dr. sc. Ivana Matas Ivanković

Odjel za opće jezikoslovlje

Zvanje: znanstveni savjetnik E-pošta: imatas@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-863 Broj sobe: 413

Životopis

Dr. sc. Ivana Matas Ivanković rođena je 22. veljače 1975. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu (Pedagoški obrazovni centar). Diplomirala je 1999. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu grupe Hrvatski jezik i književnost te Ruski jezik i književnost pod mentorstvom dr. sc. Marka Samardžije. Na poslijediplomski studij (Kroatistika – hrvatski jezik) upisala se 1999. godine. U prosincu 2006. godine obranila je doktorski rad Prijedlozi s genitivom u hrvatskom i ruskom jeziku pod mentorstvom prof. dr. Ive Pranjkovića (članovi povjerenstva prof. dr. Josip Silić, prof. dr. Ivo Pranjković i prof. dr. Milenko Popović).

Od 14. rujna 1999. godine radi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. U znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika izabrana je 19. prosinca 2007., a na znanstveno radno mjesto znanstvenoga suradnika primljena je 1. ožujka 2008. godine. U znanstveno zvanje višega znanstvenog suradnika izabrana je 24. travnja 2014., a na znanstveno radno mjesto višega znanstvenog suradnika 15. rujna 2014. Izbor u znanstveno zvanje znanstvenoga savjetnika proveden joj je 6. rujna 2019., a na radno mjesto znanstvenog savjetnika primljena je 28. svibnja 2021.

U Institutu je radila na Odjelu za hrvatski standardni jezik, a sada radi na Odjelu za opće jezikoslovlje te surađuje u sklopu programa Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja – Struna kao jezična savjetnica (projekti Građevinarstvo, Geomatematika, Anatomija i fiziologija, Matematika). Od ožujka 2018. voditeljica je Odjela za opće jezikoslovlje.

Sudjelovala je na tridesetak znanstvenih skupova: na Hrvatskom filološkom skupu (Opatija, lipanj 2000.), na skupu Sela šibenskog zaleđa župa Konjevrate i Mirlović Zagora u prošlosti (Šibenik, studeni 2002.), na IV. međunarodnom leksikološko-leksikografskom skupu (Zagreb, prosinac 2005.), na Hrvatskim sintaktičkim danima (Osijek, studeni 2008., studeni 2012., svibanj 2015.), na međunarodnom znanstvenom skupu HDPL-a (Zagreb, svibanj 2012. i Dubrovnik, travanj 2013.), na Riječkim filološkim danima (Rijeka, studeni 2012.), na skupu Parémie národů slovanských (Ostrava, rujan 2014.) te na skupu Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes (Prag, prosinac 2014.). Održala je nekoliko pozvanih predavanja, među njima predavanje na 37. seminaru Zagrebačke slavističke škole (Dubrovnik, kolovoz 2008.).

Držala je kolegij Hrvatski jezik za nastavnike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008./2009. Bila je tajnica Rasprava Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29 i IV. međunarodnoga leksikološko-leksikografskog skupa. Bila je predsjednica Organizacijskoga odbora 4. Hrvatskih sintaktičkih dana. Izvršna je urednica Rasprava, časopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39/2. Članica je Državnoga povjerenstva za provedbu natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika te Povjerenstva za prosudbu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava.

Objavljuje jezične savjete na Hrvatskom radiju u emisiji Govorimo hrvatski.

Sa suautorima i urednicama Školskoga rječnika hrvatskoga jezika dr. sc. Ivana Matas Ivanković dobitnica je Nagrade Grada Zagreba za 2012. godinu za izniman rezultat u teorijski utemeljenom radu u promicanju znanosti u prosvjeti te s urednicima i suatorima Hrvatskoga pravopisa Nagrade Ivan Filipović za 2014. godinu.

Izobrazba

2006. doktorski rad Prijedlozi s genitivom u hrvatskom i ruskom jeziku (Filozofski fakultet u Zagrebu)

1999. diploma na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Bibliografija

Knjige:

2022. Blagus Bartolec, Goranka; Cvijanović, Katarina; Matas Ivanković, Ivana; Vukša Nahod, Perina. Rječnik velikoga i maloga početnog slova. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. ISBN 9789537967765

2018. Birtić, Matea; Bošnjak Botica, Tomislava; Brač, Ivana; Matas Ivanković, Ivana; Oraić Rabušić, Ivana; Runjaić, Siniša. Valencijski rječnik psiholoških glagola u hrvatskome jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. (184 str.) ISBN 978-953-7967-62-8.

