Usavršavanja

 

 Treća projektna godina

RB Vrsta aktivnosti Ime i prezime člana istraživačke grupe koji je sudjelovao Naziv Razdoblje od Razdoblje do Ustanova na kojoj je provedeno usavršavanje Država Usvojena znanja
1. seminar Kristina Štrkalj Despot Radni posjet 01.05.2017 01.06.2017 University College Dublin. School of Computer Science Irska Istraživanje metafore u području računalne kreativnosti, korištenje resursima iz područja računalne kreativnosti: Thesaurus Rex, Metaphor Magnet itd.
2. radionica Benedikt Perak simpozij SCIMETH. Metodologija znanstvenih istraživanja: statistika u filološkim istraživanjima 11.05.2017 11.05.2017 Filozofski fakultet u Rijeci Hrvatska korištenje statistikom u fiolološkim istraživanjima
3. radionica Svi članovi tima Hand-Made By Machines: A Computational Perspective on Linguistic Creativity, predavač Tony Veale, UC Dublin 01.06.2017 02.06.2017 Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Hrvatska Računalni pristup figurativnomu jeziku u području računalne kreativnosti
4. seminar Benedikt Perak i Kristina Štrkalj Despot RaAM Specialized Seminar “Ecological Cognition” 16.05.2017 20.05.2017 University Southern Denmark, Odense Danska Novi teorijski pristupi i metodolgija istraživanja figurativnoga jezika s naglaskom na ekološku kogniciju.
5. seminar Benedikt Perak Visual Digital Humanities: Representing and Interpreting Humanities Data 13.10.2016 14.10.2016 Estonian Literary Museum, Tartu Estonija Vizualizacija jezičnih podataka
6. radionica Mirjana Tonković i Kristina Štrkalj Despot Creative visual/pictorial and multimodal metaphors in advertising and cartoons, predavač Charles Forceville 03.09.2016 04.09.2016 Univeristy Library, Amsterdam Nizozemska metode identifikacije i klasifikacije vizualnih i multimodalnih metafora
7. radionica Kristina Štrkalj Despot AI for creativity, predavač Paul Neeley 03.09.2016 04.09.2016 Univeristy Library, Amsterdam Nizozemska resursi za analizu konceptualne sličnosti, uporaba programa Yossarian
8. seminar Svi članovi tima O mišljenju i značenju 21.10.2016 21.10.2016 Filozofski fakultet u Zagrebu Hrvatska prinos Jackendoffa istraživanju odnosa mišljenja i značenja
9. radionica Kristina Štrkalj Despot High Concepts Low Downs 17.03.2017 20.03.2017 University College Dublin. School of Computer Science Irska Suradnja lingvista i eminentnih istraživača računalne kretaivnosti i drugih visokih AI zadaća
10. seminar Ana Ostroški Anić 9th International Corpus Linguistics Conference 25.07.2017 28.07.2017 University of Birmingham Velika Britanija korpusne metode u jeziskoslovnim istraživanjima
11. tečaj Ivan Pandžić Interactive Programming in Python 01.03.2017 01.04.2017 Coursera, Rice University SAD interaktivno programiranje u Pythonu

