Branimir Belaj

Izlagač

Branimir Belaj

Izlagač

Biography

Branimir Belaj rođen je u Osijeku 7. kolovoza 1973. Studij hrvatskoga jezika i književnosti upisao je akademske 1992./1993. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, gdje je i diplomirao 1996. godine. Poslijediplomski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisao je 1997. g., gdje je 2001. godine obranio disertaciju pod naslovom Gramatički i leksički pasiv u hrvatskom standardnom jeziku. Godine 1998. izabran je na Filozofskom fakultetu u Osijeku u zvanje mlađega asistenta iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, za predmet Suvremeni hrvatski književni jezik, 2001. godine u zvanje višega asistenta za predmete Jezične vježbe i Kognitivna lingvistika, a 2004. u zvanje docenta za iste predmete. U zvanje izvanrednoga profesora izabran je 2008. g, a u zvanje redovitog profesora 2013. g. Trenutno je na Filozofskom fakultetu u Osijeku nositelj kolegija Osnove jezične kulture, Kognitivna gramatika, Hrvatski jezik za prevoditelje 1 i 2 i Suvremene lingvističke teorije. Na Poslijediplomskom doktorskom studiju Jezikoslovlje Filozofskoga fakulteta u Osijeku predaje kolegije: Europski strukturalizam, Kognitivna lingvistika i Fonologija, a kao gost predavač sudjelovao je i sudjeluje u izvođenju Poslijediplomskoga doktorskoga studija kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sudjelovao je kao izlagač na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Do sada je objavio četrdesetak znanstvenih radova u međunarodnim i domaćim časopisima te četiri knjige (Pasivna rečenica 2004, Jezik, prostor i konceptualizacija – Shematična značenja hrvatskih glagolskih prefikasa 2008, Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika, Knjiga prva, Imenska sintagma i sintaksa padeža 2014 i Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika, Knjiga druga, Sintaksa jednostavne rečenice 2017.) Temeljna su mu područja interesa kognitivna lingvistika (s naglaskom na konstrukcijskim pristupima gramatici), teorijska lingvistika, povijest lingvistike i sociolingvistika. Član je Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL), Međunarodnoga društva kognitivnih lingvista za slavenske jezike (SCLA) i Europskog lingvističkog društva (SLE). Također je i član Uredništva časopisa Jezikoslovlje.

All session by Branimir Belaj