dr. sc. Branimir Brgles

Odjel za onomastiku i etimologiju

Zvanje: znanstveni suradnik E-pošta: bbrgles@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-847 Broj sobe: 407

Životopis

Srednjoškolsko obrazovanje završio je u Zagrebu. Diplomirao je 2009. godine, na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, gdje je upisao i Poslijediplomski doktorski studij ranoga novog vijeka. Od ožujka 2009. zaposlen je na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na Odjelu za onomastiku i etimologiju, kao asistent na projektu Onomastička i etimološka istraživanja hrvatskog jezika. Od 2014. do 2018. godine bio je suradnik na projektu HRZZ-a Dokumentacija i interpretacija najstarijih razdoblja hrvatskoga jezika (voditelj projekta bio je dr. sc. Amir Kapetanović). Od 2016. do 2018. bio je suradnik na projektu Baza suvremenih hrvatskih osobnih imena (voditeljica projekta bila je dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga), a od 2018. na projektu HRZZ-a Istraživanje antroponimije na tlu Hrvatske u XV. stoljeću (voditeljica projekta je dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga).

Doktorski rad Stanovništvo i topografija susedgradsko-stubičkog vlastelinstva (1450. - 1700.) obranio je u ožujku 2015. godine. Odlukom Matičnoga odbora za interdisciplinarno područje u svibnju 2017. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika u poljima filologija i povijest.

U svibnju i lipnju 2014. godine boravio je na istraživačkoj stipendiji na Institutu za povijest Sveučilišta u Grazu (CEEPUS stipendija), a 2015. godine bio je gostujući istraživač na Institutu za ekonomsku i društvenu povijest u Beču (stipendija Sveučilišta u Beču). Usavršavao se u području digitalne humanistike na radionicama u Beču i Lancasteru.

Bavi se raznim aspektima kasnosrednjovjekovne i ranonovovjekovne povijesti te prikupljanjem, objavljivanjem i interpretiranjem povijesnih vrela s posebnim naglaskom na povijesnu antroponimijsku i toponimijsku građu. Istraživanjem serijalnih vrela i primjenom interdisciplinarnoga istraživačkoga pristupa povezuje mikrorazinu istraživanja povijesti i jezika sa širim strukturnim modelima i sintezama regionalne, srednjoeuropske i općenito europske historiografije. Zbog specifičnih zahtjeva projekata na kojima je sudjelovao, usavršavao se u području digitalne humanistike i oblikovanja korpusnoga pristupa historiografskim i onomastičkim istraživanjima.

Član je Matice hrvatske, Hrvatskoga nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ), Društva za hrvatsku povjesnicu i Kajkavskog spravišća. Član je Vijeća Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije i Upravnoga odbora međunarodne COST akcije Worlds of Related Coercions in WorK (WORCK, CA18205).

Izobrazba

2009. Diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2014. Stipendija, Institut für Geschichte, Karl Franzens Universität Graz (CEEPUS Freemover)

2015. Doktorska disertacija Stanovništvo i topografija susedgradsko-stubičkog vlastelinstva (1450. – 1700.). Zagreb: Filozofski fakultet. Voditelji: Drago Roksandić, Dunja Brozović Rončević

2015. Radionica, Workshop DIANE, training session. National Movements and Intermediary Structures in Europe. Sveučilište u Beču, 22. – 23. rujna

2015. Istraživački boravak, Institut für Wirtschaft und Sozialgeschichte, Universität Wien (stipendija Sveučilišta u Beču)

2017. Ljetna škola. Lancaster Summer Schools in corpus linguistics and other digital methods. GIS for Digital Humanities. Lancaster University, 27. – 30. lipnja

Bibliografija

1. Knjige:

2019. Ljudi, prostor i mijene. Susedgradsko i donjostubičko vlastelinstvo 1450. 1700. Prilog istraživanju ranonovovjekovnih ruralnih društava. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2017. Monografija općine Brdovec. Općina Brdovec. Brdovec. (U suautorstvu sa S. Zrinjan et al.)

2016. Zapisnici sjednica društva Čitaonice i Matice ilirske od 1838. do 1864. godine. Matica hrvatska. Zaprešić. (U suautorstvu sa Z. Brkićem).

