Siniša Runjaić

Odjel za opće jezikoslovlje

Zvanje: stručni savjetnik E-pošta: srunjaic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-855 Broj sobe: 504

Životopis

Rođen je 12. studenoga 1972. u Sisku. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnome gradu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 14. srpnja 1999. stekao je diplomu iz opće lingvistike i komparativne književnosti. U razdoblju od listopada 1998. do lipnja 1999. kao apsolvent surađivao u prvoj fazi izrade Hrvatskoga nacionalnog korpusa pri Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od listopada 2000. do siječnja 2006. bio je zaposlen u Gimnaziji Sisak.

U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje zaposlen je 1. veljače 2006. kao stručni suradnik, a od 13. veljače 2008. izabran je na radno mjesto i u zvanje višega stručnog suradnika u Odjelu za opće, poredbeno i računalno jezikoslovlje (sada Odjel za opće jezikoslovlje). Od jeseni 2007. godine polaznik poslijediplomskoga sveučilišnoga doktorskog studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Sudjelovao je u radu na projektima Hrvatska jezična mrežna riznica te Semantičke mreže i računalna leksikologija.
Od jeseni 2010. godine postaje suradnik programa Struna – izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja kao terminolog na projektu Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje i vodeći terminolog na projektu Hrvatsko nazivlje strojnih elemenata, a potom i vodeći terminolog na projektima Hrvatsko pomorsko nazivlje – tradicija i suvremena kretanja te Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi. Od jeseni 2016. pokreće se novi krug projekata na programu Struna u kojemu je bio terminolog na projektima Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje i Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja, a od 2018. i na projektu Pojmovnik klasične arhitekture. Od 2019. godine također je pridružen instituskomu terminološkom projektu Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – JENA kao dodatni terminolog.
U okviru terminološke djelatnosti od 2015. godine također jedan od idejnih začetnika i tvoraca Hrvatskoga terminološkoga portala, na kojemu i trenutačno u okviru internoga projekta Izgradnja hrvatske terminološke infrastrukture (Hrvatski terminološki portal) radi kao glavni urednik.

Od lipnja 2013. godine priključuje se članovima projekta Valencijski rječnik hrvatskih glagola poslije njihova dolaska u Odjel za opće jezikoslovlje i od tada zajednički stvaraju Bazu hrvatskih glagolskih valencija kao dio temeljne djelatnosti Instituta, a izrada se temelji na rezultatima dovršenoga projekta MZOS-a i novih zajedničkih istraživanja. Pretraživa mrežna verzija dostupna je na stranici e-Glava: baza hrvatskih glagolskih valencija. Rad na internome projektu o glagolskim valencijama konačno je rezultirao i znanstvenoistraživačkim projektom Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku (SARGADA) koji u potpunosti financira Hrvatska zaklada za znanost.

Izobrazba

1999. diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (opća lingvistika i komparativna književnost)

Bibliografija

A. Omeđene publikacije:

2018. Birtić, Matea, Tomislava Bošnjak Botica, Ivana Brač, Ivana Matas Ivanković, Ivana Oraić Rabušić, Siniša Runjaić. Valencijski rječnik psiholoških glagola u hrvatskome jeziku. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2018. (ISBN 978-953-7967-62-8).

2018. Pojmovnik hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja. / glavna urednica Vlatka Jirouš-Rajković; izvršni urednici Siniša Runjaić, Barbara Štebih Golub; autori Alan Antonović... [et al.]. Zagreb: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2018. (ISBN 978-953-292-057-4).

2015. Hrvatsko matematičko nazivlje. / urednik Goran Igaly; izvršni urednici Ivica Gusić, Ivana Matas Ivanković, Siniša Runjaić; autori Nenad Antonić... [et al.]. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2015. (Biblioteka Nazivlje i nazivoslovlje, niz Terminološki rječnici Strune, knj. 9; ISBN 978-953-7967-39-0).

2015. Hrvatsko nazivlje strojnih elemenata. / urednik Božidar Križan; izvršni urednici Irena Miloš, Siniša Runjaić; autori Božidar Križan... [et al.]. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2015. (Biblioteka Nazivlje i nazivoslovlje, niz Terminološki rječnici Strune, knj. 14; ISBN 978-953-7967-45-1).