Druga projektna godina

Br. Vrsta aktivnosti [1] Ime i prezime člana istraživačke grupe koji je sudjelovao Naziv  Razdoblje DD/MM/GGGG – DD/MM/GGGG Ustanova na kojoj je provedeno usavršavanje Država Usvojena znanja
1 seminar Kristina Štrkalj Despot Radni posjet 10/03/2016 – 25/03/2016 University of Amsterdam, Metaphor Lab Nizozemska Identifikacija metafora u jeziku (MIPVU method), identifikacija metafora na konceptualnoj razini (petorazinski pristup),identifikacija metafora u komunikaciji (DMIP)
2 seminar Mario Brdar Radni posjet 07/12/2015 – 14/12/2015 University of Heidelberg, Institut fuer Deutsche Sprache Njemačka rad u knjižnicama, pretraživanje digitalnih baza podataka, održana dva predavanja
3 radionica Mirjana Tonković Uvod u R (o korištenju programa za obradu i vizaulizaciju podataka). 09/2015 Filozofski fakultet u Zagrebu Hrvatska korištenje programa za obradu i vizualizaciju podataka
4 radionica Mirjana Tonković, Kristina Štrkalj Despot, Bruno Nahod, Benedikt Perak, Ivan Pandžić, Ana Ostroški Anić Zašto i kako koristimo statistiku? Uvod u statistiku za nematematičare 10/2015 Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Hrvatska Osnove statističkih metoda
5 seminar Benedikt Perak simpozij SCIMETH. Metodologija znanstvenih istraživanja: statistika u filološkim istraživanjima 11/05/2016 Filozofski fakultet u Rijeci Hrvatska korištenje statistike u fiolološkim istraživanjima
6 radionica Kristina Štrkalj Despot, Benedikt Perak, Ivan Pandžić Empirijski podaci u istraživanjima jezika: resursi i metode 27/06/2016-30/06/2016 Filozofski fakultet u Zagrebu Hrvatska korpusne i eksperimentalne metode u jezičnim istraživanjima
7 seminar Kristina Štrkalj Despot, Ivan Pandžić Meeting of the European Network of e-Lexicography (Beč, Austrija 11/02/2016– 12/02/2016 Akademija znanosti i umjetnosti u Beču Austrija izrada leksičkih baza podataka
8 seminar Ivan Pandžić Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika, predavač dr. sc. Nikole Ljubešića 09/2015-01/2016 Filozofski fakultet u Zagrebu Hrvatska obrada prirodnih jezika
9 seminar Ivan Pandžić Modeliranje jezika upravljano podatcima, predavač dr. sc. Nikola Ljubešić 09/2015-01/2016 Filozofski fakultet u Zagrebu Hrvatska modeliranje jezika
10 seminar Ivan Pandžić Objektno programiranje, predavač prof. dr. Mario Essert 09/2015-01/2016 Fakultet strojarstva i brodogradnje Hrvatska objektno programiranje
11 seminar Ivan Pandžić Računalna matematika, predavač prof. dr. Mario Essert 09/2015-01/2016 Fakultet strojarstva i brodogradnje Hrvatska računalna matematika
12 radionica Kristina Štrkalj Despot Creative visual/pictorial and multimodal metaphors in advertising and cartoons, predavač Charles Forceville 03/09/2016 Univeristy Library, Amsterdam Nizozemska metode identifikacije i klasifikacije vizualnih i multimodalnih metafora
13 radionica Kristina Štrkalj Despot Metaphor as a resource and a service forcreative thinking, predavač Tony Veale 03/09/2016 Univeristy Library, Amsterdam Nizozemska korpusne metode, vektorski prostori i korištenje FrameNeta u analizi metafora
14 radionica Kristina Štrkalj Despot AI for creativity, predavač Paul Neeley 03/09/2016 Univeristy Library, Amsterdam Nizozemska resursi za analizu konceptualne sličnosti, uporaba programa Yossarian
15 tečaj Ivan Pandžić Programming for Everybody – Getting Started with Python 08/2016 Coursera, University of Michigan SAD uvod u programiranje u Pythonu
16 tečaj Ivan Pandžić Python Data Structures 02/2016 Coursera, University of Michigan SAD strukturiranje podataka s pomoću Pythona
17 tečaj Ivan Pandžić Using Python to Access Web Data 02/2016 Coursera, University of Michigan SAD uporaba Pythona za pristup mrežnim podatcima
18 tečaj Ivan Pandžić Using Databases with Python 02/2016 Coursera, University of Michigan SAD Uporaba Pythona za izrade i uporabu baza podataka
19 tečaj Ivan Pandžić Capstone: Retrieving, Processing, and Visualizing Data with Python 05/2016 Coursera, University of Michigan SAD dohvaćanje, obrada i vizualizacija podataka s pomoću Pythona
20 tečaj Ivan Pandžić Machine Learning Foundations: A Case Study Approach 03/2016 Coursera, University of Washington SAD osnove strojnoga učenja
21 tečaj Ivan Pandžić An Introduction to Interactive Programming in Python 06/2016 Coursera, Rice University SAD uvod u interaktivno programiranje u Pythonu
22 tečaj Ivan Pandžić Quantitative Methods 08/2016 Coursera, University of Amsterdam Nizozemska kvantitativne metode
23 seminar Bruno Nahod Radni posjet 02/2016 Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Slovenija upoznavanje s metodologijom digitalizacije jezične građe, rad u knjižnici
24 seminar Bruno Nahod Radni posjet 04/03/2016-19/03/2016 Universidad de Granada, Departamento de Traducción e Interpretación Španjolska metodologija rješavanja metafore u prijevodu stručnih tekstova
25 seminar Bruno Nahod seminar “Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja” 12/05/2016-14/05/2016 Sveučilište u Rijeci – HDPL Hrvatska jezični resursi
26 seminar Bruno Nahod konferencija “TKE 2016 – 12th International Conference on Terminology and Knowledge Engineering,” 20/06/2016-24/06/2016 Copenhagen Business Scool Danska povezivanje metaforickih shema u višejezičnim bazama podataka

