dr. sc. Milica Mihaljević

Odjel za hrvatski standardni jezik

Zvanje: znanstveni savjetnik u trajnome zvanju E-pošta: mmihalj@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-866 Broj sobe: 406

Životopis

Milica Mihaljević znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju (od 2008.) i voditeljica Odjela za hrvatski standardni jezik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Školovala se u Zagrebu (5. gimnazija), Seattleu i Heidelbergu, a diplomirala je (engleski, opću lingvistiku i fonetiku) i doktorirala (mentor akademik Stjepan Babić) na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Radila je u Školi za strane jezike, na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu, u Zavodu za lingvistička istraživanje HAZU, a od 1987. radi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ima više od 100 znanstvenih i stručnih radova na hrvatskome i engleskome jeziku (http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=120163), tri samostalne znanstvene monografije i dvadesetak suautorskih knjiga, članica je uredništva međunarodnoga časopisa (Tермінологічний вісник) i domaćega časopisa (Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje). Sudjelovala je na mnogim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (Debrecin, Budimpešta, Boca Raton, Ohrid, Ljubljana, Bled, Kijev, Beograd, Varšava, Lavov, Leiden, Sydney, Sintra) te održala pozvana predavanja ili plenarna izlaganja u Beču, Mannheimu, Bruxellesu, Beogradu, Varšavi i Kijevu. Članica je Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta. U sklopu rada komisije 2018. godine objavljena je u Kijevu monografija Slavic Terminology of the End of the 20th and the Beginning of the 21st Centuries. U toj je monografiji Milica Mihaljević autorica poglavlja Hrvatsko nazivlje i nazivoslovlje na početku 21. stoljeća (s L. Hudeček) te je jedina urednica knjige iz Hrvatske. Urednica je znanstveno-popularnoga časopisa Hrvatski jezik. Dugogodišnja je članica Državnoga povjerenstva za Natjecanje iz hrvatskoga jezika (godine 2019./2020. predsjednica). Od školske godine 2000./2001. do 2013. na Hrvatskim studijima držala je kolegij Jezično-stilske vježbe. Od travnja 2002. godine do 2005. u okviru kolegija Suvremeni hrvatski jezik predavala je leksikografiju i sintaksu na Učiteljskome fakultetu. Od 2005. do 2007. držala je izborni kolegij Publicistički funkcionalni stil na Hrvatskim studijima. Od 2009. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva predaje na kolegiju Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi (s Bernardinom Petrović). Od 2010. do 2013. godine na Filozofskome fakultetu držala je kolegij Nazivoslovlje i nazivlje na hrvatskome jeziku. Sudjelovala je u izradbi dviju međunarodnih terminoloških baza: EMITEL e-Encyclopaedia of Medical Physics and Multilingual Dictionary of Terms (http://www.emitel2.eu) i Multilingual Archival Terminology (http://icarchives.webbler.co).

Podatci s Google Scholara navode da ima ukupnu citiranost 947, a od 2016. godine 331.

Objavila je tri samostalne knjige i dvadesetak knjiga u suautorstvu. Navodi se izbor objavljenih knjiga od 2013.

1. Hrvatski pravopis. IHJJ. Zagreb 2013. (sa skupinom autora) (pravopis.hr);

2. Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala. (sa S. Popović i A. Tonejc, Zagreb 2014.

3. Arhivistički rječnik. Zagreb 2015. (s Martom Mihaljević i Hrvojem Stančićem)

4. Prvi školski pravopis. Zagreb 2016. (sa skupinom autora)

5. 555 jezičnih savjeta. IHJJ. Zagreb 2016. (sa skupinom autora)

6. Hrvatska školska gramatika Zagreb 2017., 2019. (s Lanom Hudeček)

Knjige (uredništvo i redakcije) (izbor)

1. Hrvatski pravopis. 2013. (s Željkom Jozićem, Gorankom Blagus, Kristianom Lewisom, Lanom Hudeček i Erminom Ramadanović)

