dr. sc. Ermina Ramadanović

Odjel za hrvatski standardni jezik

Zvanje: viši znanstveni suradnik E-pošta: eramadan@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-840 Broj sobe: 410

Životopis

Ermina Ramadanović (r. Harambašić) rođena je 1975. godine u Zagrebu u kojemu je 1990. godine završila Osnovnu školu Ivana Meštrovića, a potom i V. gimnaziju. Diplomu profesora hrvatskoga jezika i književnosti i profesora fonetike stekla je u veljači 2001. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U svibnju 2012. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirala je pod vodstvom mentora prof. dr. Marka Samardžije. U listopadu 2012. godine Nacionalno vijeće za znanost izabralo ju je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija. U ožujku 2017. izabrana je u višega znanstvenog suradnika. U lipnju 2016. izabrana je na Sveučilištu u Zagrebu u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od 7. svibnja 2001. zaposlena je kao asistentica (znanstvena novakinja) u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na Odsjeku za leksikografiju (na projektu Rječnici suvremenoga hrvatskoga jezika). U međuvremenu odjel je preimenovan u Odjel za hrvatski standardni jezik. Surađivala je na Odjelu za opće jezikoslovlje i na Odjelu za povijest hrvatskoga jezika: kao jezični savjetnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (STRUNA) te na projektu Tvorbeni modeli u hrvatskoštokavskim dopreporodnim rječnicima (kao rezultat suradnje nastala je knjiga u suautorstvu s Marijanom Horvat Jezikoslovni priručnik Blaža Tadijanovića Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.). Od 2012. članica je Uredništva Hrvatskoga pravopisa IHJJ-a i članica radne skupine za njegovu izradu te članica Državnoga povjerenstva za provedbu natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika (pod nadležnošću Agencije za odgoj i obrazovanje) i recenzentica ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika. U Odjelu za hrvatski standardni jezik od 2012. je članica Uredništva Jezičnih savjeta IHJJ-a (odgovara na telefonske upite na telefonu za jezične savjete 060/622-226; odgovora na upite na e-adresu savjetnik@ihjj.hr te daje jezične ekspertize na upite koji u pisanome obliku dolaze u Institut). Od 2013. godine surađuje u emisiji Hrvatskoga radija Govorimo hrvatski kao autorica jezičnih savjeta. Od 2013. godine članica je Uredništva Bosnistike plus, časopisa za jezik i književnost Instituta za bosanski jezik i književnost. Od 2014. godine članica je Upravljačkoga odbora (Management Committee) europskoga projekta New Speakers in a Multilingual Europe - Opportunities and Challenges uime Republike Hrvatske. Od 2015. stručni je recenzent na ispitnome materijalu iz Hrvatskoga jezika za državnu maturu 2015./2016. u organizaciji Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Predavala je na visokoškolskim ustanovama (Hrvatski studiji, Centar za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Učiteljski fakultet). Održava i znanstveno-stručna izlaganja i predavanja na županijskim stručnim vijećima i drugim skupovima učitelja i nastavnika Hrvatskoga jezika.

Recenzirala je radove za časopise i zbornike: za Bosnistiku plus, za zbornik Animalistički frazemi u slavenskim jezicima, za zbornik radova s 2. Međimurskih filoloških dana, za zbornik s Riječkih filoloških dana, za zbornik radova sa VI. hrvatskog slavističkog kongresa. Recenzirala je knjigu: Vidović Bolt, Ivana; Barčot, Branka; Fink- Arsovski, Željka; Kovačević, Barbara; Pintarić, Neda; Vasung, Ana. 2017. Rječnik hrvatskih animalističkih frazema. Školska knjiga. Zagreb.

Znanstveni je interes dr. sc. Ermine Ramadanović usmjeren na različita područja hrvatskoga jezika, ponajprije na ortografsku problematiku te na tvorbu riječi (suvremenu i povijesnu), ali se bavi i morfologijom, sintaksom, frazeologijom, terminologijom i leksikografijom. Uz normativistiku zanima je i sociolingvistička problematika i to višejezičnost, jezično planiranje i jezična politika jezika manjina u Republici Hrvatskoj.

Sudjelovala je na više međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu te na dvadesetak znanstveno-stručnih skupova, seminara te stručnih predavanja i radionica. Objavila je tri knjige, u trima je bila suurednicom te više od dvadeset znanstvenih radova, prikaza i obznana.