2015. Hrvatsko pomorsko nazivlje. / urednik Boris Pritchard; izvršni urednici Irena Miloš, Siniša Runjaić; autori Mirjana Borucinsky... [et al.]. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2015. (Biblioteka Nazivlje i nazivoslovlje, niz Terminološki rječnici Strune, knj. 2; ISBN 978-953-7967-32-1).

B. Radovi u časopisima:

2019. Birtić, Matea, Siniša Runjaić. Sintaktičko-semantička podjela psiholoških glagola u hrvatskome jeziku. // Filologija 73 (2019); str. 1–25. (izvorni znanstveni rad)

2019. Runjaić, Siniša. Hrvatski terminološki portal kao sustav za pretraživanje raznorodnih terminoloških vrela. // Bulletin of the Terminology Commission under the International Committee of Slavonic Scholars 3 (2019); str. 36–42. (stručni rad)

2009. Ćavar, Damir, Ivo-Pavao Jazbec, Siniša Runjaić. Efficient Morphological Parsing with a Weighted Finite State Transducer. // Informatica, 33 (2009), 1; str. 107–113. (izvorni znanstveni rad)

2009. Runjaić, Siniša. Metodičan pristup popunjavanju metodologijske praznine. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 34 (2009), str. 463–466. (prikaz)

2008. Runjaić, Siniša. Obznane - Knj. 33 Rasprava IHJJ (str. 328–330) i Rječnik sinonima hrvatskoga jezika Lj. Šarić i W. Wittschen (str. 330–331). // Suvremena lingvistika 34 (2008), 2 (vol. 66). (prikazi)

C. Radovi u zbornicima i poglavlja u knjigama:

2023. Runjaić, Siniša, Ana Ostroški Anić, Ivana Brač. Ostavština Ujevićeve pomorske terminologije u digitalnome dobu. // Mislima i pogledima - s harnošću Mati Ujeviću (1901. – 1967.) = Thoughts and visualizationswith kindness to to Mate Ujević (1901 – 1967) / ur. Marija Jović, Krešimira Gudelj, Josip Lasić. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2023. Str. 339–353.

2022. Birtić, Matea, Ivana Brač, Siniša Runjaić. Croatian repository for the argument/adjunct distinction – SARGADA. // Proceedings of the Fifth International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2022) / Ur. Svetla Koeva. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2022. Str. 225–234.

2021. Runjaić, Siniša, Barbara Štebih Golub. Semantička tvorba u terminologiji. // Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej = Word Formation in the Communicative Space / Ur. Paweł Kowalski. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2021. Str. 289–306.

2020. Brač, Ivana, Siniša Runjaić. 2020. Glagoli u hrvatskom strukovnom nazivlju. // Svijet od riječi: terminološki i leksikografski ogledi. / Ur. Ivana Brač, Ana Ostroški Anić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2020. Str. 95–118.

2018. Birtić, Matea, Siniša Runjaić. Ustroj Baze hrvatskih glagolskih valencija. // Šesti hrvatski slavistički kongres: zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014.: 2. dio / ur. Stipe Botica... [et al.]. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, Hrvatski slavistički odbor, 2018. Str. 885–895.

2018. Rajh, Ivanka, Siniša Runjaić. Crowdsourcing terminology: harnessing the potential of translator’s glossaries. // Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 20. do 21. september 2018, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 20th-21th 2018, Ljubljana, Slovenia / Ur. Darja Fišer, Andrej Pančur. Ljubljana: Filozofski fakultet, 2018. Str. 234–239.

2018. Runjaić, Siniša, Barbara Štebih Golub. Univerbizacija u hrvatskom nazivlju. // Univerbacija/Univerbizacija u slavenskim jezicima: zbornik radova [Elektronski izvor] – Osamnaesta Međunarodna naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi Međunarodnog komiteta slavista Univerbacija/Univerbizacija u slavenskim jezicima, Sarajevo, 4-7. aprila 2017. / Ur. Amela Šehović. Sarajevo : Slavistički komitet, 2018. Str. 385–399.