2. Prvi školski pravopis. Zagreb 2016. (s Lanom Hudeček)

3. 555 jezičnih savjeta. IHJJ. Zagreb 2016. (s Lanom Hudeček)

4. Redakcija hrvatske strane u: Hrvatsko-nizozemski rječnik. 2013. Pegasus. Amsterdam. (s Lanom Hudeček)

Poglavlja u knjizi (izbor)

1. Pregled gramatike hrvatskoga jezika; u: Pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika. 2013. Croatica. Zagreb. Str. 125–382. (s Lanom Hudeček);

2. Znanstveni funkcionalni stil; U: Povijest hrvatskoga jezika. IV. knjiga: 19. stoljeće. 2015. Croatica. Zagreb.301–357. (s Lanom Hudeček i Marijanom Horvat),

3. Znanstveni funkcionalni stil; U: Povijest hrvatskoga jezika. V. knjiga: 20. stoljeće. 2018. Croatica. Zagreb.303–369. (s Lanom Hudeček i Marijanom Horvat)

4. Croatian Language and Literacy. 2017. In Road through Croatia. MATE and Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta. Zagreb. (s Kristianom Lewisom)

5.. Hrvatski terminološki rječnici, leksikoni i enciklopedije u 20. stoljeću, 2019. u: Povijest hrvatskoga jezika, 6. knjiga, gl. ur. Ante Bičanić, Zagreb : Croatica, str. 91–156. (s Lanom Hudeček i Kristianom Lewisom).

Milica Mihaljević vodila je ove projekte:

1. 2008. – 2009.voditeljica projekta Struna: projekt koordinacije, financiranje: Hrvatska zaklada za znanost; zajedno sa suradnicom L. Hudeček napisala Hrvatski terminološki priručnik (prvo izdanje objavljeno 2009., drugo 2010., treće 2012.), priručnik koji je i danas temelj rada na Struni, te sudjelovala u osmišljavanju okvira za unos podataka u terminološku bazu.

2. 2014.–2017. suvoditeljica projekta (s L. Hudeček) Mali školski pravopis, financiranje: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Sa suvoditeljicom i suurednicom Lanom Hudeček i suradnicima Željkom Jozićem i Kristianom Lewisom objavila je Prvi školski pravopis te je bila suurednica portala Hrvatski u školi (hrvatski.hr s Gorankom Blagus Bartolec, Lanom Hudeček i Ivanom Matas Ivanković)

3. 2014. – danas suvoditeljica projekta (s Lanom Hudeček) Religijski pravopis, financiranje Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

4. 2017. – danas suvoditeljica projekta (s Lanom Hudeček) Muško i žensko u hrvatskome jeziku, financiranje Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

5. 2019. – 2020. – voditeljica projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena, financiranje: Hrvatska zaklada za znanost.

6. 2021. – danas voditeljica projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje, financiranje: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Suradnja na projektima

domaći projekti

 • 2007. – 2012. suradnica na projektu Rječnik hrvatskoga standardnoga jezika; na projektu je izrađen Školski rječnik hrvatskoga jezika objavljen 2012. (suurednica s L. Hudeček) godine te Prvi školski rječnik hrvatskoga jezika objavljen 2008. godine (suurednica s L. Hudeček); projekt je bitno pridonio istraživanju leksikografske teorije i prakse, leksikoloških i leksikografskih tema te svih područja jezičnoga opisa uključenoga u rječnik. Na projektu je tijekom njegova trajanja izrađeno više od 100 radova. Projekt je financiralo Ministarstvo znanosti i sporta.
 • 2017. – 2021. suradnica na projektu Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik, koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

međunarodni projekti

 • 2006. – 2009. suradnica na međunarodnome projektu Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen I: Slawische Sprachkorelationen. Na projektu su izrađene četiri monografije, a M. Mihaljević je suautorica (s Barbarom Štebih Golub triju priloga).
 • 2013. – 2018. suradnica na međunarodnome projektu Slavenska terminologija na kraju 20. i na početku 21. stoljeća (voditeljica Viktorija Ivaščenko).
 • 2019. – 2023. suradnica na međunarodnome projektu Rječnik terminološkoga nazivlja (voditeljica Viktorija Ivaščenko).
 • 2019. – 2023. suradnica na međunarodnome projektu Terminografska baza podataka TERM_IN – Slavenska terminografija (1990. – 2017.) (voditeljica Viktorija Ivaščenko)
 • 2021. – 2021. suradnica na međunarodnome projektu Support to Curricular Reform in Croatia.