Kao jedan od autora Školskoga rječnika hrvatskoga jezika dobitnica je Nagrade Grada Zagreba za 2012. godinu. Zajedno sa suautorima Hrvatskoga pravopisa dobitnica je najvišega državnog priznanja u području odgoja i obrazovanja – Nagrade Ivan Filipović za znanstveni i stručni rad za 2013. godinu.

Članica je Hrvatskoga filološkog društva.

AKADEMSKI RAZVOJ

 • Znanstvena suradnica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2014. – )
 • Viša asistentica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2012. – 2014.)
 • Asistentica Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2001. – 2012.)

NACIONALNI PROJEKTI (INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE)

MEĐUNARODNI PROJEKTI I SURADNJE

 • od 2014. članica je Upravljačkoga odbora (Management Committee) europskoga projekta New Speakers in a Multilingual Europe (European Cooperation in Science and Technology – COST) uime Republike Hrvatske. Predsjedništvo: dr. sc. Bernadette O'Rourke (Heriot-Watt University, Department of Languages and Intercultural Studies, Henry Prais Building, Riccarton Campus, EH14 4AS Edinburgh, United Kingdom) i dr. sc. Joan Pujolar (Universitat Oberta de Catalunya, Av. Tibidabo 39-43, 08035 Barcelona, Spain). Projekt olakšava strukturirani dijalog i suradnju među znanstvenicima iz triju višejezičnih perspektiva: nacionalne i regionalne manjine, imigranati i (privremeni) radnici u inozemstvu. Cilj je projekta usporediti profile novih govornika i razviti cjelovito razumijevanje nove sociolingvističke paradigme koja općenito pridonosi promišljanju te raščlambi izazova i mogućnosti jezične politike na svim razinama, uključujući obrazovanje, zdravstvo, radnu okolinu, obitelj, društvenu zajednicu, medije, kibernetički prostor i javne institucije.
 • članica je radnih skupina (Working Groups) COST akcije New Speakers in a Multilingual Europe:
  • 2014. – 2015. prva faza projekta – WG1: New speakers and indigenous minority languages
  • 2015. – danas: druga faza projekta – WG9: Language Policy Regimes, Regimentation and Governmentality

NAGRADE

2014. državna Nagrada Ivan Filipović za 2013. godinu za Hrvatski pravopis

2013. Nagrada Grada Zagreba za 2012. godinu za Školski rječnik hrvatskoga jezika

ORGANIZACIJSKI I PROGRAMSKI ODBORI

 • 2015. – 2016. potpredsjednica je Programskoga i organizacijskoga odbora Međunarodnoga znanstvenog skupa Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike u suorganizaciji Centra za jezična istraživanja (CJI) pri Filozofskome fakultetu u Rijeci i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ), Rijeka, 3., 4. i 5. lipnja 2016.
 • 2014. – 2015. članica je Programskoga i Organizacijskoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa 3. Međimurski filološki dani (suorganizacija Učiteljskoga fakulteta Odsjeka u Čakovcu i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje); Čakovec, 12. i 13. ožujka 2015.

UREDNIŠTVA, TAJNIŠTVA I ČLANSTVA

 • od 2014. članica je Znanstvenoga vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • od lipnja 2012. do studenoga 2013. članica je Uredničkoga vijeća i članica radne skupine za izradu Hrvatskoga pravopisa IHJJ-a
 • od 2012. članica je Uredništva Jezičnih savjeta IHJJ-a (odgovara na telefonske upite na telefonu za jezične savjete 060/622-226; odgovora na jezične upite postavljene na e-adresi savjetnik@ihjj.hr te daje jezične ekspertize na upite koji u pisanome obliku dolaze u Institut)
 • članica je Hrvatskoga filološkog društva
 • od 2007. do 2008. tajnica Uredništva Rasprava Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, br. 33.
 • od 2006. do 2008. davala je telefonske jezične savjete te pisane savjete za institutske mrežne stranice i stručne jezične ekspertize
 • od 2002. do 2004. tajnica je projekta Višesveščani rječnik hrvatskoga jezika

Međunarodno uredništvo časopisa

 • od 2013. članica je Uredništva Bosnistike plus, časopisa za jezik i književnost Instituta za bosanski jezik i književnost u Tuzli (Bosna i Hercegovina)

