dr. sc. Ana Ostroški Anić

Odjel za opće jezikoslovlje

Zvanje: znanstveni suradnik E-pošta: aostrosk@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-853 Broj sobe: 504

Životopis

Rođena je u Našicama 1980. godine. Diplomirala 2005. engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2015. doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike disertacijom Kognitivnolingvistička analiza engleskih i hrvatskih figurativnih konstrukcija u zrakoplovnom jeziku (mentorica prof. dr. Maja Bratanić). Od 2008. radi kao znanstvena novakinja na projektu Hrvatsko nazivlje za europske pojmove: terminološko-terminografski okvir pod vodstvom prof. dr. sc. Maje Bratanić. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje radi od listopada 2009. u Odjelu za opće jezikoslovlje. Od listopada 2009. tajnica je programa Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (STRUNA) Hrvatske zaklade za znanost, u okviru kojega je radila i kao terminolog na projektima Usustavljivanje i normiranje hrvatskoga zrakoplovnog nazivlja, Hrvatsko stomatološko nazivlje i Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje.

Voditeljica je uspostavnoga istraživačkog projekta UIP-2017-05-7169 Dinamičnost kategorija specijaliziranoga znanja (DIKA) koji financira Hrvatska zaklada za znanost (2018. ‒ 2023.).

Od siječnja 2013. do studenoga 2014. bila je suradnica na projektu Terminologija i stručno prevođenje za međukulturni dijalog i specijaliziranu komunikaciju (COGITO) koji se odvijao u suradnji Odjela za opće jezikoslovlje Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjela za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru i Odjela UFR d'Études Interculturelles de Langues Appliquées Sveučilišta Paris Diderot u Parizu (Université Paris Diderot). Od 2014. do 2017. sudjelovala je kao istraživač na projektu Repozitorij metafora hrvatskoga jezika (HRZZ) voditeljice dr. sc. Kristine Štrkalj Despot, a od prosinca 2015. godine radi na projektu Conmusterm - Problemi temeljnoga suvremenoga glazbenog nazivlja u Hrvatskoj (HRZZ) voditelja akademika Nikše Gliga.

Stručno se usavršavala u Beču (TermNet International Terminology Summer School), Oxfordu (Oxford Aviation Academy i Emery-Roberts), Ljubljani (Lexicom), Caserti (COST 2102 International Training School) i u Lisabonu (ENeL Training School Standard Tools and Methods for Retro-Digitising Dictionaries). Surađivala je s Glavnim tajništvom Vijeća Europske unije na procjeni kakvoće hrvatskih prijevoda potencijalnih službenih prevoditelja i pravnika-lingvista.

Sudjelovala je kao izlagač ili suizlagač na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Članica je European Association for Terminology (EAFT), Association for Terminology and Knowledge Transfer (GTW), Researching and Applying Metaphor (RaAM) i Tehničkoga odbora HZN/TO 37 Hrvatskoga zavoda za norme. Članica je i radne skupine Innovative e-dictionaries u okviru COST akcije European Network of e-Lexicography (ENeL), a od studenoga 2014. članica Odbora Europskoga terminološkoga udruženja (EAFT).

Izobrazba

2015. doktorska disertacija Kognitivnolingvistička analiza engleskih i hrvatskih figurativnih konstrukcija u zrakoplovnom jeziku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mentorica prof. dr. Maja Bratanić

2005. diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (anglistika i kroatistika)

SUDJELOVANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

2019. Scientific, administrative and educational dimensions of terminology. Institut za litavski jezik i Litavski terminološki centar, 17. i 18. listopada, Vilnius, Litva, izlaganje "From corpora to specialized semantic frames" u suautorstvu s Martinom Pavić.

2019. The 13th International Conference of the Asian Association for Lexicography (ASIALEX 2019). Lexicography: Past, Present and Future, Sveučilište u Istanbulu, Turska, poster "From concept definitions to semantic role labeling in specialized knowledge resources" u suautorstvu s Ivanom Brač.

