dr. sc. Bruno Nahod

Odjel za opće jezikoslovlje

Zvanje: viši znanstveni suradnik E-pošta: bnahod@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-836 Broj sobe: 306

Životopis

Rođen je 29. siječnja 1978. u Zagrebu, gdje je završio opću gimnaziju. Diplomirao je arheologiju i opću informatologiju godine 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2004. do 2007. radio je u obiteljskoj firmi na poslovima upravljanja ključnim kupcima.

U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje radi od 2007. kao znanstveni novak na projektu Semantičke mreže i računalna leksikografija pri Odjelu za opće, poredbeno i računalno jezikoslovlje.

Od 2008. sudjeluje na projektu Hrvatsko strukovno nazivlje projekt koordinacije u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a od 2010. surađuje na mnogim projektima izgradnje hrvatskoga strukovnog nazivlja (HZZ) kao glavni ili pomoćni terminolog te kao glavni administrator baze Struna.

U listopadu 2017. postao je voditelj programa Struna.

Sudjelovanje na projektima:

Hrvatsko strukovno nazivlje iz područja korozije i zaštite materijala – (2009./2010.)

Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici – (2010./2011.)

Elektronički rječnik polimerstva – hrvatsko-englesko-njemački – (2010./2011.)

Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji – (2011./2012.)

Od stijene do riječi – izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba – (2012./2013.)

Izgradnja paleontološkoga nazivlja – (2014./2015.)

Hrvatsko oftalmološko nazivlje (2017./2018.)

Forenzično-kriminalističko nazivlje(2018./2019.)


EwaGlos - EUROPEAN ILLUSTRATED GLOSSARY OF CONSERVATION TERMS FOR WALL PAINTINGS AND ARCHITECTURAL SURFACE (2014./2015.)

2015./2016. voditelj je projekta financiranoga iz EU fondova Interdisciplinarni model terminološkoga upravljanja – sociokognitvni temelj obradbe strukovnih jezika (IMOTEP)

Izobrazba

2004. diplomski rad Mogućnost transkripcije belostenčevog hrvatsko – latinsko rječnika iz 1740.godine na suvremeni pravopis (Filozofski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu)

2014. doktorska disertacija Sociokognitivni pristup obradbi posebnoga jezika (Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost, Sveučilište u Zagrebu)

Bibliografija

Izvorni znanstveni radovi

Jerković, Ivan; Banovac, Ana; Ljubić, Toni; Kružić, Ivana; Nahod, Bruno; Vukša Nahod, Perina; Anđelinović, Šimun; Bašić, Željana. 2019. Terminološka pitanja forenzike i sigurnosti: antiterrorism i counterterrorism. Zbornik radova i sažetaka 3. međunarodne konferencija „Sigurnost povijesnih gradova – partnerstvo za sigurniju svakodnevicu”. Ur. Anđelinović, Šimun i dr. Biblioteka Forenzika. Split. 65–71. ISSN 978-953-7220-47-1

Despot, Kristina; Tonković, Mirjana; Essert, Mario; Brdar, Mario; Perak, Benedikt; Ostroški Anić, Ana; Nahod, Bruno; Pandžić, Ivan. 2019. MetaNet.HR: Croatian metaphor repository. Metaphor and Metonymy in the Digital Age: Theory and methods for building repositories of figurative language. Ur. Bolognesi, Marianna; Brdar, Mario; Despot, Kristina. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam. 123–146. ISBN 978-902-720-344-1

NAHOD, BRUNO; VUKŠA NAHOD, PERINA; BJELOŠ, MIRJANA. 2017. Three Aspects of Processing Ophthalmological Terminology in a “Small Language”: a Case of Croatian Term Bank Struna. Jazykovedný Časopis 68/2. 287–295.

Can Big National Term Banks Maintain Complex Cross- Domain Conceptual Relations?. Proceedings of TKE 2016 the 12th International conference on Terminology and Knowledge Engineering, 22-24 June 2016. Copenhagen, Ur: Erdman Thomsen, Hanne et al. Str. 1-13

Birtić, Matea; Nahod, Bruno: An Outline of the On-line Valency Dictionary of Croatian Verbs. // Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích, Karolína Skwarska; Elżbieta Kaczmarska (ur.) Prag: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. ISBN 978-80-86420-60-8, 103–116.

Nahod, Bruno. 2015. Domain-specific Cognitive Models in a Multi-Domain Term Base. Suvremena lingvistika 41. 105–128.

Vukša Nahod, Perina; Nahod, Bruno. 2015. Frazeologija mjesnoga govora Komazina. Lingua Montenegrina 16. 41–80.

Nahod, Bruno; Vukša Nahod, Perina. 2014. On Problems in Defining Abstract and Metaphysical Concepts – Emergence of a New Model. Collegium Antropologicum 38, suppl. 2. 181 – 190

Nahod, Bruno. 2012. Terminološka obradba: od polisemnoga leksema do homonimnoga termina. Zbornik radova s 25. međunarodnoga skupa HDPL-a, Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. Ur. Karabalić, Vladimir; Cimer, Sanja. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. Osijek.