Sudjelovanja na međunarodnim radionicama

DRŽAVNA POVJERENSTVA

 • od 2015. do 2016. bila je stručni recenzent na ispitnome materijalu iz Hrvatskoga jezika za državnu maturu u organizaciji Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
 • 2014. – 2016. bila je članicom desetak ispitnih povjerenstava za polaganje državnih stručnih ispita pod nadležnošću Agencije za odgoj i obrazovanje
 • od 2012. do 2017. godine bila je članicom Državnoga povjerenstva za provedbu natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika (pod nadležnošću Agencije za odgoj i obrazovanje) i recenzentica ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika

ZNANSTVENI SKUPOVI, KONFERENCIJE I KONGRESI

 • CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike. Rijeka, 3. – 5. 6. 2016.; Centar za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta u Rijeci i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Referat: Uloga pravopisnih priručnika u standardizaciji pravogovornoga plana: stara metodološka pitanja i novi izazovi (u suautorstvu s Mihaelom Matešić)
 • 7. – 10. 4. 2016. SLAVOFRAZ 2016. Internationale Konferenz "Phraseologie und (naive) Psychologie". Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz; referat: Izražavanje primarnih emocija u hrvatskoj frazeologiji (s Barbarom Kovačević)
 • 11. – 14. 9. 2015. VI. Dani Petra Šegedina, Korčula; referat: Petar Šegedin – neustrašivi branitelj hrvatskoga jezika (u suautorstvu s Marijanom Horvat)
 • 23. – 24. 4. 2015. Vigo, Španjolska: Third Management Committee and Working Groups Meeting; kao članica Upravljačkoga odbora (Management Committee) u sklopu COST akcije New Speakers in a Multilingual Europe - Opportunities and Challenges (zajednička prezentacija članova 9. radne skupine: Language Policy Regimes, Regimentation and Governmentality)
 • Međunarodna znanstvena konferencija Prostor in čas v frazeologiji (Space and Time in Phraseology / Пространство и время во фразеологии), Ljubljana, 27. – 28. 3. 2015.; naslov izlaganja: Lijevo – desno, ispred – iza i gore – dolje u hrvatskoj frazeologiji (eng. Orientational metaphor in Croatian phraseology) u suautorstvu s Barbarom Kovačević
 • Međunarodni znanstveni skup 3. Međimurski filološki dani, Čakovec, 12. i 13. ožujka 2015., naslov izlaganja: Manjinski jezici u hrvatskome odgojno-obrazovnom sustavu u suautorstvu s Kristianom Lewisom
 • 3. Stoljeća hrvatskoga jezika, Vinkovci, 24. – 25. rujna 2014.; referat: Rječotvorje Blaža Tadijanovića
 • VI. hrvatski slavistički kongres, Vukovar i Vinkovci od 10. do 13. rujna 2014. godine, naslov izlaganja: Frazemske tvorenice u hrvatskom jeziku u suautorstvu s Barbarom Kovačević
 • Međunarodna znanstvena konferencija frazeološke sekcije Slavističkoga komiteta Water in slavonic Phraseology and Paremiology (Voda u slavenskoj frazeologiji i paremiologiji), 9. – 11. rujna 2013. godine, Budimpešta, naslov izlaganja: Slika mora u hrvatskoj frazeologiji u suautorstvu s Barbarom Kovačević
 • Međunarodna naučna konferencija Sarajevski filološki susreti, 13. – 14. prosinca 2012. godine, Sarajevo, naslov izlaganja: O nekim novim tvorbenim načinima
 • Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 9, 22. – 24. studenoga 2012. godine, Rijeka, naslov izlaganja: Kola su krenula nizbrdo (niz brdo) u suautorstvu s Barbarom Kovačević
 • Međunarodni znanstveni skup 4. hrvatski sintaktički dani, 8. – 10. studenoga 2012. godine, Osijek; naslov izlaganja: Redoslijed nenaglašenih sintaktičkih jedinica u kajkavštini u suautorstvu s dr. sc. Ines Virč
 • Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima, 18. – 20. listopada 2012. HAZU, Zagreb; naslov izlaganja: Pravopisni prinosi Božidara Finke (velika i mala slova, pravopisni znakovi, tuđice i kratice) u suautorstvu s Milicom Mihaljević
 • Peti međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup, 3. i 4. prosinca 2009., HAZU, Zagreb; naslov izlaganja: Neprefiksalne i nesufiksalne tvorenice u Voltiggijevu Ričoslovniku u suautorstvu s Marijanom Horvat
 • Treći hrvatski slavistički kongres, Zadar, 15. – 19. listopada 2002. (slušač)