2019. TERMINTRA II: International workshop on national term banks, 14. lipnja, Sveučilište u Kopenhagenu, Danska, izlaganje "From Struna to AirFrame: the benefits of national terminology work".

2019. E rječnici i e-leksikografija, 10. i 11. svibnja, Zagreb, izlaganje: "Towards a multilingual figurative thought and language repository" u suautorstvu s Kristinom Štrkalj Despot.

2019. The Creative Power of Metaphor, 29. i 30. ožujka, Worcester College, Sveučilište Oxford, Ujedinjeno Kraljevstvo, poster "A method for 
language specific metaphorical conceptualization analysis" u suautorstvu s Kristinom Štrkalj Despot.

2018. IX EAFT Terminology Summit: 3M4Q: Making, Managing, Measuring Terminology. In the pursuit of Quality, 22. i 23. studenoga, Baskijski centar za terminologiju i leksikografiju (UZEI), San Sebastian, poster "Generic semantic frames and frame elements in AirFrame".

2018. IX EAFT Terminology Summit: 3M4Q: Making, Managing, Measuring Terminology. In the pursuit of Quality, 22. i 23. studenoga, Baskijski centar za terminologiju i leksikografiju (UZEI), San Sebastian, poster "A parallel English-Croatian corpus in the domain of air traffic" u suautorstvu s Majom Lončar

2018. 10th International Language Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, 20. i 21. rujna, Fakultet za logistiku Sveučilišta u Mariboru, Celje, izlaganje "Building Croatian Accounting Terminology" u suautorstvu s Mateom Filko i Anom Ježovita.

2018. EUROPHRAS 2018: Reproducibility from a phraseological perspective: Structural, functional and cultural aspects, od 10. do 12. rujna, Sveučilište u Białystoku, Poljska, izlaganje "Reproducibility of figurative terms in musical discourse" u suautorstvu sa Sanjom Kiš Žuvela.

2018. Terminology research in musicology and humanities, 25. i 26. svibnja, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, plenarna sesija The research project Conmusterm (sudionici Gligo Nikša; Kiš Žuvela, Sanja; Bošnjak Botica, Tomislava; Ostroški Anić, Ana; Sučević Međeral, Krešimir).

2018. Jezik i um / Language and Mind (HDPL), od 3. do 5. svibnja, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, izlaganje "The conceptualization of music categories in word sketches" u suautorstvu sa Sanjom Kiš Žuvela.

2017. Terminologie(s) et traduction. Les termes de l'environnement et l'environnement des termes, 13. i 14. studenoga, Université de Bucarest, Bukurešt, plenarno izlaganje "The role of discourse in defining specialized knowledge categories".

2017. Resources for terminology and lexicography: What we have and what we need, 4. rujna, University of Bangor, Wales (UK), pozvano izlaganje "Terminology and Lexicography in Croatia: From paper to apps".

2017. 9th International Corpus Linguistics Conference, od 25. do 28. srpnja, University of Birmingham, poster „The conceptualization of music in semantic frames based on word sketches“ u suautorstvu sa Sanjom Kiš Žuvela.

2017. 3rd International Symposium on Figurative Thought and Language, od 26. do 28. travnja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, izlaganje „The embodied and the cultural in the conceptualization of pitch space in Croatian“ u suautorstvu sa Sanjom Kiš Žuvela.

2016. CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike, od 3. do 5. svibnja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, izlaganje „Terminološko planiranje i normiranje temeljnoga hrvatskoga glazbenog nazivlja“ u suautorstvu sa Sanjom Kiš Žuvela.

2016. Slovenska terminologija danas, Institut za srpski jezik SANU, Beograd, 12. i 13. svibnja, izlaganje „Od baze do portala: razvoj nacionalne terminološke infrastrukture“ u suautorstvu s Majom Bratanić i Sinišom Runjaićem.

2016. Međunarodni tjedan Odsjeka za kompoziciju i teoriju glazbe Akademije za glasbo, Ljubljana, Slovenija, 14. travnja 2016., izlaganje „Razvoj i potrebe terminološke infrastrukture u Hrvatskoj“.