2016. Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Jozić, Željko; Matas Ivanković, Ivana; Mihaljević, Milica. 555 jezičnih savjeta. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2014. Matas Ivanković, Ivana. Izražavanje prostora i vremena prijedlozima s genitivom u hrvatskom i ruskom jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2013. Jozić, Željko; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica; Ramadanović, Ermina; Birtić, Matea; Budja, Jurica; Kovačević, Barbara; Matas Ivanković, Ivana; Milković, Alen; Miloš, Irena; Stojanov, Tomislav; Štrkalj Despot, Kristina. Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2012. Birtić, Matea; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Jojić, Ljiljana; Kovačević, Barbara; Lewis, Kristijan; Matas Ivanković, Ivana; Mihaljević, Milica; Miloš, Irena; Ramadanović, Ermina; Vidović, Domagoj. Školski rječnik hrvatskoga jezika. Školska knjiga – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Znanstveni radovi:

2022. Matas Ivanković, Ivana; Blagus Bartolec, Goranka. Hrvatski prijedlozi u i na uz dijelove tijela. Slavistična revija 70/2. 175–190.

2021. Blagus Bartolec, Goranka; Matas Ivanković, Ivana. The Female and Male World in Croatian Proverbs. Collegium Antropologicum 45/4. 351–363.

2021. Prijedlozi. Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (monografija – radna inačica). Zagreb. http://ihjj.hr/mreznik/page/monografija/34/.

2021. Brojevi i brojevne tvorenice. Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (monografija – radna inačica). Zagreb. http://ihjj.hr/mreznik/page/monografija/34/.

2021. Blagus Bartolec, Goranka; Matas Ivanković, Ivana. Drveće u hrvatskim poslovicama. Drzewostan słowiański. Ur. Baer, Magdalena. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznanj. 41–53.

2020. Matas Ivanković, Ivana. Tvorba brojevnih riječi u Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 46/2. 853–870. ISSN 1331-6745.

2020. Matas Ivanković, Ivana; Blagus Bartolec, Goranka. Prefixed Verbs of Motion and Prepositions in Croatian. Материалы VII Международной конференции Комиссии по аспектологии Международного комитета славистов (Санкт-Петербург, 5–8 мая 2020 года). Ur. Golovko, Evgenij; Gorbova, Elena; Kočarov, Petar; Hrakovski, Viktor; Čujkova, Oksana. Издательство РГПУ им. А. И. Герцена. Sankt-Peterburg. 218–226.

2020. Matas Ivanković, Ivana. Ruske istovrijednice u Jeni. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 435–443.

2019. Matas Ivanković, Ivana; Blagus Bartolec, Goranka. Stereotipna slika prostora izražena glagolsko-prijedložnim konstrukcijama ići u i ići na u hrvatskome, slovenskome i ruskome – korpusna perspektiva. Стереотипът в славянските езици литератури и култури. Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г. Том I: Езикознание. Gl. ur. Avramova, Cvetanka. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Sofija. 623–631.

2019. Matas Ivanković, Ivana; Blagus Bartolec, Goranka. Corpus Analysis of Complex Names with Common Nouns in Croatian. Computational and Corpus-based Phraseology: Proceedings of the Third International Conference EUROPHRAS 2019. Ur. Corpas Pastor, Gloria; Mitkov, Ruslan; Kunilovskaya, Maria; Losey León, María Araceli. Editions Tradulex. Geneva. 106–113.

2019. Blagus Bartolec, Goranka; Matas Ivanković, Ivana. Orthography in Practice: Corpus-based Verification of Writing Ktetics in MWU’s in Croatian. Computational and Corpus-based Phraseology: Proceedings of the Third International ConferenceEUROPHRAS 2019. Ur. Corpas Pastor, Gloria; Mitkov, Ruslan; Kunilovskaya, Maria; Losey León, María Araceli. Editions Tradulex. Geneva. 46–52.

2019. Blagus Bartolec, Goranka; Matas Ivanković, Ivana. Korpus umom korisnika (na što treba pripaziti u korpusno utemeljenom istraživanju). Jezik i um: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 3. do 5. svibnja 2018. Ur. Matešić, Mihaela; Vlastelić, Anastazija. Srednja Europa. Zagreb. 31–42.

