Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Kolokacijska baza hrvatskoga jezika

Voditelj: Goranka Blagus Bartolec

O projektu

Kolokacijska baza hrvatskoga jezika

Suradnici:

O projektu

Trajanje projekta: lipanj 2014. - lipanj 2018.

Projekt Kolokacijska baza hrvatskoga jezika osmišljen je kao testni projekt IHJJ-a u okviru kojega se izrađuje dinamični (s mogućnošću nadogradnje) repozitorij sveza riječi hrvatskoga jezika koje se unose i obrađuju u relacijskoj bazi podataka. Rezultati projekta bit će javno dostupni i pretraživi na mrežnoj stranici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje http://ihjj.hr/kolokacije/.

Projekt se temelji na korpusu koji je inicijalno prikupio Dr. phil. Stefan Rittgasser (usp. www.lingua-hr.de), a koji je dopunjen i proširen novim svezema koje su prikupljane tijekom rada na projektu iz suvremenih izvora za hrvatski jezik.

Građa obuhvaća:

– raznovrstan hrvatski dnevni, tjedni i mjesečni tisak

– postojeće leksikografske izvore, ponajprije institutske izvore te leksikografske izvore drugih izdavačkih kuća

– bazu Narodnih novina

– stručnu literaturu: izbor 10 jezikoslovnih časopisa (nekoliko novijih godišta te računalno čitljive radove s temom o svezama riječi)

– lijepu književnost prema računalnom korpusu riznica.ihjj.hr.

korpus hrWaC.

Svaka sveza u bazi prema svojim leksičkim i semantičkim obilježjima označena je posebnom oznakom. Na taj način u bazi su označene kolokacije, frazemi, višerječni nazivi, gramatičke sveze, onimi. Slobodne sveze navode se bez oznake.

Baza sadržava osam stupaca: 1. natuknica, 2. vrsta riječi (samo za homografne i homonimne natuknice), 3. tekst (primjeri sveza), 4. sinonimi i varijante (jednorječni ili višerječni), 5. oznaka vrste sveze (frazem, poslovica, kolokacija, višerječni naziv, slobodna sveza (nema oznaku), 6. stil i struka, 7. značenje, 8. primjer.

Rad na bazi podijeljen je u dvije faze. U prvom je razdoblju primarni cilj pripremiti prikupljenu građu po slovima. Građa se uređuje u programu Microsoft Access u skladu s izrađenim smjernicama za obradu leksičke građe. Uređena će se građa u fazama prebacivati u javno dostupnu bazu na mrežnim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. U drugom razdoblju slijedi obilježavanje sveza unošenjem oznake vrste riječi, oznake sveze i odrednice stila/struke. U Kolokacijskoj bazi primjer sveze donosi se pod svim sastavnicama (pojedinačnim riječima) koje tvore višerječnu svezu.

Kao mrežni izvor od rujna 2017. kao poseban izvor javno je dostupna testna inačica Baze frazema hrvatskoga jezika: http://frazemi.ihjj.hr/.

Objavljeni radovi:

Blagus Bartolec, Goranka; Matas Ivanković, Ivana. 2021. The Female and Male World in Croatian Proverbs. Collegium Antropologicum 45/4. 351–363.

Blagus Bartolec, Goranka. 2021. Kolokacijska baza hrvatskoga jezika (o povezivanju natuknica u Mrežniku s Kolokacijskom bazom hrvatskoga jezika). Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (monografija – radna inačica). Zagreb. http://ihjj.hr/mreznik/page/monografija/34/.

Blagus Bartolec, Goranka; Matas Ivanković, Ivana. 2021. Drveće u hrvatskim poslovicama. Drzewostan słowiański. Ur. Baer, Magdalena. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznanj. 41–53.

Blagus Bartolec, Goranka. 2020. Kolokacijski potencijal glagolsko-prijedložnih sveza u hrvatskome jeziku. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 46/2. 511–527.

Blagus Bartolec, Goranka. 2019. Past Participles in Multiword Units in Croatian. Forum Lingwistyczne 6. 111–122.

Blagus Bartolec, Goranka. 2019. Ustaljeni koligacijski sklopovi u zavisnosloženim rečenicama u hrvatskome jeziku. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 45/2. 329–345.

Matas Ivanković, Ivana; Blagus Bartolec, Goranka. 2019. Stereotipna slika prostora izražena glagolsko-prijedložnim konstrukcijama ići u i ići na u hrvatskome, slovenskome i ruskome – korpusna perspektiva. Стереотипът в славянските езици литератури и култури. Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г. Том I: Езикознание. Gl. ur. Avramova, Cvetanka. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Sofija. 623–631

Blagus Bartolec, Goranka. 2018. Sinonimija u višerječnim svezama hrvatskoga jezika. Od dvojbe do razdvojbe. Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri. Ur. Košutar, Petra; Kovačić, Mislav. Ibis grafika. Zagreb. 21–31.

Blagus Bartolec, Goranka. 2017. Glagolske kolokacije u administrativnome funkcionalnom stilu. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43/2. 285–309.

Blagus Bartolec, Goranka. 2017. Synonymy between theory and practice: The corpus-based approach to determining synonymy in lexicographic description. Computational and Corpus-based Phraseology: Recent Advances and Interdisciplinary Approaches (Proceedings of the Conference II). Editions Tradulex. Geneva. 132–136.

Blagus Bartolec, Goranka. 2017. Slobodno i čvrsto u jeziku. Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 12. do 14. svibnja 2016. godine u Rijeci. Ur. Stolac, Diana; Vlastelić, Anastazija. Srednja Europa – HDPL. Zagreb. 57–71.

Matas Ivanković, Ivana; Blagus Bartolec, Goranka. 2016. Što nam korpus govori o imenskim skupinama (na primjeru imenice mreža). Jezikoslovlje 17/1–2. 361-375.

Blagus Bartolec, Goranka. 2014. Riječi u dobrome društvu. Hrvatski jezik 1/3. 10–13.

Suradnici na projektu

Goranka Blagus Bartolec rođena je 30. prosinca 1970. u Kneževu u Baranji. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 29. rujna 1995. opću lingvistiku i komparativnu književnost s radom Usporedbe putopisnoga kr...

Pročitaj više

Barbara Kovačević rođena je 1973. godine u Rijeci. Osnovnu školu završila je u Crikvenici, a srednju školu (Opću gimnaziju Pavao Ritter Vitezović) u Senju. Godine 1998. diplomirala je na Filozofskome fakultetu u ...

Pročitaj više

Dr. sc. Ivana Matas Ivanković rođena je 22. veljače 1975. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu (Pedagoški obrazovni centar). Diplomirala je 1999. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu grupe Hrvat...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/