2015. International Cognitive Linguistic Conference ICLC 13: Theory and Method, Newcastle, Engleska, od 20. do 25. srpnja, izlaganje „Metaphors between general and specialised knowledge: a corpus-based analysis of linguistic metaphors in aviation discourse“.

2014. Terminology and specialized translation serving intercultural communication, Zadar, 22. i 23. kolovoza, izlaganje „Extracting metaphorical patterns for terminological purposes“.

2014. TOTh 2014 – Terminology & Ontology: Theory and Applications, Chambéry, Francuska, 12. i 13. lipnja, izlaganje „Metaphorical terms and patterns involving general language units“.

2014. 4th International Conference on Foreign language Teaching and Applied Linguistics and International Forum on Cognitive Linguistics, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 9. i 10. svibnja, izlaganje „Running rabbits and shoulder markings: Metaphorical terms in specialized knowledge“.

2013. Applications of Cognitive Teminological Theories in Terminology Management, Zagreb, 27. i 28. rujna, izlaganje „STRUNA: Croatian Special Field Terminology“, u suautorstvu s Majom Bratanić i Majom Lončar.

2013. 19th European Symposium on Languages for Special Purposes: Languages for Special Purposes in a Multilingual, Transcultural World, Beč, Austrija, od 8. do 10. srpnja, izlaganje „Eponymous medical terms as a source of terminological variation“ u suautorstvu s Majom Lončar.

2010. Strokovna leksikografija. Tiskane in digitalne oblike, strokovni slovarji, terminološke zbirke, Maribor, Slovenija, 25. i 26. listopada, izlaganje „STRUNA. National Croatian LSP Term Base Creation – Challenges and Lessons Learned“ u suautorstvu s Majom Bratanić.

2009. Language Diversity and National Languages in Higher Education, Ljubljana, Slovenija, 19. i 20. studenoga, izlaganje „Croatian in Higher Education – an Instrument of Language Integrity and a Means of National Terminology Standardization?“ u suautorstvu s Majom Bratanić.

2009. V. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup Povijesna leksikologija i leksikografija i računalna leksikologija i leksikografija, Zagreb, 3. i 4. prosinca, izlaganje „Pedagoški pristup korpusno utemeljenoj izradbi kolokacijskoga rječnika strukovnoga nazivlja“, u suautorstvu s Majom Bratanić.

2009. XVII European Symposium on Languages for Specific Purposes, Aarhus, Danska, od 17. do 21. kolovoza, izlaganje „Compiling Lexical Information for an Aviation English Dictionary“, u suautorstvu s Majom Bratanić.

2009. Kroz jezike i kulture / Across languages and cultures, Herceg Novi, Crna Gora, od 4. do 6. lipnja, izlaganje „Plain English in Plane English: Analysing user needs“, u suautorstvu s Ivanom Francetić.

2008. Hrvatski na putu u EU, Zagreb, 6. prosinca, izlaganje „Zakon iznad norme: terminološki problemi u prevođenju zrakoplovnih zakonskih akata“.

2008. Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL Lingvistika javne komunikacije, Osijek, od 22. do 24. svibnja, izlaganje „Utjecaj prevođenja zakonodavstva EU-a na normiranje hrvatske zrakoplovne terminologije“.

Bibliografija

Ostroški Anić, Ana; Lončar, Maja; Pavić, Martina. 2019. Extracting Lexical Units for Identifying Specialized Semantic Frames.Terminologija 26. 73-87. doi:.org/10.35321/term26-04.

Kiš Žuvela, Sanja; Ostroški Anić, Ana. 2019. The embodied and the cultural in the conceptualization of pitch space in Croatian. Jezikoslovlje 20/2. 199-219.

Brač, Ivana; Ostroški Anić, Ana. 2019. From concept definitions to semantic role labeling in specialized knowledge resources. Proceedings of the 13th International Conference of the Asian Association for Lexicography. Ur. Gürlek, Mehmet; Naim Çiçekler, Ahmet; Taşdemir, Yasin. Asos Publisher. Istanbul. 604-611.

