Martina Pavić

Odjel za opće jezikoslovlje

Zvanje: doktorand E-pošta: mpavic@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-853 Broj sobe: 504

Životopis

Rođena je 1986. u Zagrebu. Preddiplomski studij kroatistike završila je 2008., a diplomski studij kroatistike i lingvistike 2011. obranivši diplomski rad pod naslovom Hrvatsko jezično savjetodavstvo. Godine 2017. upisuje poslijediplomski doktorski studij kroatistike Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radila je honorarno kao lektorica za Osječki zbornik Muzeja Slavonije, medijske kuće Hanza Media i Adria Media, izdavačke kuće Algoritam, Profil knjiga, SysPrint, VBZ i Meandar Media, a surađivala je i na Rječniku govora grada Hvara: forske riči i štorije autora Radoslava Benčića kao lektorica za standardni jezik. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje zaposlena je od 2018. kao doktorandica na projektu Dinamičnost kategorija specijaliziranoga znanja (DIKA).

Izobrazba

2011. diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (kroatistika i lingvistika)

Bibliografija

Pavić, Martina; Pišković, Tatjana. 2012. Zanimljivi prinosi zaboravljenoga filologa. Croatica et Slavica Iadertina. VIII/I, 3546.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/