dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica

Odjel za opće jezikoslovlje

Zvanje: znanstveni suradnik E-pošta: tbosnjak@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-848 Broj sobe: 408

Životopis

Tomislava Bošnjak Botica rodila se 27. rujna 1979. u Splitu. Osnovnu je školu završila u Lovreću, gimnaziju u Imotskom. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost i francuski jezik i književnost te završila slobodni trogodišnji studij rumunjskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od rujna 2004. radi kao znanstvena novakinja, a od travnja 2015. kao znanstvena suradnica na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Surađuje na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata. Jezična je redaktorica hrvatske terminološke baze STRUNA. Bila je voditeljica lingvističkoga i kroatističkoga seminara Jezikoslovne rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u 2017.

Sudjelovala je na znanstvenim skupovima i radionicama u Hrvatskoj i inozemstvu, a samostalno ili u suautorstvu objavila tridesetak znanstvenih i stručnih radova, recenzija i prikaza. Zanima se za različita područja hrvatskoga jezika, osobito morfologiju, hrvatsko-romanske jezične usporedbe (francuski, rumunjski) te usvajanje jezika.

Od akademske 2009./2010. godine predaje na Odsjeku za romanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U nekoliko je navrata surađivala s institucijama Europske unije u ocjenjivanju prijevoda i poznavanja hrvatskoga jezika potencijalnih službenih prevoditelja. Članica je Državnoga povjerenstva za provedbu natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika i recenzentica ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika. Sudjeluje u jezičnim emisijama Hrvatskoga radija i Hrvatskoga katoličkoga radija.

Članica je Hrvatskoga filološkoga društva, Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku i Cellule de recherche en linguistique.


Međunarodna suradnja

Članica znanstvenoistraživačkoga laboratorija EA 4509 Sens Textes Informatique Histoire Sveučilišta Paris Sorbonne (Dynamiques de la production discursive)

Suradnica na međunarodnom projektu Przyswajanie złożoności językowej w nauczaniu/uczeniu się języków obcych (voditeljica prof. Urszula Paprocka-Piotrowska), Katoličko sveučilište Ivana Pavla II., Lublin & Sveučilište Adama Mickiewicza, Poznań, Poljska (od 2016.)

Suradnica na međunarodnom projektu Acquisition de la complexité linguistique chez des enfants de 6 à 14 ans (voditeljica prof. Claire Martinot), Sveučilište Paris Sorbonne, Francuska (od 2013.)

Suradnica na međunarodnom projektu Acquisition et reformulation, Sveučilište Paris Descartes, Francuska (2005. – 2012.)

Usavršavanje

Sveučilište u L'Aquili, siječanj 2018. (mentorica prof. Anna Thornton)

Nastavna djelatnost

Hrvatski za prevoditelje, Odsjek za romanistiku, Filozofski fakultet, Zagreb ( 2009. – )

Znanstveni skupovi

2018. S. Kiš Žuvela, T. Bošnjak Botica. Multilingual Variants in Contemporary Music Terminology in Croatia. Language, Identity and Education in Multilingual Contexts (LIEMC18), Dublin, 1. – 3. veljače 2018.

2017. T. Bošnjak Botica. O govoru Imotske krajine u 18. st. Znanstveni skup povodom 300. obljetnice oslobođenja Imotskoga, Imotski, 5. – 6. listopada 2017.

2017. C. Martinot, T. Bošnjak Botica, J. Kuvač Kraljević, K. Vujnović Malivuk, S. Gerolimich, C. Castellani. Acquisition of linguistic complexity between the ages of 6 and 13: a cross-linguistic perspective. 14th International Congress for the Study of Child Language, Lyon, 17. – 21. srpnja 2017.

2017. G. Hržica, T. Bošnjak Botica, J. Budja. Inflectional doublets within Croatian double-gender nouns: from a diachronic to a synchronic perspective. 11th Mediterranean Morphology Meeting. Nicosia, 22. – 25. lipnja 2017.

2017. G. Hržica, T. Bošnjak Botica, J. Budja. When blocking does not block: the case of Croatian double-gender nouns. Diachronic morphology. Theoretical, areal, and phylogenetic perspectives. Zurich, 26. i 27. siječnja 2017.