Iskustvo u vođenju doktoranada

Mentorica i sumentorica pet doktoranada – svi uspješno doktorirali.

 • Halonja, A. (2006.), Hrvatski računalni žargon, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb.
 • Gjuran-Coha, A. (2007.), Posuđenice i prevedenice engleskoga podrijetla u hrvatskome medicinskom nazivlju, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb.
 • Pavletić, H. (2009.), Semantički odnosi u terminologiji hrvatskoga jezika, Sveučilište u Rijeci, Rijeka.
 • Kereković, S. (2012.), Višerječni nazivi u tehničkome engleskom jeziku i njihove prijevodne istovrijednice u hrvatskome jeziku, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb.
 • Dalibor Vrgoč (2020.) Terminološki aspeti stvaranja hrvatskoga vojnog nazivlja

Trenutačno je metorica doktorandica Maje Matijević (program Razvoj karijera mladih istraživača – HRZZ) i Darije Lazić (institutski mentor). Bila je članica više povjerenstava za obranu diplomskih, magistarskih i doktorskih radova.

Organizacija skupova

1. 1994./1995. članica organizacijskoga odbora skupa Prevođenje: suvremena strujanja i tendencije

2. 2000./2001. tajnica organizacijskoga odbora skupa Dvojezična i višejezična leksikografija

3. 2004./2005. tajnica organizacijskoga odbora IV. međunarodnom leksikološko-leksikografskom skupu

4. 2013./2014. članica organizacijskoga odbora znanstvenoga skupa Hrvatski jezikoslovac Adolf Bratoljub Klaić održanoga. u Zagrebu.

5. 2014./2015. članica Programskoga odbora međunarodnoga skupa Istraživanje paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja / Researching Paradigms of Childhood and Education u Opatiji.

6. 2017./2018. članica Programskoga odbora međunarodnoga skupa Terminološka konferencija Conmusterm.

7. 2018./2019. članica Organizacijskoga odbora i Programskoga odbora znanstvenoga skupa E-rječnici i e-leksikografija u Zagrebu.

8. 2019. predsjednica Organizacijskoga odbora Okrugloga stila Terminološki izazovi i novi smjerovi (suorganizacija s HAZU)

9. 2020. predsjednica organizacijskoga odbora Okrugloga stola Terminološki izazovu u 21. stoljeću (suorganizacija s HAZU)

10. 2020. članica organizacijskoga odbora Okrugloga stola Rječnik i stereotipi.

Članstvo

2008. – 2012. Matični odbor za filologiju

2020. – članica Znanstvenoga vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

2013. – danas – članica Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta iz Republike Hrvatske

2017. – danas članica Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Nagrade

2021. Nagrada grada Zagreba za projektni tim projektni tim znanstveno-istraživačkog i izdavačkog projekta Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća

2018. Nagrada Ivan Filipović za Školsku gramatiku hrvatskoga jezika

2017. – Nagrada Ivan Filipović za Prvi školski pravopis hrvatskoga jezika (sa suautorima)

2014. – Nagrada Ivan Filipović za Hrvatski pravopis (sa suurednicima i suautorima)

2013. – Nagrada Grada Zagreba za izniman rezultat u teorijski utemeljenome radu u promicanju znanosti u prosvjeti za Školski rječnik hrvatskoga jezikaza Školski rječnik hrvatskoga jezika (s urednicama i suautorima)