2017. Birtić, Matea, Ivana Brač, Siniša Runjaić. The Main Features of the e-Glava Online Valency Dictionary. // Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of eLex 2017 conference. Leiden, the Netherlands, 19–21 September 2017. / ur. Iztok Kosem et al. Leiden: Lexical Computing CZ s.r.o., Brno, Czech Republic, 2017. Str. 43–62.

2017. Bratanić, Maja, Ana Ostroški Anić, Siniša Runjaić. Od baze do portala – razvoj nacionalne terminološke infrastrukture. // Slovenska terminologija danas: zbornik referata izloženih na međunarodnom simpozijumu Slovenska terminologija danas, Beograd, 11. – 13. maja 2016. / ur. Predrag Piper, Vladan Jovanović. Beograd : SANU, Institut za srpski jezik SANU, 2017. Str. 657–666.

2015. Bergovec, Marina, Siniša Runjaić. Teorijske dvojbe i mogućnosti usklađivanja višestrukih terminoloških zapisa u Struni. // Od Šuleka do Schengena: terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke / Ur. Maja Bratanić, Ivana Brač, Boris Pritchard. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Rijeka: Pomorski fakultet u Rijeci, 2015. Str. 237–247.

2012. Bergovec, Marina, Siniša Runjaić. Harmonization of Multiple Entries in the Terminology Database Struna (Croatian Special Field Terminology). // Proceedings of the 10th Terminology and Knowledge Engineering Conference (TKE 2012), 1922 June 2012, Madrid, Spain / Ur. Guadalupe Aguado de Cea et al. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2012. Str. 231–241.

2008. Ćavar, Damir, Ivo-Pavao Jazbec, Siniša Runjaić. Interoperability and Rapid Bootstrapping of Morphological Parsing and Annotation Automata. // Zbornik Šeste konference Jezikovne tehnologije, 16. do 17. oktober 2008, Ljubljana, Slovenia: zbornik 11. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2008, zvezek C = Proceedings of the Sixth Language Technologies Conference, October 16th-17th, 2008 : proceedings of the 11th International Multiconference Information Society - IS 2008, volume C / Ur. Tomaž Erjavec. Ljubljana: Institut Jožef Stefan. Str. 80–85.

1995. Nardelli, Ivana, Siniša Runjaić, Vlatka Videmšek. Prevođenje vizualnih znakova. // Prevođenje - suvremena strujanja i tendencije: zbornik radova / Jelena Mihaljević Djigunović, Neda Pintarić (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. Str. 395–400.

D. Sudjelovanja na znanstvenim skupovima:

2024. Runjaić, Siniša, Matea Birtić. Re-evaluating results from the SARGADA project: possibility of implementing theoretical insights into the new valency database of Croatian verbs. AICED 25: The 25th Annual International Conference of the English DepartmentTheoretical and Applied Linguistics (14. – 16. lipnja 2024., Bukurešt, Rumunjska).

2023. Runjaić, Siniša. Smještanje Pojmovnika klasične arhitekture (KLAS) u širi kontekst hrvatske terminološke djelatnosti i digitalno okruženje. Simpozij Tezaurus skulpture (25. – 27. listopada 2022., Klanjec, Hrvatska).

2023. Birtić, Matea, Ivana Brač, Siniša Runjaić. Repository for the argument/adjunct distinction SARGADA: syntactic resource with a lexicographical background. ELEX 2023: Electronic lexicography in the 21st century (27. – 29. lipnja 2023., Brno, Češka).

2023. Birtić, Matea, Ivana Brač, Siniša Runjaić. Posredna uloga repozitorija SARGADA u poučavanju hrvatskoga jezika. // 5. Međimurski filološki i pedagoški dani (27. travnja 2023., Čakovec, Hrvatska).

2022. Birtić, Matea, Ivana Brač, Siniša Runjaić. Croatian repository for the argument/adjunct distinction – SARGADA. Fifth International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2022) (8. – 9. rujna 2022., Sofija, Bugarska).

2022. Šverko, Ana, Siniša Runjaić. From Initial Terminological Project to a Richly Illustrated Vocabulary: The Development of the Croatian Glossary of Classical Architecture. Terminology and Specialized Knowledge Representation: New Perspectives on User Needs (8. – 10. lipnja 2022., Rijeka, Hrvatska).