2019. Matas Ivanković, Ivana; Blagus Bartolec, Goranka. Ptice u hrvatskom jeziku na putu od prototipnoga do figurativnoga značenja: rječnička i korpusna perspektiva.Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy. Filologia Słowiańska 46. Ur. Baer, Magdalena. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznanj. 103–115.

2018. Matas Ivanković, Ivana; Blagus Bartolec, Goranka. Objektne alternacije u dativu i akuzativu u hrvatskome jeziku. Od norme do uporabe 1: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga 15. i 16. rujna 2016. na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Ur. Mlikota, Jadranka. Hrvatska sveučilišna naklada – Filozofski fakultet u Osijeku. Zagreb – Osijek. 158–183.

2018. Matas Ivanković, Ivana. Prijedlozi kao rječničke natuknice. Od dvojbe do razdvojbe. Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri. Ur. Košutar, Petra; Kovačić Mislav. Ibis grafika. Zagreb.

2018. Matas Ivanković, Ivana; Birtić, Matea. Accusative/instrumental case marking with the Croatian verbs of movement. Prace Filologiczne 72. Varšava. 241–258.

2018. Blagus Bartolec, Goranka; Matas Ivanković, Ivana. Corpus analysis of croatian constructions with the verb doći ‘to come’. Multiword Units in Machine Translation and Translation Technology. Ur. Mitkov, Ruslan; Monti, Johana; Corpas Pastor, Gloria, Seretan, Violeta. John Benjamins Publishing Company. 223–242.

2018. Blagus Bartolec, Goranka; Matas Ivanković, Ivana.The Corpus Analysis of Path Elements of the Verb otići/oditi ‘leave’ in Croatian and Slovene. Proceedings ofThe 3rd Workshop on Multiword Units in Machine Translation and Translation Technology (MUMTTT 2017). Ur. Monti, Johanna; Mitkov, Ruslan; Seretan, Violeta; Corpas Pastor, Gloria. Editions Tradulex. Geneva. 25–32.

2017. Matas Ivanković, Ivana. A Contrastive Analysis of Antonymous Prepositional Pairs in Croatian and Russian.Computational and Corpus-based Phraseology: Recent Advances and Interdisciplinary Approaches (Proceedings of the Conference II). Editions Tradulex. Geneva. 143–147.

2016. Matas Ivanković, Ivana. Složeni prijedložni spojevi. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42/2. 543–562.

2016. Brač, Ivana; Matas Ivanković, Ivana. Психологические глаголы в хорватском и русском языках. Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Ur. Skwarska, Karolína; Kaczmarska, Elżbieta. Slovanský ústav AV ČR. Prag. 351–369.

2016. Matas Ivanković, Ivana; Blagus Bartolec, Goranka. Što nam korpus govori o imenskim skupinama (na primjeru imenice mreža). Jezikoslovlje 17/1–2; 361–375 .

2015. Matas Ivanković, Ivana; Blagus Bartolec, Goranka. Subjekt u hrvatskim poslovicama. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 27/2; 129–138.

2015. Blagus Bartolec, Goranka; Matas Ivanković, Ivana. Procesualnost u terminologiji – na primjerima iz hrvatskoga i engleskoga jezika. Od Šuleka do Schengena. Terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke. Ur. Bratanić, Maja; Brač, Ivana; Pritchard, Boris. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 301–315.

2014. Blagus Bartolec, Goranka; Matas Ivanković, Ivana. Predikat u hrvatskim poslovicama. Parémie národů slovanských VII. Ur. Eva Mrhačová. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta. Ostrava. 331–339.

2014. Blagus Bartolec, Goranka; Matas Ivanković, Ivana. Odglagolski pridjevi na -ći u suvremenome hrvatskom jeziku. Riječki filološki dani 9. Zbornik radova s Međunarodnoga skupa Riječki filološki dani održanoga 22. do 24. studenoga 2012. Ur. Diana Stolac. Filozofski fakultet. Rijeka. 521–531.

2013. Matas Ivanković, Ivana. Prijedlozi za izražavanje sredstva između norme i upotrebe. Jezik, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 60/1. 10–25.

2013. Blagus Bartolec, Goranka; Matas Ivanković, Ivana. Vremenska prognoza kao informacija – komunikacijski i društveni aspekti meteorološke poruke u hrvatskim novinskim i televizijskim izvještajima. Jezik kao informacija 1. 209–222.

2013. Blagus Bartolec, Goranka; Matas Ivanković, Ivana. Ispred, iza, u i oko – gdje sve mogu doći prijedlozi. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39/2. 361–376.

