dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga

Odjel za onomastiku i etimologiju

Zvanje: viši znanstveni suradnik E-pošta: acilas@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-873 Broj sobe: 407

Životopis

Ankica Čilaš Šimpraga rođena je 9. kolovoza 1970. godine u Kninu. U Zagrebu je pohađala osnovnu i srednju školu (Obrazovni centar za jezike) te je na Filozofskom fakultetu studirala Južnoslavenske jezike i književnosti gdje je diplomirala godine 1996. obranivši rad Imenice u Spovidi općenoj. Za studija je radila na snimanju zvučnih knjiga u Savezu slijepih i slabovidnih Hrvatske, a od siječnja 1993. godine zaposlena je kao lektorica hrvatskoga jezika na Hrvatskoj radioteleviziji. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje počela je raditi 1. rujna 1997. godine na temi "Hrvatski jezični atlas", a u okviru projekta "Hrvatski jezik i njegova povijest". Magistrirala je 27. svibnja 2002. godine s temom Fonologija ikavskih štokavskih govora između rijeka Krke i Neretve, a doktorirala 16. veljače 2006. godine s temom Antroponimija i toponimija Promine. Od 2005. godine radi na projektu "Onomastička istraživanja u Hrvatskoj" (voditelj akademik Petar Šimunović), koji pod imenom "Onomastička i etimološka istraživanja hrvatskoga jezika" od početka 2007. godine vodi dr. sc. Dunja Brozović Rončević. Od lipnja 2013. voditeljica je Odjela za onomastiku i etimologiju, na kojemu od rujna 2014. godine vodi projekt "Baza suvremenih hrvatskih osobnih imena". Od 1. listopada 2018. voditeljica je projekta "Istraživanje antroponimije na tlu Hrvatske u XV. stoljeću" (HRZZ IP-2018-01-6053).

Sudjelovala je na tridesetak znanstvenih skupova.

Bila je tajnica dvaju znanstvenih skupova (VI. Skokovi etimološko-onomastički susreti, Korčula 5. – 8. listopada 2006. te VII. Skokovi etimološko-onomastički susreti, Gospić, 14. – 17. listopada 2010.)

Bila je tajnica dvaju znanstvenih časopisa (Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje br. 26 te Folia onomastica Croatica br. 15, 16, 18, 19, 20, 21,22).

Surađivala je kao jezična savjetnica na e-Struni u izgradnji kartografsko-geoinformatičkoga nazivlja.

• Stručno usavršavanje:

1999. sudjelovanje na 14. lingvističkoj radionici u organizaciji The Vilem Mathesius Centre Research and Education in Semiotics and Linguistics u Pragu

1999. jednomjesečno učenje makedonskog jezika (Megjunarodniot seminar za makedonski jazik, literatura i kultura) u Ohridu

2003. dvomjesečna CEEPUS-ova istraživačka stipendija u Beču

2014. jednomjesečno učenje bugarskoga jezika u Velikome Trnovu

2017. – 2018. pohađanje nastave jednosemestralnoga kolegija Slovački za neslovakiste na Filozofskome fakultetu u Zagrebu

• Predavačka djelatnost:

Vježbe na kolegiju Ustroj prirodnih i umjetnih jezika na Studiju poslovne informatike u Zagrebu u ak. god. 1997. – 1998. i 1998. – 1999.

Kolegij Hrvatski književni jezik na Odsjeku za slavistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu u ak. god. 2001. – 2002. i 2002. – 2003.

Kolegij Hrvatski jezik i njegova narječja na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Zadru u ak. god. 2009. – 2010. i 2010. – 2011.

• Ostalo:

Suradnja u emisiji "Govorimo hrvatski" Hrvatskoga radija od 1999. do 2015. godine

Članica Povjerenstva za odobrenje udžbenika za učenje hrvatskoga jezika i književnosti (pri MZOŠ-u) od 2003. do 2008. godine

Članica ICOS-a (International Council of Onomastic Sciences)

Članica Terminološke skupine pri ICOS-u od veljače 2018. godine

Članica Odbora za onomastiku HAZU-a

Članica Odbora za dijalektologiju HAZU-a

Članica Uredništva Rasprava Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 2014. godine

Članica Uredništva Folia onomastica Croatica od 2016. godine

Članica Izdavačkoga vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 2014. godine

Članica Savjeta za jezik i govor HRT-a od ožujka 2015. godine

Predsjednica Savjeta za jezik i govor HRT-a od srpnja 2017. godine

Članica East Central and South-East Europe Division of UNGEGN

Članica Hrvatskoga kartografskog društva

Nacionalni stručnjak za onomastičke termine i standardizaciju zemljopisnih imena pri hrvatskim prevoditeljskim odjelima u Europskoj komisiji od veljače 2017.

