Bruno Nahod

nahod

Izobrazba

2004. diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2014. doktorska disertacija Sociokognitivni pristup obradbi posebnoga jezika (Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost, Sveučilište u Zagrebu) 

Bibliografija

STOJANOV, TOMISLAV; CINDRIĆ, VEDRAN; NAHOD, BRUNO; MIHALJEVIĆ, MILICA. E-Struna: baza podataka i web-sučelje hrvatskoga strukovnog nazivlja, 2009. (računalni programski paket).

NAHOD, BRUNO. 2009. Baza podataka // HUDEČEK, LANA; MIHALJEVIĆ, MILICA. Hrvatski terminološki priručnik / Brozović Rončević, Dunja (ur.). Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2009. 101-104.

ĆAVAR, DAMIR; JAZBEC, IVO-PAVAO; NAHOD, BRUNO. 2009. Struktura i razvoj baze podataka za potrebe projekta Hrvatsko strukovno nazivlje (STRUNA) – projekt koordinacije // Terminologija in sodobna terminografija / Ledinek, N. ; Žagar Karer, M. ; Humar, M. (ur.). Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 311-317.

MIHALJEVIĆ, MILICA; NAHOD, BRUNO. 2009. Croatian Terminology in a Time of Globalization // Terminologija in sodobna terminografija / Ledinek, Nina ; Žagar Karer, Mojca ; Humar Marijeta (ur.). Ljubljana : Institut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 17-26.

NAHOD, BRUNO. 2011. Terminološka obradba: od polisemnoga leksema do homonimnoga termina // Zbornik radova s 25. međunarodnoga skupa HDPL-a,  Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici /  Pon, l., Karabalić, V., Cimer, S.(ur.). Osijek HDPL, 15-26

LOPAC,VJERA. (et al.) 2011. Interdisciplinarni znanstveno-terminološki projekt STRUNA o nazivlju u fizici – metode i rezultati // Primošten: 7. znanstveni sastanak HFD-a.

LOPAC, VJERA; NAHOD, BRUNO. 2013. Kako ćemo govoriti i pisati o fizici? Projekt STRUNA o hrvatskom nazivlju u fizici – metode i rezultati // Matematičko-fizički list LXIII (2), 2012./2013. 86-90.