Glossary

Metaphor hierarchy / Frame hierarchy — Hijerarhija metafora / hijerarhija okvira

Inference — Inferencija

Linguistic metaphor — Jezična metafora

Cognitive primitive — Kognitivni primitiv

Conceptual metaphor — Konceptualna metafora

Lexical unit — Leksička jedinica

Logical sequence — Logički slijed

Image schema — Predodžbena shema

 Mapping — Preslikavanje

Primary metaphor — Primarna metafora

Semantic frame — Semantički okvir

Complex metaphor — Složena metafora

Complex frame — Složeni okvir

Type of relations between metaphors — Tip odnosa među metaforama