2022. Runjaić, Siniša. Repository SARGADA: development situation after the first half of the project. Zadar Linguistic Forum (ZLF2022) – Predicate: from polysemy to arguments / Workshop Arguments and Adjuncts (6. – 8. travnja 2022., Zadar, Hrvatska).

2021. Runjaić, Siniša. Developing the digital repository SARGADA: challenges and insights. Beogradski lingvistički dani (3. i 4. prosinca 2021., Beograd, Srbija).

2021. Birtić, Matea, Ivana Brač, Siniša Runjaić. Koordinacija dopuna i dodataka u hrvatskome jeziku. 7. Hrvatski sintaktički dani: Koordinacija u hrvatskom i drugim jezicima (11. i 12. studenoga 2021., Osijek, Hrvatska).

2021. Runjaić, Siniša, Ana Ostroški Anić, Ivana Brač. Ostavština Ujevićeve pomorske terminologije u digitalnome dobu. Dani Mate Ujevića 2021 (16. i 17. srpnja 2021., Imotski, Hrvatska).

2020. Runjaić. Siniša, Barbara Štebih Golub. Semantička tvorba u terminologiji. Międzynarodowa konferencja naukowa Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej (8. – 10. rujna 2020., Varšava, Poljska, mrežna konferencija).

2019. Runjaić, Siniša, Sanja Perić Gavrančić. Stižu li nam u talamus impulsi da se premjestimo u talamos? Terminološke i filološke bilješke o prilagodbi naziva. // Međunarodni znanstveno-stručni skup Otkrivanje Dalmacije V. (19. – 22. lipnja 2019., Split, Hrvatska).

2019. Šverko, Ana, Siniša Runjaić. Pojmovni sustavi, strukovne poveznice i terminološke odlike projekta Pojmovnik klasične arhitekture (KLAS). // Od teorije do prakse u jeziku struke (21. – 23. veljače 2019., Zagreb, Hrvatska).

2018. Rajh, Ivanka, Bruno Nahod, Siniša Runjaić. Translators' glossaries within the Croatian Terminology Portal. (poster) // IX European Terminology Summit (22. – 24. listopada 2018., San Sebastian, Španjolska).

2018. Birtić, Matea, Siniša Runjaić. Comparison of semantic description in e-Glava and other valency lexicons. // The shaping of transitivity and argument structure: theoretical and empirical perspectives (STAS 2018) (25. – 27. listopada 2018., Pavia, Italija).

2018. Rajh, Ivanka, Siniša Runjaić. Crowdsourcing terminology: harnessing the potential of translator’s glossaries. // Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika = Language Technologies & Digital Humanities (20. – 21. rujna 2018., Ljubljana, Slovenija).

2017. Birtić, Matea, Ivana Brač, Siniša Runjaić. The Main Features of the e-Glava Online Valency Dictionary. // Electronic lexicography in the 21st century (19. – 21. rujna 2017., Leiden, Nizozemska).

2017. Runjaić. Siniša, Barbara Štebih Golub. Univerbizacija u hrvatskom nazivlju. Univerbacija /univerbizacija u slavenskim jezicima: Osamnaesta međunarodna naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi Međunarodnoga komiteta slavista (4. – 7. travnja 2017., Sarajevo).

2016. Lončar, Maja, Siniša Runjaić. Analiza korisničke upotrebe baze hrvatskoga strukovnog nazivlja Struna i Hrvatskoga terminološkog portala. Slovenska terminologija danas (11. – 13. svibnja 2016., Beograd).

2016. Bratanić, Maja, Ana Ostroški Anić, Siniša Runjaić. Od baze do portala: razvoj nacionalne terminološke infrastrukture. Slovenska terminologija danas (11. – 13. svibnja 2016., Beograd).

2014. Birtić, Matea, Siniša Runjaić. Ustroj Baze glagolskih valencija u hrvatskom jeziku. 6. hrvatski slavistički kongres (10. – 13. rujna 2014., Vinkovci-Vukovar).