PREDAVANJA NA ZNANSTVENO-STRUČNIM SKUPOVIMA

 • 6. – 10. srpnja 2015., Đurđevac, pozvani predavač na Stručnome skupu za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnika hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u BiH u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje
 • 30. lipnja 2015., Split, pozvani predavač na Stručnom skupu za učitelje i profesore hrvatskoga jezika Splitsko-dalmatinske županije (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)
 • 29. lipnja 2015., Opuzen, pozvani predavač na Stručnom skupu za učitelje i profesore hrvatskoga jezika Dubrovačko-neretvanske županije (u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje)
 • 4. srpnja 2014., Macinec, Stručno savjetovanje za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika, predavanje na poziv Agencije za odgoj i obrazovanje
 • 3. srpnja 2014., Novi Marof (Kulturni centar Ivan Rabuzin), Stručno savjetovanje za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika, predavanje na poziv Agencije za odgoj i obrazovanje
 • 1. srpnja 2014., Čakovec, Stručno savjetovanje za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika, predavanje na poziv Agencije za odgoj i obrazovanje
 • 9. prosinca 2013., Stručno savjetovanje za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika – članove ispitnih povjerenstava, Agencija za odgoj i obrazovanje, naslov izlaganja: Hrvatski pravopis (s glavnim urednikom dr. sc. Željkom Jozićem i ostalim urednicima)
 • od 14. studenoga 2013. do 16. studenoga 2013., Vodice, V. Simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika – državni simpozij namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika: Predstavljanje Hrvatskoga pravopisa (s glavnim urednikom dr. sc. Željkom Jozićem i ostalim urednicima)
 • od 23. rujna 2013. do 25. rujna 2013., Opatija, Jesenska škola HPKZ-a – stručno-znanstveni skup namijenjen odgojiteljima u predškolskim ustanovama, učiteljima razredne i predmetne nastave, nastavnicima i profesorima, stručnim suradnicima i ravnateljima vrtića, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova, predstavnicima osnivača odgojno-obrazovnih ustanova i ureda državne uprave: Predstavljanje Hrvatskoga pravopisa (s glavnim urednikom dr. sc. Željkom Jozićem i ostalim urednicima)

OKRUGLI STOLOVI

POZVANA PREDAVANJA I JAVNI NASTUPI

POPULARIZACIJA ZNANOSTI

 • od 2013. godine surađuje u emisiji Hrvatskoga radija Govorimo hrvatski kao autorica jezičnih savjeta
 • urednica rubrike Mali savjetnik u posebnome prilogu IHJJ-a Hrvatski – jezik naših majki i naše djece objavljenom uz Večernji list 25. veljače 2015. povodom Mjeseca hrvatskoga jezika
 • sudjelovala u postavljanju izložbe 375 godina hrvatskih pravopisa u suorganizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje održane 17. ožujka 2014. u predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
 • od 2012. članica je Uredništva Jezičnih savjeta IHJJ-a (odgovara na telefonske upite na telefonu za jezične savjete 060/622-226; odgovora na upite na e-adresu savjetnik@ihjj.hr te daje jezične ekspertize na upite koji u pisanome obliku dolaze u Institut)
 • s kolegama s Odjela za hrvatski standardni jezik aktivno sudjeluje u provedbi različitih aktivnosti povezanih s popularizacijom znanosti, npr. održava različita predavanja u Mjesecu hrvatskoga jezika te na Danima otvorenih vrata Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Predavanja i javni nastupi o Hrvatskome pravopisu IHJJ-a (izbor):

