Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Religijski pravopis

Voditelj: Lana Hudeček i Milica Mihaljević

O projektu

voditeljice projekta

dr. sc. Lana Hudeček

dr. sc. Milica Mihaljević

suradnici na projektu

Marina Čubrić, prof. savjetnik

dr. sc. Kristian Lewis

dr. sc. Josip Mihaljević

dr. sc. Krešimir Sučević Međeral

dr. sc. Vuk-Tadija Barbarić

mrežna stranica projekta: https://religijski.jezik.hr/

Sažetak projekta

Religijski pravopis pripada u skupinu posebnih pravopisa, tj. pravopisa koji proširuju pravopisna pravila u skladu s potrebama struke ili područja (takav je Religijski pravopis) ili ih prilagođuju metajezikom i metodologijom njihova iznošenja dobnoj skupini (takav je Mali školski pravopis) ili se opširnije bave pojedinim pravopisnim problemom (takav je pravopisno-rječnički priručnik Rječnik velikoga i maloga početnoga slova, koji se također izrađuje u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje).

Građa za religijski pravopis sastoji se od općih (npr. Školski rječnik hrvatskoga jezika), posebnih (npr. Klaićev Veliki rječnik stranih riječi) te religijskih rječnika i priručnika (Religijski leksikon LZ-a Miroslav Krleža, Hrvatska kršćanska terminologija Jeronima Šetke, Mali religijski rječnik Adalberta Rebića, Hrvatsko kršćansko nazivlje Mile Mamića), vjerskih časopisa, udžbenika vjeronauka itd. Građa za pravopis bit će tekstovi različitih vjerskih zajednica odnosno tekstovi koji se odnose na različite vjere.

Religijski pravopis slijedi strukturu i rješenja Hrvatskoga pravopisa. Neka će se pravila općega pravopisa temeljitije obraditi i doraditi, što je i logično u posebnome pravopisu koji se usredotočuje na pojedino područje i razlaže ga do onih pojedinosti u koje opći pravopis zbog svoje namijenjenosti najširoj publici ne može ulaziti. U pravopisnome će se rječniku i pravopisnim pravilima nalaziti nazivi i imena iz različitih religija u onome opsegu u kojemu se pojavljuju u našemu korpusu.

U prvome se dijelu donose pravila raspoređena na poglavlja Glasovi (adventski vijenac, časna sestra, časoslov, čestičnjak, čistilište, čitanje, čudo, ćudoređe, đakon), Veliko i malo početno slovo (Djela apostolska, Djevica Marija, Dobri Papa, Dobri Pastir, dominikanac, Drinske mučenice, Drugi vatikanski sabor/koncil, Družba Isusova, Družba kćeri Božje ljubavi, sveti Pavao pustinjak, sveti Ivan Krstitelj), Sastavljeno i nesastavljeno pisanje (uime, Očenaš, Zdravomarija), Pisanje riječi iz stranih jezika (eshatološki, euharistija), Kraćenje riječi (bl., sv., fra, don, p., s., ss., oo., vlč., mons., msgr., katol., Lk, Post, Jd, Ez, Kor, IHS), Pravopisni znakovi (posebno navodnici unutar navodnika te bjelina u primjerima kao Matej 5, 3). U ovome posebnom pravopisu donosit će se samo pravila koja se odnose na pisanje religijskih naziva ili imena ili pravila koja se odnose na specifičnost religijskoga teksta (npr. poglavlje o pravopisnim znakovima bavit će se samo specifičnim problemima religijskoga teksta, npr. mjesto točke pri navođenju izvora u zagradama (Uskrsnuće Lazara jedno je od najvećih Isusovih čuda (Ivan 11, 1-44). Dogodilo se to… ili: Uskrsnuće Lazara jedno je od najvećih Isusovih čuda. (Ivan 11, 1-44). Dogodilo se to…).

Drugi je dio rječnik u kojemu se abecednim redom donose riječi u kojima se nalazi koji pravopisni problem. Uz natuknice donose se i pravopisno sporni oblici, npr. mladomisnik V mladomisniče. Kao natuknice u rječniku donijet će se i one riječi kod kojih se pravopisni problem pojavljuje samo u njihovim oblicima te uz njih navoditi takvi oblici (otac G oca, V oče, mn. N oci ili očevi). U pravopisnome rječniku u pravilu se neće donositi definicije značenja jer je riječ o pravopisu, a ne o rječniku. One će se iznimno donositi tamo gdje postoje homofoni koji se u pisanju razlikuju velikim i malim početnim slovom (Sveta Barbara 'crkva', Sveta Barbara 'blagdan', sveta Barbara 'svetica', Crkva 'zajednica vjernika', crkva 'zgrada'), u slučaju paronima (Pasha/Pesah, kršćanin/krstjanin), a samo u rijetkim slučajevima i kratko objašnjenje, npr. Roš Hašana 'židovski novogodišnji blagdan'.