Prva projektna godina

1 seminar Kristina Štrkalj Despot Radni posjet 29/3/2015 – 4/5/2015 University of California, Berkeley; International Computer Science Institute SAD Sudjelovanje u projektnim aktivnostima i sastancima projekta MetaNet: A Multilingual Metaphor Repository.
Niz sastanaka s mentoricom Eve Sweetser (teorijskolingvitička pozadina projekta MetaNet i projekta Croatian Metaphor Repository) i Georgom Lakoffom (neuralna teorija metafore, neuralna teorija jezika, utjelovljena konstrukcijska gramatika. Sastanci s Ellen Dodge (teorijske i tehničke pojedinosti rada na MetaNetu, upoznavanje s programom Embodied Construction Grammar WorkBenchom, koji je ona osmislila i realizirala).
2 seminar Mario Brdar International Cognitive Linguistic Conference 18/7/2015 – 26/7/2015 Northumbria University Engleska Najsuvremenije kognitivnolingvističke teorije i metode.
3 seminar Benedikt Perak International Cognitive Linguistic Conference 19/7/2015 – 26/7/2015 Northumbria University Engleska Najsuvremenije kognitivnolingvističke teorije i metode.
4 seminar Mirjana Tonković International Cognitive Linguistic Conference 19/7/2015 – 24/7/2015 Northumbria University Engleska Najsuvremenije kognitivnolingvističke teorije i metode.
5 seminar Kristina Štrkalj Despot International Cognitive Linguistic Conference 19/7/2015 – 26/7/2015 Northumbria University Engleska Najsuvremenije kognitivnolingvističke teorije i metode.
6 seminar Ana Ostroški Anić International Cognitive Linguistic Conference 19/7/2015 – 26/7/2015 Northumbria University Engleska Najsuvremenije kognitivnolingvističke teorije i metode.
7 radionica Mario Essert (voditelj), sudjelovali: Štrkalj Despot, Nahod, Perak, Pandžić, Ostroški Anić, Tonković “Programski jezik Python u projektu Repozitorij metafora hrvatskoga jezika  i u obradbi prirodnoga jezika”. 28/11/2014 – 28/11/2014 Institut za hrvatski jezik i jeziksolovlje Hrvatska Osnove programskoga jezika Python i web2py alata.
8 seminar Kristina Štrkalj Despot (voditeljica); sudjelovali: Mario Brdar, Mario Essert, Bruno Nahod, Benedikt Perak, Ivan Pandžić, Ana Ostroški Anić, Mirjana Tonković Uvod u neuralnu teoriju jezika i mišljenja 4/9/2014 – 4/9/2014 Institut za hrvatski jezik i jeziksolovlje Hrvatska Temeljni pojmovi iz neuralne teorije jezika i mišljenja: prototipi i radijalne kategorije, predodžbene sheme,
X-sheme, sheme dinamike sile, semantički okviri, konceptualna metafora i metonimija, kulturni narativi,
mentalni prostori, blendovi, konstrukcije (gramatičke i leksičke) itd.
9 seminar Mario Brdar (voditelj); sudjelovali: Kristina Štrkalj Despot, Mario Essert, Benedikt Perak, Bruno Nahod, Mirjana Tonković, Ivan Pandžić Uvod u kognitivnolingvistički pristup figurativnom jeziku: “Metafore, metonimije, itd.:
Odvajanje zita od kukolja?”
26/11/2014 – 26/11/2014 Institut za hrvatski jezik i jeziksolovlje Hrvatska Teorijska podloga kognitivnolingvističkoga pristupa metafori te razlikovanja metafore i metonimije.
10 seminar Kristina Štrkalj Despot (voditelj); sudjelovali: Brdar Essert, Perak, Nahod, Tonković, Ostroški Anić, Pandžić Dodatne upute za popunjavanje baze 14/5/2015 – 14/5/2015 Institut za hrvatski jezik i jeziksolovlje Hrvatska Detaljno upoznavanje programskoga okvira, značenja pojedinih kategorija te načina na koji se pravilno popunjavaju semantički okviri unutar projekta.
11 seminar Kristina Štrkalj Despot (organizator); sudjelovali:  Perak, Nahod, Tonković, Ostroški Anić, Pandžić Izlaganje stranoga stručnjaka. Leonardo Nazar Martinho, MA (Universidade Federal Fluminense, Brazil):
“The discourse dynamics approach to  historically-situated metaphor analysis:
a snapshot of the MORAL ACCOUNTING METAPHOR  in English homiletic discourse”
19/2/2015-19/2/2015 Institut za hrvatski jezik i jeziksolovlje Hrvatska Uvid u diskursnodinamični pristup analizi metafore.
12 seminar Kristina Štrkalj Despot (organizator); sudjelovali:  Perak, Nahod, Ostroški Anić, Pandžić Izlaganje doc. dr. Nikole Ljubešića u sklopu kroatističkoga
i jezikoslovnoga seminara                       “Jezikoslovne rasprave”: “Slobodne jezične tehnologije za hrvatski jezik”.
4/12/2014-4/12/2014 Institut za hrvatski jezik i jeziksolovlje Hrvatska Uvid u dostupne jezične tehnologije za hrvatski jezik koje će olakšati rad na projektu.

