dr. sc. Barbara Kovačević

Odjel za hrvatski standardni jezik

Zvanje: znanstveni savjetnik E-pošta: bkova@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-830 Broj sobe: 410

Životopis

Barbara Kovačević rođena je 1973. godine u Rijeci. Osnovnu školu završila je u Crikvenici, a srednju školu (Opću gimnaziju Pavao Ritter Vitezović) u Senju. Godine 1998. diplomirala je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu jednopredmetni studij kroatistike s temom Mateša Antun Kuhačević: „Utiha nevoljnih...“ (mentor: prof. dr. Davor Dukić)

Kao znanstveni novak (mlađi asistent) u Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje primljena je 15. lipnja 1998. godine na program Hrvatski jezik i njegova povijest, projekt Rječnici suvremenoga hrvatskog jezika. Iste godine upisala je poslijediplomski studij opće lingvistike s posebnim pogledom na kroatistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U ožujku 2003. godine obranila je magistarski rad Frazeologija u Danici ilirskoj (I./1835.–X./1844.) pod mentorstvom akademika Milana Moguša (članovi povjerenstva: akademkinja Antica Menac, akademik Milan Moguš i prof. dr. Marko Samardžija).

U srpnju 2006. godine obranila je doktorsku disertaciju Hrvatska somatska frazeologija pod mentorstvom prof. dr. Željke Fink Arsovski (članovi povjerenstva: prof. dr. Mira Menac-Mihalić, prof. dr. Željka Fink Arsovski i prof. dr. Marija Turk).

U zvanje znanstvenoga suradnika izabrana je 19. ožujka 2008. godine. U matičnoj ustanovi radi na Odjelu za hrvatski standardni jezik (voditeljica: dr. sc. Milica Mihaljević), na projektu Hrvatski normativni jednosvezačni rječnik (voditeljica: dr. sc. Lana Hudeček). Surađuje i kao jezična savjetnica na programu Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja – STRUNA Hrvatske zaklade za znanost (voditeljica: dr. sc. Maja Bratanić). Trenutačno radi na uređivanju nazivlja iz područja anatomije i fiziologije te fitomedicine (projekti: Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje i Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fitomedicini). Od 5. lipnja 2012. godine članica je radne skupine za izradu pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (izrađena je inačica za javnu raspravu), a od prosinca 2012. jezična je savjetnica na dežurnome telefonu i elektroničkoj pošti Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Barbara Kovačević bila je tajnica Zagrebačkoga lingvističkog kruga (1999./2000., voditelj: dr. sc. Mirko Peti) i časopisa Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, br. 27/2001. (urednica: dr. sc. Branka Tafra) i br. 33/2007. (urednica: dr. sc. Marijana Horvat). Godine 2008. bila je izvršna urednica časopisa Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, br. 34.

Od 2000. do 2003. objavljivala je bibliografske priloge iz Hrvatske u časopisu Sociolinguistica, International Yearbook of European Sociolingustics (Tübingen, urednik: dr. Peter Nelde).

U akademskoj godini 2002./2003. i 2003./2004. održavala je predavanja i vježbe iz kolegija Kultura govorenja i pisanja I. i II. na Odsjeku za fiziku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2004. do 2012. bila je korektorica Jezika, časopisa za kulturu hrvatskoga književnog jezika, a 2008./2009. tajnica Uredništva spomenutoga časopisa.

Recenzirala je četrdesetak znanstvenih radova iz područja frazeologije (za znanstvene časopise: Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Suvremena lingvistika, Jezikoslovlje) te knjige Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome jeziku (Anđela Frančić, Lana Hudeček, Milica Mihaljević), Riječi i njihovi susjedi (Goranka Blagus Bartolec) i Hrvatsko-engleski frazeološki rječnik (Dalibor Vrgoč, Željka Fink Arsovski).

