Projekti koje financira HRZZ

Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – JENA

Voditelj: Milica Mihaljević

O projektu

Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – JENA


Struna-2017-09-05

voditeljica projekta: dr. sc. Milica Mihaljević

suradnici na projektu: Urednice: Milica Mihaljević i Lana Hudeček

tajnice projekta: Perina Vukša Nahod i Ivana Brač

ostali suradnici: Branimir Belaj, Matea Birtić, Goranka Blagus Bartolec, Tomislava Bošnjak Botica, Ankica Čilaš Šimpraga, Marijana Horvat, Željko Jozić, Barbara Kovačević, Kristian Lewis, Ivana Matas Ivanković, Milan Mihaljević, Ana Ostroški Anić, Snježana Rodek, Mateusz-Milan Stanojević, Kristina Štrkalj Despot

izvanprojektni suradnici: Martina Kramarić, Daria Lazić, Maja Matijević, Josip Mihaljević

terminolog: Siniša Runjaić

Trajanje projekta:

24. svibnja 2019. – 23. prosinca 2020.(projekt HRZZ-a)

24. prosinca 2020. – 31. prosinca 2021. (interni projekt Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje)

Članovi internoga projekta:

voditeljica: Milica Mihaljević

urednice: Milica Mihaljević i Lana Hudeček

tajnica: Ivana Brač

terminolog: Siniša Runjaić

suradnici: Branimir Belaj, Matea Birtić, Goranka Blagus Bartolec, Tomislava Bošnjak Botica, Marijana Horvat, Dubravka Ivšić Majić, Željko Jozić, Barbara Kovačević, Martina Kramarić, Daria Lazić, Kristian Lewis, Ivana Matas Ivanković, Maja Matijević, Josip Mihaljević, Milan Mihaljević, Ana Ostroški Anić, Snježana Rodek, Kristina Štrkalj Despot, Domagoj Vidović

Opis projekta:

Temeljno jezikoslovno nazivlje neujednačeno je i nesustavno na svim jezičnim razinama. To pokazuje uporaba različitih naziva u različitim udžbenicima, uporaba različitih naziva u osnovnoj i srednjoj školi, uporaba različitih naziva u visokoškolskim udžbenicima, npr. zamjena l s(a) o, alternacija l/o, vokalizacija, alternacija l sa o, zamjena l s o; afrikate, poluzatvorni suglasnici, sliveni suglasnici, slivenici, polupregradnici, prekidni tjesnačnici; osobne/lične zamjenice; usklik, uzvik; govorna osoba, govornik, prvo glagolsko lice; gramatički/oblikotvorni/oblični/relacijski/fleksijski morfem; rječotvorni/derivacijski/leksički/tvorbeni morfem; nezavisno složene rečenice, nezavisnosložene rečenice; ekonim, ojkonim; naziv, ime; vlastito ime, ime.

Hrvatski je jezik najvažniji predmet u osnovnim i srednjim školama te na državnoj maturi. Međutim, s jezikoslovnim se nazivljem učenici susreću i pri učenju stranih i klasičnih jezika. Jezikoslovno nazivlje dijelom ulazi i u opći jezik te u druge srodne struke, npr. komunikologiju, defektologiju, antropologiju, psihologiju. Za hrvatski jezik ne postoji suvremeniji terminološki priručnik jezikoslovnoga nazivlja od Simeonova Enciklopedijskoga rječnika lingvističkoga nazivlja, koji je objavljen davne 1969. godine, i prijevoda Traskova leksikona Temeljni lingvistički pojmovi objavljenoga 2005. godine, koji je prijevodni leksikon te ne obuhvaća sve teme ni nazive potrebne za hrvatski jezik, a s obzirom na vrijeme objavljivanja ne obuhvaća ni nazivlje suvremenijih lingvističkih teorija i pravaca. Osim toga hrvatski je jezik iznimno loše zastupljen u rječniku Slovník slovanské lingvistické terminologie, kojim se još uvijek služe strani slavisti. Naravno da ne postoji ni terminološka baza hrvatskoga jezikoslovnog nazivlja.

Osim najčešćih jezikoslovnih naziva, koji se nalaze u školskim udžbenicima, priručnicima, rječnicima, gramatikama i pravopisu, predviđena je i obrada osnovnoga dijalektološkog, onomastičkog, frazeološkog, povijesnojezičnoga, sociolingvističkoga, pragmalingvističkoga, paleoslavističkoga i terminološkoga nazivlja te nazivlja generativne i kognitivne lingvistike, računalnoga jezikoslovlja, traduktologije, kontaktologije i teorije valentnosti.

