Praktične informacije

6. Hrvatski sintaktički dani održat će se u prostorijama Filozofskoga fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.