Projekti financirani iz drugih vanjskih izvora

Rekonstrukcija Kristijanovićeve Biblije

Voditelj: dr. sc. Barbara Štebih Golub

O projektu

trajanje projekta: 1. 1. 2023. – 31. 12. 2026.


Projektni tim

voditeljica projekta:

dr. sc. Barbara Štebih Golub, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

suradnici na projektu:

izv. prof. dr. sc. Boris Beck, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

dr. sc. Ljiljana Dobrovšak, znanstvena savjetnica, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

dr. sc. Dubravka Ivšić Majić, viša znanstvena suradnica, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

izv. prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

dr. sc. Ermina Ramadanović, viša znanstvena suradnica, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

doc. dr. sc. Vladimira Rezo, Odsjek za komunikologiju, Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu

Matija Slišurić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje


Sažetak projekta

Unutar bogate hrvatske biblijsko-prevoditeljske tradicije kajkavskoknjiževna sastavnica veoma je slabo proučena, pa se prijevod Biblije što ga je načinio Ignac Kristijanović spominje na razini napomene. Kako Kristijanovićev prijevod nikada nije objavljen u cijelosti, nego se njegov veći dio nalazi u rukopisu, u ovome trenutku nije dostupan znanstvenoj javnosti.
Cilj predloženoga multidisciplinarnog znanstvenoistraživačkoga, primarno lingvističkoga projekta jest rekonstrukcija, transkripcija i javno dostupno objavljivanje digitalne verzije tako priređenoga teksta biblijskoga prijevoda. Arhivskim i bibliotečnim radom locirat će se i prikupiti dijelovi prijevoda i tako rekonstruirati Kristijanovićeva Biblija. Tekst će se prijevoda transkribirati te će u digitalnoj verziji biti javno dostupan na internetu zainteresiranoj znanstvenoj i široj zajednici, čime će se potaknuti daljnja multidisciplinarna istraživanja. U okviru projekta Kristijanovićev će se prijevod i okolnosti njegova nastanka proučiti s aspekata različitih znanstvenih disciplina (lingvistika, kulturologija, traduktologija, historiografija) te će se time proširiti spoznaje kako o hrvatskoj biblijsko-prevoditeljskoj tradiciji, tako i o kajkavskome književnom jeziku.
Planirano trajanje projekta je četiri godine (1. 1. 2023. – 31. 12. 2026.). Tijekom prvih šest (1. 1. 2023.– 1. 7. 2023.) mjeseci arhivskim i bibliotečnim će se radom locirati dijelovi Kristjanovićeva prijevoda te zatražiti digitalne inačice rukopisa. Od 1. 7. 2023. do 31. 12. 2025. radit će se na transkripciji prijevoda i kolacioniranju. Istodobno će se provoditi lingvistička, kulturološka i traduktološka istraživanja teksta. Od 1. 1. 2026. do 31. 2026. izradit će se konačna verzija Kristijanovićeve Biblije koju će se digitalizirati i učiniti javno dostupnom. Na planiranom okruglom stolu članovi projektnoga tima iznijet će rezultate svojih specifičnih istraživanja (filološka, onomastička, kulturološka, traduktološka, historiografska), a radovi će biti objedinjeni u monografiji.
Glavni rezultati predloženoga znanstveno-istraživačkoga projekta multidisciplinarnoga karaktera bit će: 1. rekonstruiran i transkribiran, u digitalnom obliku javno dostupan prijevod Kristijanovićeve Biblije, 2. lingvistička analiza prijevoda, 3. kulturnopovijesna analiza i kontekstualizacija teksta, 4. traduktološka analiza Kristijanovićeva prijevoda Biblije, 5. historiografska analiza društveno-političkih i kulturnih okolnosti nastanka prijevoda, motivacije za prevođenje i razloga neobjavljivanje prijevoda.