Pri terminološkome radu posebna će se pozornost usmjeriti utvrđivanju nesustavnosti, analizi sinonimnih parova i nizova te normativnoj procjeni pojedinih naziva.

Ciljevi projekta:

  • Temeljni je cilj projekta unijeti u bazu 1500 naziva sa sinonimima, definicijama i istovrijednicama na četirima svjetskim jezicima: engleskome, njemačkome, francuskome i ruskome. Takva baza bit će temelj za daljnje usustavljivanje jezikoslovnoga nazivlja jer će se i nakon završetka predviđenoga trajanja projekta upotpunjavati dodavanjem novih naziva.
  • Da bi se postigao taj cilj, izradit će se priručni kontrolni korpus računalno dostupnih i pretraživih izvora koji će biti temelj i za daljnja proučavanja jezikoslovnoga nazivlja.
  • Izradit će se mrežne stranice projekta na kojima će se nalaziti i radovi o jezikoslovnome nazivlju članova projekta i njihovih suradnika.
  • Izradit će se e-monografija o jezikoslovnome nazivlju.
  • Dugoročni je cilj uključivanje terminološkoga nazivlja izrađenoga na ovome projektu u međunarodni projekt Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta.

Suradnici na projektu

Matea Birtić rođena je 1967. godine u Zagrebu. Diplomirala je 1995. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (povijest umjetnosti i opću lingvistiku). Također je studirala i švedski jezik. Magistrira...

Pročitaj više

Goranka Blagus Bartolec rođena je 30. prosinca 1970. u Kneževu u Baranji. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 29. rujna 1995. opću lingvistiku i komparativnu književnost s radom Usporedbe putopisnoga kr...

Pročitaj više

Rodila se 1979. u Splitu. Osnovnu je školu završila u Lovreću, gimnaziju u Imotskom. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost i francuski jezik i književnost te završila slobodni trogodišnji studij rumunjskoga...

Pročitaj više

Rođena je 1984. godine u Vukovaru. Studij kroatistike i filozofije završila je 2009. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te poslijediplomski doktorski studij lingvistike 2017. na istom fakultetu. Od 2009. do 2011. ra...

Pročitaj više

Marijana Horvat završila je program studija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 1990. godine na Katedri za suvremeni hrvatski književni jezik. Na istom je fakultetu 1997. g...

Pročitaj više

Lana Hudeček znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Područje je njezina znanstvenoga bavljenja u prvome redu suvremena jezična norma i jezično planiranje, terminolog...

Pročitaj više

Barbara Kovačević rođena je 1973. godine u Rijeci. Osnovnu školu završila je u Crikvenici, a srednju školu (Opću gimnaziju Pavao Ritter Vitezović) u Senju. Godine 1998. diplomirala je na Filozofskome fakultetu u ...

Pročitaj više

Daria Lazić rođena je 19. rujna 1988. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i V. gimnaziju. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je studij kroatistike i švedskoga jezika i kulture obraniv...

Pročitaj više

CV in English1. Osobni podatci Ime i prezime: Kristian Lewis Godina i mjesto rođenja: 1975., Zagreb Obitelj: supruga Ana, sin Nikola i kći Katarina2. Radno iskustvo 2001. – danas – Institut za hrvatski jezik i jezi...

Pročitaj više

Maja Matijević rođena je 9. prosinca 1994. godine u Požegi. Kroatistiku i informacijske znanosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2013. godine i preddiplomski studij završila 2016. Jezikos...

Pročitaj više

Milica Mihaljević znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju (od 2008.) i voditeljica Odjela za hrvatski standardni jezik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Školovala se u Zagrebu (5. gimnazija), Seattleu i H...

Pročitaj više

English CV in EuropassDiplomirala 2005. engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2015. doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike di...

Pročitaj više

Rođen je 12. studenoga 1972. u Sisku. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnome gradu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 14. srpnja 1999. stekao je diplomu iz opće lingvistike i komparativne knji...

Pročitaj više

Dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju, diplomirala je 2002. i doktorirala 2007. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Kao Fulbrightov poslijedoktorand boravila je na Sveučiliš...

Pročitaj više

Domagoj Vidović rođen je 20. studenoga 1979. u Metkoviću. Osnovnu je školu pohađao u Metkoviću i Pučišćima na otoku Braču, a gimnaziju u Metkoviću. Diplomu profesora lingvistike i hrvatskoga jezika i književn...

Pročitaj više

Rođena je 1982. u Metkoviću, gdje je završila jezičnu gimnaziju. Diplomirala je kroatistiku i fonetiku godine 2006. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. do 2008. bila je lektorica na Hrvatskoj ...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/