2016. T. Bošnjak Botica, S. Kiš Žuvela. Stvaranje terminologije na nematerinskom jeziku. Primjer iz povijesti hrvatskoga glazbenoga nazivlje. 6. znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS). Zagreb, 15. – 17. prosinca 2016.

2016. S. Kiš Žuvela, T. Bošnjak Botica. BFFs or False Friends? Internationalisms and their ‘equivalents’ in Croatian musical terminology standardization. Speclang 2016: Languages for specific purposes – Education and career opportunities. Łódź, 4. i 5. ožujka 2016.

2016. T. Bošnjak Botica, G. Hržica. Competition and suppletion – evidence from the Croatian verbal morphology. 17th International Morphology Meeting: Competition in Morphology. Beč, 18. – 21. veljače 2016.

2015. T. Bošnjak Botica, I. Olujić. O stvaranju naziva za boje u hrvatskom i rumunjskom jeziku te karaševskom govoru. Hrvatski jezik i književnost u Rumunjskoj. Bukurešt, 2. – 3. listopada 2015.

2015. T. Bošnjak Botica, J. Kuvač Kraljević. Stades de développement des phénomènes complexes en croate chez des enfants de 6 à 10 ans. L’acquisition des phénomènes complexes (6-14 ans) : un nouvel enjeu pour la recherche. Lublin, 24. – 25. travnja 2015.

2014. I. Oraić Rabušić, T. Bošnjak Botica. Croatian vs Czech model of Valency dictionary. Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes. Prag, 11. – 12. prosinca 2014.

2014. I. Brač, T. Bošnjak Botica. Semantička raščlamba kao polazište u obradbi glagola u Bazi glagolskih valencija. Šesti hrvatski slavistički kongres. Vukovar i Vinkovci, 10. – 13. 9. 2014.

2014. T. Bošnjak Botica, J. Kuvač Kraljević, K. Vujnović. Acquistion de la complexité en croate. Colloque international - L'héritage de Zellig Sabbetai Harris. Duino-Aurisina, 20. – 22. lipnja 2014.

2013. T. Bošnjak Botica, I. Oraić Rabušić. Morphological and semantic features of the 3rd verb type in Croatian. 9th Mediterranean Morphology Meeting. Dubrovnik, 15. – 18. rujna 2013.

2012. Z. Jelaska, T. Bošnjak Botica. Proizvodnja glagolskih vrsta u izvornih i inojezičnih govornika hrvatskoga (sa ). Croaticum: Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika. Zagreb, 5. i 6. srpnja 2012. (pozvano predavanje)

2012. Z. Jelaska, T. Bošnjak Botica. Conjugational verb types as prototype based categories. Slavic Cognitive Linguistics Conference. Zagreb, 27. – 29. rujna 2012.

2012. I. Olujić, T. Bošnjak Botica. Nazivi za boje u rumunjskom i hrvatskom jeziku na primjeru Cărtărescuove pripovijesti REM. HIDIS IV, Zagreb, 19. – 20. 12. 2012.

2010. T. Bošnjak Botica, J. Kuvač Kraljević. Un phenomene complexe d'acquisition en langue maternelle: le cas des relatives en croate. La complexite en langue et son acquisition. Université Paris Descartes, Pariz, 5. – 7. srpnja 2010.

2010. S. Gerolimich, T. Bošnjak Botica, J. Kuvač Kraljević. Reformulation des relatives en croate et en italien. La complexité en langue et son acquisition. Université Paris Descartes, Pariz, 5. – 7. srpnja 2010.

2009. T. Bošnjak Botica. Promjene u lovrećkom govoru – pedesetak godina od Šimundićevih istraživanja. Dani dr. Mate Šimundića. Lovreć – Split, 4. – 5. studenoga 2009.

2008. C. Martinot, T. Bošnjak Botica, J. Kraljević, L. Chur. Predication principale vs seconde a l'epreuve des faits d'acquisition. Colloque international: Prédicats, prédication et structures prédicatives. Pariz, 15. ožujka 2008.

2007. T. Bošnjak Botica, M. Gulešić-Machata. O tati i varalici s gledišta hrvatskoga kao inojezičnoga. 2. znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik. Zagreb, 20. – 22. rujna 2007.

2006. T. Bošnjak Botica. Upotreba frazema i dob govornika. Slavenska frazeologija i pragmatika. Rab, 17. – 19. rujna 2006.

