Prijava sažetka

Za izlaganje na skupu predviđeno je 15 minuta, a za raspravu 5 minuta. Službeni su jezici skupa hrvatski, svi slavenski te engleski i njemački jezik. Sažetak na jeziku izlaganja i na engleskome jeziku treba sadržavati do 300 riječi, a šalje se pomoću aplikacije EasyChair. U obrazac upišite sažetak na jeziku izlaganja te priložite sažetke na jeziku izlaganja i engleskome jeziku u PDF-u. Nije potrebno navoditi literaturu. Prijave su otvorene od 29. kolovoza do 15. prosinca 2017. godine. Ako se izlaže na engleskome jeziku, organizator će osigurati prijevod sažetka na hrvatski. O prihvaćanju teme za izlaganje obavijestit ćemo Vas do 1. veljače 2018. godine.

PRIJAVA