Predstavljanja projekta

  • Prije početka projekta doc. dr. sc. Boris Beck i dr. sc. Barbara Štebih Golub najavili su i predstavili projektu emisiji Kajkavijana (Radio Sljeme, 8. 12. 2022.)
  • Projekt je najavljen i predstavljeni u izlagnju doc. dr. sc. Borisa Becka i dr. sc. Barbara Štebih Golub „Kristijanovićeva Knjiga Tobijaša iz Svetoga pisma Staroga zakona na horvatski prenešena.“ (Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi. Kulturni transferi u ranonovovjekovnoj kajkavskoj knjževnosti. Znanstveni kolokvij. 12. prosinca 2022., Zagreb.)
  • Projekt su na Jezikoslovnim raspravama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje predstavili dr. sc. Boris Beck i dr. sc. Barbara Štebih Golub (9. svibnja 2023.)
  • Projekt je na međunarodnom skupu Domać rič predstavila dr. sc. Barbara Štebih Golub (2. lipnja 2023.)
  • Projekt je predstavljen na tribinu Kajkavskoga spravišča naslovljenoj U potrazi za kajkavskom Biblijom u Zagrebu, 29. studenoga 2023., sudjelovali: Boris Beck, Dubravka Ivšić Majić, Lahorka Plejić Poje, Barbara Štebih Golub.
  • O tribini je izašao članak Potraga za izgubljenom kajkavskom Biblijom u Vijencu 21. 12. 20223.
  • Projekt je predstavljen na tribini Ljubav prema materinskom jeziku, održanoj 5. 12. u Knjižnici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu u organizaciji Centra tolerancije, sudjelovala Barbara Štebih Golub.
  • Projekt je dr. Barbara Štebih Golub predstavlila u emisij Kajkavijana (Radio Sljeme, 18. 4. 2024..)

Objavljeni radovi

Beck, Boris; Štebih Golub, Barbara. 2023. Knjiga Tobijaša Ignaca Kristijanovića – komunikacijski aspekti biblijskog prijevoda. Crkva u svijetu 58/4. 613 – 630.


Sudjelovanja na skupovima

Štebih Golub, Barbara. 2024. Kristijanović i njegova Biblija kao kruna stare kajkavske pismenosti, plenarno izlaganje održano 23. svibnja 2024. na skupu Četiri i pol stoljeća kajkavske pismenosti. Uz 450. obljetnicu kajkavskoga prvotiska: Ivan Pergošić, Decretum, 1574. u Varaždinu/Ludbregu.

Ivšić Majić, Dubravka; Štebih Golub, Barbara. 2024. Prijevodne varijante i paratekstni elementi u Kristijanovićevu prijevodu Knjige šoltarov. Četiri i pol stoljeća kajkavske pismenosti. Uz 450. obljetnicu kajkavskoga prvotiska: Ivan Pergošić, Decretum, 1574. Varaždin/Ludbreg, svibanj 2024.

Ramadanović, Ermina; Štebih Golub, Barbara. 2024. Fragment književnokajkavskoga prijevoda Kurana. Četiri i pol stoljeća kajkavske pismenosti. Uz 450. obljetnicu kajkavskoga prvotiska: Ivan Pergošić, Decretum, 1574. Varaždin/Ludbreg, svibanj 2024.

Projekt se financira donacijom Zaklade Adris.

Suradnici na projektu

Rođena je 14. siječnja 1985. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i srednju glazbenu školu. Diplomirala je 2007. g. opću lingvistiku i latinski jezik i rimsku književnost na Filozofskom fakultetu S...

Pročitaj više

Ermina Ramadanović (r. Harambašić) rođena je 1975. godine u Zagrebu u kojemu je 1990. godine završila Osnovnu školu Ivana Meštrovića, a potom i V. gimnaziju. Diplomu profesora hrvatskoga jezika i književnosti i ...

Pročitaj više

Zaposlenje: 1998. – 2000. Osnovna škola Tina Ujevića u Zagrebu 1. travnja 2000. – ... Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Odjel za povijest jezika i povijesnu leksikografiju Rad u nastav...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/