Izobrazba

1991. disertacija, Lingvistička analiza računalnoga nazivlja, Filozofski fakultet u Zagrebu

1984. magistarski rad Engleski glagol walk u odnosu na ostale glagole kretanja i njegovi ekvivalenti u hrvatskom ili srpskom jeziku , Filozofski fakultet u Zagrebu

1979. diploma engleskoga jezika i književnosti, opće lingvistike i fonetike, Filozofski fakultet u Zagrebu

Bibliografija

 • KNJIGE
 • HUDEČEK, LANA, MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017., 2019. Školska gramatika hrvatskoga jezika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
 • BLAGUS BARTOLEC, GORANKA, HUDEČEK, LANA, JOZIĆ, ŽELJKO, MATAS IVANKOVIĆ, IVANA, MIHALJEVIĆ, MILICA. 2016. 555 jezičnih savjeta. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. (urednici Lana Hudeček, Željko Jozić i Milica Mihaljević)
 • HUDEČEK, LANA, JOZIĆ, ŽELJKO, LEWIS, KRISTIAN, MIHALJEVIĆ, MILICA. 2016. Prvi školski pravopis hrvatskoga jezika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. (urednici Lana Hudeček, Milica Mihaljević)
 • MIHALJEVIĆ, MARTA, MIHALJEVIĆ, MILICA, STANČIĆ, HRVOJE. 2015. Arhivistički rječnik. FF press. Zagreb.
 • POPOVIĆ, STANKO; TONEJC, ANTUN; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2014. Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
 • HALONJA, ANTUN; MILICA MIHALJEVIĆ 2012. Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Hrvatska sveučilišna naklada.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 20012. Hrvatski terminološki priručnik. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA, VUKOJEVIĆ, LUKA. 2010. Jezični savjeti. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2009. Jezik medija: publicistički funkcionalni stil. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.
 • FRANČIĆ, ANĐELA; LANA HUDEČEK; MILICA MIHALJEVIĆ. 2006. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome jeziku. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2003. Kako se na hrvatskome kaže WWW?. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA.. 1998. Terminološki priručnik. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA.. 1993. Hrvatsko računalno nazivlje: jezična analiza. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.
 • PRIRUČNICI
 • LANA HUDEČEK; MILICA MIHALJEVIĆ. 2014. Hrvatski na maturi. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
 • LANA HUDEČEK; MILICA MIHALJEVIĆ; LUKA VUKOJEVIĆ (izvršni urednici). (1999). Hrvatski jezični savjetnik. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Pergamena, Školske novine.
 • JOZIĆ, ŽELJKO; BIRTIĆ, MATEA; BLAGUS BARTOLEC, GORANKA; BUDJA, JURICA; HUDEČEK, LANA; KOVAČEVIĆ, BARBARA; LEWIS, KRISTIAN; MATAS IVANKOVIĆ, IVANA; MIHALJEVIĆ, MILICA; MILKOVIĆ, ALEN; MILOŠ, IRENA; RAMADANOVIĆ, ERMINA; STOJANOV, TOMISLAV; ŠTRKALJ DESPOT, KRISTINA. 2013. Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
 • BIČANIĆ. ANTE; FRANČIĆ, ANĐELA; HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA 2013. Pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika. Croatica. Zagreb.
 • BLAGUS BARTOLEC, GORANKA; HUDEČEK, LANA; JOJIĆ, LJILJANA; KOVAČEVIĆ, BARBARA; LEWIS, KRISTIAN; MATAS IVANKOVIĆ, IVANA; MIHALJEVIĆ, MILICA; MILOŠ, IRENA; RAMADANOVIĆ, ERMINA; VIDOVIĆ, DOMAGOJ. 2012. Školski rječnik hrvatskoga jezika . Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Školska knjiga. Zagreb.
 • HUDEČEK. LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2005. Hrvatski jezik na maturi i na razredbenome ispitu . Profil. Zagreb.
 • ŠKOLSKI UDŽBENICI
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA; PILIĆ, JOSIP; MESIĆ, BLANKA . 2003. Hrvatski jezik 4. Udžbenik za 4. razred strukovnih škola. Profil. Zagreb.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA; PILIĆ, JOSIP; MESIĆ, BLANKA . 2003. Hrvatski jezik 4. Priručnik za nastavnike za 4. razred strukovnih škola. Profil. Zagreb.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA; PILIĆ, JOSIP; MESIĆ, BLANKA . 2003. Hrvatski jezik 4. Vježbenica za 4. razred strukovnih škola. Profil. Zagreb.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA; PILIĆ, JOSIP. 2001. Hrvatski jezik 4. Udžbenik za 4. razred gimnazije. Profil. Zagreb.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA; PILIĆ, JOSIP. 2001. Hrvatski jezik 4. Priručnik za nastavnike za 4. razred gimnazije. Profil. Zagreb.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA, PILIĆ, JOSIP. 2001. Hrvatski jezik 4. Vježbenica za 4. razred gimnazije. Profil. Zagreb.
