske govore u Neretvanskoj krajini i Donjoj Hercegovini, Hrvatski dijalektološki zbornik, 15, Zagreb 2009., 283–304.

3. pregledni radovi

1. Sinonimni parovi i nizovi u temeljnome jezikoslovnom nazivlju. Filologija, 46 – 47, Zagreb 2006. (u suradnji s Lanom Hudeček i Milicom Mihaljević), 101–122.

4. radovi u zbornicima i poglavlja u knjigama:

1. Accentual alternations in Neo-Štokavian Ijekavian Dialects of Neretvanska Krajina, Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentuation. Posebna izdanja Instituta. Zagreb: Institut za hrvatski jezik 2007., 199–211.

2. Desanski toponimi, Hrvatski neretvanski zbornik, 8, Zagreb: Društvo Neretvana i prijatelja Neretve, 2016., 330–347.

3. Gradačka prezimena, Župa Gradac : Humski zbornik XII. (urednik: Ante Đerek), Gradac, 2009., 197–238.

4. Hrvatska narodna imena u istočnoj Hercegovini s posebnim osvrtom na imena Stojan i Vuk, Stojan Vučićević: književnik i žrtva (Zbornik Petoga neretvanskoga književnog, znanstvenog i kulturnog susreta), Opuzen – Zagreb: Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Hrvatska kulturna zaklada, Hrvatsko slovo 2010., 172–188.

5. Ikavski i ijekavski govori na širemu neretvanskom području, Ivo Lendić: književnik, novinar i prognanik (Zbornik Četvrtoga neretvanskoga književnog, znanstvenog i kulturnog susreta), Opuzen – Zagreb: Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Hrvatska kulturna zaklada, Hrvatsko slovo 2009., 191–205.

6. Između teze i antiteze, Hrvatski neretvanski zbornik, 6, Zagreb: Društvo Neretvana i prijatelja Neretve, 2014., 152–155.

7. Iz neretvanske ojkonimije: imena službenih naselja 1857. – 2001., Hrvatski neretvanski zbornik, 3, Zagreb: Društvo Neretvana i prijatelja Neretve 2011., 206–233.

8. Iz ojkonimije stolačkoga kraja, Stolačko kulturno proljeće, 8, 2010., 213–227.

9. Iz zažapske onomastike, Hrvatski neretvanski zbornik, 6, Zagreb: Društvo Neretvana i prijatelja Neretve, 2014., 306–336.

10. Jezikoslovno djelovanje Petra Tutavca Bilića, Petar Tutavac Bilić: hrvatski publicist, književnik, jezikoslovac i prevoditelj (Zbornik Devetoga neretvanskoga književnog, znanstvenog i kulturnog susreta), Opuzen – Zagreb: Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, NSK, Južnohrvatski ogranak DHK, Hrvatska kulturna zaklada, Općina Slivno, Matica hrvatska Neum, Hrvatsko slovo 2014., 24–44.

11. Mali povijesni rječnik osobnih imena stolačkoga kraja, Stolačko kulturno proljeće, 12, Stolac, 2014., 179–199.

12. Metkovsko stanovništvo u doba javnoga djelovanja don Mihovila Pavlinovića, Don Mihovil Pavlinović i Neretva (Zbornik Drugoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta), Opuzen – Zagreb: Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Hrvatska kulturna zaklada 2007., 93–112.

13. Mjestopis i toponimija Dubrave, Od Dubrave do Dubrovnika – prigodom 300. godišnjice rođenja Ruđera Bošković : Humski zbornik XIII. (priredio: Ivica Puljić), Neum, Dubrovnik 2011., 169–236. (u suradnji sa Stanislavom Vukorepom).

14. Mjestopis i toponimija Prhinja u Popovu, Stolačko kulturno proljeće, 13, Stolac, 2015., 101–110 (u suradnji s Ivanom Kukrikom).

15. Neretvanin i Neretljanin – od fra Luke Vladimirovića do danas, Fra Luka Vladmirović i Neretva (Zbornik Trećega književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta),Opuzen – Zagreb: Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Hrvatska kulturna zaklada 2008., 134–140.

16. Nešto o toponimiji sela Dubljani, Dubljani : Humski zbornik X. (priredili: Ivica Puljić i Stanislav Vukorep), Ravno: Župa Rođenja BDM 2006., 57–66.

17. O ojkonimima Trebimlja/Trebinja i Trijebanj, Stolačko kulturno proljeće, 6, 2008, 293–300.

18. Opuzenska prezimena – brojnost i postanje, Hrvatski neretvanski zbornik, Zagreb: Društvo Neretvana i prijatelja Neretve 2010., 71–90.

19. Pogled u metkovski prezimenski sustav, Hrvatski neretvanski zbornik, Zagreb: Društvo Neretvana i prijatelja Neretve 2009., 93–112.

