dr. sc. Branimir Brgles

Odjel za onomastiku i etimologiju

Zvanje: poslijedoktorand E-pošta: bbrgles@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-867 Broj sobe: 407

Životopis

Srednjoškolsko obrazovanje završio je u Zagrebu (Jezična gimnazija Lucijana Vranjanina). Pri upisu na integrirani dvopredmetni studij geografije i povijesti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu ostvario je najbolji rezultat na prijemnom ispitu te se kvalificirao za stipendiju grada Zagreba. Prešavši na jednopredmetni studij povijesti na Filozofskom fakultetu, što mu je odobreno zahvaljujući izvrsnome prosjeku ocjena, sudjeluje u više projekata s profesorima na Odsjeku za povijest (Populus, inicijalno prikupljanje literature za projekt Hrvatska historiografija i nastava povijesti itd.). Kao student objavljuje prikaze u znanstvenim časopisima i drugim publikacijama. Dvije godine surađuje kao demonstrator na kolegiju Ranonovovjekovna povijest jugoistočne Europe voditelja prof. dr. sc. Drage Roksandića. Diplomirao je kao jedan od najboljih studenata na Odsjeku za povijest te je 2009. upisao Poslijediplomski doktorski studij ranoga novog vijeka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od ožujka 2009. zaposlen je na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na Odjelu za onomastiku i etimologiju, kao suradnik na projektu Onomastička i etimološka istraživanja hrvatskog jezika.

Bavi se raznim aspektima kasnosrednjovjekovne i ranonovovjekovne historije te prikupljanjem, objavljivanjem i interpretiranjem povijesnih izvora, s posebnim naglaskom na povijesnu antroponimijsku i toponimijsku građu. interdisciplinarnim pristupom istražuje povijest zagrebačke županije u kontekstu okolišne historije i povijesne toponimije.

Godine 2013. sudjeluje u izvođenju nastave na kolegiju Hrvatska povijesna toponimija voditeljice prof. dr. sc. Dunje Brozović Rončević (u okviru studija Etnologije i kulturne antropologije na Sveučilištu u Zadru).

Od srpnja 2014. godine suradnik je na projektu Hrvatske zaklade za znanost Documentation and Interpretation of the Earliest Croatian (voditelj projekta je dr. sc. A. Kapetanović). Suradnik je u međunarodnom projektu National movenements and Intermediary Structures in Europe, u sklopu kojega sudjeluje na radionici (DIANE training session) u rujnu 2015. godine, na sveučilištu u Beču te u svibnju 2016. u Zagrebu. Od 2016. godine sudjeluje na projektu Baza suvremenih hrvatskih osobnih imena(voditeljica projekta je A. Čilaš Šimpraga).

Doktorski rad Stanovništvo i topografija susedgradsko-stubičkog vlastelinstva (1450. - 1700.) obranio je u ožujku 2015. godine.

U svibnju i lipnju 2014. godine boravi na istraživačkoj stipendiji na Institutu za povijest Sveučilišta u Grazu (Institut für Geschichte, Karl-Franzens-Universität Graz).

Godine 2015. godine boravi kao gostujući istraživač na Institutu za ekonomsku i društvenu povijest u Beču (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Universität Wien, na projektu Development of social structure of 15th to 18th century Croatian feudal estates in the Central European context).

Odlukom Matičnoga odbora za interdisciplinarno područje u svibnju 2017. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika, u poljima filologija i povijest.

Izobrazba

2009. diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2014. Istraživački boravak; Institut für Geschichte, Karl Franzens Universität Graz. (CEEPUS Freemover stipendija)

2015. doktorska disertacija Stanovništvo i topografija susedgradsko-stubičkog vlastelinstva (1450. – 1700.). Zagreb: Filozofski fakultet, 403 str. Voditelj: Roksandić, Drago; Brozović Rončević, Dunja.

2015. Radionica. Workshop DIANE, training session. National Movements and Intermediary Structures in Europe. Sveučilište u Beču, 22. – 23. rujna.

2015. Istraživački boravak; Institut für Wirtschaft und Sozialgeschichte, Universität Wien. Voditelji: prof. dr. Markus Cerman, prof. dr. Thomas Ertl. (Stipendija Sveučilišta u Beču)

2017. Ljetna škola. Lancaster Summer Schools in corpus linguistics and other digital methods. GIS for Digital Humanities. Lancaster University, 27. – 30. lipnja.