 • REDAKCIJE
 • Redakcija hrvatske strane u: Hrvatsko-nizozemski rječnik. 2013. Pegasus. Amsterdam. (s Lanom Hudeček)
 • RADOVI (izbor)
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2021. Addressing the Audience: Gender Analysis. Collegium antropologicum 45/4: 319–328.
 • MIHALJEVIĆ, ANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2021. Spol and rod from a Diachronic and Synchronic Perspective – Analysis of Croatian, Croatian Church Slavonic and English. Collegium antropologicum 45/4: 341–349.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2021. Jezikoslovno nazivlje između deskripcije i preskripcije (primjer projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena). Studia lexicographica 15/29 51-68.
 • LAZIĆ, DARIA, MIHALJEVIĆ MILICA. 2020. O nekim problemima morfološkoga nazivlja. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 135–164.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2020. Holonimija i meronimija u Jeni. Svijet od riječi. Terminološki i leksikografski ogledi. Ur. Brač, Ivana; Ostroški Anić, Ana. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 199–216.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2020. O nekim problemima tvorbenoga nazivlja. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 135–164.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2020. Projekt Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 8–109.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2020. O nekim problemima sintaktičkoga nazivlja. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 188–222.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2020. Profesijski nazivi u Jeni. Ur. Mihaljević, Milica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 377–386
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2020. Projekt Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik – cijevi i postignuća. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 46/2: 645–667.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2020. Collocations in the Croatian Web Dictionary – Mrežnik. Slovenščina 2.0. 8 (2): 78–111.
 • HORVAT, MARIJANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2020. Kako se nekad govorilo o jeziku. Hrvatski jezik. 7/4. 29–35.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2020. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena. Hrvatski jezik 7/4. 1–7.
 • MARKOVIĆ, MARIO; MIHALJEVIĆ, JOSIP; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2020. Kako pronaći jezikoslovni naziv. Hrvatski jezik 7/1. 18–22.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2020. Osobni podstil – nazivlje i razvoj u prvoj polovici 20. stoljeća. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Od norme do uporabe 2. Ur. Maja Glušasc. Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Hrvatska sveučilišna naklada. Osijek – Zagreb. 11–52.
 • HUDEČEK, LANA.; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2019. Model obrade hrvatskoga terminološkog nazivlja. Вісник Tермінологічної комісії при МКС. 3. 73–86.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2019. Croatian Web Dictionary – Mrežnik vs. Croatian Linguistic Terminology – Jena. INFuture 2019: Knowledge in the Digital Age. Ur. Bago, Petra; Hebrang Grgić, Ivana; Ivanjko, Tomislav; Juričić, Vedran; Miklošević, Željka; Stublić, Helena. Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences. Zagreb. 22–31.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2019. Hrvatsko mocijsko nazivlje. Jezikoslovni zapiski 25/1. 107–12.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2019. Podjela i nazivlje zavisnosloženih rečenica u novijim hrvatskim gramatikama. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 45/2. 437-471.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2019. Profesijski nazivi u hrvatskoj e-terminografiji i e-leksikografiji. Studia lexicographica. 75–95.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA.. 2018. Homofonija u religijskim nazivima i imenima. Hrvatski jezik 5/2. 