Projekti do 2013. godine

Starohrvatski rječnik

Voditelj: Amir Kapetanović

O projektu

Projekt više nije aktivan u ovom obliku. V. http://ihjj.hr/projekt/starohrvatski-rjecnik-i-kor...

Jedan od primarnih zadataka hrvatske filologije je izrada Starohrvatskoga rječnika. On bi sustavno leksikografski opisao leksik hrvatskog jezika od 11. stoljeća do posljednjih desetljeća 15. stoljeća. Zbog manjka toga temeljnoga filološkoga djela otežan je uvid u predstandardna razdoblja hrvatskoga jezika. Mnoga važna jezičnopovijesna istraživanja odgađaju se do pojave toga rječnika. Taj bi rječnik obuhvatio građu koja je dosad nedostatno leksikografski obrađena. Odabrani izvori iz srednjovjekovlja u Rječniku hrvatskoga ili srpskoga jezika JAZU (1880-1976) nisu posve reprezentativni, nisu tekstološki usklađeni i nisu temeljito ekscerptirani. Građa za izradu rječnika V. Mažuranića Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rječnik (1908–1922) bila je ograničena samo na pravne izvore. Koncepcija obaju rječnika zasnovana je na spoznajama filologije iz druge polovine 19. stoljeća. Starohrvatski rječnik prevladao bi nedostatke prethodnih leksikografskih nastojanja. Prezentirao bi sve hrvatske idiome kojima su Hrvati zadovoljavali komunikacijske potrebe u srednjem vijeku, i to čakavski i štokavski. Kajkavski udio našao bi se jedino u glagoljaškim zbornicima kao dio hibridnoga književnojezičnoga tipa. Izvornici su pisani trima pismima (glagoljica, ćirilica, latinica). Ta će tropismenost biti prevladana suvremenom latiničkom transkripcijom izvora. Tako će jezik srednjovjekovnih tekstova biti dostupan ne samo filolozima nego i drugim stručnjacima i zainteresiranom općinstvu. Glavni je cilj istraživanja leksikografski opisati leksik hrvatskog jezika od prvih njegovih zabilježbi do konca 15. stoljeća. Osim izdavanja rječnika izradit će se pouzdan, računalno obrađen i obilježen korpus najstarijih razdoblja hrvatskog jezika. Istraživanje će pokazati leksičko bogatstvo hrvatskoga jezika u srednjem vijeku i potvrditi teze o povezanosti svih hrvatskih idioma te omogućiti uvid u raslojenost hrvatskoga jezika u predstandardnom razdoblju s obzirom na njegovu upotrebu u različitim područjima života. Kontrastiranjem svih izvora razotkrit će se ne samo jezični nego i kulturnopovijesni slojevi koji se odslikavaju u leksikonu i jezični kontakti Hrvata s (ne)slavenskim narodima.

Suradnici na projektu

Rođen 1981. u Beogradu. Osnovnu školu pohađa u Beogradu i Žrnovnici, a opću gimnaziju završava u Splitu. Diplomirao u travnju 2008. hrvatski jezik i književnost na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta ...

Pročitaj više

Martina Kramarić rođena je 29. prosinca 1978. u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveu...

Pročitaj više

Dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju, diplomirala je 2002. i doktorirala 2007. godine na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Kao Fulbrightov poslijedoktorand boravila je na Sveučiliš...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/