2. Poglavlje u knjizi:

2018. O vrelima u rječniku suvremenih osobnih imena. Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena. Ur. Čilaš Šimpraga, Ankica; Ivšić Majić, Dubravka. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 1419.

2011. Povijesne potvrde paške toponimije. Toponimija otoka Paga. Ur. Skračić, Vladimir. Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja. Zadar. 479–522. (U suautorstvu s D. Brozović Rončević).

3. Znanstveni radovi u časopisima i zbornicima s međunarodnom recenzijom:

2019. Osobna imena građana Gradeca u svjetlu vrela iz 17. stoljeća. Zbornik Drage Roksandića. Ur. Agičić, Damir; Petrić, Hrvoje; Šimetin Šegvić, Filip. FF press. Zagreb. 565578.

2019. Povijesni kontekst i vrela o utemeljenju goričkoga samostana. Zbornik radova s prigodnoga ogruglog stola povodom 500. obljetnice dolaska franjevaca u Mariju Goricu. Ogranak Matice hrvatske u Zaprešiću. Zaprešić. 1132.

2019. Zadar, Trogir i Šibenik u Križevačkoj županiji na prijelazu iz XV. u XVI. stoljeće? Folia onomastica Croatica28. 138.

2019. Stanovništvo i struktura sisačkoga vlastelinstva na prijelazu iz 15. u 16. stoljeće. Sisačka bitka 1593. - 2018. Ur. Kekez, Hrvoje; Grgić, Stipica; Janković, Valentina. Sisačka biskupija. Sisak. 7596.

2018. Old Croatian personal names ending in *mir in historical context. The oldest linguistic attestations and text in the Slavic languages. Ur. Kapetanović, Amir. Holzhausen. Beč. 113133.

2018. Kratki uvod u kasnosrednjovjekovnu zagrebačku toponimiju. Kaj 51/5-6. 4558.

2018. Tko se buni pod Susedgradom i Stubicom? Povijesni prilozi 55. 139–204.

2018. O počecima franjevačkoga samostana u Svetoj gorici. Croatica Christiana Periodica 81. 1132.

2018. Zapadno Zagrebačko prigorje i prisavlje u srednjovjekovnim vrelima. Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša 14. 265271.

2018. Croatian medieval and early modern anthroponymy. Evidence of migrations and cultural and linguistic influences. Onoma 49. 5376.

2017. Imenska osnova bog u hrvatskoj antroponimiji s osobitim osvrtom na osobna imena. Onomastica 61. 119138. (U suautorstvu s A. Čilaš Šimpraga).

2016. Prilog proučavanju osobnih imena u 16. stoljeću (na primjeru vlastelinstava Susedgrad i Donja Stubica). Folia onomastica Croatica 25. 2151. (U suautorstvu s A. Čilaš Šimpraga).

2016. Model obradbe protostatističkih vrela na primjeru analize najstarijih registara desetinskoga kotara Glavnice. Historijski zbornik 69/2. 293333.

2016. Prilog raspravi o agrarnom dualizmu i tranziciji iz feudalizma u kapitalizam u suvremenoj historiografiji. Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša 12/1. 151 –172.

2014. Odabrane teme iz paške povijesne toponimije. Sol, drvo, vjetar i voda: glavne značajke paškoga povijesnog okoliša u srednjem i ranome novom vijeku. Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša 10. 189–198.

2014. Uporaba geografskih informacijskih sustava u povijesno-onomastičkim istraživanjima. Volume of collected Croatian and English language essays based on papers presented on the Day of Hungarian Science. Jozef Eötvös College Press. Baja. 147–158.

2014. Historiografija o Seljačkoj buni 1573. godine s posebnim osvrtom na doprinos Nade Klaić. Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije . Ur. Agičić, Damir; Galović, Tomislav. FF press. Zagreb. 365–381.

2014. Sklapanje povijesne slike svijeta u kronici Šimuna Klimantovića. Povijesni prilozi 46. 65128. (U suautorstvu s A. Kapetanovićem).

2011. Franjevački samostan i crkva Blažene Djevice Marije od Pohođenja u Mariji Gorici. Kaj: časopis za književnost, umjetnost i kulturu 44/5. 45–56.