2014. Brač, Ivana, Siniša Runjaić. Analysis of verbs and verbal categories in terminology: Improving the linguistic description in Struna and the Valency base of Croatian verbs. 8th International Conference TOTh 2014Terminology & Ontology: Theories and applications (12. i 13. lipnja 2014., Université de Savoie, Chambéry, Francuska).

2013. Runjaić, Siniša. Teorijski okvir za analizu jezične mijene u terminološkim sustavima. XXVII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću (18. – 20. svibnja 2013., HDPL i Poslijediplomsko središte u Dubrovniku).

2012. Bergovec, Marina, Siniša Runjaić. Harmonization of Multiple Entries in the Terminology Database Struna (Croatian Special Field Terminology). 10th Terminology and Knowledge Engineering Conference „New frontiers in the constructive symbiosis of terminology and knowledge engineering“ (19. – 22. lipnja 2012., Universidad Politécnica de Madrid).

2011. Halonja, Antun, Siniša Runjaić. Doprinos terminografije posuvremenjivanju leksikografskih postupaka. XXV. međunarodni znanstveni skup HDPL-a „Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici“ (12. – 14. svibnja 2011., HDPL I Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku).

2009. Kapetanović, Amir, Siniša Runjaić. Računalno oblikovanje korpusa za izradbu Starohrvatskoga rječnika, 5. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup (3. i 4. prosinca 2009., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje).

2009. Brozović Rončević, Dunja, Siniša Runjaić.The Croatian Language Corpus as the basis for the analysis of the impact of changes on the shaping of the Croatian standard language, 4. godišnji skup Slavističkoga lingvističkog društva (3. – 6. rujna 2009., Sveučilište u Zadru).

E. Ostalo:

2024. Birtić, Matea, Siniša Runjaić. SARGADA: rezultati i izazovi – završno predstavljanje projekta. Predavanje održano u okviru kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara Jezikoslovne rasprave (23. siječnja 2024., Institut za hrvatski jezik, Zagreb).

2023. Runjaić, Siniša. From an Excel sheet with 24000 Croatian verbs to the newest idea about creating a comprehensive resource. Predavanje održano tijekom usavršavanja u Odjelu za računalnu lingvistiku Instituta za bugarski jezik. (25. svibnja 2023., Institut za bugarski jezik, Sofija, Bugarska).

2023. Brač, Ivana, Siniša Runjaić. Preliminary analysis of diagnostic tests used in the SARGADA repository. Okrugli stol Arguments and adjuncts: Solutions and some illusions. (28. ožujka 2023., Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvatska).

2022. Runjaić, Siniša. Pretvorba terminološke zbirke u bogato ilustriran rječnik klasične arhitekture. Okrugli stol Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: novi obzori (27. listopada 2022., Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb).

2022. Runjaić, Siniša. Jezik i znanstveno-stručna terminologija u povijesti umjetnosti – panel-diskusija. Rasprava održana u okviru Konferencije o budućnosti Europe (12. travnja 2022., Institut za povijest umjetnosti, uživo i preko Youtubea, Zagreb).

2020. Birtić, Matea, Siniša Runjaić. Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku (SARGADA) – predstavljanje projekta. Predavanje održano u okviru kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara Jezikoslovne rasprave (3. prosinca 2020., Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, mrežna platforma Zoom, Zagreb).

2019. Runjaić, Siniša. Hrvatski terminološki portal kao sustav za pretraživanje raznorodnih terminoloških vrela. Okrugli stol Terminološki izazovi i novi smjerovi znanstvenih istraživanja (9. svibnja 2019., Knjižnica HAZU, Zagreb).

2017. Jirouš-Rajković, Vlatka, Siniša Runjaić, Barbara Štebih Golub. Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja. 14. Drvno-tehnološka konferencija. Opatija, 5. – 6. lipnja 2017.

2015. Runjaić, Siniša. O razvoju terminološke infrastrukture u Republici Hrvatskoj. // Gospodarstvo i održivost, 11(2015), 4 (br. 44), str. 20–21.

2014. Birtić, Matea, Siniša Runjaić. Baza glagolskih valencija. Predavanje održano u okviru kroatističkoga i jezikoslovnoga seminara Jezikoslovne rasprave (5. lipnja 2014., Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb).

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/