Bibliografija

1. Knjige:

2016. Zapisnici sjednica društva Čitaonice i Matice ilirske od 1838. do 1864. godine. Matica hrvatska. Zaprešić. (U suautorstvu sa Z. Brkićem).

1. Poglavlje u knjizi:

2011. Povijesne potvrde paške toponimije. Toponimija otoka Paga. Ur. Skračić, Vladimir. Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja. Zadar. 479–522. (U suautorstvu s D. Brozović Rončević).

2. Znanstveni članci u časopisima i zbornicima s međunarodnom recenzijom:

2016. Prilog proučavanju osobnih imena u 16. stoljeću (na primjeru vlastelinstava Susedgrad i Donja Stubica). Folia onomastica Croatica 25. 2151. (U suautorstvu s A. Čilaš Šimpraga).

2016. Model obradbe protostatističkih vrela na primjeru analize najstarijih registara desetinskoga kotara Glavnice. Historijski zbornik 69/2. 293333.

2016. Prilog raspravi o agrarnom dualizmu i tranziciji iz feudalizma u kapitalizam u suvremenoj historiografiji. Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša 12/1. 151 –172.

2014. Odabrane teme iz paške povijesne toponimije. Sol, drvo, vjetar i voda: glavne značajke paškoga povijesnog okoliša u srednjem i ranome novom vijeku. Ekonomska i ekohistorija 10. 189–198.

2014. Uporaba geografskih informacijskih sustava u povijesno-onomastičkim istraživanjima. Volume of collected Croatian and english language essays based on papers presented on the Day of Hungarian Science. Jozef Eötvös College Press. Baja. 147–158.

2014. Historiografija o Seljačkoj buni 1573. godine s posebnim osvrtom na doprinos Nade Klaić. Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije . Ur. Agičić, Damir; Galović, Tomislav. FF-press. Zagreb. 365–381.

2014. Sklapanje povijesne slike svijeta u kronici Šimuna Klimantovića. Povijesni prilozi 46. 65128. (U suautorstvu s A. Kapetanovićem).

2011. Franjevački samostan i crkva Blažene Djevice Marije od Pohođenja u Mariji Gorici. Kaj: časopis za književnost, umjetnost i kulturu 44/5. 45–56.

2011. Povijesne potvrde antroponimije Brdovečkog prigorja u srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim vrelima. Folia onomastica Croatica 20. 1–20.

2010. Toponimija na području Susedgradskog vlastelinstva u srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim izvorima. Folia onomastica Croatica 19. 9–36.

3. Stručni radovi, bibliografije i prikazi (izbor):

2016. Tekuća onomastička bibliografija (2015.). Folia onomastica Croatica 25. 223248.

2015. Prikaz knjige Sveti trokuti. Topografija hrvatske mitologije. Folia onomastica Croatica 24. 143–147.

2015. Prikaz knjige Markusa Cermana "Villagers and Lords in Eastern Europe, 1300–1800". Historijski zbornik 68. 493–496.

2014. Izvještaj s 10. konferencije Međunarodnoga instituta za društvenu povijest (10th European Social Science History Conference, Vienna, April 2014.). Historijski zbornik 67. 301–303.

2014. Tekuća onomastička bibliografija (2013.). Folia onomastica Croatica 23. 301–325.

2014. Macziej Czerwiński, Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu. Historijski zbornik 67. 271–273.

2013. Tekuća onomastička bibliografija (2012.). Folia onomastica Croatica 22. 253–289.

2012. Benyovsky Latin, Irena: Srednjovjekovni Trogir: prostor i društvo. Folia onomastica Croatica 21. 247–248.

2012. Tekuća onomastička bibliografija (2011.). Folia onomastica Croatica 21. 249 –276. (U suautorstvu s J. Horvatom i I. Virč).

2011. Valentić, Mirko ; Horbec, Ivana ; Jukić, Ivana: Hrvatska na tajnim zemljovidima. Zagrebačka županija I. i II. Folia onomastica Croatica 20. 267–270.

2011. Tekuća onomastička bibliografija (2010.). Folia onomastica Croatica 20. 277–306. (U suautorstvu s A. Čilaš Šimpraga i J. Horvat).