 • 26. 11. 2015. održala je predavanje na Županijskom stručnom vijeću učitelja i nastavnika u III. OŠ Čakovec (s Kristianom Lewisom); 2. 4. 2014. Osnovna škola Čavle; 20. 3. 2014. Srednja škola Isidora Kršnjavoga, Našice; 10. 3. 2014. OŠ Kustošija, Županijsko stručno vijeće nastavnika hrvatskoga jezika Zagrebačke županije; 28. 2. 1014. Gimnazija Tituša Brezovačkog, Zagreb, Županijsko stručno vijeće; 5. 2. 2014. Gradska knjižnica Vukovar; 31. 1. 2014. Osnovna škola Retkovec u Zagrebu, Županijsko stručno vijeće profesora hrvatskoga jezika Grada Zagreba; 8. 1.2014. Osnova škola Dobriše Cesarića u Zagrebu, Županijsko stručno vijeće; 5. 12. 2013., Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika Grada Zagreba, Osnovna škola Jabukovac; 27. 11. 2013., Županijsko stručno vijeće nastavnika hrvatskoga jezika Zagrebačke županije, Gimnazija Velika Gorica; 29. 8. 2013. predstavljanje Hrvatskoga pravopisa na Županijskome stručnom vijeću učitelja hrvatskoga jezika Grada Zagreba u OŠ Špansko Oranice; 27. 6. 2013. predstavljanje Hrvatskoga pravopisa IHJJ-a, Hrvatski novinarski dom; 14. 4. 2013. predstavljanje radne inačice Hrvatskoga pravopisa IHJJ-a, Hrvatski državni arhiv; 2013. predstavljanje Hrvatskoga pravopisa, Matičin četvrtak u Velikoj Gorici (s dr. sc. Lanom Hudeček, dr. sc. Milicom Mihaljević i dr.sc. Gorankom Blagus Bartolec)

Ostala predavanja:

 • 23. veljače 2015. predavanje na Županijskome stručnom vijeću učitelja i nastavnika Međimurske županije u Čakovcu: O novome standardu rukopisnoga pisma (s dr. sc. Kristianom Lewisom)
 • 2012. Županijski aktiv profesora hrvatskoga jezika, Zagreb; predavanje: Tvorba riječi u hrvatskome jeziku

Predavanja na visokoškolskim ustanovama

 • 14. travnja 2016. na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održala je nastupno predavanje pod naslovom: Pravopisna bilježba popriloženja i popredloženja
 • 22. 10. 2015. pozvani predavač Centra za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci; naslov: Popriloženje i popredloženje u hrvatskome jeziku – uvid u tvorbu riječi i pravopisnu normu
 • od 2015. drži predavanja i seminare na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeka u Petrinji; Povijest hrvatskoga književnog jezika; nositelj kolegija: prof. dr. sc. Đuro Blažeka
 • 3. travnja 2014. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci - o metodologiji, pravopisnim pravilima i pravopisnim rješenjima u Hrvatskome pravopisu IHJJ-a; naslov: Hrvatski pravopis (s G. Blagus Bartolec i Ž. Jozićem)
 • 2012./2013. predavač na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu; Suvremena hrvatska pravopisna norma; nositelj kolegija: prof. dr. sc. Branka Tafra
 • 2012./2013. predavač na interdisciplinarnom poslijediplomskom doktorskom Studiju kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatski pravopisni nepresušni prijepori; nositelj kolegija: prof. dr. sc. Branka Tafra

Izobrazba

 • 2012. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (doktorska disertacija Sastavljeno i nesastavljeno pisanje u hrvatskome jeziku pod vodstvom mentora prof. dr. Marka Samardžije)
 • 2006. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (doktorski kvalifikacijski rad (1 i 2): Složenice u hrvatskome standardnom jeziku (5); komisija: dr. sc. Marko Samardžija, red. prof. (mentor); dr. sc. Ivo Pranjković, red. prof. i dr. sc. Josip Silić, red. prof.)
 • 2006. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (magistarski kvalifikacijski rad (1 i 2): Opis tvorbenih postupaka u dosadašnjoj literaturi (5); komisija: dr. sc. Marko Samardžija, red. prof. (mentor); dr. sc. Ivo Pranjković, red. prof. i dr. sc. Krešimir Mićanović, doc.)
 • 2001. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (profesor hrvatskoga jezika i književnosti i profesor fonetike)
 • 1994. V. gimnazija, Zagreb

