Istraživači

Kristina Štrkalj Despot

dr. sc. Kristina Štrkalj Despot

  • Godina i mjesto rođenja: 1978, Jajce, Bosna i Hercegovina
  • Zvanje: viši znanstveni suradnik
  • Telefon: 3783-881 | E-pošta: kdespot@ihjj.hr
  • Poveznica: Hrvatska znanstvena bibliografija
  • Područje interesa: kognitivna lingvistika, teorija konceptualne metafore, neuralna teorija jezika, sintaksa, povijest hrvatskoga jezika i književnosti

Životopis

Životopis

Kristina Štrkalj Despot rođena je 9. ožujka 1978. u Jajcu (Bosna i Hercegovina). Osnovnu školu i Drugu jezičnu gimnaziju završila je u Splitu. Hrvatski jezik i književnost diplomirala je 2002. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu završila Poslijediplomski znanstveni studij lingvistike i doktorirala 2007. godine temom Sintaksa složene rečenice u srednjovjekovnim hrvatskim verzijama legende o vitezu Tundalu, pod mentorstvom prof. dr. Ive Pranjkovića. Nakon što je doktorirala, izabrana je u zvanje višega asistenta (2007. godine), a zatim iste godine u zvanje znanstvenoga suradnika, te 2008. godine na radno mjesto znanstvenoga suradnika. U zvanje i na radno mjesto višega znanstvenoga suradnika izabrana je 2011. godine.

Godinu dana (2002.–2003.) radila je kao lektorica u Službi za jezik i govor Hrvatske televizije. U Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje primljena je u siječnju 2003. godine na radno mjesto asistentice na projektu Hrvatski rječnik do M. Marulića i njegovih suvremenika, voditeljice dr. Dragice Malić. Znanstveni rad nastavila je u Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju na institutskom projektu Starohrvatski rječnik, voditelja dr. sc. Amira Kapetanovića. Od 2013. godine radi u Odjelu za opće, poredbeno i računalno jezikoslovlje na projektu Hrvatsko nazivlje za europske pojmove: terminološko-terminografski okvir, voditeljice dr. sc. Maje Bratanić.

Od 1997. do 2002. bila je stipendistica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u kategoriji osobito darovitih studenata, a od 2000. do 2001. stipendistica CEEPUS-a (Central European Exchange Program for University Studies) na Odsjeku za slavistiku Filozofskoga fakulteta u Ljubljani. Diplomirala je s prosjekom ocjena unutar 1% najboljih studenata generacije.

Pod pokroviteljstvom stipendije Oxford Colleges Hospitality Scheme kao gostujući istraživač boravila je 2009. godine na University of Oxford.

Kao Fulbrightov stipendist u akademskoj godini 2011./2012. boravila je kao gostujući istraživna Berkeleyu (University of California),  te pod mentorstvom prof. dr. Georga Lakoffa provodila postdoktorski istraživački projekt Conceptual Metaphor in Medieval Croatian Literature. Na istome sveučilištu bila je suradnica na projektu Metaphor prof. dr. Georga Lakoffa te sudjelovala u radu kognitivnolingvističkoga seminara Brain, Language and Thought, voditelja Eve Sweetser i Georga Lakoffa.

Na projektu MetaNet: A Multilingual Metaphor Repository (International Computer Science Institute, University of California, Berkeley), od 2012. godine do danas radi kao vanjska suradnica za lingvističku analizu metafora u ruskom jeziku. Projekt je dio većega projekta istraživanja umjetne inteligencije, koje provodi Artificial Intelligence Group, a vodi Srini Narayanan.

Kao vanjska suradnica Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu s dr. sc. Amirom Kapetanovićem sudjelovala je u izvođenju dvaju kolegija: Tekstologija hrvatske srednjovjekovne književnosti (2007./2008) i Živo tkivo srednjovjekovnoga teksta (2008./2009).

U siječnju 2012. godine održala je pozvano predavanje u organizaciji Medieval Studies Program i Linguistics Department i prof. dr. Waylesa Browna na Cornell University, s naslovom: Early Croatian verse and medieval Croatian hymn-books as an important part of the medieval Croatian multilingual and multiscriptal culture. Na University of California, Berkeley, Department of Slavic Languages and Literatures, u veljači 2012. godine održala je pozvano predavanje s naslovom Language policy – differential dictionaries and the significance that lexical choices appear to have taken on in present-day Croatia, u sklopu kolegija South Slavic sociolinguistics prof. dr. Ronelle Alexander.