Izobrazba

1996. diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2002. magistarski rad Fonologija ikavskih štokavskih govora između rijeka Krke i Neretve

2006. doktorski rad Antroponimija i toponimija Promine

Bibliografija

• Knjige:

2018. Čilaš Šimpraga, Ankica; Ivšić Majić, Dubravka; Vidović, Domagoj. Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2010. Celinić, Anita; Čilaš Šimpraga, Ankica; Jozić, Željko; Kurtović Budja, Ivana. Prinosi hrvatskoj dijalektnoj fonologiji. Književni krug Split – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Split – Zagreb.

2008. Čilaš Šimpraga, Ankica; Jojić, Ljiljana; Lewis, Kristian. Prvi školski rječnik hrvatskoga jezika. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Školska knjiga. Zagreb.

• Uredničke knjige:

2018. Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

• Znanstveni radovi:

2018. Branka i ostala imena s osnovom brani u hrvatskoj antroponimiji. Od dvojbe do razdvojbe. Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri. Ur. Košutar, Petra; Kovačić, Mislav. Ibis grafika. Zagreb. 273287.

2017. Imenska osnova bog u hrvatskoj antroponimiji s osobitim osvrtom na osobna imena. Onomastica LXI/1. 119–138. /s Branimirom Brglesom)

2017. Reflections of the saintly name Anthony in Croatian anthroponymy. Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник c доклади тринадесетите международни славистични четения, София, 21–23 април 2016 г. Toм I. Велико Търново: Издателство „Фабер“, 511–520. (s Dubravkom Ivšić)

2017. Prilog standardizaciji imena stranih zemljopisnih objekata u hrvatskome jeziku. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43/1. 31–53. (s Ivanom Crljenko)

2017. A comparison of Croatian and Slovenian exonyms. Acta geographica Slovenica 57-1. 109–118. (s Dragom Kladnikom, Ivanom Crljenko i Matjažem Geršičem)

2016. Prilog proučavanju osobnih imena u 16. stoljeću (na primjeru vlastelinstava Susedgrad i Donja Stubica). Folia onomastica Croatica 25. 19–49. (s Branimirom Brglesom)

2015. Prilog proučavanju odraza svetačkoga imena Stjepan u hrvatskoj antroponimiji. Folia onomastica Croatica 24. 1–22.

2015. Imena u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika. Zbornik radova Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. (ed. Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena, 223 – 234. Brno: Bulharský kulturní institut. (s Maricom Čilaš Mikulić)

2015. Imena polaznika Croaticuma hrvatskoga podrijetla. Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja. Zbornik radova XXVIII. međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – Srednja Europa, 465–478. (s Maricom Čilaš Mikulić)

2015. Fonološki opis govora Beloga, Hrvatski dijalektološki zbornik 19, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 109–120.

2014. Iz hrvatske zoonimije: imenovanje krava, Folia onomastica Croatica 23; 3975. (s Jožom Horvatom)

2014. Vokativ prezimena muških osoba u hrvatskome jeziku, Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě: Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci konané v Brně ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2013., ur. Krejčová, Elena i Krejčí, Pavel, Brno : Občanské sdružení Porta Balkanica, 611–618. (s Irenom Miloš)

2013. Toponimija miljevačkih sela Kaočina i Ključa, Folia onomastica Croatica 22, Zagreb, 1–35

2013. Ojkonimski tipovi u Drniškoj krajini s osobitim obzirom na ojkonime na -(j)ane, Hrvatski dijalektološki zbornik 18, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 19–31.

2012. Etnici i ktetici u Drniškoj krajini, Folia onomastica Croatica 21, Zagreb, 17–36.

2011. Muška osobna imena u Promini, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37/2, 333–364.

2011. Osobni nadimci u seoskoj sredini na primjeru Promine, Folia onomastica Croatica 20, 21–48.

2011. Suvremena toponimija otoka Paga, Toponimija otoka Paga, Zadar: Sveučilište u Zadru; Centar za jadranska onomastička istraživanja, 639–679. (s Dunjom Brozović Rončević i Domagojem Vidovićem)

2011. Etnici i ktetici – standardni jezik i stanje na terenu, Geografska imena : zbornik radova s Prvoga nacionalnog zasjedanja o geografskim imenima (Zadar, 23. i 24. listopada 2009.), Zadar: Sveučilište u Zadru – Hrvatsko geografsko društvo, 17–23.