Svojim je izlaganjima sudjelovala na domaćim i inozemnim skupovima: Petomu hrvatskom filološkom skupu (Opatija, 1999.), Savjetovanju HDPL-a Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike (Opatija, 1999.), Drugome slavističkom kongresu (Osijek, 1999.), Šestomu hrvatskom filološkom skupu (Opatija, 2000.), Trećemu međunarodnom leksikološko-leksikografskom znanstvenom skupu HAZU Dvojezična i višejezična leksikografija (Zagreb, 2001.), Savjetovanju HDPL-a Semantika prirodnoga jezika i metajezik semantike (Split, 2004.), Međunarodnome znanstvenom skupu Riječki filološki dani 6 (Rijeka, 2004.), Međunarodnome znanstvenom skupu frazeološke sekcije Slavističkoga komiteta Frazeologija i prijevod (Opole, Poljska, 2011.), Međunarodnome znanstvenom skupu frazeološke sekcije Slavističkoga komiteta Frazeologija i jezična igra (Krim, Ukrajina, 2012.), Međunarodnome znanstvenom skupu Riječki filološki dani 9 (Rijeka, 2012.), Međunarodnome znanstvenom skupu frazeološke sekcije Slavističkoga komiteta Voda u slavenskoj frazeologiji (Budimpešta, 2013.).

Suautorica je Bibliografije hrvatske frazeologije s rječnikom na CD-u (2010.), Školskoga rječnika hrvatskoga jezika Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2012.) i Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2013.) te autorica monografije Hrvatski frazemi od glave do pete (2012.).

Sa suautorima i urednicima Školskoga rječnika hrvatskoga jezika Barbara Kovačević dobitnica je Nagrade Grada Zagreba za 2012. godinu za izniman rezultat u teorijski utemeljenom radu u promicanju znanosti u prosvjeti.

Od 2014. suradnica na projektu Sveučilišta u Zagrebu Mogućnosti leksikografske obrade animalističkih frazema u slavenskim jezicima; voditeljica: prof. dr. Ivana Vidović Bolt.

Od 2015. godine zamjenica je članova Upravljačkoga odbora (Management Committee) europskoga projekta New Speakers in a Multilingual Europe - Opportunities and Challenges uime Republike Hrvatske.

Znanstveni interesi: frazeografija, frazeologija, leksikografija i leksikologija.

AKADEMSKI RAZVOJ

 • Asistentica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (1998. – 2006.)
 • Viša asistentica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2006. – 2008.)
 • Znanstvena suradnica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2008. – 2013.)
 • Viša znanstvena suradnica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2013. – )


NACIONALNI PROJEKTI (INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE)

 • od 2015. Konceptualni rječnik hrvatskih somatskih frazema, voditeljica: dr. sc. Barbara Kovačević
 • od 2014. Kolokacijska baza hrvatskoga jezika; voditeljica: dr. sc. Goranka Blagus Bartolec
 • 2012.2013. jezična savjetnica na Hrvatskome strukovnom nazivlju u okviru programa Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (Struna)
  • Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje (HRANAFINA; voditelj projekta: dr. sc. Marin Vodanović)
  • Fitomedicina
 • 2006.2013. projekt Hrvatski normativni jednosvezačni rječnik, voditeljica projekta: dr. sc. Lana Hudeček
 • 1998. – 2006. projekt Rječnici suvremenoga hrvatskog jezika

MEĐUNARODNI PROJEKTI

NAGRADE


UREDNIŠTVA, TAJNIŠTVA i ČLANSTVA

 • 1999 – 2000 - tajnica Zagrebačkoga lingvističkoga kruga
 • 2000/2001 – tajnica Uredništva Rasprava Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, br. 27
 • 2004 – 2012 - korektorica časopisa Jezik
 • 2007/2008 tajnica Uredništva Rasprava Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, br. 33.
 • 2008 – 2009 – tajnica Uredništva časopisa Jezik
 • 2008 – 2009 – izvršna urednica Rasprava Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, br. 34
 • 2008 – danas – članica Znanstvenoga vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • 2012 – danas: članica Uredništva Jezičnih savjeta IHJJ-a (odgovara na telefonske upite na telefonu za jezične savjete 060/622-226; odgovora na upite na e-adresu savjetnik@ihjj.hr te daje jezične ekspertize na upite koji u pisanome obliku dolaze u Institut)
 • 2013 – danas – članica Izdavačkoga vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • 2014 – danas– urednica rubrike Od A do Ž u znanstveno-popularnom časopisu Hrvatski jezik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • članica Hrvatskoga filološkoga društva


ORGANIZACIJSKI I PROGRAMSKI ODBORI

 • 2014./2015. članica Organizacijskoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa 3. Međimurski filološki dani (suorganizacija Učiteljskoga fakulteta Odsjeka u Čakovcu i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje); Čakovec, 12. i 13. ožujka 2015.


