dr. sc. Joža Horvat

Odjel za dijalektologiju

Zvanje: poslijedoktorand E-pošta: jhorvat@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-864 Broj sobe: 404

Životopis

Joža Horvat rođen je 27. ožujka 1987. u Zagrebu.

U Zagrebu je završio osnovnu školu te 1. gimnaziju (program opće gimnazije). Diplomirao je kroatistiku te španjolski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine, stekavši tako zvanje magistra edukacije hrvatskoga i španjolskoga jezika i književnosti (mag. educ. philol. croat. / mag. educ. philol. hisp.). Godine 2012. upisao je poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U veljači 2018. godine obranio je doktorski rad naslovljen Toponimija ludbreške Podravine.

Radio je kao profesor španjolskoga jezika u školi za strane jezike Svijet jezika od 2010. do 2012. te u zagrebačkoj XVI. gimnaziji 2011. godine, a od 2012. godine zaposlen je kao doktorand na Odjelu za onomastiku i etimologiju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. U ožujku 2018. godine zaposlen je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na radnome mjestu poslijedoktoranda, a u lipnju 2018. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika u znanstvenome području humanističkih znanosti – polje filologija. Od rujna 2019. godine radi na Odjelu za dijalektologiju.

Surađivao je na nekoliko znanstvenih projekata: Onomastička i etimologijska istraživanja hrvatskoga jezika (voditeljica: D. Brozović Rončević; financirao MZOS, 212-2120920-0921), Baza suvremenih hrvatskih osobnih imena (voditeljica: A. Čilaš Šimpraga, financira IHJJ), Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (voditeljica: L. Hudeček, financira HRZZ, IP-2016-06-2141), Istraživanje antroponimije na tlu Hrvatske u XV. stoljeću (voditeljica: A. Čilaš Šimpraga, financira HRZZ, HRZZ IP-2018-01-6053).

Bio je tajnik Organizacijskoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa 3. Međimurski filološki dani (2015. godine) i Organizacijskoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa eReL – E-rječnici i e-leksikografija (2019. godine). Od 2015. do 2016. bio je tajnik Uredništva časopisa Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (br. 41/2 i 42/1). Od 2018. do veljače 2019. godine bio je tajnik jezikoslovnoga i kroatističkoga seminara Jezikoslovne rasprave IHJJ-a.

Kao vanjski suradnik Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu tijekom akademske godine 2018./2019. na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti izvodi nastavu iz kolegija Hrvatski jezik na preddiplomskome studiju (nositeljice kolegija: prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt i prof. dr. sc. Zrinka Jelaska). Iste je akademske godine održao i gostujuće predavanje iz kolegija Onomastika na diplomskome studiju kroatistike na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (nositeljica kolegija: prof. dr. sc. Silvana Vranić; izvođačica kolegija: dr. sc. Ivana Nežić).

Popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, kao i naslovi izlaganja na znanstvenim skupovima, dostupni su na poveznici: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=334084.

Aktivno sudjeluje u popularizaciji znanosti (objavom prikaza knjiga, objavom znanstveno-popularnih radova, sudjelovanjem u radijskim emisijama (Obiteljski radio Ivanić i Totalni FM), sudjelovanjem u kulturnim manifestacijama (npr. Zadar čita 2017.) itd.).

Područja su njegova znanstvenog interesa dijalektologija, onomastika, leksikografija, frazeologija, dijalektna leksikografija, dijalektna frazeologija, kartografija, hrvatski standardni jezik, poučavanje španjolskoga jezika, dijalektologija španjolskoga jezika itd.

Izobrazba

2001. – 2005. 1. gimnazija (Zagreb)

2005. – 2008. Preddiplomski studij kroatistike te španjolskoga jezika i hispanskih književnosti (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

2008. – 2011. Diplomski studij kroatistike te španjolskoga jezika i hispanskih književnosti (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

2012. – 2018. Poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)

Bibliografija

Popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova, kao i naslovi izlaganja na znanstvenim skupovima, dostupni su na poveznici: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=334084.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/