2010. O fonološkim, morfološkim i leksičkim osobitostima kutinskoga govora, Moslavačko zrcalo, 1, 52–85. (s Marijanom Horvat i Željkom Brlobaš)

2009. Etnici i ktetici u kajkavskome narječju, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35, 35–52. (s Ivanom Kurtović Budja)

2009. Dictionary of Cartography and Geoinformation, 24th International Cartographic Conference: The World's Geo-Spatial Solutions, Santiago, Chile, 15-21 November, 2009, Conference Proceedings, CD ROM, ISBN 978-1-907075-02-5, 1–8. (s Josipom Faričićem, Nedjeljkom Frančulom, Miljenkom Lapaineom i Ines Virč)

2008. Govor Jurkova Sela u Žumberku, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34, 63–93. (s A. Celinić)
2008. Nacrt za zoonomastička istraživanja (na primjeru konja), Folia onomastica Croatica 17, 37–58. (s D. Brozović Rončević)

2007. La lingua dei Croati di Trieste, I Croati a Trieste, Trieste: Comunità Croata di Trieste, 471–483. (s I. Drpić i M. Lončarićem)
2007. Govor Krivoga Puta kraj Senja. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 19, 55–74.
2007. Razvoj prezimenskog sustava na Miljevcima. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33, 41–65.
2007. Suglasničke značajke štokavskih i čakavskih govora između Krke i Neretve, Čakavska rič XXXV, br.1, 97–111. (s Ivanom Kurtović Budja)
2006. (2007.) Obiteljski nadimci u Promini. Folia onomastica Croatica, 15, 39–69.
2006. (2007.) Tipovi vezanosti imena blizanaca. Folia onomastica Croatica 15, 15–37. (s D. Brozović Rončević)

2005. Najistočniji čakavski govor – Hajmaš (Nagyhajmás), Kajkaviana & alia, Zagreb – Čakovec, 401–404. (s Mijom Lončarićem)
2002. Kutinski govor, Kutina: povijesno-kulturni pregled s identitetom današnjice, Matica hrvatska, Kutina, 383–398. (sa Željkom Brlobaš i Marijanom Horvat)

2001. Četiri uha – dva trbuha (Riječ jastuk u hrvatskim govorima), Zbornik radova s Drugoga hrvatskoga slavističkoga kongresa, knjiga 1, Zagreb, 371–380. (s Ivanom Kurtović)
2000. Prosjakinja u kontekstu slavenskih jezika, Riječ, 6/1, 18–23. (s Ivanom Kurtović)
2000. Karta No 58 niščenka, Sl 2165 ‘ženščina, kotoraja prosit milostynju’, Komentarij, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Slovenska nacionalna komisija OLA, Zasedanje Mednarodne komisije za sestavo Slovanskoga lingvističnega atlasa (OLA), Povzetki delovnih gradiv, Strunjan, 6 – 10. november 2000. (s M. Lončarićem, I. Kurtović i J. Siatkowskim)
1997. – 1998. O govoru Peroja, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 23–24, 65–76. (s M. Lončarićem)

• Znanstveno-popularni radovi

2018. Čilaš Šimpraga, Ankica; Ivšić Majić, Dubravka; Vidović, Domagoj. Rječnik 500 najčešćih suvremenih hrvatskih osobnih imena. Prilog uz Jutarnji list 5. studenoga 2018. Hanza medija.

2018. Sve što trebate znati o hrvatskome jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Večernji list. Zagreb. (skupina autora)

2016. Hrvatski – jezik naših majki i naše djece, Večernji list, 8. ožujka 2016. (skupina autora)


• Stručni radovi, bibliografije i prikazi:

2017. Prva velika monografija o šibenskim otocima. Toponimija šibenskih otoka. Ur. Vladimir Skračić, Zadar: Sveučilište u Zadru, 2016. Croatica et Slavica Iadertina 13/2. 396398. (prikaz)

2017. U desetom selu živi Antuntun. Hrvatski jezik 3/4. 22–24.

2016. Hrvatski egzonimi I. Imena država, glavnih gradova i njihovih stanovnika. Ivana Crljenko (ur.), Zagreb: Lekikografski zavod Miroslav Krleža, 2016., 227 str. Folia onomastica Croatica 25. 199–203. (prikaz)

2016. Toponimija šibenskih otoka. V. Skračić (ur.), Zadar: Centar za jadranska onomastička istraživanja Sveučilišta u Zadru, 2016., 374 str. Folia onomastica Croatica 25. 204–207. (prikaz)

2016. Božo, Božić, Božićak. Hrvatski jezik 4/3. 19–21.

2015. Osobna imena blizanaca, Hrvatski jezik 1 (2015.)

2015. Odakle su Štef, Stjepan, Stipan i Stevo? Hrvatski jezik 4 (2015.)

2014. In memoriam: Petar Šimunović, 19. II. 1933. – 5. VIII., Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40/1, 227–231.