DRŽAVNA POVJERENSTVA

 • 2013. članica Povjerenstva za prosudbu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava u organizaciji MZOS-a


PREDAVANJA NA POZIV


POPULARIZACIJA ZNANOSTI

 • od 2012. članica je Uredništva Jezičnih savjeta IHJJ-a (odgovara na telefonske upite na telefonu za jezične savjete 060/622-226; odgovora na upite na e-adresu savjetnik@ihjj.hr te daje jezične ekspertize na upite koji u pisanome obliku dolaze u Institut)
 • surađivala u radu na posebnome prilogu IHJJ-a Hrvatski – jezik naših majki i naše djece objavljenoga uz Večernji list 25. veljače 2015. povodom Mjeseca hrvatskoga jezika
 • s kolegama s Odjela za hrvatski standardni jezik sudjeluje u provedbi različitih aktivnosti povezanih s popularizacijom znanosti, npr. u Mjesecu hrvatskoga jezika te na Danima otvorenih vrata Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • piše znanstveno-popularne članke u rubrici Od A do Ž u časopisu Hrvatski jezik– objašnjava motivacijsku pozadinu hrvatskih frazema

Izobrazba

2006. doktorska disertacija "Hrvatska somatska frazeologija", Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2003. magistarski rad "Frazeologija u Danici ilirskoj (I./1835.- X./1844.)", Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1998. diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Bibliografija

Autorske knjige

1. Birtić, Matea; Blagus Bartolec, Goranka; Budja, Jurica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko; Kovačević, Barbara; Lewis, Kristian; Matas Ivanković, Ivana; Mihaljević, Milica; Milković, Alen; Miloš, Irena; Ramadanović, Ermina; Stojanov, Tomislav; Štrkalj Despot, Kristina.
Hrvatski pravopis .
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013 (priručnik, e-izdanje). URL link to work
Jozić, Željko; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica; Ramadanović, Ermina; Birtić, Matea, Budja, Jurica; Kovačević, Barbara; Matas Ivanković, Ivana; Milković, Alen; Miloš, Irena; Stojanov, Tomislav; Štrkalj Despot, Kristina.
Hrvatski pravopis .
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013 (priručnik).


2. Birtić, Matea; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Jojić, Ljiljana; Kovačević, Barbara; Lewis, Kristian; Matas Ivanković, Ivana; Mihaljević, Milica; Miloš, Irena; Ramadanović, Ermina; Vidović, Domagoj.
Školski rječnik hrvatskoga jezika .
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ; Školska knjiga, 2012. (rječnik).

3. Kovačević, Barbara.
Hrvatski frazemi od glave do pete .
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012. (monografija).

4. Fink Arsovski, Željka; Kovačević, Barbara; Hrnjak, Anita.
Bibliografija hrvatske frazeologije .
Zagreb : Knjigra, 2010 (bibliografija).
Vrh
Uredničke knjige

1. 3. Međimurski filološki dani Knjiga sažetaka / Lidija Cvikić, Barbara Kovačević, Vladimir Legac, Ermina Ramadanović, Tamara Turza-Bogdan, Ines Virč (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2015. (knjiga sažetaka).
Vrh
Poglavlja u knjizi

1. Mihaljević, Milica; Kovačević, Barbara.
Frazemi u govornim i pisanim medijima // Riječki filološki dani: zbornik radova / Srdoč-Konestra, Ines i Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2006.. Str. 141-164.

