Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Baza hrvatskih morfoloških dubleta (DvojBa)

Voditelj: Tomislava Bošnjak Botica

O projektu

U hrvatskoj morfologiji pojava dvaju (ili više) oblika istoga značenja (za isto mjesto u paradigmi) nipošto nije zanemariva. U tom se slučaju obično govori o morfološkom dubletizmu (dvostrukosti), morfološkoj sinonimiji ili preobilju (eng. overabundance) itd.

Proučavanje dubletnosti u jezicima trenutačno je važna i plodna znanstvena tema u svjetskoj morfologiji. Takva istraživanja mogu odgovoriti na brojna pitanja koja su u samim temeljima našega razumijevanja jezika, a ponajprije na pitanje je li jezik savršen sustav u kojem su dubletni oblici prolazne pojave prelaska iz jednoga u drugi oblik ili je riječ o sustavu koji je mnogo labavije uređen te su dublete njegov sastavni (iako rubni) dio.

Pri planiranju baze uzimaju se u obzir sve činjenice relevantne za proučavanje morfološke dvostrukosti. Primjerice, za svaki bi se unos u bazu moglo odrediti vrijeme nastanka, relevantne morfološke kategorije, pripadajuća natuknica i slično. U bazu bi se tada unosile potvrde određenoga leksema iz različitih vrela (dokumenata, knjiga, korpusa) s bilježenjem popratnih obilježja (npr. mjesto, vrijeme, prostor, rod, broj, padež, lice itd.). U konačnici bismo uz pomoć baze mogli lako dohvatiti podatke koji bi nam omogućili odgovore na složena pitanja o dvojnim paradigmama. Novonastala baza služit će kao lako dostupan i pretraživ resurs koji bi ubrzao istraživanja morfološke dvostrukosti u hrvatskome. Posebno je važna dijakronijska dimenzija baze jer ona omogućuje praćenje pojave od trenutka njezina ulaska u jezik kroz sve promjene do suvremenoga statusa (potkrijepljena podatcima iz najnovijih općejezičnih korpusa). Držimo da će okupljanje veće količine građe i njezino razvrstavanje omogućiti razumijevanje pojave i tijeka tih promjena te predviđanje smjera budućega razvoja morfološke sinonimije u hrvatskom jeziku. Osim dijakronijske uzet će se u obzir i dijatopijska perspektiva da se odredi, gdje je moguće, mjesto ulaska, smjer širenja i današnja rasprostranjenost pojedinih dubletnih oblika. Usporedbom jednih i drugih podataka mogli bismo doći do odgovora na pitanje koliko je pojava ishod vlastita jezičnoga razvoja, a koliko je potaknuta utjecajem srodnih jezičnih sustava.

Budući da jezična vrela koja se obično rabe u jezikoslovnim istraživanjima (npr. korpusi) ne omogućuju lak dohvat takvih podataka, alat razvijen u tu svrhu mogao bi dobro doći ne samo stručnjacima koji se bave normativistikom, primijenjenom lingvistikom, inojezičnim poučavanjem, procjenom jezika, jezičnom dijakronijom, dijalektologijom nego i ostalim jezičnim korisnicima koje tek zanima sudbina pojedinoga oblika. Koliko nam je poznato, sličnih baza nema (ili nisu dostupne), stoga bi ovo bila novina u jezikoslovlju.

Database of Croatian Morphological Doublets (DvojBa)

Morphological doubletism refers to a phenomenon whereby two (or more) forms of the same lexeme have the same grammatical meaning (e.g. leapt/leaped, cactuses/cacti). Inspired by a lack of a linguistic resource where examples of specific doublet forms in the Croatian language could be found, the authors of this paper launched the project of creating a database whose ultimate goal is to create a list of grammatical categories in which morphological doubletism occurs and a list of lexemes which appear with doublet forms, as confirmed by tokens of the respective forms retrieved from Croatian language sources (computer corpora, lexicographic sources, literature and other relevant materials). The primary aim is to create an easily accessible and searchable resource that would enhance the research of morphological doubletism in Croatian and that the Croatian scientific community would be able to access for free. Each token would be accompanied by information regarding the work it occurs in, the year the work was created, the author of the work, his/her geographic areal, type of text and the relevant morphological labels. These data can be used to trace the phenomenon from the point of its entry into the language through all changes up to its present–day status, determine the distribution of individual forms in the modern language and ultimately determine the role of morphological doublets in the language system. The database can contribute to providing more precise descriptions of the language, which mostly disregard the phenomenon in question.


