Popis ostvarenih ciljeva iz radnoga plana

 

Planirani i ostvareni rezultati iz radnoga plana (za prvu godinu provođenja projekta)

 • Detaljan radni plan
 • Kupljena oprema
 • Ugovor s dvama programerima
 • Izgradnja računalnoga okvira projekta na osnovi web2py alata
 • Izgradnja wiki stranice projekta s poveznicom na bazu metafora i okvira
 • Izgradnja ontologije kao podloge za razvoj automatske identifikacije metafora: tematski modeli, apstraktnost/konkretnost i semantičke klasifikacije
 • Bibliografija i baza projektne literature
 • Predstavljanje projekta za javnost i predavanje za mlade istraživače: Uvod u neuralnu teoriju jezika i mišljenja i Uvod u teoriju konceptualne metafore
 • Predavanje za zn. javnost i seminar za mlade istraživače: Metafore, metonimije, itd.: Odvajanje žita od kukolja?
 • Predavanje za zn. javnost i seminar za mlade istraživače: Programski jezik Python u projektu ” Repozitorij metafora hrvatskoga jezika” i u obradbi prirodnoga jezika
 • Predavanje za zn. javnost i seminar za mlade istraživače: Metafora u obradbi prirodnoga jezika
 • Wiki stranica i izgrađena baza s poveznicom na tematsku skupinu metafora strukture događaja, dvije podskupine (lokacijske i objektne) te popis i obradba metafora koje im pripadaju te poveznice na eksperimente (ako je primjenjivo)
 • Znanstveni rad iz područja metafora struktura događaja
 • Izvještaj nakon prve važne točke provjere: Metafore strukture događaja
 • Wiki stranica i izgrađena baza s poveznicom na tematske skupine metafora uma (s podskupinama) i metafora strukture događaja, dvije podskupine (lokacijske i objektne) te popis i obradba metafora koje im pripadaju, semantičkih okvira te poveznice na eksperimente (ako je primjenjivo).
 • Znanstveni rad iz područja metafora uma
 • Eksperiment iz područja metafora uma
 • Ostali eksperimenti
 • Izvještaj nakon druge važne točke provjere: Metafore uma
 • Otvaranje wiki stranice, mrežne stranice projekta i baze MetaNet.HR za besplatan javni pristup (za metafore strukture događaja i metafore uma)

Planirani i ostvareni rezultati iz radnoga plana (za drugu godinu provođenja projekta)

 • Organizacija simpozija i okrugloga stola Building Metaphor Repositories: Methods, Risks and Challenges (Svi članovi tima sudjeluju u organizacijskom odboru te kao sudionici okrugloga stola)
 • Metafore ekonomije s pripadajućim okvirima, predodžbenim shemama i kogovima dodane u repozitorij nakon teorijske i korpusne analize
 • Metafore vladanja s pripadajućim okvirima, predodžbenim shemama i kogovima dodane u repozitorij nakon teorijske i korpusne analize
 • Metafore dobrobiti s pripadajućim okvirima, predodžbenim shemama i kogovima dodane u repozitorij nakon teorijske i korpusne analize
 • Popularno-znanstveni rad o metaforičkome uokvirivanju (hrvatskoga) političkoga diskursa predan u tisak (rad Kristine Štrkalj Despot Metafore u (hrvatskoj) politici prihvaćen je za objavljivanje u znanstveno-popularnome časopisu Hrvatski jezik. Znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika.)
 • Izlaganje na konferenciji o temi iz područja metafora ekonomije, politike, vladanja ili dobrobiti (rad pod nazivom The Role of Metaphor in Understanding Terrorism (Based on the Analysis of the Croatian Web Corpus) Benedikt Perak i Kristina Štrkalj Despot izložili su na konferenciji RaAM 11, Berlin, srpanj 2016.)
 • Izrada trojaca (triple store) s pomoću otvorenoga servera Virtuoso
 • Programiranje u SparQLu i Pythonu za obradu podataka o metaforama
 • Vizualizacija metafora u obliku grafova uporabom JS alata za obradu
 • Konstrukcija repozitorija povezanih podataka (linked data) u RDF/OWL formatu
 • Izrada alata za pretragu i razvrstavanje podataka
 • Projektni sastanci (održana tri projektna sastanka)
 • Izvještaj nakon treće točke provjere (metafore ekonomije, vladanja, dobrobiti)
 • Metafore vremena s pripadajućim okvirima, predodžbenim shemama i kogovima dodane u repozitorij nakon teorijske i korpusne analize
 • Znanstveni rad iz područja konceptualizacije vremena (ako je moguće s opisom eksperimenta) predan u relevantni strani ili A1 domaći časopis
 • Prezentacija rada o konceptualizaciji vremena na konferenciji (Mirjana Tonković i Kristina Štrkalj Despot imale su izlaganje Time-moving and Ego-moving Metaphors in Croatian: An experimental study na konferenciji: Metaphor Festival u Amsterdamu, Nizozemska, 31. kolovoza – 3. rujna 2016.)
 • Izvještaj nakon četvrte točke provjere (metafore vremena)
 • Metafore moralnosti s pripadajućim okvirima, predodžbenim shemama i kogovima dodane u repozitorij nakon teorijske i korpusne analize
 • Znanstveni rad o metaforičkome uokvirivanju moralnosti poslan u međunarodni ili A1 hrvatski časopis. 
 • Predstavljanje rezultata istraživanja na projektu nakon pete točke provjere (metafore moralnosti) na javnom izlaganju
 • Izvještaj nakon pete točke provjere (metafore moralnosti)
 • Najmanje dva sažetka objavljena u knjigama sažetaka s međunarodnih skupova / PPT prezentacije (objavljeno je 15 sažetaka!)
 • Usavršavanje u Metaphor Labu u Amsterdamu, mentor Gerard Steen (Kristina Štrkalj Despot, ožujak 2016.)
 • Seminari za mlade istraživače (Održan je niz izlaganja i predavanja za mlade istraživače i ostale zainteresirane: http://ihjj.hr/metafore/usavrsavanja/http://ihjj.hr/metafore/ostala-izlaganja/)
 • Usavršavanja članova tima (http://ihjj.hr/metafore/usavrsavanja/)