Ostroški Anić, Ana. 2019. Metafora u terminologiji. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Filko, Matea; Ostroški Anić, Ana; Ježovita, Ana. 2019. Building Croatian Accounting Terminology. U Vičić, Polona; Gajšt, Nataša; Plos, Alenka (ur.). The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures. Celje: University of Maribor Press. 97-105.

Ostroški Anić, Ana. 2018. Jezik i pravo kroz prizmu terminologije. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 44/1. 349-353 (prikaz).

Bratanić, Maja; Ostroški Anić, Ana; Brač, Ivana. 2018. Izgradnja hrvatske terminološke baze STRUNA - izazovi i perspektive. U Iващенко, Вiкторiя (ur.). Слов'янське термiнознавство кiнца XX – початку XXI столiть. Kijev.

Kiš Žuvela, Sanja; Bošnjak Botica, Tomislava; Ostroški Anić, Ana; Gligo, Nikša; Sučević-Međeral, Krešimir. 2018. Glazbenički jezični savjetnik. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija.

Vuletić, Lea; Špalj, Stjepan; Peroš, Kristina; Jakovac, Hrvoje; Ostroški Anić, Ana; Vodanović, Marin. 2017. Assessing the influence of the English language on the professional vocabulary of Croatian dental students by analysing their word choice for the translation of medical/dental terms. Terminology: International Journal of Theoretical and Applied Issues in Specialized Communication 23/2. 181‒206.

Bratanić, Maja; Ostroški Anić, Ana; Runjaić, Siniša. 2017. Od baze do portala – razvoj nacionalne terminološke infrastrukture. U Piper, Predrag; Jovanović, Vladan (ur.). Slovenska terminologija danas: zbornik referata izloženih na međunarodnom simpozijumu Slovenska terminologija danas, Beograd. Institut za srpski jezik SANU. Beograd. 657–666.

Ostroški Anić, Ana. 2017. Developing a national term bank - the case of Struna. U Petkova, Ekaterina; Mihaylova-Palanska, Miglena; Kolkovska, Siya (ur.). The language of science and the science of language. A Festschrift in honor of Cor. Member Prof. D.Sc. Maria Popova. Sofia: Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences. 216–222.

Kiš Žuvela, Sanja; Ostroški Anić, Ana. 2017. Terminološko planiranje i normiranje temeljnoga hrvatskoga glazbenog nazivlja. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje43/1. 67-78.

Keros, Predrag; Arbanas, Juraj; Starčević Klasan, Gordana; Vodanović, Marin; Grubić Kezele, Tanja; Bašić, Krešimir; Bergovec, Marina; Lončar Brzak, Božana; Ostroški Anić, Ana. 2015. Anatomski pojmovnik s hrvatsko-englesko-latinskim rječnikom. Zagreb: Naklada Slap.

Bratanić, Maja; Ostroški Anić, Ana. 2015. Koncepcija i ustrojstvo terminološke baze Struna. U Bratanić, Maja; Brač, Ivana; Pritchard, Boris (ur.). Od Šuleka do Schengena: terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke. Zagreb, Rijeka: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Pomorski fakultet u Rijeci. 57-73.

Brač, Ivana; Bratanić, Maja; Ostroški Anić, Ana. 2015. Hrvatsko nazivlje i nazivoslovlje od Šuleka do Strune - hrvatski jezik i terminološko planiranje. U Bratanić, Maja; Brač, Ivana; Pritchard, Boris (ur.). Od Šuleka do Schengena: terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke. Zagreb, Rijeka: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Pomorski fakultet u Rijeci. 3-26.

