Ana Ostroški Anić

profi academia edu

Izobrazba

2015. doktorska disertacija Kognitivnolingvistička analiza engleskih i hrvatskih figurativnih konstrukcija u zrakoplovnom jeziku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mentor prof. dr. Maja Bratanić

2005. diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (anglistika i kroatistika)

Životopis

Rođena je u Našicama 1980. godine. Diplomirala 2005. engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2015. doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike disertacijom Kognitivnolingvistička analiza engleskih i hrvatskih figurativnih konstrukcija u zrakoplovnom jeziku (mentor prof. dr. Maja Bratanić). Od 2008. radi kao znanstvena novakinja na projektuHrvatsko nazivlje za europske pojmove: terminološko-terminografski okvir pod vodstvom prof. dr. sc. Maje Bratanić. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje radi od listopada 2009. u Odjelu za opće jezikoslovlje. Od listopada 2009. tajnica je programa Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja(STRUNA) Hrvatske zaklade za znanost, u okviru kojega je radila i kao terminolog na projektima Usustavljivanje i normiranje hrvatskoga zrakoplovnog nazivlja, Hrvatsko stomatološko nazivlje i Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje.

Od siječnja 2013. do studenoga 2014. bila je suradnica na projektu Terminologija i stručno prevođenje za međukulturni dijalog i specijaliziranu komunikaciju (COGITO) koji se odvijao u suradnji Odjela za opće jezikoslovlje Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjela za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru i Odjela UFR d’Études Interculturelles de Langues Appliquées Sveučilišta Paris Diderot u Parizu (Université Paris Diderot). Od rujna 2014. radi i kao istraživač na projektu Repozitorij metafora hrvatskoga jezika (Hrvatska zaklada za znanost) voditeljice dr. sc. Kristine Štrkalj Despot.

Stručno se usavršavala u Beču (TermNet International Terminology Summer School), Oxfordu (Oxford Aviation Academy i Emery-Roberts), Ljubljani (Lexicom) i u Caserti (COST 2102 International Training School). Surađivala je s Glavnim tajništvom Vijeća Europske unije na procjeni kakvoće hrvatskih prijevoda potencijalnih službenih prevoditelja i pravnika-lingvista.

Sudjelovala je kao izlagač ili suizlagač na desetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Članica je Hrvatskoga filološkog društva (HFD), European Association for Terminology (EAFT), Association for Terminology and Knowledge Transfer (GTW) i Terminološkoga odbora HZN/TO 37 Hrvatskoga zavoda za norme. Članica je i radne skupine Innovative e-dictionaries u okviru COST akcije European Network of e-Lexicography(ENeL), a od studenoga 2014. članica Odbora Europskoga terminološkoga udruženja (EAFT).

Bibliografija