2. Kovačević, Barbara; Mihaljević, Milica.
Frazemi u publicističkome funkcionalnom stilu // Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike: zbornik radova / Granić, Jagoda (ur.).
Zagreb - Split : HDPL, 2005. Str. 394-404.
Vrh
Znanstveni radovi u drugim časopisima

1. Kovačević, Barbara; Ramadanović, Ermina.
Frazemske polusloženice (od rječnika preko tvorbe do pravopisa i obratno). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 39 (2013) , 1; 369-389 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

2. Kovačević, Barbara.
Frazeološke modifikacije u novinskim naslovima. // Učenye zapiski Tavričeskogo nacional'nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo, Serija: Filologija. Social'nye kommunikacii. 25 (64) (2012) , 2 (1); 141-145 (članak, znanstveni).

3. Kovačević, Barbara; Bašić, Martina.
Crikvenički poredbeni frazemi i njihovi ekvivalenti u hrvatskome jezičnom standardu. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 38 (2012) , 2; 357-384 (članak, znanstveni). prilozen text rada

4. Kovačević, Barbara; Matas Ivanković, Ivana.
Parni prijedlozi. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 33 (2007) ; 245-261 (članak, znanstveni).

5. Mihaljević, Milica; Kovačević, Barbara.
Frazemi kroz funkcionalne stilove. // Jezik, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 53 (2006) , 1; 1-15 (članak, znanstveni).
Vrh
Ostali radovi u drugim časopisima

1. Kovačević, Barbara.
Crna ovca - bijela vrana - rijetka ptica. // Hrvatski jezik. 2 (2015) , 2; 31-32 (članak, ostalo).

2. Kovačević, Barbara.
Slijepi putnici na pasjim vrućinama. // Hrvatski jezik. 2 (2015) , 3; 30-31 (članak, ostalo).

3. Kovačević, Barbara.
Ilijada i Odiseja. // Hrvatski jezik. 2 (2015) , 4; 30-32 (članak, ostalo).

4. Kovačević, Barbara.
Medvjeđa usluga i labuđi pjev. // Hrvatski jezik. 1 (2014) , 1; 29-30 (članak, ostalo).

5. Kovačević, Barbara.
I krokodili plaču. // Hrvatski jezik. 1 (2014) , 2; 28-29 (članak, ostalo).

6. Kovačević, Barbara.
Tko zabija glavu u pijesak?. // Hrvatski jezik. 1 (2014) , 3; 29-30 (članak, ostalo).

7. Kovačević, Barbara.
Pijan kao majka i pijan kao duga. // Hrvatski jezik. 1 (2014) , 4; 27-29 (članak, ostalo).

8. Kovačević, Barbara.
Dugo iščekivan frazeološki dvojezičnik (Dalibor Vrgoč, Željka Fink Arsovski: Hrvatsko-engleski frazeološki rječnik, Naklada Ljevak, Zagreb, 2008.). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 34 (2008) ; 517-519 (prikaz, ostalo).

9. Kovačević, Barbara.
Devetojezični rječnik poredbenih frazema (Željka Fink-Arsovski i sur.: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema, Knjigra, Zagreb, 2006., 439 str.). // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 36 (2007) , 1; 77-81 (prikaz, ostalo).

10. Kovačević, Barbara.
Višejezični rječnik poredbenih frazema (Željka Fink-Arsovski i sur.: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema, Knjigra, Zagreb, 2006., 439 str.). // Филолошки студии. 5 (2007) , 2; 283-286 (prikaz, ostalo).

11. Kovačević, Barbara.
Soziolinguistische Bibliographie europäische Länder für 2002. // Sociolinguistica – Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik (Codeswitching). 18 (2004) ; 226-227 (bibliografija, ostalo).

12. Kovačević, Barbara.
Veliki frazeološki iskorak (Antica Menac, Željka Fink-Arsovski, Radomir Venturin: Hrvatski frazeološki rječnik, Naklada Ljevak, Zagreb, 2003., 414 str.). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 30 (2004) ; 272-276 (prikaz, ostalo).