2011. Povijesne potvrde antroponimije Brdovečkog prigorja u srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim vrelima. Folia onomastica Croatica 20. 1–20.

2010. Toponimija na području Susedgradskog vlastelinstva u srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim izvorima. Folia onomastica Croatica 19. 9–36.

4. Stručni radovi, bibliografije i prikazi (izbor):

2019. Crtice o kraljevima i carevima u hrvatskoj antroponimiji. Hrvatski jezik 6/2. 1821. (Stručni rad).

2018. O povijesnoj antroponimiji donjosutlanskih ikavaca. Hrvatski jezik 5/3. 1619. (Stručni rad).

2018. IX. Skokovi etimološko-onomastički susreti. Folia onomastica Croatica 27. 225229. (Prikaz znanstvenoga skupa).

2018. Cito, Cito, Cito. O razvoju vojnokrajiškoga sustava. Ekonomska i ekohistorija 14. 285304. (Prikaz knjige).

2016. Tekuća onomastička bibliografija (2015.). Folia onomastica Croatica 25. 223248. (Bibliografija)

2015. Sveti trokuti. Topografija hrvatske mitologije. Folia onomastica Croatica 24. 143–147. (Prikaz knjige).

2015. Prikaz knjige Markusa Cermana "Villagers and Lords in Eastern Europe, 1300–1800". Historijski zbornik 68. 493–496. (Prikaz knjige).

2014. Izvještaj s X. konferencije Međunarodnoga instituta za društvenu povijest (10th European Social Science History Conference, Vienna, April 2014.). Historijski zbornik 67. 301–303. (Prikaz znanstvenoga skupa).

2014. Tekuća onomastička bibliografija (2013.). Folia onomastica Croatica 23. 301–325. (Bibliografija).

2014. Macziej Czerwiński. Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu. Historijski zbornik 67. 271–273. (Prikaz knjige).

2013. Tekuća onomastička bibliografija (2012.). Folia onomastica Croatica 22. 253–289. (Bibliografija).

2012. Irena Benyovsky Latin. Srednjovjekovni Trogir: prostor i društvo. Folia onomastica Croatica 21. 247–248. (Prikaz knjige).

2012. Tekuća onomastička bibliografija (2011.). Folia onomastica Croatica 21. 249–276. (U suautorstvu s J. Horvatom i I. Virč). (Bibliografija).

2011. Mirko Valentić, Ivana Horbec, Ivana Jukić. Hrvatska na tajnim zemljovidima. Zagrebačka županija I. i II. Folia onomastica Croatica 20. 267–270. (Prikaz knjige).

2011. Tekuća onomastička bibliografija (2010.). Folia onomastica Croatica 20. 277–306. (U suautorstvu s A. Čilaš Šimpraga i J. Horvatom). (Bibliografija).

2009. Tekuća onomastička bibliografija (2009.). Folia onomastica Croatica 19. 357–374. (U suautorstvu s M. Bergovec, D. Brozović Rončević i A. Čilaš Šimpraga). (Bibliografija).

2009. Mladen Paver, Gordan Gledec. Pred zagonetkom obiteljskog stabla: priručnik za istraživanje obiteljskog rodoslovlja. Folia onomastica Croatica 18. 310–311. (Prikaz knjige).

2009. Tekuća onomastička bibliografija (2008.). Folia onomastica Croatica 18. 317–335. (U suautorstvu s D. Brozović Rončević i A. Čilaš Šimpraga). (Bibliografija).

2008. Tekuća onomastička bibliografija (2006.-2008.). Folia onomastica Croatica 17. 237–260. (U suautorstvu s D. Brozović Rončević, A. Čilaš Šimpraga i I. Virč). (Bibliografija).

2006. Tomislav Markus. Zagrebački politički listovi 1848. – 1850. godine. Povijest u nastavi 4/1. 121–123. (Prikaz knjige).

2006. Charles Tilly. Europske revolucije 1492.–1992. Povijest u nastavi 4/2. 214–216. (Prikaz knjige).

5. Sudjelovanja na znanstvenim skupovima:

2019. Utvrde i posjedi između Kupe i Une u svjetlu arhivskih vrela s kraja 15. stoljeća. Znanstveni skup Antemurale Christianitatis. Crkva i društvo na području središnje Hrvatske krajem 15. i početkom 16. stoljeća. Sisak, Hrvatska Dubica, 15. studenoga.