Religijski pravopis namijenjen je svima koji se bave određenom vjerom, njezinim proučavanjem ili širenjem, svim vjernicima i svim osobama koje se u svakodnevnome radu susreću s problemima povezanima s pisanjem vjerskoga teksta ili teksta o pojedinome aspektu vjerskoga ili crkvenoga života i djelovanja. Namijenjen je i novinarima različitih vjerskih listova, urednicima vjerskih knjiga ili časopisa te općemu čitateljstvu koje će u njemu pronaći odgovore na neka od pitanja koja se veoma često upućuju službi za jezične savjete Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (kako se piše naziv pojedine crkve, sakramenta, samostana, ime blagdana, svetca, božanske osobe itd.), a na koja im je odgovor potreban u njihovu privatnome životu (kako bi npr. točno napisali naziv crkve na pozivnicama za vjenčanje, kako ne bi pogriješili u pisanju pojedinoga sakramenta itd.). Namijenjen je i učenicima koji slušaju predmet Vjeronauk te studentima teoloških studija. U Religijskome pravopisu osobito će pomno biti razrađeno poglavlje o velikome i malome slovu te je predviđena bliska suradnja s autorima i urednicima Rječnika velikoga i maloga početnog slova, koji se također izrađuje u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

U završnoj fazi izradbe Religijskoga pravopisa svakako će biti potrebna i stručna redakcija, a tijekom njegove izradbe predviđena je suradnja s pripadnicima različitih vjerskih zajednica.


  • Radovi izrađeni u okviru projekta

Barbarić, Vuk-Tadija. 2019. Veliko i malo slovo u biblijskome tekstu – poseban problem religijskoga (funkcionalnog) pravopisa. Hrvatski jezik 6/4: 1–8.

Lewis, Kristian. 2018. Usustavljivanje uporabe velikoga i maloga početnog slova u hrvatskome religijskom nazivlju. Вісник Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів 2. 134–149.

Hudeček, Lana; Milica Mihaljević. 2018. Homofonija u religijskim nazivima i imenima. Hrvatski jezik 5/2. 1–8.

Hudeček, Lana. 2018. SVI SVETI i SVETA TRI KRALJA. Hrvatski jezik 5/1. 29.

Sučević Međeral, Krešimir. 2018. Pravopisna promišljanja o islamskim, judaističkim i dharmičkim vjerskim nazivima i imenima. Hrvatski jezik 5/1. 1–7.

Lewis, Kristian; Čubrić, Marina. 2017. Svetci u pravopisu. Hrvatski jezik 4/4. 27–29.

Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2017. Kršćanska terminologija Jeronima Šetke kao izvor za Religijski pravopis IHJJ-a. Hrvatski neretvanski zbornik 9. Urednik Vidović, Domagoj. Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Zagreb. Zagreb.

Čubrić, Marina; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica. O nekim jezičnim i terminološkim problemima u religijskome nazivlju (predavanje)

Čubrić, Marina; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica. O nekim jezičnim i terminološkim problemima u religijskome nazivlju (radionica)

Suradnici na projektu

Rođen 1981. u Beogradu. Osnovnu školu pohađa u Beogradu i Žrnovnici, a opću gimnaziju završava u Splitu. Diplomirao u travnju 2008. hrvatski jezik i književnost na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta ...

Pročitaj više

Lana Hudeček znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Područje je njezina znanstvenoga bavljenja u prvome redu suvremena jezična norma i jezično planiranje, terminolog...

Pročitaj više

CV in English1. Osobni podatci Ime i prezime: Kristian Lewis Godina i mjesto rođenja: 1975., Zagreb Obitelj: supruga Ana, sin Nikola i kći Katarina2. Radno iskustvo 2001. – danas – Institut za hrvatski jezik i jezi...

Pročitaj više

Milica Mihaljević znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju (od 2008.) i voditeljica Odjela za hrvatski standardni jezik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Školovala se u Zagrebu (5. gimnazija), Seattleu i H...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/