13. Kovačević, Barbara.
Soziolinguistische Bibliographie europäische Länder für 2001. // Sociolinguistica – Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik (Sprachstandards). 17 (2003) ; 247-248 (bibliografija, ostalo).

14. Kovačević, Barbara.
Poredbenost u frazeologiji (uz knjigu Željke Fink-Arsovski: Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 388-394 (prikaz, ostalo).

15. Kovačević, Barbara.
Soziolinguistische Bibliographie europäische Länder für 2000. // Sociolinguistica – Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik (Sprachpolitik und kleine Sprachen). 16 (2002) ; 232-233 (bibliografija, ostalo).

16. Horvat, Marijana; Kovačević, Barbara.
RUKOPISNE BILJEŠKE VLATKA DABCA UZ PETOJEZIČNI AUTO-MOTO RJEČNIK JOSIPA MODLYJA. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 36-37 (2001) ; 173-188 (članak, stručni).

17. Kovačević, Barbara.
Dvojezični ili višejezični kolokvijalni rječnik? (Danko Šipka: Serbocroatian-english colloquial dictionary - An exercise in cross-cultural cognitive linguistics). // Fluminensia. 13(2001.) , 1-2; 157-161 (prikaz, ostalo).

18. Kovačević, Barbara.
Hrvatski žargon ili hrvatski žargoni? (uz Rječnik hrvatskog žargona Tomislava Sabljaka). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001.) ; 378-383 (prikaz, ostalo).

19. Kovačević, Barbara.
Soziolinguistische Bibliographie europäische Länder für 1999. // Sociolinguistica – Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik (Verkehrssprachen in Europa - außer Englisch). 15(2001) ; 195-196 (bibliografija, ostalo).

20. Kovačević, Barbara.
Soziolinguistische Bibliographie europäische Länder für 1998. // Sociolinguistica – Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik (Die Zukunft der europäischen Soziolinguistic). 14(2000) ; 293-294 (bibliografija, ostalo).
Vrh
Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.

1. Kovačević, Barbara.
Tko to tamo pjeva i kako? // Frazeologicke študei VI - Hudobne motivy vo frazeologii / Dobrikova, Maria (ur.).
Bratislava : Univerzita Komenskeho, 2014. 133-143 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Kovačević, Barbara.
Analiza poredbenih frazema čakavskoga mjesnoga govora Crikvenice // Frazeologia a przekład / Chlebda, Wojciech (ur.).
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. 395-400 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Kovačević, Barbara; Ramadanović, Ermina.
Slika mora u hrvatskoj frazeologiji // Water in slavonic Phraseology and Paremiology.
Budimpešta : Tinta, 2013. 329-335 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Kovačević, Barbara; Halonja, Antun.
Jezični problemi u komunikaciji internetom // Drugi hrvatski slavistički kongres - zbornik radova I. / Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. 489-495 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom

1. Horvat, Marijana; Kovačević, Barbara.
Rukopisne bilješke Vlatka Dabca uz petojezični "Auto-moto rječnik" Josipa Modlyja // x / x (ur.).
Zagreb : HAZU (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

2. Halonja, Antun; Kovačević, Barbara.
Usporedba suvremene metode reklamiranja putem interneta s klasičnim metodama reklamiranja // Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike: zbornik / Badurina, Lada ; Ivanetić, Nada ; Prichard, Boris ; Stolac, Diana (ur.).
Zagreb-Rijeka : HDPL, 1999. 285-292 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
Vrh
Disertacije

1. Kovačević, Barbara.
Hrvatska somatska frazeologija / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 14. 07. 2006., 370 str. Voditelj: Fink Arsovski, Željka.
Vrh
Magistarski radovi

1. Kovačević, Barbara.
Frazeologija Danice ilirske (I./1835.-X./1844.) / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 20.03. 2003., 267 str. Voditelj: Moguš, Milan.
Vrh
Druge vrste radova

1. Kovačević, Barbara.
Serbo-Croatian-English Colloquial Dictionary: An Exercise in Crosscultural Cognitive Linguistics, 2000. (obznana).

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/