Tema 6. Hrvatskih sintaktičkih dana

Tema je šestoga skupa:

SINTAKSA ZAVISNOSLOŽENE REČENICE

Temi se može pristupiti u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi te sa stajališta jednoga jezika ili više njih te unutar različitih teorijskih okvira.