SURADNICI

Tomislava Bošnjak Botica, Jurica Budja, Gordana Hržica, Sara Košutar, Dario Lečić, Maša Musulin, Jurica Polančec

Tehnička potpora: Bruno Nahod, Vedran Cindrić

Od 1. rujna 2020. istraživanje je dio i međunarodnoga projekta

Feast and Famine: Confronting overabundance and defectivity in language (voditelj prof. Neil Bermel, Sveučilište u Sheffieldu).

IZLAGANJA i RADIONICE

G. Hržica, T. Bošnjak Botica, S. Košutar. 2021. The use of overgeneralized forms: Overcoming verbal morphological complexity in language acquisition. More-than-half-baked ideas workshop, Sheffield (online), 21. – 22. listopada 2021. (projektna radionica)

G. Hržica, T. Bošnjak Botica; S. Košutar. 2021. Methods for assessing overgeneralized forms in child language: from corpus and lexical databases to parental questionnaire. Half-baked workshop: Corpus methods for locating and assessing defectivity and overabundance, Sheffield (online), 26. ožujka 2021. (projektna radionica)

T. Bošnjak Botica, J. Polančec. 2020. Korpusno istraživanje dvosložnih i višesložnih imenica s dvostrukom množinskom paradigmom. Jezično i izvanezično u međudjelovanju. XXIV. skup HDPL-a. Split, 24. – 26. rujna 2020.

G. Hržica, T. Bošnjak Botica: Generalizations in verb paradigms in Croatian typically developing children and a child with developmental language disorder. Mediterranean Morphology Meeting. Ljubljana, Slovenija, 27. – 30. lipnja 2019.

T. Bošnjak Botica: Dublete u hrvatskoj gramatici. Stručni skup profesora hrvatskoga jezika povodom Dana hrvatskoga jezika, Split, 15. ožujka 2019.

D. Lečić: Na kavi s Dariom/Darijem: (pre)obilje morfoloških dubleta u hrvatskom jeziku, Zagrebački lingvistički krug, 15. siječnja 2019.

T. Bošnjak Botica: A short introduction to Croatian Morphology, Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta u L' Aquili, Italija, 12. siječnja 2018.

T. Bošnjak Botica, J. Budja, G. Hržica, D. Lečić: Croatian Morphological Doublets Detabase. CLARC 2018: Perspectives on Linguistic Diversity. Rijeka, 8. – 10. lipnja 2018.

T. Bošnjak Botica, G. Hržica, J. Budja: Double-gender nouns in Croatian. CLARC 2018: Perspectives on Linguistic Diversity. Rijeka, 8. – 10. lipnja 2018.

T. Bošnjak Botica, G. Hržica, D. Lečić: Baza hrvatskih morfoloških dubleta (DvojBa). XXXII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a Jezik i um. Rijeka, 3. – 5. svibnja 2018.

RADOVI

Bošnjak Botica, Tomislava; Lečić, Dario; Hržica, Gordana; Budja, Jurica. 2019. Baza hrvatskih morfoloških dubleta. Suvremena lingvistika 45. 95–108.

Bošnjak Botica, Tomislava; Budja, Jurica; Hržica, Gordana. 2018. Rodovna i sklonidbena dvojnost imenica u hrvatskom jeziku. Rasprave IHJJ 44/1. 57–88.

Jelaska, Zrinka; Bošnjak Botica, Tomislava. 2019. Conjugational types in Croatian. Rasprave IHJJ 45/1. 47–74.

Bošnjak Botica, Tomislava; Hržica, Gordana. 2016. Overabundance in Croatian dual-class verbs. Fluminensia 28/1.

Suradnici na projektu

Rodila se 1979. u Splitu. Osnovnu je školu završila u Lovreću, gimnaziju u Imotskom. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost i francuski jezik i književnost te završila slobodni trogodišnji studij rumunjskoga...

Pročitaj više

Rođena je 1982. u Metkoviću, gdje je završila jezičnu gimnaziju. Diplomirala je kroatistiku i fonetiku godine 2006. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. do 2008. bila je lektorica na Hrvatskoj ...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/