Pojmovnik

POJMOVNIK

 

Hijerarhija metafora / hijerarhija okvira

Svaki okvir može biti član jedne hijerarhije okvira ili više njih. Svaka metafora također može biti članica jedne hijerarhije metafora ili više njih.

Hijerarhije se upotrebljavaju kako bi se povezani okviri ili metafore okupili u skupine, npr. za lakšu analizu određene semantičke domene ili skupine metafora.

Popisima hijerarhija okvira i hijerarhija metafora može se pristupiti u glavnome izborniku u bazi MetaNet.HR (bazi se pristupa klikom na gumb pristup bazi na projektnoj stranici http://ihjj.hr/metafore/). Odabirom imena hijerarhije otvara se popis okvira ili metafora koje su navedene kao članovi te hijerarhije te dijagram koji prikazuje definirane odnose između tih okvira ili metafora.

Inferencija

Inferencija uključuje detaljno znanje o određenome semantičkome okviru ili o okviru koji čini internu logiku okvira koji se opisuje te s pomoću kojega razumijevamo taj okvir. Inferencije proizlaze iz našega shvaćanja okvira s obzirom na ograničenja toga okvira ili s njim povezanih okvira. Tradicionalno promatrano, inferencija i logički slijed jesu sinonimni. U bazi MetaNet.HR inferencijom se označuje interna logika okvira ili metafore, a logičkim se slijedom označuje odgovarajuća logika u ciljnoj domeni metaforičkoga preslikavanja.

Jezična metafora

Jezična metafora jezično je oprimjerenje općenitije konceptualne metafore. Jezične metafore nastaju kad se za imenovanje pojmova ciljnih domena upotrebljavaju riječi kojima se imenuju pojmovi izvornih domena, i to na osnovi metaforičkih preslikavanja. Jezične metafore aktiviraju konceptualnu metaforu, ali ju ne mijenjaju (npr. u imenskoj sintagmi „epidemija siromaštva“ pojam siromaštva iz ciljne domene opisan je leksemom epidemija iz izvorne domene, prizivajući specifičnu jezičnu metaforu siromaštvo je epidemija. Uporaba leksema ‘epidemija’ priziva općenitiji okvir bolest, a taj okvir aktivira konceptualnu metaforu opće razine siromaštvo je bolest).

Kognitivni primitiv

Kognitivni primitivi jednostavne su i temeljne jedinice konceptualnoga sustava oblikovane iskustvom u ranom djetinjstvu. Kognitivni su primitivi integralni dijelovi predodžbenih shema. Međutim, za razliku od okvira i predodžbenih shema, kognitivnim primitivima nedostaje unutarnja struktura i zbog toga sami ne mogu biti geštalt-strukture, nego su tvorbeni dijelovi geštalt-struktura (tako se npr. predodžbena shema spremnika sastoji od ovih kognitivnih primitiva: interijer, eksterijer, granica, portal).

 

Konceptualna metafora

Konceptualna je metafora preslikavanje između semantičkih okvira koje se temelji na našem utjelovljenom iskustvu. Konceptualna metafora tradicionalno se u kognitivnoj lingvistici definira kao djelomično preslikavanje (tj. kao skupina korespondencija) između dviju domena, izvorne i ciljne, tako da ciljnu domenu možemo tumačiti i o njoj govoriti s pomoću znanja i jezika koji povezujemo s izvornom domenom. Konceptualne su metafore hijerarhijski organizirane u konceptualnu mrežu metafora, u čijem su središtu primarne metafore (v. pod primarne metafore). Samo se primarne metafore sastoje od iskustveno utemeljenih univerzala, a konceptualne se metafore često sastoje od odnosa između kulturno ograničenih semantičkih okvira (npr. romantična veza je putovanje).

 

Leksička jedinica

Leksičke jedinice koje su povezane s određenim okvirom navedene su u zapisu okvira pod kategorijom ‘Relevantne leksičke jedinice’.

Svaka je leksička jedinica navedena u obliku leme nakon koje slijedi oznaka za vrstu riječi odijeljena točkom.

Oznake za vrste riječi koje se upotrebljavaju jesu:

imenica = n

glagol = v

pridjev = a

prilog = adv

 

Logički slijed

U metaforičkom preslikavanju logički slijed definiramo kao inferencije u okviru ciljne domene s obzirom na uvjete i ograničenja okvira izvorne domene.

Predodžbena shema

Predodžbene sheme jesu predjezične reprezentacije iznimno shematičnih uzoraka koje proizlaze iz predodžbenih domena senzorno-motoričkoga iskustva koje se ponavlja u raznim utjelovljenim domenama (npr. spremnik, sile, skala, kretanje). Predodžbene sheme kao utjelovljene strukture imaju psihološku stvarnost i unutarnju strukturu te inferencijske strukture na kojima se temelje preslikavanja konceptualnih metafora. U bazi MetaNet.HR predodžbene su sheme prikazane kao okviri.

 

Preslikavanje

Naziv preslikavanje upotrebljavamo kako bismo označili korespondenciju između pojedinih uloga u izvornim i ciljnim okvirima u metaforičkom prikazu.

 

Primarna metafora

Primarne metafore temelje se na izravnim korelacijama između subjektivnoga i senzorno-motoričkoga iskustva u iskustvenim scenarijima koji se ponavljaju.

 

Semantički okvir

Kognitivna struktura koja se ponavlja, nastala iz tjelesne interakcije sa svijetom. Podvrste su okvira: okviri, predodžbene sheme i kognitivni primitivi. Okviri u užem smislu jesu složene geštalt-strukture koje imaju kulturne elemente, pa se katkad nazivaju i kulturnim okvirima. (V. kognitivni primitiv; predodžbena shema).

 

Složena metafora

Složena metafora (višestruko) je povezana s općenitijim metaforama. Tipično je to izvorni ili ciljni podtip barem jedne metafore, u kojem je slučaju ili izvorna ili ciljna domena podtip izvora ili cilja povezane metafore.

Složene su metafore u cijelosti povezane barem s jednom metaforom. (V. tip odnosa među metaforama).

Složeni okvir

Složeni okviri povezani su s jednim ili više općenitijih okvira. Stoga je dio njihove strukture ili cijela struktura naslijeđena od drugih okvira.

 

Tip odnosa među metaforama

U bazi MetaNet.HR metafore su navedene s podatcima koji ih smještaju u određeni kontekst i međusobno ih povezuju, bilo da je riječ o povezivanju jedne metafore s metaforama opće razine od kojih nasljeđuje odnose ili s povezanim metaforama kojima se služi ili se s njima aktivira. Na primjer, u zapisu metafore ROMANTIČNA VEZA JE PUTOVANJE navedene su i metafore SVRHA JE CILJ i DJELOVANJE JE KRETANJE te je svakoj pridan ‘Tip odnosa’ u odnosu na obrađivanu metaforu. Trenutačno je u bazi moguće navesti sljedeće tipove odnosa:

1. specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira,

2. specifikacija izvornoga okvira,

3. specifikacija ciljnoga okvira,

4. preslikavanje unutar,

5. oslanja se na,

6. sadržava prijelaznu sastavnicu 1,

7. sadržava prijelaznu sastavnicu 2,

8. u vezi s izvornim okvirom,

9. u vezi s ciljnim okvirom,

10. logički slijedi iz,

11. povezano sa,

12. u dvosmjernom odnosu sa.