Planirani i ostvareni rezultati iz radnoga plana (za treću godinu provođenja projekta)

 • Metafore emocija s pripadajućim okvirima, predodžbenim shemama i kogovima dodane u repozitorij nakon teorijske i korpusne analize
 • Objavljen znanstveni rad o konceptualizaciji emocija međunarodnome ili A1 hrvatskome časopisu 
 • Izvještaj nakon šeste točke provjere (metafore emocija)
 • Projektni sastanci (održana tri projektna sastanka)
 • Kaskade metafora s pripadajućim okvirima, predodžbenim shemama i kogovima dodane u repozitorij nakon teorijske i korpusne analize
 • Skalarne metafore s pripadajućim okvirima, predodžbenim shemama i kogovima dodane u repozitorij nakon teorijske i korpusne analize
 • Vizualizacija metafora u obliku grafova uporabom JS alata za obradu
 • Završena konstrukcija repozitorija povezanih podataka (linked data) u RDF/OWL formatu
 • Izrada alata za pretragu i razvrstavanje podataka
 • Izrada programa u Pythonu za ekstrakciju metaforičnih jedinica iz teksta
 • Najmanje dva rada u međunarodnim ili A1 hrvatskim časopisima (objavljeno je 10 radova i jedna knjiga u relevantnim publikacijama Q1 i Q2 te kod uglednih međunarodnih izdavača, a još je niz radova i jedna knjiga u tisku)
 • Najmanje dva izlaganja na javnim predavanjima ili konferencijama (ostvareno ih je 25)
 • Najmanje dva sažetka objavljena u knjižici sažetaka sa znanstvenih skupova (ostvareno 25)
 • Organizirana radionica o novim pristupima istraživanju metafore Hand Made by Machines: A Computational Perspective on Linguistic Creativity
 • Organiziran trodnevni znanstveni skup 3rd International Symposium on Figurative Thought and Language  i okrugli stol o stanju u istraživačkom polju figurativnoga jezika
 • Usavršavanje University College Dublin, mentor Tony Veale (Kristina Štrkalj Despot, svibanj 2017.)
 • Seminari za mlade istraživače (Održan je niz izlaganja i predavanja za mlade istraživače i ostale zainteresirane: http://ihjj.hr/metafore/usavrsavanja/http://ihjj.hr/metafore/ostala-izlaganja/)
 • Usavršavanja članova tima (http://ihjj.hr/metafore/usavrsavanja/)
 • Plaćeni troškovi doktorskoga studija i rad s doktorandom Ivanom Pandžićem u okviru programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.
 • Završni izvještaj