2006. T. Bošnjak, Z. Jelaska. Ime i prezime – gramatikom do identiteta. Jezik i identiteti 20. znanstveni skup HDPL-a. Split, 25. – 27. svibnja 2006.

2006. T. Bošnjak, J. Kraljević, M. Cepanec. Acquisitions tardives en croate. Méthodologies actuelles dans les recherches sur les acquisitions tardives en langue maternelle. Pariz, 3. – 4. srpnja 2006.

2005. C. Martinot, E. Zaretsky, J. Kuvač, T. Bošnjak, M. Cepanec. Late language acquisitions and reformulation. 10th International Congress for the Study of Child Language. Berlin, 25. – 29. srpnja 2005.

2005. Z. Jelaska,T. Bošnjak. Glagoli od komunikacije do gramatike i obratno). 1. znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik. Zagreb, 14. – 15. listopada 2005.

2004. T. Bošnjak, C. Căpăţînă. Dobar kao (topao) kruh: hrvatski i rumunjski frazemi za izricanje osobina. 9. hrvatski filološki skup. Opatija, 26. – 27. lipnja 2004.

2004. Z. Jelaska, T. Bošnjak, M. Balent. Proširivanje rječnika – nazivi za boje. Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike – 18. znanstveni skup HDPL-a. Split, 14. – 16. lipnja 2004.

Predavanja, projektne radionice, okrugli stolovi (izbor)

Niz domaćih radionica u sklopu programa STRUNA.

A short introduction to Croatian Morphology, Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta u L'Aquili, Italija, 12. siječnja 2018.

Pozvano predavanje u sklopu seminara/okrugloga stola Description des procédures de reformulation dans l’acquisition de la langue maternelle, Université Paris Sorbonne, 5. studenoga 2016.

Radionica u sklopu projekta Acquisition de la complexité linguistique de 6 à 14 ans, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 11. i 12. srpnja 2016.

Muzika u glazbenom nazivlju: internacionalizmi i domaći nazivi u terminološkoj praksi. Međunarodni tjedan Odsjeka za kompoziciju i teoriju glazbe. Ljubljana, Akademija za glasbo, 14. travnja 2016.

Radionica u sklopu projekta Acquisition de la complexité linguistique de 6 à 14 ans, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska, 5. i 6. prosinca 2015.

Radionica u sklopu projekta Acquisition de la complexité linguistique de 6 à 14 ans, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska, 25. travnja 2015.

O posebnostima strukovnoga jezika arheologije kamenoga doba – Je li kromanjonac nosio žandarov šešir dok se šetao Beringijom? (s B. Nahodom). Završna radionica projekta Od stijene do riječi. Izgradnja hrvatskopga strukovnog nazivlja za kameno doba. Zagreb, 28. listopada 2013.

Glagolske vrste u hrvatskome: brojnost, čestota, prototipnost. Zagrebački lingvistički krug. Zagreb, 10. prosinca 2013.

2012. Neke mogućnosti prilagodbe francuskoga jezikoslovnoga nazivlja u hrvatskome. Okrugli stol: Francusko jezikoslovno nazivlje i njegova prilagodba hrvatskomu jeziku. Zagreb, 1. 6. 2012. (pozvano predavanje)

Izobrazba

2004. Filozofski fakultet u Zagrebu (diploma: Hrvatski jezik i književnost i francuski jezik i književnost)

2011. Filozofski fakultet u Zagrebu (doktorski rad: Kategorija glagolske vrste u hrvatskom jeziku)

2012. Filozofski fakultet u Zagrebu (certifikat: Rumunjski jezik i književnost)

Bibliografija

2016. Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka. Notari Dubašnice 1. Treći notarski protokol Jura Sormilića (1726. – 1734.) (T. Bošnjak Botica, I. Botica i T. Galović). Hrvatski državni arhiv – Staroslavenski institut – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Povijesno društvo otoka Krka. Zagreb.

2015. Pojmovnik kamenoga doba (I. Karavanić, N. Vukosavljević, R. Šošić Klindžić, T. Težak-Gregl, J. Halamić, T. Bošnjak Botica i B. Nahod). FF press – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

2016. O stvaranju naziva za boje u rumunjskom i hrvatskom jeziku te govoru Karaševa (s I. Olujić). Romanoslavica 52/2. 7–22.