1–8.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2018. Croatian Web Dictionary Mrežnik: One year later - What is different? Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities . Ur. Fišer, Darja; Pančur, Andrej. Ljubljana. 106–113.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2018. Normiranje hrvatskoga jezikoslovnog nazivlja. Hrvatski prilozi 16. međunarodnom slavističkom kongresu. Ur. Botica, Stipe; Malnar Jurišić, Marija; Nikolić, Davor; Tomašić, Josipa; Vidović Bolt, Ivana. Zagreb. 49–63.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA; PASINI, DINKA. 2018. Radionica na Croaticumu – provjera strukture modula za strance Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika. Hrvatski jezik 5/2: 9–12
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017. O jeziku i slovopisu djela Uspomena povistna o kugi makarskoj godine 1815 Luigja Cesara Pavišića. Kuga u Makarskoj i Primorju 1815. Marinko Tomasović (ur.). Gradski muzej Makarska. Makarska. 387-402.
 • HUDEČEK, LANA, MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017. A new project – Croatian web dictionary MREŽNIK. The Future of Information Sciences. INFuture2017, Integrating ICT in Society. Iana Atanassova, Wajdi Zaghouani, Bruno Kragić, Kuldar Aas, Hrvoje Stančić, Sanja Seljan (eds.). Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences. Zagreb: 205-2013.
 • HUDEČEK, LANA, MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017. The Croatian Web Dictionary Project – Mrežnik. Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of eLex 2017 conference. Iztok Kosem, Carole Tiberius, Miloš Jakubiček, Jelena Kallas, Simon Krek, Vit Baisa (eds.), Lexical Computing CZ s.r.o., Brno – Leiden. 172–192.
 • HUDEČEK, LANA, MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017. Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik. Hrvatski jezik 4/4: 1–7.
 • HUDEČEK, LANA, MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017. Divkovićeva sintaksa u suvremenome i današnjemu kontekstu. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisanje riječi. Dolores Grmača, Marijana Horvat, Marko Karamatić (ur.). Sarajevo – Zagreb: 195–210.
 • HUDEČEK, LANA, MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017. Funkcionalni pravopis: Pravopis i novinski tekst. Hrvatski jezik 4/2: 1-10.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017.Hrvatski u školi. Hrvatski jezik 4/2: 13–15.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017. Muke po videu i audiju. Hrvatski jezik 4/1: 24-26.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA 2017. Terminologija kao deskriptivna ili preskriptivna znanost – stanje u Hrvatskoj. Словенска терминологија данас: Urednici Predrag Piper, Vladan Jovanović. Српскa академијa наука и уметности. Beograd: 383-403.
 • LEWIS, KRISTIAN; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017. Croatian Language and Literacy. In Road through Croatia. MATE and Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta. Zagreb.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2017. Kršćanska terminologija Jeronima Šetke kao izvor za Religijski pravopis IHJJ-a. Hrvatski neretvanski zbornik 9/2017. Urednik Domagoj Vidović. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagreb. Zagreb.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2016. Znanstveni funkcionalni stil u kajkavskome književnom jeziku 19. stoljeća. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42/2, 443-464.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2016. Navođenje u novinskome tekstu. Jezik medija nekada i sada. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga 6. i 7. lipnja 2014. godine na Filozofskome fakultetu u Osijeku . Hrvatska sveučilišna naklada i Filozofski fakultet u Osijeku. Zagreb – Osijek
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2015. Relations between Description and Prescription in Croatian Language Manuals. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ljubljana.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2015. М. Croatian Orthographic Manual and Standardization of Terminology. Термінологічний вісник : Збірник наукових праць . Відп. ред. В.Л. Іващенко. - К.: Інститут української мови НАНУ. - 2015. - Вип. 3(1). - С. 36-52