Od 2012. godine pomoćnica je ravnatelja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Članica je Upravljačkoga odbora COST akcije European Network of e-Lexicography (European Cooperation in Science and Technology).

Članica je uredništva časopisa Linguistics and Literature Studies (Horizon Research Publishing, SAD) i uredništva časopisa Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Članstvo: ICLA (International Cognitive Linguistics Association); International Association for Researching and Applying Metaphor (RaAM), SLE (Societas Linguistica Europaea); AATSEEL (American Association of Teachers of Slavic and East European Languages); Matica hrvatska; Hrvatsko filološko društvo.

Objavila je knjigu Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: Pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku (u suautorstvu s dr. Amirom Kapetanovićem i dr. Dragicom Malić),  dvadesetak izvornih znanstvenih članaka te desetak stručnih radova i prikaza. Svojim izlaganjima sudjelovala je na mnogim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima.


Stipendije i nagrade:

Stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u kategoriji osobito darovitih studenata (1997. – 2002.)

CEEPUS-a (Central European Exchange Program for University Studies) (2000. – 2001.)

Oxford Colleges Hospitality Scheme (2009.)

Judita (nagrada Društva hrvatskih književnika) za 2010. godinu, za najbolju studiju o hrvatskoj književnoj baštini (za knjigu Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: Pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku)

Hrvatska državna nagrada za znanost za 2010. godinu u području humanističkih znanosti (za knjigu Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: Pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku)

Fulbright grant  (2011. – 2012.)


Jezici: engleski (C2), ruski (B2), njemački (B2), slovenski (B1), talijanski (A2), grčki (A1), poljski (A1), latinski

Izobrazba

2002. Diploma Filozofskoga Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2007. Doktorska disertacija Sintaksa složene rečenice u srednjovjekovnim hrvatskim verzijama legende o vitezu Tundalu

2009. University of Oxford, Velika Britanija (Oxford Colleges Hospitality Scheme)

2011./2012. University of California, Berkeley, CA, SAD (Fulbright grant)

Bibliografija

Znanstveni i stručni radovi

2013. Cross-linguistic Analysis of Metaphorical Conceptions of ДУША/DUSZA/DUŠA (ʻsoulʼ) in Slavic Languages  (Russian, Polish, and Croatian); Proceedings of the 38th Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society; University of California, Berkeley.

2013. Od neurona do metafore (i natrag): Neuralna teorija metafore u okviru neuralne teorije jezika i mišljenja. Suvremena lingvistika 39/76. Zagreb.

2013. The Most Significant Manuscript Sources of Medieval Croatian Vernacular Verse, Linguistics and Literature Studies  1(2)/2013, str. 122–133 (DOI: 10.13189/lls.2013.010210).

2013. Značenje i uporaba suprotnoga veznika da u starohrvatskim tekstovima, Filologija 59/2013, str. 173–194.

2013. Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb. (autori: Željko Jozić, Goranka Blagus Bartolec, Lana Hudeček, Kristian Lewis, Milica Mihaljević, Ermina Ramadanović, Matea Birtić, Jurica Budja, Barbara Kovačević, Ivana Matas Ivanković,  Alen Milković, Irena Miloš, Tomislav Stojanov, Kristina Štrkalj Despot)

2012. Jezik emocija u srednjovjekovnim hrvatskim pjesmama eshatološke tematike, Poj željno! Iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi srednjega i ranoga novoga vijeka (ur. Amir Kapetanović), Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, str. 87–116.

2011. Prezent u hrvatskom srednjovjekovnom pjesništvu, Suvremena lingvistika 72, Zagreb, str. 259–278.

2011. Šekvencije mrtvih – pjesme eshatološke tematike u Klimantovićevim zbornicima ; Zadarski filološkidani III: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zadru i Ninu 5. i 6. lipnja 2009, Zadar: Sveučilište u Zadru, str. 323–353.

2011. Osorsko-hvarska pjesmarica (popis sastavnica, postanje, jezik), Colloquia Maruliana 20, Split, str. 31–74.

2010. Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: Pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb. (autori: Amir Kapetanović, Dragica Malić, Kristina Štrkalj Despot).

2010. Srednjovjekovna ars memoria i Šimun Klimantović, Zadarska smotra, časopis za kulturu, znanost i umjetnost, Zadar: Matica hrvatska, str. 79–99.

2010. Jedini srednjovjekovni hrvatski prozni planctus: Plač Devi Marije iz Petrisova zbornika , Čakavskarič: polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, XXXVIII, br. 1–2, Split: Književni krug, str. 131–156.

2010. Instrumental u hrvatskim stihovima srednjega vijeka (u suautorstvu s Amirom Kapetanovićem); Sintaksa padeža: Zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Drugi hrvatski sintaktički dani (ur. Matea Birtić; Dunja Brozović Rončević), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, str. 101–127.

2010. Jezične i književnopovijesne značajke starohrvatskih pjesama u Picićevoj pjesmarici iz 1471., Colloquia Maruliana 19, Split, str. 31–53.

2010. Vrbnički marijinski plač s konca 15. stoljeća, Građa za povijest književnosti hrvatske 37, Zagreb, str. 33–77.

2008. Jezikoslovne polemike (Ivo Pranjković, Sučeljavanja, Disput, Zagreb, 2008), Književna republika, 6/8–10, Zagreb, str. 293–296. 

2009. Gospin plač iz "Osorsko-hvarske pjesmarice", Čakavska rič: polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi XXXVII, Split, str. 123–147.

2009. Problem interpunkcije u izdanjima Marulićevih hrvatskih djela, Colloquia Maruliana 18, Split, str. 219–237.

2009. Potraga za značenjem (Milena Žic Fuchs, Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2009.), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35, Zagreb, str. 497–504.

2008. 'Nova' pasionska pjesma "Ja, Marija, glasom zovu" s kraja 15. stoljeća, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34, Zagreb, str. 413–430.

2008. Tekstna kohezija u hrvatskoj srednjovjekovnoj drami, Croatica et Slavica Iadertina 4, Zadar, str. 65–87.

2007. Sintaktička funkcija participa u hrvatskom jeziku 15./16. stoljeća, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33, Zagreb, str. 413–429.

2007. Talijanizmi u "Cvitju", staročakavskom latiničkom rukopisu s kraja 15. stoljeća, Zadarski filološki dani 1, Zadar, str. 25–49.

2007. 'Nepristran' pogled u povijest(i) lingvistike (E. F. K. Koerner: Jezikoslovna historiografija), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33, Zagreb, str. 497–500. 

2007. Filološka "Magistra vitae" (Ivo Pranjković: Filološki vjekopisi), Književna republika 5/1–2, Zagreb, str. 204–210. 

2005. Onimi u "Cvitju", staročakavskom latiničkom rukopisu s kraja 15. stoljeća, Folia Onomastica Croatica 14, Zagreb, str. 129–146.

2005. Dosad neobjavljena hrvatska verzija Legende o svetom Eustahiju, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, Zagreb, str. 355–383.

2005. Nova obzorja filologije hrvatskoga glagolizma (Zbornik Glagoljica i hrvatski glagolizam, ur. Marija-Ana Dürrigl i dr.), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, Zagreb, str. 555–559.

2005. Znanstveno kreativan pristup (ne)brojivosti (Mirko Peti: Oblici nebrojivosti u hrvatskom jeziku), Jezik 52/2, Zagreb, str. 76–78.

2005. Znanstvenoistraživački opsezi i dosezi Dragice Malić, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, Zagreb, str. 441–443.

2004. Asindetske strukture u "Tundalovu viđenju" , Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30, Zagreb, str. 181–203.

2003. Kad lingvistikom ravna politika. Nekoliko zapažanja o pravilima lektoriranja na Hrvatskoj televiziji, Književna republika 1/5–6, Zagreb, str. 174–185.

2003. Uspjeh hrvatske poredbene slavistike (Milan Mihaljević: Slavenska poredbena gramatika, 1. dio: Uvod i fonologija), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29, Zagreb, str. 459–462.

2003. Duh koji se daruje (Zbornik Važno je imati stila, ur. Krešimir Bagić), Književna republika 1/7–8, Zagreb, str. 242–245.

2003. Slovo iskona – staro na suvremen način (Stjepan Damjanović: Slovo iskona, staroslavenska /starohrvatska čitanka), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29, Zagreb, str. 456–459.


Sudjelovanje na kongresima, konferencijama i znanstvenim skupovima

2014. COST Meeting European Network of e-Lexicography, 15.- 16. siječnja 2014, Nizozemska, Leiden.

2013. SLE 2013, 46th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, 18. – 21. rujna 2013, Hrvatska, Split; referat(s Juliom Ostaninom Olszewskom): The system of metaphorical conceptions of mind and soul in Dostoyevsky’s original БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ (The brothers Karamazov) and its Polish, Croatian and English translations.

2013. New Directions in Metaphor Research, 10. – 11. listopada 2013., Danska, Slagelse (Seminar, radionica i okrugli stol).

2013. CroArtScia2013 – Asymmetry: Art & Science & Education, 8. 11. svibnja 2013., Zagreb; referat u suradnji s Mariom Essertom: Docmark & Teimark - New Visual Web Annotation Tools For Images & Documents.

2012. CogLing Days 5, kognitivnolingvistički znanstveni skup održan u Groningenu, Nizozemska, 13. i 14. prosinca 2012. godine; referat: The "Metaphorical Mind" in the Croatian Language from a Diachronic Perspective.

2012. The 38th Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society, znanstveni skup održan na University of California, Berkeley, 11. – 12. veljače 2012.; referat u suautorstvu s Innom Skrynikovom i Juliom Ostaninom Olszewskom: Cross-linguistic Analysis of Metaphorical Conceptions of ДУША/DUSZA/DUŠA (ʻsoulʼ) in Slavic Languages (Russian, Polish, and Croatian)

2010. Treći hrvatski sintaktički dani: Sintaksa glagola, znanstveni skup održan u Osijeku, 11. – 13. studenoga 2010.; referat: Sintaksa prezenta u hrvatskom srednjovjekovnom pjesništvu.

2010. Colloquium Marulianum XX: Hrvatske i latinske pjesmarice 15. i 16. stoljeća (II); znanstveni skup održan u Splitu, 22. – 25. travnja 2010.; referat: Osorsko-hvarska pjesmarica (popis sastavnica, postanje, jezik).

2009. Peti međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup: Povijesna leksikologija i leksikografija i Računalna leksikologija i leksikografija; Zagreb, 3. – 4. prosinca 2009.; referat: Značenje i uporaba suprotnoga veznika da u starohrvatskim tekstovima.

2009. Zadarski filološki dani III: Slaveni i Mediteran; Zadar, 4. – 6. lipnja 2009.; referat: Jezik i stil eshatoloških pjesama u Klimantovićevim zbornicima.

2009. Colloquium Marulianum XIX: Hrvatske i latinske pjesmarice 15. i 16. stoljeća; znanstveni skup održan u Splitu, 19. – 22. travnja 2009.; referat: Jezične i književnopovijesne značajke starohrvatskih pjesama u "Picićevoj pjesmarici" iz 1471.

2008. Drugi hrvatski sintaktički dani: Sintaksa padeža, znanstveni skup održan u Osijeku, 13. – 15. studenoga 2008.; referat u suautorstvu s Amirom Kapetanovićem: Instrumental u hrvatskim stihovima srednjega vijeka.

2008. 100 Years of Latvian Orthography / Latviešu ortogrāfijas simtgade; međunarodna konferencija održana u Rigi (Latvija), 30. lipnja – 1. srpnja 2008. godine; referat: Coexistence of the Three Scripts in the History of Croatian Culture / Trīs rakstību līdzāspastāvēšana Horvātijas kultūras vēsturē.

2008. 3. Colloquium Marulianum XVIII: Epistolografija hrvatskoga humanizma i renesanse, znanstveni skup održan u travnju 2008. godine u Splitu; referat: Problem interpunkcije u izdanjima Marulićevih hrvatskih djela.

2005. Susreti sa znanstvenim djelom Dragice Malić, znanstveni sastanak održan u siječnju 2005. godine u Zagrebu; referat: Znanstvenoistraživački opsezi i dosezi DragiceMalić.

2005. Zadarski filološki dani 1, znanstveni skup održan u svibnju 2005. godine u Zadru; referat: Talijanizmi u "Cvitju", staročakavskom latiničkom rukopisu s kraja 15. stoljeća.