Tematska područja

Tematska područja skupa su:

▪ Dijalektna morfologija
▪ Dijalektna frazeologija
▪ Dijalektologija i sociolingvistika
▪ Recentna dijalektološka istraživanja