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2015. Dječji jezik i jezični priručnici za djecu. E-zbornik radova s međunarodne znanstvene Konferencije Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Istraživanje paradigma djetinjstva i obrazovanja, održane u Opatiji 13. – 15. 4. 2015. godine . Str. 54–67
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2014. Primjena terminoloških načela na filozofsko nazivlje. Zbornik Filozofija i hrvatski jezik. Institut za filozofiju. Zagreb.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2014. Prvi pravopis predstavljen u Dolini rijeke Neretve. Hrvatski neretvanski zbornik 6. Zagreb.
 • HALONJA, ANTUN; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2014. Računalni nazivi u Novome rječniku stranih riječi Bratoljuba Klaića i Školske knjige. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40/2, 289–308.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2014. Jezikoslovno nazivlje u Klaićevu Rječniku stranih riječi i Novome rječniku stranih riječi (Bratoljub Klaić i Školska knjiga). Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40/2, 309–325.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2013. Mocijska tvorba kao leksikografski problem. Od indoeuropeistike do kroatistike. Zbornik u čast Daliboru Brozoviću. Urednik Ranko Matasović. HAZU. Zagreb.
 • POPOVIĆ, STANKO; MIHALJEVIĆ, MILICA; TONEJC, ANTUN; VEŽA, DAMIR. 2012./2013. Projekt Struna fizika nije završen. Matematičko-fizički list 4/252, LXII. 239–249.
 • HALONJA, ANTUN; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2012. Novotvorenice u računalnome nazivlju. Jezik, 3, Zagreb, 87–94.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2012. Zdravlje i zdravstvo. Jezik 59/1. 15–20.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2012. Djelotvornost i učinkovitost. Jezik 59.
 • POPOVIĆ, STANKO; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2011./2012. O nazivima u fizici. Matematičko-fizički list 1/245, LXII. 3–9.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2011. Jezična i terminološka analiza nekih naziva iz Euroterma. Hrvatski jezik na putu u EU. Ur. Bratanić, Maja. 223–240.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 2009. Načela normiranja hrvatskih naziva s primjerima iz medicinskog nazivlja. Terminologija in sodobna terminografija. Ur. Ledinek, Nina; Žagar Karer, Mojca; Humar, Marijeta. Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Ljubljana. 97–110.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA; PUPOVAC, VANJA. 2009. Pojmovnik. Medicinska informatika. Ur. Kern, Josipa; Petrovečki, Mladen. Medicinska naklada. Zagreb. 373–377.
 • HALONJA, ANTUN; MILICA MIHALJEVIĆ 2009. Računalni nazivi s elementom -ware u hrvatskome i engleskome jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 35, Zagreb, 111–139.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2009. Odnos nazivlja i standarda (leksički odnosi u nazivlju i leksički odnosi u standardnome jeziku). Jezični varijeteti i nacionalni identiteti / Ur, Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ; Silić, Josip (ur.). Disput. Zagreb: 267–282.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2009. Vrjednovanje terminoloških radova. Lahor 1/7. 110–119.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA; NAHOD, BRUNO. 2009. Croatian Terminology in Time of Globalization. Terminologija in sodobna terminografija. Ur. Ledinek, Nina; Žagar Karer, Mojca; Humar, Marijeta. Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Ljubljana. 17–26.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA; ŠTEBIH GOLUB, BARBARA. 2009. Hrvatsko i srpsko računalno nazivlje. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen I: Slawische Sprachkorelationen . Beč. Ur. Tošović, Branko. 137–143
 • HUDEČEK, LANA, MIHALJEVIĆ, MILICA 2008. Obradba zatvorenih skupova riječi u jednojezičnim općim rječnicima rječnicima Zbornik radova. Riječki filološki dani 7; Filozofski fakultet Rijeka; Rijeka: 539–560