Bibliografija

Knjige
 1. Birtić, Matea; Blagus Bartolec, Goranka; Budja, Jurica; Hudeček, Lana; Jozić, Željko; Kovačević, Barbara; Lewis, Kristian; Matas Ivanković, Ivana; Mihaljević, Milica; Milković, Alen; Miloš, Irena; Ramadanović, Ermina; Stojanov, Tomislav; Štrkalj Despot, Kristina. Hrvatski pravopis. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013 (priručnik). URL link to work (e-izdanje); 1.1. Jozić, Željko; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica; Ramadanović, Ermina; Birtić, Matea, Budja, Jurica; Kovačević, Barbara; Matas Ivanković, Ivana; Milković, Alen; Miloš, Irena; Stojanov, Tomislav; Štrkalj Despot, Kristina. Hrvatski pravopis. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013 (priručnik; tiskano izdanje).
 2. Birtić, Matea; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Jojić, Ljiljana; Kovačević, Barbara; Lewis, Kristian; Matas Ivanković, Ivana; Mihaljević, Milica; Miloš, Irena; Ramadanović, Ermina; Vidović, Domagoj. Školski rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ; Školska knjiga, 2012. (rječnik).
 3. Horvat, Marijana; Ramadanović, Ermina. Jezikoslovni priručnik Blaža Tadijanovića Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.). Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012 (monografija).
Uredničke knjige
 1. Ivan Broz: Hrvatski pravopis (1892.) / Jozić, Željko; Ramadanović, Ermina (ur.). Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje - NSK, 2014. (priručnik; pretisak).
 2. Hrvatski pravopis / Jozić, Željko; Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica; Ramadanović, Ermina (ur.). Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013 (priručnik). URL link to work (e-izdanje); Hrvatski pravopis / Jozić, Željko (glavni urednik); Blagus Bartolec, Goranka; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica; Ramadanović, Ermina (ur.).Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013 (priručnik; tiskano izdanje).

Knjige (uredništvo)

 • CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike. 2016. Mihaela Matešić, Ermina Ramadanović, Mirjana Crnić Novosel, Perina Vukša Nahod (ur.). Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. Knjiga sažetaka.
 • 3. Međimurski filološki dani. 2015. Lidija Cvikić, Barbara Kovačević, Vladimir Legac, Ermina Ramadanović, Tamara Turza-Bogdan, Ines Virč (ur.). Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Knjiga sažetaka.

Znanstveni radovi

 1. Ramadanović, Ermina. 2018. Nadohvat, nadomak, uime i ususret - pravopisno bilježenje prijedložnih tvorenica u hrvatskom jeziku. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 42/62. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 239-257.
 2. Ramadanović, Ermina; Kovačević, Barbara. 2018. Prozodijska tvorba u hrvatskom jeziku. Od dvojbe do razdvojbe. Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri. Ur. Košutar, Petra; Kovačić, Mislav. Ibis grafika. Zagreb. 161175.
 3. Kovačević, Barbara; Ramadanović, Ermina. 2018. Izražavanje negativnih primarnih emocija u hrvatskoj frazeologiji. Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive) Psychologie/Phraseology and (naive) psychology/Frazeologija i (naivnaja) psihologija. Bedkowska-Kopczyk, Agnieszka; Pfandl, Heinrich (ur.). Hamburg : Verlag Dr. Kovač. 161-170.
 4. Ramadanović, Ermina; Kovačević, Barbara. 2018. Prozodijska tvorba u hrvatskom jeziku // Od dvojbe do razdvojbe. Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri / Košutar, Petra ; Kovačić, Mislav (ur.). Zagreb. 161175.
 5. Matešić, Mihaela; Ramadanović, Ermina. 2017. Uloga pravopisnih priručnika u standardizaciji pravogovornoga plana. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43/1. 107123.
 6. Kovačević, Barbara; Ramadanović, Ermina. 2017. Frazeološka ortografija– problem bilježenja velikoga i maloga početnoga slova. Slavofraz 2017: Iminjata i frazeologijata. Imena i frazeologija / Veljanovska, Katerina ; Mirčevska-Boševa, Biljana (ur.). Skoplje : Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij" ; Filološki fakultet "Blaže Koneski", 2018. Str. 377395.
 7. Ramadanović, Ermina. 2016. Pravopisno bilježenje brojevnih riječi u hrvatskom jeziku. Pismo: Časopis za jezik i književnost 14. Bosansko filološko društvo. Sarajevo. 78113.
 8. Kovačević, Barbara; Ramadanović, Ermina. 2016. Primarne emocije u hrvatskoj frazeologiji. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42/2. 505527.
 9. Kovačević, Barbara; Ramadanović, Ermina. Lijevo – desno, ispred – iza i gore – dolje u hrvatskoj frazeologiji. Prostor in čas v frazeologiji. 2016. Ur. Kržišnik, Erika ; Jakop, Nataša ; Jemec Tomazin, Mateja. Znanstvena založba Filozofske fakultete. Ljubljana. 53-73.
 10. Ramadanović, Ermina. Uvid u rječotvorje Blaža Tadijanovića // Hrvatski jezik i pisana riječ XVII. i XVIII. stoljeća / Samardžija, Marko (ur.). Vinkovci : Privlačica d. o. o., Vinkovci, 2015. Str. 61-79.
 11. Jakop, Nataša; Ramadanović, Ermina. K pravopisnemu pravilu o rabi začetnice pri nadomestnih imenih v slovenščini ob primerjavi s hrvaškim pravopisom // Pravopisna razpotja: Razprave o pravopisnih vprašanjih / Dobrovoljc, Helena; Lengar Verovnik, Tina (ur.). 2015. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
 12. Ramadanović, Ermina. Novi pogled na neke stare načine tvorbe riječi (O nekim novim tvorbenim načinima ili o starim na nov način) // Sarajevski filološki susreti II (knjiga I) / Palić, Ismail (ur.). Sarajevo : Bosansko filološko društvo, 2014. 68-96 URL link to work
 13. Kovačević, Barbara; Ramadanović, Ermina. Frazemske polusloženice (od rječnika preko tvorbe do pravopisa i obratno). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 39 (2013), 1; 369-389 URL link to work
 14. Mihaljević, Milica; Ramadanović, Ermina. Pravopisni prinosi Božidara Finke. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 18 (2013); 77-99 URL link to work
 15. Ramadanović, Ermina; Virč, Ines. Redoslijed nenaglašenih sintaktičkih jedinica u kajkavštini. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 39 (2013); 603-630 URL link to work
 16. Kovačević, Barbara; Ramadanović, Ermina. Slika mora u hrvatskoj frazeologiji // Water in slavonic Phraseology and Paremiology. Budimpešta : Tinta, 2013. 329-335
 17. Horvat, Marijana; Ramadanović Ermina. O složenicama i sraslicama (na primjerima iz Voltićeva Ričoslovnika). // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 58 (2012.) ; 133-161 URL link to work
 18. Horvat, Marijana; Ramadanović, Ermina. Tvorba glagola u djelu Svašta po malo Blaža Tadijanovića. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 34 (2008) ; 133-153 URL link to work
 19. Horvat, Marijana; Ramadanović, Ermina. O tvorbi riječi u Tadijanovićevu djelu Svašta po malo. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 33 (2007) ; 177-196 URL link to work
 20. Ramadanović, Ermina; Mihaljević, Milica. Razradba tvorbenih načina u nazivlju (s posebnim obzirom na odnos među složenicama bez spojnika -o- , sraslicama i tvorenicama s prefiksoidima). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 32 (2006) ; 193-211 URL link to work


