Program i knjižica sažetaka


Vijećnica Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1. prosinca 2021.
9:00–10.00POZDRAVNI GOVORI
Predsjedavajući: Ivo Szucsich i Diana Stolac
10:00–10:15Domagoj Vidović i Ilija Vukotić
Leksik govora sela Zupci kod Bara
10:15–10:30Ekaterina Jakuškina
Praslavenske leksičke inovacije na hrvatskom jezičnom području
10:30–10:45Joža Horvat
Prilog proučavanju leksičke varijantnosti: ‘mrkva’ u hrvatskim govorima
10:45–11:00Tjaša Jakop
Koruzništvo po slovensko: narečna poimenovanja za koruzo in z njo povezana opravila
11:00–11:15Katarina Lozić Knezović
Romanizmi u govoru Mravinaca
11:15–11:30Suzana Todorović
Diahroni pogled na izbrane romanizme v pomjanskem narečnem govoru
11:30–12:00RASPRAVA
12:00–14:00STANKA ZA RUČAK
Predsjedavajući: Domagoj Vidović i Ante Jurić
14:00–14:15Dunja Brozović Rončević
Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju (LinGeH): novi geolingvistički projekt
14:15–14:30Nikola Vuletić, Vladimir Skračić i Hrvoje Bazina
Jezični atlas pomorske i ribarske kulture Dalmacije i Kvarnera (JAPRK)
14:30–14:45Ivan Magaš
Istraživanja novoštokavskih govora zadarskoga područja u 21. stoljeću
14:45–15:00Ivo Szucsich
Ozvučena knjiga sa snimkama iz hrvatskih sela Gradišća i susjednih zemalja
15:00–15:15Maria Latchici
Karaševskohrvatski govori na početku XXI. stoljeća
15:15–15:30Diana Stolac
Desetljeće doktorskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika
15:30–16:00RASPRAVA
16:00–16:30KAVA
Predsjedavajući: Nikola Vuletić i Marina Marinković
16:30–16:45Nataša Šprljan
Naglasna obilježja novigradskoga govora
16:45–17:00Mateja Šporčić
Prozodija govora Pojatna
17:00–17:15Mate Kapović
O naglasku imeničnih ā-osnova u Posavini
17:15–17:30Ante Jurić
Naglasak imenica u govoru Okruka na Čiovu
17:30–17:45Elmedina Alić i Sanja Ledić
Silazni naglasci na unutarnjem slogu u govoru Travnika
17:45–18:00Lorna Rajle
Zastupljenost naglasnih sustava u obrazovnim emisijama za djecu i mlade
18:00–18:30RASPRAVA
VEČERA ZA SUDIONIKE SKUPA
Vijećnica Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2. prosinca 2021.
Predsjedavajući: Sanja Zubčić i Joža Horvat
9:00–9:15Tijmen Pronk
Nekoliko morfoloških izoglosa između hrvatskih govora
9:15–9:30Mijo Lončarić
Grananje kajkavskoga narječja – 40 godina poslije
9:30–9:45Emina Berbić Kolar
Suvremeni prinosi proučavanju posavskoga poddijalekta slavonskoga dijalekta
9:45–10:00Željka Brlobaš
Morfološka obilježja brojeva u govorima kajkavskoga narječja
10:00–10:15Anita Celinić i Mira Menac-Mihalić
Geolingvistički pogled na završno l u glagolskom pridjevu radnom u kajkavskom narječju
10:15–10:30Đuro Blažeka
O nekim metodološkim pitanjima izrade rječnika preloške skupine međimurskoga dijalekta
10:30–11:00RASPRAVA
11:00–11:30KAVA
Predsjedavajući: Tijmen Pronk i Amir Kapetanović
11:30–11:45Matija Mužek
Analoški jat u nastavcima G., D. i L. jd. pridjevsko-zamjeničke deklinacije u nekim jugozapadnim kajkavskim govorima
11:45–12:00Marina Marinković i Mirjana Crnić Novosel
Određivanje pripadnosti mjesnoga govora Staroga Laza u Gorskome kotaru
12:00–12:15Marija Malnar Jurišić i Iva Nazalević Čučević
Rečenična negacija u čabarskim govorima
12:15–12:30Peter Jurgec i Karmen Kenda-Jež
Govor Mosteca (SLA T351, OLA T017) pet desetletij pozneje
12:30–12:45RASPRAVA
12:45–14:00STANKA ZA RUČAK
Predsjedavajući: Damir Kalogjera i Mirjana Crnić Novosel
14:00–14:15Persida Lazarević Di Giacomo
Paradigme natuknica Temlerovog “Ilirskog rečnika”: uvid u dijalekte Južnih Slovena u XVIII stoleću
14:15–14:30Sanja Zubčić i Ivan Miškulin
O kastavskom govoru u 15. stoljeću (prilog istraživanju razvoja kastavskoga govora)
14:30–14:45Dunja Jutronić
Nastavci za genitiv množine u 21. stoljeću u usporedbi s onima u 15. stoljeću u splitskome vernakularu
14:45–15:00Josip Janković
Vrijednosne orijentacije đakovačkog govora sredine dvadesetog stoljeća u usporedbi sa splitskim
15:00–15:15Martina Bašić
Leksemi sadržaja ‘makar’ i ‘barem’ u rječnicima čakavskih govora
15:15–15:30Ivana Kurtović Budja i Perina Vukša Nahod
Iz morfologije govora Makarskoga primorja i Neretvanske doline
15:30–16:00RASPRAVA
16:00–16:30KAVA
Predsjedavajući: Dunja Jutronić i Perina Vukša Nahod
16:30–16:45Damir Kalogjera
Teorijski pogled na ‘’autentičnog govornika’’ u sociolingvistici i dijalektologiji
16:45–17:00Amir Kapetanović
Kako su Hrvati frazemima izražavali ili prikrivali emocije?
17:00–17:15Vera Smole
Nekonvencionalne replike v posamičnih slovenskih narečnih govorih
17:15–17:30Josip Lasić
Nadimci od djevojačkoga prezimena u govoru Lovreća
17:30–17:45RASPRAVA
17:45–18:00Završna riječ predsjednice Odbora za dijalektologiju prof. dr. sc. Mire Menac-Mihalić