 • MIHALJEVIĆ, MILICA; ŠTEBIH GOLUB, BARBARA. 2008. Usporedba hrvatskoga i srpskoga fonološkoga nazivlja. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen I: Slawische Sprachkorelationen . Ur. Tošović, Branko. Beč. 227–247.
 • HALONJA, ANTUN; MILICA MIHALJEVIĆ 2006. Nazivlje bežičnih računalnih mreža. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 32, Zagreb, 87–108.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA; RAMADANOVIĆ, ERMINA. 2006. Razradba tvorbenih načina u nazivlju (s posebnim obzirom na odnos među složenicama bez spojnika -o- , sraslicama i tvorenicama s prefiksoidima). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 32. 193–211.
 • HUDEČEK, LANA, MIHALJEVIĆ, MILICA, VIDOVIĆ, DOMAGOJ. 2006. Sinonimni parovi i nizovi u temeljnome jezikoslovnom nazivlju. Filologija 46–47: 101-122.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2006. Hrvatsko i englesko računalno nazivlje. Jezik. 53/2; 41–50
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2006. Hrvatski terminološki priručnici u 20. stoljeću. Hrvatski jezik u 20. stoljeću. Zbornik. Matica hrvatska. Zagreb. 531–559.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2005. Hrvatsko računalno nazivlje i funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika: s posebnim obzirom na pedagoški podstil. Od fonetike do etike: zbornik o sedamdesetgodišnjici prof. dr. Josipa Silića . Zagreb: Disput, 289 – 308.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2004. Hrvatsko računalno nazivlje u vrijeme globalizacije. Zbornik prispevkov s simpozija Terminologija v času globalizacije. Ljubljana. str. 269–278.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2004. Jezična analiza linkova. Riječki filološki dani 5. Zbornik. Filozofski fakultet, Rijeka. 345–358.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2003. Internetsko nazivlje u govornim medijima. Govor 20/1–2. 263–276.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2002. Rukopisna građa Vlatka Dabca: Njemačko-hrvatski tehnički rječnik – nafta. Filologija 38–39. 57–72
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2001. Hrvatsko tenisko nazivlje (primjeri jezičnih dodira). Riječ. 7/1. 43–48 .
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2002. Hrvatsko računalno nazivlje – stanje 2000. godine. Zbornik Riječki filološki dani 4: 277 – 286.
 • HALONJA, ANTUN; MILICA MIHALJEVIĆ 2003. Nazivlje računalnih mreža. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 29, Zagreb, 87–101.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA.. 2002. Hrvatsko računalno nazivlje – stanje 2000. godine. Zbornik Riječki filološki dani 4: 277 – 286.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2000. Hrvatsko internetsko nazivlje. Glasilo Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo 7 – 8: 178 – 179.
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 2001. Tvorbeni modeli u novom hrvatskom tehničkom nazivlju. Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova I, Zagreb, 519–527.
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 1999. Ostavština Vlatka Dapca (analiza rukopisne građe). Riječi 5. 39–49 .
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 1999. Kako se na hrvatskome kaže WWW?. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 25. 233–248
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 1998. Lingvistička analiza naftnih naziva. Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 45/3. 96–104
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 1997. Znanstveno nazivlje i hrvatski jezik. Jezik 45/2. 63–67
 • MIHALJEVIĆ, MILICA. 1996. Natuknica u terminološkom rječniku. Filologija 27
 • HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. 1996. Višeznačni odnosi u nazivlju i njihova leksikografska obrada. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 22: 51–63 .
 • MIHALJEVIĆ, MILICA; LJILJANA ŠARIĆ. 1996. Metaforizacija kao terminološki postupak u engleskom i hrvatskom. Suvremena lingvistika 22, 1/2 (41–42): 437–451.
 • INTERVJU
 • Interview with Croatian terminologist, Milica Mihaljević, for the 4 th edition of Why is terminology your passion? e-book published by Terminology Coordination Unit http://termcoord.eu/2017/11/interview-with-milica-mihaljevic/

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/