Projekti koje financira HRZZ

Istraživanje antroponimije na tlu Hrvatske u XV. stoljeću

Voditelj: dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga

O projektu

CroNominaXV

Istraživanje antroponimije na tlu Hrvatske u XV. stoljeću


Temeljni podatci

Voditeljica projekta: dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga

Poveznica na mrežnu stranicu projekta:

Projekt financira: Hrvatska zaklada za znanost

Program: Istraživački projekti

Znanstveno područje: Humanističke znanosti
Znanstveno polje: Filologija
Program i natječajni rok: IP-2018-01
Broj projekta: 6053

Trajanje projekta: 1. listopada 2018. – 30. rujna 2022.

Mjesto (institucija) provođenja projekta: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb

Čelnik ustanove: dr. sc. Željko Jozić

Akronim projekta: CroNominaXV

Članovi istraživačke grupe:

Sažetak projekta

Petnaesto je stoljeće granično razdoblje u hrvatskoj antroponimiji s obzirom na to da od XVI. st., zbog povijesnih prilika, nastaju velike promjene u osobnoimenskome repertoaru i strukturi imenske formule. Temeljni je cilj ovoga projekta stvaranje prve hrvatske antroponomastičke javno dostupne baze podataka te onomastička interpretacija osobnih imena i imenskih formula ekscerpiranih iz reprezentativnih vrela iz XV. stoljeća.

S obzirom na to da je osobno ime sociolingvistički znak te da su motivi nastanka i izbora imena ovisni o povijesnim, kulturnim, gospodarskim i političkim prilikama te svjetonazoru i običajima puka, pristup je obradbi antroponimijske građe interdisciplinaran. Zbog toga će u projektnoj skupini uz jezikoslovce surađivati povjesničari te jedan etnolog. U rad će se uključiti i doktorand kako bi se izgradio mladi znanstvenik specijaliziran za povijesnu antroponomastiku.

Antroponimi će se obrađivati u računalnoj bazi u programu Tlex prema metodologiji razvijenoj u dosadašnjim projektima i radovima uključenih suradnika. Dobivena imenska građa omogućit će: (1) analizu strukture imenskih formula u pojedinim hrvatskim krajevima, (2) usporedbu osobnoimenskih repertoara s obzirom na čestoću imena, odnos između imena narodnoga i svetačkoga podrijetla, razlike u nadijevanju imena između seoskih i gradskih sredina te između pripadnika nižih i viših društvenih slojeva te (3) analizu dominantnoga adstratnog jezičnog utjecaja u različitim dijelovima Hrvatske. Jedan je od ciljeva projekta s pomoću interaktivnih zemljovida prikazati: (1) prostiranje najčešćih osobnih imena i (2) distribuciju najčešćih tvorbenih osnova i sufiksa.

Rezultati rada na projektu javnosti će biti predstavljeni i kroz znanstvene studije, sudjelovanje na znanstvenim konferencijama i organiziranje znanstvene konferencije posvećene povijesnoj antroponimiji.

Suradnici na projektu

Srednjoškolsko obrazovanje završio je u Zagrebu. Diplomirao je 2009. godine, na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, gdje je upisao i Poslijediplomski doktorski studij ranoga novog vijeka. Od ožujka 2...

Pročitaj više

Rođena je 14. siječnja 1985. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i srednju glazbenu školu. Diplomirala je 2007. g. opću lingvistiku i latinski jezik i rimsku književnost na Filozofskom fakultetu S...

Pročitaj više

Domagoj Vidović rođen je 20. studenoga 1979. u Metkoviću. Osnovnu je školu pohađao u Metkoviću i Pučišćima na otoku Braču, a gimnaziju u Metkoviću. Diplomu profesora lingvistike i hrvatskoga jezika i književn...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/