Knjige

  • Autorske knjige

Brbora, Sanja; Gjurković-Govorčin, Rajka; Horvat, Aleksandra; Leščić, Jelica; Lončar, Maja; Machala, Dijana; Mihalić, Marina; Nahod, Bruno; Šalamon-Cindori, Breza; Živko, Maja; Živković, Daniela. 2022. Rječnik hrvatskoga knjižničarskog nazivlja. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb. ISBN 978-953-1694-926

Nahod, Bruno. 2016. O umu stručnjaka. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb

Karavanić, Ivor; Vukosavljević, Nikola; Šošić Klindžić, Rajna; Težak-Gregl, Tihomila; Halamić, Josip; Bošnjak Botica, Tomislava; Nahod, Bruno. 2015. Pojmovnik kamenoga doba. Ur. Karavanić, Ivor. FF Press – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Skupina autora. 2015. EwaGlos: European Illustrated Glossary Of Conservation Terms For Wall Paintings And Architectural Surfaces / Edited by Angela Weyer, Pilar Roig Picazo, Daniel Pop, JoAnn Cassar, Aysun Özköse, Jean-Marc Vallet, Ivan Srša. Series of publications by the Hornemann Institute, Volume 17. Michael Imhof Verlag GmbH & Co. KG. Petersburg.

Čatić, Igor; Čatić, Ranka; Kurtović Budja, Ivana; Nahod, Bruno; Rogić, Ana. 2015. Hrvatsko nazivlje polimerstva. Ur. Čatić, Igor. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Barešić, Ana; Forenbaher, Stašo; Iveković Martinis, Anja; Jernej Pulić, Mirna; Lah, Josip; Nahod, Bruno; Novokmet, Natalija; Orlić, Olga; Perinić Lewis, Ana; Rajić Šikanjić, Petra; Rudan, Pavao; Smolej Narančić, Nina; Sujoldžić, Anita; Šimičić, Lucija; Tomas, Željka; Vukša Nahod, Perina; Zajc Petranović, Matea. 2015. Hrvatsko antropološko nazivlje. Ur. Sujoldžić, Anita. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. I

Cvitković, Mislav; Dolanski Babić, Sanja; Hrupec, Dario; Jakobović, Zvonimir; Lopac, Vjera; Mihaljević, Milica; Milković, Alen; Morve Šapić, Iva; Nahod, Bruno; Popović, Stanko; Roginić, Tatjana; Tonejc, Antun; Veža, Damir. 2015. Hrvatsko nazivlje u fizici. Ur. Lopac, Vjera; Hrupec, Dario. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. ISBN 978-953-7967-40-6

Martinez, Sanja; Alar, Vesna; Blagus Bartolec, Goranka; Nahod, Bruno; Reichenbach, Darko; Sedlar, Marijana. 2015. Hrvatsko nazivje korozije i zaštite materijala. Ur. Martinez, Sanja. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

  • Poglavlja u knjigama

Nahod, Bruno. 2020. O nazivnosti pridjeva: komparativna analiza pridjeva u Struni i rječnicima općega jezika. Svijet od riječi – Terminološki i leksikografski ogledi. Ur. Ostroški Anić, Ana; Brač Ivana. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 185–198. ISBN 978-953-7967-86-4

Nahod, Bruno. 2015. Brak čestice i prostora: sociokognitivna komparativna analiza pojmovnih struktura strukovnih jezika fizike i antropologije. Od Šuleka do Schengena: Terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke. Ur. Bratanić, Maja; Brač, Ivana; Pritchard, Boris. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 169–195.

Nahod, Bruno. 2009. Baza podataka. Hrvatski terminološki priručnik. Ur. Brozović Rončević, Dunja. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 101–104.

Ćavar, Damir; Jazbec, Ivo-Pavao; Nahod, Bruno. 2009. Struktura i razvoj baze podataka za potrebe projekta Hrvatsko strukovno nazivlje (STRUNA) – projekt koordinacije. Terminologija in sodobna terminografija. Ur. Ledinek, Nina; Žagar Karer, Mojca; Humar, Marijeta. Založba ZRC, ZRC SAZU. Ljubljana. 311–317.

Mihaljević, Milica; Nahod, Bruno. 2009. Croatian Terminology in a Time of Globalization. Terminologija in sodobna terminografija. Ur. Ledinek, Nina; Žagar Karer, Mojca; Humar, Marijeta.. Založba ZRC, ZRC SAZU. Ljubljana. 17–26.

Stručni radovi

Lopac, Vjera; Nahod, Bruno. 2012. Kako ćemo govoriti o fizici? Projekt STRUNA o hrvatskom nazivlju u fizici – metode i rezultati. Matematičko-fizički list LXIII, 2/250. 86–90.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/