2009. Tekuća onomastička bibliografija (2009.). Folia onomastica Croatica,19. 357–374. (U suautorstvu s M. Bergovec, D. Brozović Rončević i A. Čilaš Šimpraga).

2009. Mladen Paver – Gordan Gledec Pred zagonetkom obiteljskog stabla – Priručnik za istraživanje obiteljskog rodoslovlja. Folia onomastica Croatica 18. 310–311.

2009. Tekuća onomastička bibliografija (2008.). Folia onomastica Croatica 18. 317–335. (U suautorstvu s D. Brozović Rončević i A. Čilaš Šimpraga.

2008. Tekuća onomastička bibliografija (2006.-2008.). Folia onomastica Croatica 17. 237–260. (U suautorstvu s D. Brozović Rončević, A. Čilaš Šimpraga i I. Virč).

2006. Tomislav Markus, Zagrebački politički listovi 1848. – 1850. godine. Povijest u nastavi 4 (1), 121–123.

2006. Charles Tilly, Europske revolucije 1492.–1992., Politička kultura, Zagreb. Povijest u nastavi 4 (2), 214–216.

4. Sudjelovanja na znanstvenim skupovima:

2017. What can toponyms tell us about rural landscape? Examples from medieval Croatia. International Conference of European Rural History Organisation. Leuven, Belgija, 11. –14. rujna.

2017. Attestations of personal names in oldest Croatian historical sources. XXVI International Congress of Onomastic Sciences. Debrecen, Mađarska, 27. kolovoza – 1. rujna.

2017. River Sava between 12th and 16th century. People and Communities in a Changing Environment. European Society for Environmental History Biennial Conference 2017. Natures in between. Zagreb, 27. lipnja – 2. srpnja.

2016. Imenska osnova bog u hrvatskoj antroponimiji. XX Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne. Krakow, Poljska. (U suautorstvu s A. Čilaš Šimpraga).

2016. Osobna imena na –mir u povijesnom kontekstu. Najstarije jezične potvrde i tekstovi slavenskih jezika. Zagreb, 4. – 5. studeni.

2016. Development of Demesne Lordship in the Kingdom of Croatia Slavonia in 16th and 17th centuries. European Social Science History Conference. Valencia, Španjolska, 30. ožujka – 2. travnja.

2016. Agrarna proizvodnja i društveni nemiri u drugoj polovici 16. stoljeća. VI. kongres hrvatskih povjesničara: Krize, nemiri i solidarnost u povijesnoj perspektivi. Zadar, 5. – 8. listopada.

2014. Što nam povijesne potvrde govore o paškim šumama? VIII. Skokovi etimološko-onomastički susreti. Zadar, 23. – 25. listopada.

2014. Using GIS to Visualize and Interpret Early Modern Zagreb’s Urban and Environmental History. 10th European Social Science History Conference. Beč, Austrija, 23. – 26. travnja.

2013. Historiografija o Seljačkoj buni 1573. godine s posebnim osvrtom na doprinos Nade Klaić. Nada Klaić i njezin znmanstveni i nastavni doprinos razvoju hrvatske historiografije. Zagreb, 29. – 30. studenog.

2012. Sloboda imenovanja u srednjem i ranome novom vijeku. IV. kongres hrvatskih povjesničara - Sloboda. Zagreb, 1. – 5. listopada.

2012. Uporaba geografskih informacijskih sustava u povijesno-onomastičkim istraživanjima. A Magyar Tudomány Ünnepén /Dani mađarske znanosti. Baja, Mađarska, 14. – 15. studenog.

2011. Toponimija zagrebačke županije u srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim pisanim vrelima. Interdisciplinarni znanstveni skup "Kukuljevićevi dani u varaždinskim toplicama 2011.", Varaždinske Toplice, 18. listopada.

2010. Toponimija i antroponimija na području susedgradsko-stubičkog vlastelinstva u srednjovjekovnim pisanim izvorima: nacrt za povijesno-onomastičko istraživanje sjeverozapadne Hrvatske. VII. Etimološko-onomastički susreti. Gospić, 14. – 17. listopada.

2009. Novi prinosi toponomastičkim istraživanjima otoka Brača. Brač, Poljica, Žrnovnica ... i još ponešto. Bol, 24. – 27. rujna. (U suautorstvu s D. Brozović Rončević).

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Jezični savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr