Istraživači

Kristina Štrkalj Despot

dr. sc. Kristina Štrkalj Despot

  • Godina i mjesto rođenja: 1978, Jajce, Bosna i Hercegovina
  • Zvanje: viši znanstveni suradnik
  • Telefon: 3783-881 | E-pošta: kdespot@ihjj.hr
  • Poveznica: Hrvatska znanstvena bibliografija
  • Područje interesa: kognitivna lingvistika, teorija konceptualne metafore, neuralna teorija jezika, sintaksa, povijest hrvatskoga jezika i književnosti

Životopis

za 2013. godinu najviše državno priznanje u području odgoja i obrazovanja dodijeljeno je za znanstveni i stručni rad autorima Hrvatskoga pravopisa

2011. – 2012.  Fulbright Visiting Research Award (University of California, Berkeley)

2010.  Hrvatska državna nagrada za znanost za 2010. godinu u području humanističkih znanosti.

2010.  Judita (nagrada Društva hrvatskih književnika) za 2010. godinu, za najbolju studiju o hrvatskoj književnoj baštini.

2009.   Open Society Fellowship (University of Oxford).

2000. – 2001.  Central European Exchange Program for University Studies Grant (Sveučilište u Ljubljani).

1997. – 2002.  Stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za osobito darovite studente (Sveučilište u Zagrebu).


Članstvo u profesionalnim društvima i organizacijama:

CLA  (International Cognitive Linguistics Association)

RaAM  (International Association for Researching Applying Metaphor)

SLE (Societas Linguistica Europaea)

AATSEEL (American Association of Teachers of Slavic and East European Languages)

Matica hrvatska

Hrvatsko filološko društvo


Istraživačka djelatnost

U Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje primljena je u siječnju 2003. godine. Od 2003. do 2013. radila je u Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju na projektu Starohrvatski rječnik, koji je prvotno vodila dr. sc. Dragica Malić, a zatim od 2007. godine dr. sc. Amir Kapetanović. Od 2013. godine radi u Odjelu za opće, poredbeno i računalno jezikoslovlje. Od 2013. do 2014. godine bila je suradnicom na projektu Hrvatsko nazivlje za europske pojmove: terminološko-terminografski okvir, voditeljice dr. sc. Maje Bratanić. Od 2014. godine voditeljica je projekta Hrvatske zaklade za znanost: Repozitorij metafora hrvatskoga jezika  te je suradnica na projektu CroLLOD – Croatian Linguistic Linked Open Data  (Fakultet strojarstva i brodogradnje i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, voditelj dr. sc. Mario Essert). U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje voditeljica je jezikoslovnoga i kroatističkoga seminara Jezikoslovne rasprave.

Suradnica je na kompetitivnim međunarodnim projektima. Od 2012. godine član je lingvističkoga tima na američkom projektu MetaNet: A Multilingual Metaphor Repository (International Computer Science Institute, University of California, Berkeley). Projekt je dio većega projekta istraživanja umjetne inteligencije, koje provodi Artificial Intelligence Group, a vodi Srini Narayanan. George Lakoff voditelj je jezikoslovnoga tima. Od 2013. godine članica je Upravljačkoga odbora europskoga projekta European Network of e-Lexicography( European Cooperation in Science and Technology – COST).

Članica je uredništva jednoga inozemnoga (Linguistics and Literature Studies, Horizon Research Publishing, SAD) i jednoga domaćega jezikoslovnoga časopisa (Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje).

Dobitnica je triju nacionalnih nagrada za znanost (Hrvatska državna nagrada za znanost za 2010. godinu, Judita za 2010. godinu, državna Nagrada Ivan Filipović za 2014. godinu) i nekoliko međunarodnih uglednih stipendija (Fulbright, Open Society Fellowship, CEEPUS).

Bila je gostujućim istraživačem na prestižnim sveučilištima (Oxford, Berkeley). Pod pokroviteljstvom stipendije Open Society Fellowship (Oxford Colleges Hospitality Scheme) kao gostujući istraživač boravila je 2009. godine na Sveučilištu Oxford. Kao Fulbrightov stipendist u akademskoj godini 2011./2012. boravila je kao gostujući poslijedoktorski istraživač na Berkeleyju (University of California)  pod mentorstvom prof. dr. Georga Lakoffa te sudjelovala u radu kognitivnolingvističkoga seminara Brain, Language and Thought, voditelja Eve Sweetser i Georga Lakoffa. 

Suautorica je dviju knjiga te autorica više od pedeset znanstvenih i stručnih radova. Izlaganjima je sudjelovala na više od dvadeset međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.

Održala je nekoliko pozvanih izlaganja na američkim sveučilištima (Cornell, Berkeley), u Europi (University of Slagelse ‒ Danska, International Burch University – Bosna i Hercegovina) te u Hrvatskoj. Dvije je godine bila vanjska suradnica Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.


Jezici:engleski (C2), ruski (B2), njemački (B2), slovenski (B1), talijanski (A2), poljski (A1), latinski

Izobrazba

2011. –  2012.   Sveučilište u Kaliforniji, Berkeley, Sjedinjene Američke Države,

                     Fulbrightov poslijedoktorski istraživač (Fulbright grant)

2009.           Sveučilište Oxford, Velika Britanija, gostujući istraživač (Oxford Colleges Hospitality Scheme)

2007.           Doktorirala (Summa Cum Laude) na Poslijediplomskome znanstvenom studiju lingvistike

                     Sveučilišta u Zagrebu temom  Sintaksa složene rečenice u srednjovjekovnim hrvatskim verzijama       

                     legende o vitezu Tundalu.

2002.   Diplomirala je (Summa Cum Laude) Hrvatski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Bibliografija

Znanstveni i stručni radovi

2014. Konceptualna metafora i dijakronija: o evoluciji metaforičkoga uma u hrvatskom jeziku. Metafore koje istražujemo. Suvremeni uvidi u konceptualnu metaforu (ur. Mateusz-Milan Stanojević). Zagreb: Srednja Europa, str. 63–91. 

2013. Cross-linguistic Analysis of Metaphorical Conceptions of ДУША/DUSZA/DUŠA (ʻsoulʼ) in Slavic Languages  (Russian, Polish, and Croatian); Proceedings of the 38th Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society; University of California, Berkeley.

2013. Od neurona do metafore (i natrag): Neuralna teorija metafore u okviru neuralne teorije jezika i mišljenja. Suvremena lingvistika 39/76. Zagreb.

2013. The Most Significant Manuscript Sources of Medieval Croatian Vernacular Verse, Linguistics and Literature Studies  1(2)/2013, str. 122–133 (DOI: 10.13189/lls.2013.010210).

2013. Značenje i uporaba suprotnoga veznika da u starohrvatskim tekstovima, Filologija 59/2013, str. 173–194.

2013. Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb. (autori: Željko Jozić, Goranka Blagus Bartolec, Lana Hudeček, Kristian Lewis, Milica Mihaljević, Ermina Ramadanović, Matea Birtić, Jurica Budja, Barbara Kovačević, Ivana Matas Ivanković,  Alen Milković, Irena Miloš, Tomislav Stojanov, Kristina Štrkalj Despot)

2012. Jezik emocija u srednjovjekovnim hrvatskim pjesmama eshatološke tematike , Poj željno! Iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi srednjega i ranoga novoga vijeka (ur. Amir Kapetanović), Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, str. 87–116.

2011. Prezent u hrvatskom srednjovjekovnom pjesništvu, Suvremena lingvistika 72, Zagreb, str. 259–278.

2011. Šekvencije mrtvih – pjesme eshatološke tematike u Klimantovićevim zbornicima ; Zadarski filološkidani III: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zadru i Ninu 5. i 6. lipnja 2009, Zadar: Sveučilište u Zadru, str. 323–353.

2011. Osorsko-hvarska pjesmarica (popis sastavnica, postanje, jezik), Colloquia Maruliana 20, Split, str. 31–74.

2010. Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: Pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku,Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb. (autori: Amir Kapetanović, Dragica Malić, Kristina Štrkalj Despot).

2010. Srednjovjekovna ars memoria i Šimun Klimantović, Zadarska smotra, časopis za kulturu, znanost i umjetnost, Zadar: Matica hrvatska, str. 79–99.

2010. Jedini srednjovjekovni hrvatski prozni planctus: Plač Devi Marije iz Petrisova zbornika , Čakavskarič: polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, XXXVIII, br. 1–2, Split: Književni krug, str. 131–156.

2010. Instrumental u hrvatskim stihovima srednjega vijeka  (u suautorstvu s Amirom Kapetanovićem); Sintaksa padeža: Zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Drugi hrvatski sintaktički dani (ur. Matea Birtić; Dunja Brozović Rončević), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, str. 101–127.

2010. Jezične i književnopovijesne značajke starohrvatskih pjesama u Picićevoj pjesmarici iz 1471., Colloquia Maruliana 19, Split, str. 31–53.

2010. Vrbnički marijinski plač s konca 15. stoljeća, Građa za povijest književnosti hrvatske 37, Zagreb, str. 33–77.

2008. Jezikoslovne polemike (Ivo Pranjković, Sučeljavanja, Disput, Zagreb, 2008), Književna republika, 6/8–10, Zagreb, str. 293–296. 

2009. Gospin plač iz "Osorsko-hvarske pjesmarice", Čakavska rič: polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi XXXVII, Split, str. 123–147.

2009. Problem interpunkcije u izdanjima Marulićevih hrvatskih djela, Colloquia Maruliana 18, Split, str. 219–237.

2009. Potraga za značenjem (Milena Žic Fuchs, Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2009.), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35, Zagreb, str. 497–504.

2008. 'Nova' pasionska pjesma "Ja, Marija, glasom zovu" s kraja 15. stoljeća, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34, Zagreb, str. 413–430.

2008. Tekstna kohezija u hrvatskoj srednjovjekovnoj drami, Croatica et Slavica Iadertina 4, Zadar, str. 65–87.

2007. Sintaktička funkcija participa u hrvatskom jeziku 15./16. stoljeća, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33, Zagreb, str. 413–429.

2007. Talijanizmi u "Cvitju", staročakavskom latiničkom rukopisu s kraja 15. stoljeća, Zadarski filološki dani 1, Zadar, str. 25–49.

2007. 'Nepristran' pogled u povijest(i) lingvistike (E. F. K. Koerner: Jezikoslovna historiografija), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33, Zagreb, str. 497–500. 

2007. Filološka "Magistra vitae" (Ivo Pranjković: Filološki vjekopisi), Književna republika 5/1–2, Zagreb, str. 204–210. 

2005. Onimi u "Cvitju", staročakavskom latiničkom rukopisu s kraja 15. stoljeća, Folia Onomastica Croatica 14, Zagreb, str. 129–146.

2005. Dosad neobjavljena hrvatska verzija Legende o svetom Eustahiju, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, Zagreb, str. 355–383.

2005. Nova obzorja filologije hrvatskoga glagolizma (Zbornik Glagoljica i hrvatski glagolizam, ur. Marija-Ana Dürrigl i dr.), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, Zagreb, str. 555–559.

2005. Znanstveno kreativan pristup (ne)brojivosti (Mirko Peti: Oblici nebrojivosti u hrvatskom jeziku), Jezik 52/2, Zagreb, str. 76–78.

2005. Znanstvenoistraživački opsezi i dosezi Dragice Malić, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31, Zagreb, str. 441–443.

2004. Asindetske strukture u "Tundalovu viđenju" , Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30, Zagreb, str. 181–203.

2003. Kad lingvistikom ravna politika. Nekoliko zapažanja o pravilima lektoriranja na Hrvatskoj televiziji, Književna republika 1/5–6, Zagreb, str. 174–185.

2003. Uspjeh hrvatske poredbene slavistike (Milan Mihaljević: Slavenska poredbena gramatika, 1. dio: Uvod i fonologija), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29, Zagreb, str. 459–462.

2003. Duh koji se daruje (Zbornik Važno je imati stila, ur. Krešimir Bagić), Književna republika 1/7–8, Zagreb, str. 242–245.

2003. Slovo iskona – staro na suvremen način (Stjepan Damjanović: Slovo iskona, staroslavenska /starohrvatska čitanka), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29, Zagreb, str. 456–459.


Sudjelovanje na kongresima, konferencijama i znanstvenim skupovima

2014. 10th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor , Italija, Cagliari, lipanj 2014. Izlaganje: Metaphor in a Diachronic Perspective: on the Evolution of Mind in the Croatian Language

2014. European Network of e-Lexicography (COST) , Italija, Bolzano. Izlaganje: Croatian Metaphor Repository.

2014. 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics , 9. – 10. svibnja 2014, Bosna i Hercegovina, Sarajevo. Izlaganje (radionica): Building Figurative Language Database: Croatian Metaphor Repository.


2014. European Network of e-Lexicography (COST) , 15.- 16. siječnja 2014, Nizozemska, Leiden.

2013. SLE 2013, 46th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea , 18. – 21. rujna 2013, Hrvatska, Split; referat(s Juliom Ostaninom Olszewskom): The system of metaphorical conceptions of mind and soul in Dostoyevsky’s original БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ (The brothers Karamazov) and its Polish, Croatian and English translations.

2013. New Directions in Metaphor Research, 10. – 11. listopada 2013., Danska, Slagelse (Seminar, radionica i okrugli stol).

2013. CroArtScia2013 – Asymmetry: Art & Science & Education, 8. 11. svibnja 2013., Zagreb; referat u suradnji s Mariom Essertom: Docmark & Teimark - New Visual Web Annotation Tools For Images & Documents.

2012. CogLing Days 5,  kognitivnolingvistički znanstveni skup, Nizozemska, Groningen, 13. i 14. prosinca 2012. Izlaganje: The "Metaphorical Mind" in the Croatian Language from a Diachronic Perspective.

2012. The 38th Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society , znanstveni skup održan na University of California, Berkeley, 11. – 12. veljače 2012.; referat u suautorstvu s Innom Skrynikovom i Juliom Ostaninom Olszewskom: Cross-linguistic Analysis of Metaphorical Conceptions of ДУША/DUSZA/DUŠA (ʻsoulʼ) in Slavic Languages (Russian, Polish, and Croatian)

2010. Treći hrvatski sintaktički dani: Sintaksa glagola, znanstveni skup održan u Osijeku, 11. – 13. studenoga 2010.; referat: Sintaksa prezenta u hrvatskom srednjovjekovnom pjesništvu.

2010. Colloquium Marulianum XX: Hrvatske i latinske pjesmarice 15. i 16. stoljeća (II); znanstveni skup održan u Splitu, 22. – 25. travnja 2010.; referat: Osorsko-hvarska pjesmarica (popis sastavnica, postanje, jezik).

2009. Peti međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup: Povijesna leksikologija i leksikografija i Računalna leksikologija i leksikografija; Zagreb, 3. – 4. prosinca 2009.; referat: Značenje i uporaba suprotnoga veznika da u starohrvatskim tekstovima.

2009. Zadarski filološki dani III: Slaveni i Mediteran; Zadar, 4. – 6. lipnja 2009.; referat: Jezik i stil eshatoloških pjesama u Klimantovićevim zbornicima.

2009. Colloquium Marulianum XIX: Hrvatske i latinske pjesmarice 15. i 16. stoljeća; znanstveni skup održan u Splitu, 19. – 22. travnja 2009.; referat: Jezične i književnopovijesne značajke starohrvatskih pjesama u "Picićevoj pjesmarici" iz 1471.

2008. Drugi hrvatski sintaktički dani: Sintaksa padeža, znanstveni skup održan u Osijeku, 13. – 15. studenoga 2008.; referat u suautorstvu s Amirom Kapetanovićem: Instrumental u hrvatskim stihovima srednjega vijeka.

2008. 100 Years of Latvian Orthography / Latviešu ortogrāfijas simtgade; međunarodna konferencija održana u Rigi (Latvija), 30. lipnja – 1. srpnja 2008. godine; referat: Coexistence of the Three Scripts in the History of Croatian Culture / Trīs rakstību līdzāspastāvēšana Horvātijas kultūras vēsturē.

2008. 3. Colloquium Marulianum XVIII: Epistolografija hrvatskoga humanizma i renesanse, znanstveni skup održan u travnju 2008. godine u Splitu; referat: Problem interpunkcije u izdanjima Marulićevih hrvatskih djela.

2005. Susreti sa znanstvenim djelom Dragice Malić, znanstveni sastanak održan u siječnju 2005. godine u Zagrebu; referat: Znanstvenoistraživački opsezi i dosezi DragiceMalić.

2005. Zadarski filološki dani 1, znanstveni skup održan u svibnju 2005. godine u Zadru; referat: Talijanizmi u "Cvitju", staročakavskom latiničkom rukopisu s kraja 15. stoljeća.