Martina Pavić

Odjel za opće jezikoslovlje

Zvanje: doktorand E-pošta: mpavic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-153 Broj sobe: 502

Životopis

Rođena je 1986. u Zagrebu. Preddiplomski studij kroatistike završila je 2008., a diplomski studij kroatistike i lingvistike 2011. obranivši diplomski rad pod naslovom Hrvatsko jezično savjetodavstvo. Godine 2017. upisuje poslijediplomski doktorski studij kroatistike Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radila je honorarno kao lektorica za Osječki zbornik Muzeja Slavonije, medijske kuće Hanza Media i Adria Media, izdavačke kuće Algoritam, Profil knjiga, SysPrint, VBZ i Meandar Media, a surađivala je i na Rječniku govora grada Hvara: forske riči i štorije autora Radoslava Benčića kao lektorica za standardni jezik. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje zaposlena je od 2018. kao doktorandica na projektu Dinamičnost kategorija specijaliziranoga znanja (DIKA).

Sudjelovanja na skupovima

2021. izlaganje Hrvatsko anatomsko nazivlje u suvremenim mrežnim izvorima na skupu Jezik u digitalnom okruženju (HDPL), Filozofski fakultet, Osijek, 9. – 11. rujna 2021.

2021. izlaganje Analiza obrade pandemijskoga leksika: od enciklopedija preko baze strukovnoga znanja do jednojezičnoga mrežnog rječnika na Danima Mate Ujevića, Imotski, 16. i 17. srpnja 2021., u suautorstvu s Majom Matijević i Lobelom Filipićem.

2021. izlaganje Semantic frames of causality in FrameNet and their application to Croatian na skupu Expressing causality in L1 and L2, 20. i 21. svibnja 2021., u suautorstvu s Anom Ostroški Anić.

2021. izlaganje Ustaljenost internacionalizama i pridjeva domaćega podrijetla u hrvatskome medicinskom nazivlju na Drugome znanstveno-stručnom skupu Hrvatskoga društva sveučilišnih lektora Jezici i svjetovi, 25. i 26. veljače 2021.

2019. izlaganje From corpora to specialized semantic frames na skupu Scientific, administrative and educational dimensions of terminology, Institute of the Lithuanian Language, Vilnius, 17. i 18. listopada 2019., u suautorstvu s Anom Ostroški Anić.

2019. izlaganje Kako da to kazam – upotreba prezenta u talijanskih govornika razine B1 i B2 na Sedmome međunarodnom znanstvenom skupu Hrvatski kao ini strani jezik VII. HIDIS, Filozofski fakultet, Zagreb, 14. i 15. studenoga 2019.


Usavršavanja


Izobrazba

2011. diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (kroatistika i lingvistika)

Bibliografija

  • Pavić, Martina. 2020. Jezik u varijantama. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 44 /64. 131−137 (prikaz).
  • Pavić, Martina; Pišković, Tatjana. 2012. Zanimljivi prinosi zaboravljenoga filologa. Croatica et Slavica Iadertina VIII/I. 3546.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/