Mario Brdar

Radni posjet: 7. 12. 2015. – 14. 12. 2015.

Sveučilište u Heidelbergu, Njemačka

Izvještaj o radu

Najava izlaganja


Mirjana Tonković

Seminar za mlade istraživače i znanstvenu javnost: 21. 10. 2015.

“Uvod u statistiku za nematematičare”.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje


Kristina Štrkalj Despot

Radni posjet: 29. 3. 2015. – 4. 5. 2015.

University of California, Berkeley; International Computer Science Institute, SAD

Izvještaj o radu

Najava i sažetak izlaganja


Mario Essert

Seminar za mlade istraživače i znanstvenu javnost: 28. 11. 2014.

“Programski jezik Python u projektu Repozitorij metafora hrvatskoga jezika i u obradbi prirodnoga jezika”.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Izlaganje


Mario Brdar

Seminar za mlade istraživače i znanstvenu javnost: 26. 11. 20114.

“Metafore, metonimije, itd.: Odvajanje žita od kukolja?”

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Izlaganje


Kristina Štrkalj Despot 

Seminar za mlade istraživače i znanstvenu javnost: 4. 9. 2014.

“Uvod u neuralnu teoriju jezika i mišljenja”

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Izlaganje


Izlaganje stranoga stručnjaka: 19. 2. 2015.

Leonardo Nazar Martinho, MA (Universidade Federal Fluminense, Brazil):
“The discourse dynamics approach to historically-situated metaphor analysis:
a snapshot of the MORAL ACCOUNTING METAPHOR in English homiletic discourse”

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Popis izlaganja na Jezikoslovnim raspravama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Izlaganje (ppt)


Seminar za mlade istraživače i znanstvenu javnost: 4. 12. 2014.

Doc. dr. Nikola Ljubešić :

“Slobodne jezične tehnologije za hrvatski jezik”.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Izlaganje


Mario Brdar

International Cognitive Linguistic Conference, Northumbria University, Velika Britanija

18. 7. 2015. – 26. 7. 2015.

Programska knjižica

Knjižica sažetaka


Kristina Štrkalj Despot

International Cognitive Linguistic Conference, Northumbria University, Velika Britanija

18. 7. 2015. – 26. 7. 2015.

Potvrda o sudjelovanju


Benedikt Perak

International Cognitive Linguistic Conference, Northumbria University, Velika Britanija

18. 7. 2015. – 26. 7. 2015.

Programska knjižica

Potvrda o sudjelovanju


Ana Ostroški Anić

International Cognitive Linguistic Conference, Northumbria University, Velika Britanija

18. 7. 2015. – 26. 7. 2015.

Potvrda o sudjelovanju


Mirjana Tonković

International Cognitive Linguistic Conference, Northumbria University, Velika Britanija

18. 7. 2015. – 26. 7. 2015.

Potvrda o sudjelovanju