Ostali radovi (znanstveno-popularni, prikazi, obznane)

 1. Ramadanović, Ermina. 2016. Antun Šimčik, zaboravljeni hrvatski filolog. Prikaz knjige: Antun Šimčik. 2015. Jezične bilješke. Prir. Marko Samardžija. Vijenac 581. Matica hrvatska. 9. lipnja 2016.
 2. Horvat, Marijana; Ramadanović, Ermina. 2016. Petar Šegedin ­– neustrašivi branitelj hrvatskoga jezika. Hrvatski jezik. 1. broj 3. godišta. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
 3. Ramadanović, Ermina. Hrvatski jezik i pravopis u prvoj Jugoslaviji (od njezina nastanka do njezina nestanka). // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 1 (2013) ; 36-40.
 4. Ramadanović, Ermina. Uvod u nauk o ustroju riječi. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 38 (2012) , 1; 220-228. URL link to work
 5. Ramadanović, Ermina. O jeziku i pravopisu između dvaju ratova. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 38 (2012), 2; 511-518. URL link to work
 6. Ramadanović, Ermina. Istine i laži, spoznaje i predrasude o jeziku u NDH. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 34 (2008); 507-510. URL link to work
 7. Ramadanović, Ermina. Važan prinos o hrvatskome kao članu zajednice povijesnih jezika. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 33 (2007); 531-538. URL link to work
 8. Ramadanović, Ermina. Hrvatski jezik u XX. stoljeću. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 32 (2006); 403-411. URL link to work
 9. Ramadanović, Ermina. Srodnost kao otežavajuća okolnost. // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 32 (2003), 4; 273-277.


Disertacija
Ramadanović, Ermina. Sastavljeno i nesastavljeno pisanje u hrvatskome jeziku / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 16. 05. 2012., 811 str. Voditelj: Samardžija, Marko.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/