2012. Toponimija otoka Murtera. V. Skračić (ur.), Zadar: Centar za jadranska onomastička istraživanja Sveučilišta u Zadru, 2010., Folia onomastica Croatica 21, Zagreb, 242–246. (prikaz)

2011. Tekuća onomastička bibliografija (2010.), Folia onomastica Croatica 20, 227–306. (s B. Brglesom i J. Horvatom)

2011. Godišnjak Titius; Časopis za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke, Folia onomastica Croatica 20, 271–276. (prikaz)

2010. Tekuća onomastička bibliografija (2009.), Folia onomastica Croatica 19, 357–374. (s M. Bergovec, B. Brglesom i D. Brozović Rončević)

2009. Tekuća onomastička bibliografija (2008.), Folia onomastica Croatica 18, 317–335. (s B. Brglesom i D. Brozović Rončević)

2009. Geomatematički rječnik (Geomathematical Dictionary), Kartografija i geoinformacije : časopis Hrvatskoga kartografskog društva 8/12, 168169. (s Miljenkom Lapaineom) (prikaz)

2008. Toponimija otoka Vrgade. V. Skračić (ur.), Zadar: Centar za jadranska onomastička istraživanja. Sveučilišta u Zadru, 2009. Suradnici: Slobodan Čače, Josip Faričić, Ante Jurić, Damir Magaš, Vladimir Skračić, Sofija Sorić, Nataša Šprljan i Nikola Vuletić, Folia onomastica Croatica 18, 305–309. (prikaz)

2008. Oлгa Ивaнoвa, Μaкeдoнcки aнтрoпoнoмacтикoн (XV–XVI вeк), Folia onomastica Croatica 17, 229–230. (prikaz)
2008. Petar Šimunović, Toponimija hrvatskoga jadranskog prostora, Folia onomastica Croatica 17, 204–208. (prikaz)
2008. Toponimija otoka Ugljana, Vladimir Skračić (ur.), Folia onomastica Croatica 17, 217–222. (prikaz)
2008. В. П. Гpигopьeв – Л. И. Koлoдяжнaя – Л. Л. Шecтaкoвa, Coбcтвeннoe имя в pуccкoй пoэзии XX вeкa – Cлoвapь личных имeн, Folia onomastica Croatica 17, 227–228. (prikaz)
2008. Tekuća onomastička bibliografija (2006.–2007.), Folia onomastica Croatica 17, 237–260. (s B. Brglesom, D. Brozović Rončević, I. Virč)

2008. Veliki doprinos hrvatskoj onomastici (Živko Bjelanović: Onomastičke teme), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34, 466–471. (prikaz)

2007. Boryś na hrvatskom (Wiesław Boryś: Čakavske leksičke studije. Praslavensko naslijeđe u čakavskom leksičkom fondu). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33, 483–486. (prikaz)

2006. (2007.) Mislava Bertoša: Djeca iz obrtaljke : nametnuto ime i izgubljeni identitet (imena i prezimena nahoda u XIX. stoljeću), Profil, Zagreb, 2005., Folia onomastica Croatica 15, 257–261. (prikaz)

2006. Leksičko blago otoka Brača (Petar Šimunović: Rječnik bračkih čakavskih govora), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32, 368–373. (prikaz)
2005. Jezik u Bosni i Hercegovini (prikaz knjige Jezik u Bosni i Hercegovini; ur. Svein Mønnesland). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, 490–494.
2005. Bračka toponimija (prikaz knjige Bračka toponimija Petra Šimunovića), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, 487–490.
2003. Hrvatske manjine i književni jezik, Hrvatski književni jezik (ur. Stjepan Lukač), Budimpešta : Hrvatska samouprava Budimpešte, 107–113. (s M. Lončarićem)
2000. Bibliografija radova Vide Barac-Grum, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 26, 9–12.

1999. Novi doprinosi proučavanju hercegovačkih prezimena (Nikola Mandić: Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Mostaru), Folia onomastica Croatica 233 – 236. (prikaz)

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/