2018. Sisačko vlastelinstvo na prijelazu iz XV. u XVI. stoljeće. Sisačka bitka 1593.-2018. Znanstveni kolokvij povodom 425. obljetnice. Sisak, 20. lipnja.

2018. Zadar, Šibenik i Trogir u Križevačkoj županiji na prijelazu XV. stoljeća? IX. Skokovi onomastičko-etimološki susreti. Čakovec, 25. – 27. listopada.

2018. "Second Serfdom" in Croatia and Slavonia 1500 – 1700. WEAST Workshop. The Origins and Legacies of the Little Divergence in Central and Eastern Europe. Beč, Austrija, 1. – 2. lipnja.

2018. The Croatian Parlamentarians in 1848. An Elite in the Making. Colloque international Les acteurs européens du 'printemps des peuples' 1848. Pariz, Francuska, 31. svibnja – 2. lipnja. (Suautorstvo s D. Roksandićem)

2017. What can toponyms tell us about rural landscape? Examples from medieval Croatia. International Conference of European Rural History Organisation. Leuven, Belgija, 11.– 4. rujna.

2017. Attestations of personal names in oldest Croatian historical sources. XXVI International Congress of Onomastic Sciences. Debrecen, Mađarska, 27. kolovoza – 1. rujna.

2017. River Sava between 12th and 16th century. People and Communities in a Changing Environment. European Society for Environmental History Biennial Conference 2017. Natures in between. Zagreb, 27. lipnja – 2. srpnja.

2016. Imenska osnova bog u hrvatskoj antroponimiji. XX Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne. Krakov, Poljska. (U suautorstvu s A. Čilaš Šimpraga).

2016. Osobna imena na –mir u povijesnom kontekstu. Najstarije jezične potvrde i tekstovi slavenskih jezika. Zagreb, 4.–5. studenoga

2016. Development of Demesne Lordship in the Kingdom of Croatia Slavonia in 16th and 17th centuries. European Social Science History Conference. Valencia, Španjolska, 30. ožujka – 2. travnja.

2016. Agrarna proizvodnja i društveni nemiri u drugoj polovici 16. stoljeća. VI. kongres hrvatskih povjesničara: Krize, nemiri i solidarnost u povijesnoj perspektivi. Zadar, 5. – 8. listopada.

2014. Što nam povijesne potvrde govore o paškim šumama? VIII. Skokovi etimološko-onomastički susreti. Zadar, 23. – 25. listopada.

2014. Using GIS to Visualize and Interpret Early Modern Zagreb’s Urban and Environmental History. 10th European Social Science History Conference. Beč, Austrija, 23. – 26. travnja.

2013. Historiografija o Seljačkoj buni 1573. godine s posebnim osvrtom na doprinos Nade Klaić. Nada Klaić i njezin znmanstveni i nastavni doprinos razvoju hrvatske historiografije. Zagreb, 29. – 30. studenog.

2012. Sloboda imenovanja u srednjem i ranome novom vijeku. IV. kongres hrvatskih povjesničara - Sloboda. Zagreb, 1. – 5. listopada.

2012. Uporaba geografskih informacijskih sustava u povijesno-onomastičkim istraživanjima. A Magyar Tudomány Ünnepén /Dani mađarske znanosti. Baja, Mađarska, 14. – 15. studenog.

2011. Toponimija zagrebačke županije u srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim pisanim vrelima. Interdisciplinarni znanstveni skup "Kukuljevićevi dani u varaždinskim toplicama 2011.", Varaždinske Toplice, 18. listopada.

2010. Toponimija i antroponimija na području susedgradsko-stubičkog vlastelinstva u srednjovjekovnim pisanim izvorima: nacrt za povijesno-onomastičko istraživanje sjeverozapadne Hrvatske. VII. Etimološko-onomastički susreti. Gospić, 14. – 17. listopada.

2009. Novi prinosi toponomastičkim istraživanjima otoka Brača. Brač, Poljica, Žrnovnica ... i još ponešto. Bol, 24. – 27. rujna. (U suautorstvu s D. Brozović Rončević).

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/