20. Pogled u ojkonimiju ljubuškoga kraja i Brotnja, Fra Lucijan Kordić – hrvatski književnik, franjevac, svećenik, emigrant (Zbornik 8. Neretvanskoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta), Zagreb – Čitluk: Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatska kulturna zaklada, Matica hrvatska Čitluk, Hrvatsko slovo, 2013., 247–251.

21. Pogled u toponimiju župe Čerin, Župa Čerin150. obljetnica osnutka župe (1864. – 2014.), TomislavgradČerin: Naša ognjišta Župa Čerin, 2014., 67–72.

22. Pogled u toponimiju župe Opuzen, Opuzen300. obljetnica župe svetoga Stjepana Prvomučenika, Opuzen Župa svetoga Stjepana Prvomučenika, 2016., 167–170.

23. Postanje dubravskih i hrašanjskih prezimena u 18. st., Stolačko kulturno proljeće, 7, 2009., 147–158.

24. Prezimena u Pločama, Hrvatski neretvanski zbornik, Zagreb: Društvo Neretvana i prijatelja Neretve, 5, Zagreb, 2013., 190–200.

25. Prezimena u župi svetoga Stjepana, Opuzen300. obljetnica župe svetoga Stjepana Prvomučenika, Opuzen Župa svetoga Stjepana Prvomučenika, 2016., 233–262.

26. Pučiško imenoslovlje, Spomenica župe svetoga Jeronima, Pučišća Župa svetoga Jeronima, 2016., 377–412.

27. Razvoj hrvatskoga sustava osobnih imena u istočnoj Hercegovini, Hum i Hercegovina kroz povijest, sv. 1., Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2011., 805–831.

28. Slivanjska naselja i prezimena, Hrvatski neretvanski zbornik, 4, Zagreb: Društvo Neretvana i prijatelja Neretve, 2012., 128–144.

29. Stota obljetnica rođenja Petra Tutavca Bilića, Hrvatski neretvanski zbornik, 45 Zagreb: Društvo Neretvana i prijatelja Neretve, 2013., 210–211.

30. Suvremena toponimija otoka Paga, Toponimija otoka Paga, Zadar: Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, 2011., 639–679. (u suradnji s Dunjom Brozović Rončević i Ankicom Čilaš Šimpraga).

31. Toponimi Komanja Brda, Stolačko kulturno proljeće, Stolac, 2013., 265 – 268.

32. Toponimija župe Stjepan Krst, Župa Stjepan Krst (1974. – 2014.) : Humski zbornik (priredio: Ivica Puljić), 15, Stolac, Neum, Dubrovnik: Matica hrvatska Stolac, Muzej i Galerija Neum, HKD Napredak Dubrovnik; 2014., 133–160.

33. Toponimija sela Zvirovići, Župa Studenci u Hercegovini, Biblioteka Crkve na Kamenu, 123, Mostar, 2011., 47–57.

34. Tragom usmenoknjiževne tradicije u Vidonjama, Hrvatski neretvanski zbornik, Zagreb: Društvo Neretvana i prijatelja Neretve 2009., 137–147 (u suradnji s Anđelinom Jerković i Branimirom Vrnogom).

35. Tragom usmenoknjiževne tradicije u Vidonjama (2.), Hrvatski neretvanski zbornik, Zagreb: Društvo Neretvana i prijatelja Neretve 2010., 277–287 (u suradnji s Anđelinom Jerković i Branimirom Vrnogom).

36. Ususret obljetnicama, Hrvatski neretvanski zbornik, 8, Zagreb: Društvo Neretvana i prijatelja Neretve, 2016., 85–97.

37. Vladimir Pavlović i Sarajevska deklaracija o hrvatskom jeziku, Vladimir Pavlović – hrvatski književnik (Zbornik 10. Neretvanskoga književnoga, znanstvenog i kulturnog susreta), Zagreb – Metković: Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Društvo hrvatskih književnika, Južnohrvatski ogranak Društva hrvatskih književnika, Društvo hrvatskih književnika Herceg-Bosne, Hrvatska kulturna zaklada, Matica hrvatska Neum, Grad Čapljinja, Hrvatsko slovo, 2015., 223–230.

38. Zavičaj i podrijetlo Ruđera Boškovića u svjetlu hrvatsko-srpskih odnosa u istočnoj Hercegovini, Hrvatski neretvanski zbornik, 4, Zagreb: Društvo Neretvana i prijatelja Neretve 2012., 53–63.

5. knjige prevedene s esperanta:

1. Damoruov život (prijevod knjigeTrailokyanatha Mukhopadhyaya La vivo de Damoru) 2009. Zagreb: Izvori.

2. Zamenhofova ulica (prijevod knjige Romana Dobrzynskog La Zamenhof-strato). Zagreb: Sveučilišna knjižara 2006.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/