Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Kolokacijska baza hrvatskoga jezika

Voditelj: Goranka Blagus Bartolec

O projektu

Kolokacijska baza hrvatskoga jezika

Suradnici na projektu:


O projektu:

Projekt Kolokacijska baza hrvatskoga jezika nastavak je istoimenoga projekta koji je trajao od lipnja 2014. do lipnja 2018. Projekt Kolokacijska baza hrvatskoga jezika osmišljen je kao dinamični (s mogućnošću nadogradnje) rječnik sveza riječi hrvatskoga jezika koje se unose i obrađuju u relacijskoj bazi podataka. Prva inačica javno dostupne i pretražive Baze dostupna je na mrežnoj adresi http://ihjj.hr/kolokacije/. U okviru projekta dostupna je i prva inačica Baze frazema hrvatskoga jezika na mrežnoj adresi http://frazemi.ihjj.hr./.

Kolokacijska baza hrvatskoga jezika polazno je osmišljena kao dinamični (s mogućnošću nadogradnje) popis sveza riječi hrvatskoga jezika u skladu sa zahtjevima i potrebama suvremenih korisnika i računalnim tehnologijama. U prvoj fazi projekta sve su sveze unesene u Bazu po svim sastavnicama koje tvore pojedinu višerječnu svezu te trenutačno Baza sadržava približno 230 000 redaka i 32 000 natuknica. U Bazi je zasad omogućeno nekoliko načina pretrage: točna pretraga (pretraga po natuknici), pretraga prema početku riječi i pretraga prema završetku riječi te su stvoreni filtri za pretragu oznake vrste sveze te stila i struke prema odabranoj natuknici u tražilici.

U nastavku rada na projektu od 1. veljače 2022. do 28. veljače 2025. planirano je:

  • Bazu dopunjavati novim višerječnim svezama iz korpusa, drugih mrežnih izvora te tiskanih izvora
  • postojeće višerječne sveze dopunjavati novim podatcima, tj. popunjavati stupce primjer i značenje te stupac vrsta riječi za sve natuknice jer je zasad vrsta riječi određena samo za homografne natuknice, a postojeća struktura od osam stupaca proširit će se novim stupcem struktura koji će sadržavati podatke o obliku sveze prema vrsti riječi (npr. prid. + im., gl. + im. im. + im. itd.)
  • u Bazu sustavno unositi poslovice kako bi se uredila posebna Baza poslovica hrvatskoga jezika
  • postojeću Bazu frazema hrvatskoga jezika dopuniti dvama novim stupcima: primjeri i frazemske inačice
  • izraditi posebnu višejezičnu bazu glagolskih kolokacija u kojoj će se uz hrvatske navoditi poljske, njemačke i engleske istovrijednice.


Osnovni je cilj projekta donijeti iscrpan popis sveza riječi hrvatskoga jezika s opisom njihovih glavnih gramatičkih i značenjskih obilježja te pokazati mogućnosti njihove upotrebe. Podatci uneseni u bazu iscrpan su temelj za različita jezikoslovna istraživanja (gramatička, sintaktička, leksikološka), unapređenje korpusnih alata za prepoznavanje čvrstih leksičkih sveza (imena, frazema, poslovica, višerječnih naziva), izradu novih leksikografskih (tiskanih i mrežnih) priručnika te za istraživanja na dvojezičnoj ili višejezičnoj razini koja će biti korisna u prevođenju, izradi paralelnih korpusa te u učenju hrvatskoga kao stranoga/inoga jezika.


Objavljeni radovi:

Blagus Bartolec, Goranka; Matas Ivanković, Ivana. 2021. The Female and Male World in Croatian Proverbs. Collegium Antropologicum 45/4. 351–363.

Blagus Bartolec, Goranka. 2021. Kolokacijska baza hrvatskoga jezika (o povezivanju natuknica u Mrežniku s Kolokacijskom bazom hrvatskoga jezika). Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (monografija – radna inačica). Zagreb. http://ihjj.hr/mreznik/page/monografija/34/.

Blagus Bartolec, Goranka; Matas Ivanković, Ivana. 2021. Drveće u hrvatskim poslovicama. Drzewostan słowiański. Ur. Baer, Magdalena. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznanj. 41–53.

Blagus Bartolec, Goranka. 2020. Kolokacijski potencijal glagolsko-prijedložnih sveza u hrvatskome jeziku. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 46/2. 511–527.

Blagus Bartolec, Goranka. 2019. Past Participles in Multiword Units in Croatian. Forum Lingwistyczne 6. 111–122.

Blagus Bartolec, Goranka. 2019. Ustaljeni koligacijski sklopovi u zavisnosloženim rečenicama u hrvatskome jeziku. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 45/2. 329–345.

Matas Ivanković, Ivana; Blagus Bartolec, Goranka. 2019. Stereotipna slika prostora izražena glagolsko-prijedložnim konstrukcijama ići u i ići na u hrvatskome, slovenskome i ruskome – korpusna perspektiva. Стереотипът в славянските езици литератури и култури. Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г. Том I: Езикознание. Gl. ur. Avramova, Cvetanka. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Sofija. 623–631

Blagus Bartolec, Goranka. 2018. Sinonimija u višerječnim svezama hrvatskoga jezika. Od dvojbe do razdvojbe. Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri. Ur. Košutar, Petra; Kovačić, Mislav. Ibis grafika. Zagreb. 21–31.

Blagus Bartolec, Goranka. 2017. Glagolske kolokacije u administrativnome funkcionalnom stilu. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43/2. 285–309.

Blagus Bartolec, Goranka. 2017. Synonymy between theory and practice: The corpus-based approach to determining synonymy in lexicographic description. Computational and Corpus-based Phraseology: Recent Advances and Interdisciplinary Approaches (Proceedings of the Conference II). Editions Tradulex. Geneva. 132–136.

Blagus Bartolec, Goranka. 2017. Slobodno i čvrsto u jeziku. Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 12. do 14. svibnja 2016. godine u Rijeci. Ur. Stolac, Diana; Vlastelić, Anastazija. Srednja Europa – HDPL. Zagreb. 57–71.

Matas Ivanković, Ivana; Blagus Bartolec, Goranka. 2016. Što nam korpus govori o imenskim skupinama (na primjeru imenice mreža). Jezikoslovlje 17/1–2. 361-375.

Blagus Bartolec, Goranka. 2014. Riječi u dobrome društvu. Hrvatski jezik 1/3. 10–13.

Suradnici na projektu

Goranka Blagus Bartolec rođena je 30. prosinca 1970. u Kneževu u Baranji. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 29. rujna 1995. opću lingvistiku i komparativnu književnost s radom Usporedbe putopisnoga ...

Pročitaj više

Barbara Kovačević rođena je 1973. godine u Rijeci. Osnovnu školu završila je u Crikvenici, a srednju školu (Opću gimnaziju Pavao Ritter Vitezović) u Senju. Godine 1998. diplomirala je na Filozofskome fakultetu u ...

Pročitaj više

Ivana Kurtović Budja rodila se 1972. u Splitu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1997. radom "Kliški mjesni govor". Magistrirala je 2003. na temu "Fonološki opis mjesnih govora čakavskih mjesta koja ...

Pročitaj više

Dr. sc. Ivana Matas Ivanković rođena je 22. veljače 1975. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu (Pedagoški obrazovni centar). Diplomirala je 1999. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu grupe Hrvat...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/