2010. Birtić, Matea; Matas Ivanković, Ivana. Jesu li akuzativne dopune uz sportske glagole objekti? Sintaksa padeža: Zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem Drugi hrvatski sintaktički dani. Ur. Birtić, Matea; Brozović Rončević, Dunja. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 35–55.

2009. Birtić, Matea; Matas Ivanković, Ivana. Akuzativne dopune uz neprijelazne glagole: što su unutrašnji objekti. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35. 1–19.

2008. Matas Ivanković, Ivana. Koliko je akuzativ mjere okamenjen? Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34. 255–267.

2007. Kovačević, Barbara; Matas Ivanković, Ivana. Parni prijedlozi. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33. 245–261.

2005. Matas Ivanković, Ivana. Osim – riječ bez valencijskih ograničenja. Filologija 44. 85–98.

2005. Matas Ivanković, Ivana. O prezimenima župa Konjevrate i Mirlović Zagora. Konjevrate i Mirlović Zagora – župe Šibenske biskupije: zbornik radova Znanstvenog skupa Sela šibenskog zaleđa Konjevrate i Mirlović Zagora u prošlosti. Ur. Gulin, Ante. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb. 521–532.

2005. Matas Ivanković, Ivana. Mjesto/umjesto/namjesto. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, 211–227.

2000. Matas Ivanković, Ivana. Toponimi motivirani vodom u dijelu Dalmatinske zagore. Riječ 6/1. 57–65.

Pregledni i stručni radovi

2018. Matas Ivanković, Ivana. Prijedlozi tvoreni s iz- / из- u hrvatskom i ruskom jeziku. Croatica 42/62. 221–235.

2019. Matas Ivanković, Ivana. Višerječni prijedlozi i prijedlozi kao dio višerječnih jedinica u hrvatskom i ruskom jeziku. Croaticum Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika. Ur. Banković-Mandić, Ivančica; Čilaš Mikulić, Marica; Matovac, Darko. FF press. Zagreb. 87–100. ISBN 978-953-175-820-8.

2008. Matas Ivanković, Ivana. Značenje vremenske ograničenosti prijedloga do i od u hrvatskome i ruskome jeziku. Strani jezici, časopis za unapređenje nastave stranih jezika, 37/1. 7–15.

2006. Matas Ivanković, Ivana. Kada su prvi put u hrvatskim rječnicima zabilježene imenice za ženska zanimanja? Jezik 53/1. 33–35.

2003. Matas Ivanković, Ivana. Pod svaku cijenu oslobodimo se onoga što ne želimo napraviti ni po koju cijenu. Jezik 50/5. 179–185.

2001. Matas Ivanković, Ivana; Mate Matas. Prilog proučavanju toponomastike splitske Zagore. Zbornik o Zagori 4. 117–136.

2001. Matas Ivanković, Ivana. Hrvatski jezik ruske emigracije. Književna smotra 33/119. 43–47.

Sudjelovanja na znanstvenim skupovima:

2020. Okrugli stol Terminološki izazovi u 21. stoljeću (Zagreb, listopad) s radom Ruske istovrijednice.

2019. E-rječnici i e-leksikografija (Zagreb, svibanj) s radom Brojevi u Hrvatskome mrežnom rječniku – Mrežniku.

2019. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Humanistyka w Przyrodzie – Przyroda w Humanistyce: DRZEWOSTAN SŁOWIAŃSKI (Poznanj, Poljska, listopad) s radom Drveće u hrvatskim poslovicama u suautorstvu s Gorankom Blagus Bartolec.

2019. EUROPHRAS 2019: International Conference Computational and Corpus-based Phraseology (Málaga, Španjolska, rujan) s radom Corpus Analysis of Complex Names with Common Nouns in Croatian. Corpus Analysis of Complex Names with Common Nouns in Croatian u suautorstvu s Gorankom Blagus Bartolec.

2019. EUROPHRAS 2019: International Conference Computational and Corpus-based Phraseology (Málaga, Španjolska, rujan) s radom Orthography in Practice: Corpus-based Verification of Writing Ktetics in MWU’s in Croatian. u suautorstvu s Gorankom Blagus Bartolec.

2018. XXXII. međunarodni znanstveni skup JEZIK I UM (Rijeka, svibanj) Korpus umom korisnika (na što treba pripaziti u korpusno utemeljenom istraživanju) u suautorstvu s Gorankom Blagus Bartolec.

2018. 6. Hrvatski sintaktički dani (Osijek, svibanj) s radom Hrvatski i ruski veznici s prijedlogom u sastavu.

2018. Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes (Prag, svibanj) s radom Accusative/instrumenatal case marking with the Croatian verbs of motion u suautorstvu s Mateom Birtić.

2018. Slavistička čitanja (Sofija, travanj) s radom Stereotipna slika prostora izražena glagolsko-prijedložnim konstrukcijama ići u i ići na u hrvatskome, slovenskome i ruskome u suautorstvu s Gorankom Blagus Bartolec.

2017. MUMTTT: The 3rd Workshop on Multi-word Units in Machine Translation and Translation Technology (London, studeni) s radom Corpus analysis of the Path elements of the verb otići / oditi in Croatian and Slovene u suautorstvu s Gorankom Blagus Bartolec.

2017. Svečani kolokvij u čast 70. rođendana profesora Ive Pranjkovića (Zagreb, rujan) s radom Prijedlozi tvoreni s iz- u hrvatskom i ruskom jeziku (pozvano predavanje).

2017. CROATICUM-ovo Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (Zagreb, srpanj) s radom Prijedlozi i prijedložno-padežni izrazi kao višerječne jedinice (pozvano predavanje).

2017. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Humanistyka w przyrodzie - przyroda w humanistyce Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy. (Poznań, studeni) s radom Ptice u hrvatskom jeziku na putu od prototipnoga do figurativnoga značenja: rječnička i korpusna perspektiva u suautorstvu s Gorankom Blagus Bartolec.

2017. EUROPHRAS 2017: Computational and Corpus-based Phraseology – recent advances and interdisciplinary approaches (London, studeni) s radom Contrastive analysis of antonymous prepositional pairs in Croatian and Russian.

2016. Od norme do uporabe (Osijek, rujan) s radom Objektne alternacije u dativu i akuzativu u hrvatskom jeziku u suautorstvu s Gorankom Blagus Bartolec.

2015. Formal Description of Slavic Languages 11 (Potsdam, prosinac) s radom Causative Prepositional Phrases with Genitive Case in Croatian u suautorstvu s Gorankom Blagus Bartolec.

2015. 5. Hrvatski sintaktički dani (Osijek, svibanj) s radom Što nam korpus govori o imenskim skupinama u suautorstvu s Gorankom Blagus Bartolec.

2014. Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes (Prag, prosinac) s radom Психологические глаголы в хорватском и русском языках u suautorstvu s Ivanom Brač.

2014. Parémie národů slovanských (Ostrava, rujan) s radom Predikat u hrvatskim poslovicama u suautorstvu s Gorankom Blagus Bartolec.

2013. Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, XXVII. međunarodni znanstveni skup (Dubrovnik, travanj) s radom Procesualnost u terminologiji – usporedba hrvatskoga i engleskoga jezika u suautorstvu s Gorankom Blagus Bartolec.

2012. Riječki filološki dani 9 – međunarodni znanstveni skup (Rijeka, studeni) s radom Participni pridjevi na -ći u suvremenome hrvatskom jeziku u suautorstvu s Gorankom Blagus Bartolec.

2012. Međunarodni znanstveni skup Hrvatski sintaktički dani (Osijek, studeni) s radom Ispred, iza, u i oko – gdje sve mogu doći prijedlozi u suautorstvu s Gorankom Blagus Bartolec.

2012. Jezik kao informacija, XXVI. međunarodni znanstveni skup (Zagreb, svibanj) s radom Vremenska prognoza kao informacijakomunikacijski i društveni aspekti meteorološke poruke u hrvatskim novinskim i televizijskim izvještajima u suautorstvu s Gorankom Blagus Bartolec.

2008. Međunarodni znanstveni skup Hrvatski sintaktički dani (Osijek, studeni) s radom Unutrašnji objekti u hrvatskome jeziku u suautorstvu s Mateom Birtić.

2005. IV. međunarodni leksikološko-leksikografski skup (Zagreb, prosinac) s radom O predikatu i subjektu u suvremenim gramatikama hrvatskoga jezika.

2002. Sela šibenskog zaleđa župa Konjevrate i Mirlović Zagora u prošlosti, znanstveni skup (Šibenik, studeni) s radom O prezimenima župa Konjevrate i Mirlović Zagora.

2000. Hrvatski filološki skup (Opatija, lipanj) s radom Toponimi motivirani vodom u dijelu Dalmatinske zagore.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/