2016. Complexité linguistique chez les enfants croatophones de 6 et 10 ans dans le cadre de la théorie de Z.S. Harris (s J. Kuvač Kraljević i K. Vujnović Malivuk). Perspectives harrissiennes. Ur. C. Martinot, Ch. Marque-Pucheu, S. Gerolimich. CRL, Paris. 188–202.

2016. Morfologija u ranom jezičnom razvoju. Hrvatski jezik 3 (2). 1–5.

2016. Chorvatský vs. český model valenčního popisu ( s I. Oraić Rabušić). Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích.. Ur. Karolína Skwarska i Elżbieta Kaczmarska. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Prag. (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada, svezak 43). 305–318.

2016. Linguistic complexity in late language development: reformulation of relative clauses (s J. Kuvač Kraljević, K. Vujnović Malivuk i P. Pinjušić). Suvremena lingvistika 42 (81). 27–42.

2016. Overabundance in Croatian dual-class verbs (s G. Hržica). Fluminensia 28/1.

2015. Semantička razdioba glagola u Bazi hrvatskih glagolskih valencija (s I. Brač). Fluminensia 27/1. 105–121.

2015. Morphosemantic features of the third verb type (jeti verbs) in Croatian (s I. Oraić Rabušić). Online Proceedings of the 9th Mediterranean morphology meeting. Ur. Audring i dr. University of Leiden University of Patras University of Bologna University of Zagreb. 12–21.

2013. Opća načela podjela na glagolske vrste u hrvatskome u perspektivi drugih bliskih jezika. Lahor 15. 6–390.

2012. Un phénomène complexe d'acquisition en langue maternelle : le cas des relatives dans une perspective translinguistique (s C. Martinot, S. Gerolimich i E. Tutunjiu). La complexité en langue et son acquisition. Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II. 169212.

2012. Neke mogućnosti prilagodbe francuskoga jezikoslovnoga nazivlja hrvatskomu jeziku. Suvremena lingvistika 38, 2. 223–225.

2012. Prosjaci i sinovi - ilustracija tvorbe i obilježja antroponima u Imotskoj krajini. Folia onomastica croatica 21. 116.

2010. Un phenomene complexe d'acquisition en langue maternelle: le cas des relatives en croate (s J. Kuvač-Kraljević). La complexité en langue et son acquisition / Paprocka-Piotrowska, U.; Martinot, C. ; Gerolimich, S. (ur.). CRL – IFR – KUL. Paris – Lublin. 59–63.

2009. Predication principale vs seconde à l'épreuve des faits d'acquisition (s C. Martinot, J. Kuvač Kraljević i L. Chur). Prédicats, prédication et structures prédicatives. Ur. Ibrahim, Amr Helmy. Cellule de recherche en linguistique. Paris. 50–81.

2008. Sklonidba muških dvosložnih imena i naglasna dvojnost (sa Z. Jelaskom). Jezik 55/4 i 55/5. 143–150, 170–181.

2007. Upotreba frazema i dob govornika Lovreća. Slavenska frazeologija i pragmatika. Ur. Fink Arsovski, Željka; Hrnjak, Anita. Knjigra. Zagreb. 51–56.

2007. Frazemi u govoru Lovreća kojima se izriču osobine. Lovrećki libar 9. 191–200.

2007. Rumunjsko-hrvatski lažni parovi (s I. Olujić). Rasprave IHJJ 33. 305–324.

2006. Rod imenica na -a za osobe muškoga spola (s M. Gulešić-Machata). Lahor 4. 170–189.

2006. Vokalizam i akcentuacija govora Lovreća (s M. Menac-Mihalić). Rasprave IHJJ 32. 25–41.

2005. Gramatička i semantička kolebljivost dvosložnih imenica sa sufiksom ež. Rasprave IHJJ 31. 1–18.

2005. Nazivi za boje i njihovo značenjsko podrijetlo u hrvatskome jeziku u usporedbi s francuskim i engleskim (sa Z. Jelaskom i M. Balent). Zbornik HDPL-a Semantika prirodnoga jezika i metajezik semantike. Ur. Granić, Jagoda. Zagreb – Split. 357–366.

2004. Hrvatski i rumunjski frazemi za izricanje osobina (s C. Căpăţînă). Riječ 10. 22–27.

2004. Frazemi u lovrećkome govoru kojima se opisuje izgled. Lovrećki libar 6. 123–132.

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Jezični savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr