dr. sc. Ivana Matas Ivanković

Odjel za opće jezikoslovlje

Zvanje: znanstveni savjetnik E-pošta: imatas@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-863 Broj sobe: 413

Životopis

Dr. sc. Ivana Matas Ivanković rođena je 22. veljače 1975. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu (Pedagoški obrazovni centar). Diplomirala je 1999. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu grupe Hrvatski jezik i književnost te Ruski jezik i književnost pod mentorstvom dr. sc. Marka Samardžije. Na poslijediplomski studij (Kroatistika – hrvatski jezik) upisala se 1999. godine. U prosincu 2006. godine obranila je doktorski rad Prijedlozi s genitivom u hrvatskom i ruskom jeziku pod mentorstvom prof. dr. Ive Pranjkovića (članovi povjerenstva prof. dr. Josip Silić, prof. dr. Ivo Pranjković i prof. dr. Milenko Popović).

Od 14. rujna 1999. godine radi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. U znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika izabrana je 19. prosinca 2007., a na znanstveno radno mjesto znanstvenoga suradnika primljena je 1. ožujka 2008. godine. U znanstveno zvanje višega znanstvenog suradnika izabrana je 24. travnja 2014. U Institutu je radila na Odjelu za hrvatski standardni jezik, a sada radi na Odjelu za opće jezikoslovlje te surađuje u sklopu programa Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja – Struna kao jezična savjetnica (projekti Građevinarstvo, Geomatematika, Anatomija i fiziologija, Matematika). Od ožujka 2018. voditeljica je Odjela za opće jezikoslovlje.

Sudjelovala je na više znanstvenih skupova: na Hrvatskom filološkom skupu (Opatija, lipanj 2000.), na skupu Sela šibenskog zaleđa župa Konjevrate i Mirlović Zagora u prošlosti (Šibenik, studeni 2002.), na IV. međunarodnom leksikološko-leksikografskom skupu (Zagreb, prosinac 2005.), na Hrvatskim sintaktičkim danima (Osijek, studeni 2008., studeni 2012., svibanj 2015.), na međunarodnom znanstvenom skupu HDPL-a (Zagreb, svibanj 2012. i Dubrovnik, travanj 2013.), na Riječkim filološkim danima (Rijeka, studeni 2012.), na skupu Parémie národů slovanských (Ostrava, rujan 2014.) te na skupu Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes (Prag, prosinac 2014.). Održala je nekoliko pozvanih predavanja, među njima predavanje na 37. seminaru Zagrebačke slavističke škole (Dubrovnik, kolovoz 2008.).

Držala je kolegij Hrvatski jezik za nastavnike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008./2009. Bila je tajnica Rasprava Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29 i IV. međunarodnoga leksikološko-leksikografskog skupa. Bila je predsjednica Organizacijskoga odbora 4. Hrvatskih sintaktičkih dana. Izvršna je urednica Rasprava, časopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39/2. Članica je Državnoga povjerenstva za provedbu natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika te Povjerenstva za prosudbu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava.

Objavljuje jezične savjete na Hrvatskom radiju u emisiji Govorimo hrvatski.

Sa suautorima i urednicama Školskoga rječnika hrvatskoga jezika dr. sc. Ivana Matas Ivanković dobitnica je Nagrade Grada Zagreba za 2012. godinu za izniman rezultat u teorijski utemeljenom radu u promicanju znanosti u prosvjeti te s urednicima i suatorima Hrvatskoga pravopisa Nagrade Ivan Filipović za 2014. godinu.

Izobrazba

2006. doktorski rad Prijedlozi s genitivom u hrvatskom i ruskom jeziku (Filozofski fakultet u Zagrebu)

1999. diploma na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Bibliografija

Knjige:

2016. Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Jozić, Željko; Matas Ivanković, Ivana; Mihaljević, Milica. 555 jezičnih savjeta. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2014. Matas Ivanković, Ivana. Izražavanje prostora i vremena prijedlozima s genitivom u hrvatskom i ruskom jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2013. Jozić, Željko; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica; Ramadanović, Ermina; Birtić, Matea; Budja, Jurica; Kovačević, Barbara; Matas Ivanković, Ivana; Milković, Alen; Miloš, Irena; Stojanov, Tomislav; Štrkalj Despot, Kristina. Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2012. Birtić, Matea; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Jojić, Ljiljana; Kovačević, Barbara; Lewis, Kristijan; Matas Ivanković, Ivana; Mihaljević, Milica; Miloš, Irena; Ramadanović, Ermina; Vidović, Domagoj. Školski rječnik hrvatskoga jezika. Školska knjiga – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Znanstveni radovi:

2018. The Corpus Analysis of Path Elements of the Verb otići/oditi ‘leave’ in Croatian and Slovene. Proceedings ofThe 3rd Workshop on Multiword Units in Machine Translation and Translation Technology (MUMTTT 2017). Ur. Monti, Johanna; Mitkov, Ruslan; Seretan, Violeta; Corpas Pastor, Gloria. Editions Tradulex. Geneva. 25–32. (u suautorstvu s Gorankom Blagus Bartolec)

2017. A Contrastive Analysis of Antonymous Prepositional Pairs in Croatian and Russian. The corpus-based approach to determining synonymy in lexicographic description. Computational and Corpus-based Phraseology: Recent Advances and Interdisciplinary Approaches (Proceedings of the Conference II). Editions Tradulex. Geneva. 143–147.

2016. Matas Ivanković, Ivana. Složeni prijedložni spojevi. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42/2. 543–562.

2016. Brač, Ivana; Matas Ivanković, Ivana. Психологические глаголы в хорватском и русском языках. Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Ur. Skwarska, Karolína; Kaczmarska, Elżbieta. Slovanský ústav AV ČR. Prag. 351–369.

2016. Matas Ivanković, Ivana; Blagus Bartolec, Goranka. Što nam korpus govori o imenskim skupinama (na primjeru imenice mreža). Jezikoslovlje 17/1–2; 361–375 .

2015. Matas Ivanković, Ivana; Blagus Bartolec, Goranka. Subjekt u hrvatskim poslovicama. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 27/2; 129–138.

2015. Blagus Bartolec, Goranka; Ivana Matas Ivanković. Procesualnost u terminologiji – na primjerima iz hrvatskoga i engleskoga jezika. Od Šuleka do Schengena. Terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke. Ur. Bratanić, Maja; Brač, Ivana; Pritchard, Boris. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 301–315.

2014. Blagus Bartolec, Goranka; Ivana Matas Ivanković. Predikat u hrvatskim poslovicama. Parémie národů slovanských VII. Ur. Eva Mrhačová. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta. Ostrava. 331–339.

2014. Blagus Bartolec, Goranka; Ivana Matas Ivanković. Odglagolski pridjevi na -ći u suvremenome hrvatskom jeziku. Riječki filološki dani 9. Zbornik radova s Međunarodnoga skupa Riječki filološki dani održanoga 22. do 24. studenoga 2012. Ur. Diana Stolac. Filozofski fakultet. Rijeka. 521–531.

2013. Matas Ivanković, Ivana. Prijedlozi za izražavanje sredstva između norme i upotrebe. Jezik, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 60/1. 10–25.

2013. Blagus Bartolec, Goranka; Ivana Matas Ivanković. Vremenska prognoza kao informacija – komunikacijski i društveni aspekti meteorološke poruke u hrvatskim novinskim i televizijskim izvještajima. Jezik kao informacija 1. 209–222.

2013. Blagus Bartolec, Goranka; Ivana Matas Ivanković.Ispred, iza, u i oko – gdje sve mogu doći prijedlozi. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39/2. 361–376.

2010. Birtić, Matea; Ivana Matas Ivanković. Jesu li akuzativne dopune uz sportske glagole objekti? Sintaksa padeža: Zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem Drugi hrvatski sintaktički dani. Ur. Birtić, Matea; Brozović Rončević, Dunja. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 35–55.

2009. Birtić, Matea; Ivana Matas Ivanković. Akuzativne dopune uz neprijelazne glagole: što su unutrašnji objekti. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35. 1–19.

2008. Ivana Matas Ivanković. Koliko je akuzativ mjere okamenjen? Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34. 255–267.

2007. Kovačević, Barbara; Ivana Matas Ivanković. Parni prijedlozi. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33. 245–261.

2005. Matas Ivanković, Ivana. Osim – riječ bez valencijskih ograničenja. Filologija 44. 85–98.

2005. Matas Ivanković, Ivana. O prezimenima župa Konjevrate i Mirlović Zagora. Konjevrate i Mirlović Zagora – župe Šibenske biskupije: zbornik radova Znanstvenog skupa Sela šibenskog zaleđa Konjevrate i Mirlović Zagora u prošlosti. Ur. Gulin, Ante. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb. 521–532.

2005. Matas Ivanković, Ivana. Mjesto/umjesto/namjesto. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, 211–227.

2000. Matas Ivanković, Ivana. Toponimi motivirani vodom u dijelu Dalmatinske zagore. Riječ 6/1. 57–65.

Pregledni i stručni radovi:

2008. Matas Ivanković, Ivana. Značenje vremenske ograničenosti prijedloga do i od u hrvatskome i ruskome jeziku. Strani jezici, časopis za unapređenje nastave stranih jezika, 37/1. 7–15.

2006. Matas Ivanković, Ivana. Kada su prvi put u hrvatskim rječnicima zabilježene imenice za ženska zanimanja? Jezik 53/1. 33–35.

2003. Matas Ivanković, Ivana. Pod svaku cijenu oslobodimo se onoga što ne želimo napraviti ni po koju cijenu. Jezik 50/5. 179–185.

2001. Matas Ivanković, Ivana; Mate Matas. Prilog proučavanju toponomastike splitske Zagore. Zbornik o Zagori 4. 117–136.

2001. Matas Ivanković, Ivana. Hrvatski jezik ruske emigracije. Književna smotra 33/119. 43–47.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/