Borić, Ratka; Brakus, Ivan; Cigić, Livia; Čarić, Ana; Dumančić, Jelena; Fugošić, Vesna; Goršeta, Kristina; Košta, Vana; Marinović Guić, Maja; Matošević, Danijela; Matošević, Domagoj; Milardović, Slađana; Negovetić Vranić, Dubravka; Ostroški Anić, Ana; Pažin, Boris; Poljičanin, Ana; Puhar, Ivan; Runac, Viktorija; Savić Pavičin, Ivana; Varga, Suzana; Viskić, Joško; Vodanović, Marin; Vukša Nahod, Perina; Zajc, Ivan. 2015. Hrvatsko stomatološko nazivlje. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Bošnjak Botica, Tomislava; Bratanić, Maja; Francetić, Ivana; Franjković, Davor; Juričić, Biljana; Krajček Nikolić, Karolina; Majić, Jadranka; Novak, Doris; Ostroški Anić, Ana; Pivčić, Boran; Radišić, Tomislav; Škurla Babić, Ružica; Vrdoljak, Milan. 2015. Hrvatsko zrakoplovno nazivlje. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Ostroški Anić, Ana. 2015. Od izvorne do ciljne domene na deset načina.Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 41/1. 208-214 (prikaz).

Lončar, Maja; Ostroški Anić, Ana. 2014. Eponymous medical terms as a source of terminological variation. G. Budin & V. Lušicky (ur.), Languages for Special Purposes in a Multilingual, Transcultural World, Proceedings of the 19th European Symposium on Languages for Special Purposes. Vienna: University of Vienna. 36-44.

Ostroški Anić, Ana. 2014. Running rabbits and shoulder markings: Metaphorical terms in specialized knowledge. Proceedings of the 4th International Conference on Foreign language Teaching and Applied Linguistics and International Forum on Cognitive Linguistics. Akbarov, Azamat (ur.). Sarajevo: International Burch University. 194-202.

Bratanić, Maja; Ostroški Anić, Ana. 2013. The Croatian National Termbank STRUNA: A New Platform for Terminological Work. Collegium Antropologicum 37/3. 677-683.

Bratanić, Maja; Ostroški Anić, Ana. 2013. STRUNA: National Croatian LSP Term Base Creation - challenges and lessons learned. Specialised Lexicography. Print and Digital, Specialised Dictionaries, Databases. Jesenšek, Vida (ur.). Berlin/Boston: De Gruyter. 83-94.

Francetić, Ivana; Ostroški Anić, Ana. 2013. Plain English in Plane English: Analysing User Needs. Kroz jezike i kulture / Across languages and cultures. Ur. Lakić, Igor; Kostić, Nataša. Institut za strane jezike. Podgorica, Crna Gora. 471-480.

Vodanović, Marin; Ostroški Anić, Ana. 2013. Hrvatsko biomedicinsko nazivlje – izazov za jezikoslovce. Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 4. 639-644.

Bratanić, Maja; Ostroški Anić, Ana. 2012. Pedagoški pristup korpusno utemeljenoj izradbi kolokacijskoga rječnika strukovnoga nazivlja. Filologija 58. 39-54.

Ostroški Anić, Ana. 2011. Uspostavljanje istoznačnosti u prevođenju zrakoplovnih zakonskih akata. Hrvatski jezik na putu u EU: terminološki ogledi. Bratanić, Maja (ur.). Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje; Hrvatska sveučilišna naklada. 191-204.

Vodanović, Marin; Štambuk, Drago; Ostroški Anić, Ana. 2010. Stomatološko nazivlje. Zagreb: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Bratanić, Maja; Ostroški Anić, Ana; Radišić, Tomislav (ur.). 2010. Aviation English Terms and Collocations (An alphabetical checklist). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti.

Bratanić, Maja; Ostroški Anić, Ana. 2010. Compiling Lexical Information for an Aviation English Dictionary. Heine, Carmen; Engberg, Jan (ur.). Reconceptualizing LSP. Online proceedings of the XVII European LSP Symposium 2009. Aarhus.

Ostroški Anić, Ana; Bratanić, Maja. 2010. Croatian in Higher Education – an Instrument of Language Integrity and a Means of National Terminology Standardization? u Language Diversity and National Languages in Higher Education, Ljubljana: ZRC SAZU i Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.

Bratanić, Maja; Ilijevski, Vedrana; Ostroški Anić, Ana. 2009. Croatian Euroterm – the Case for National and EU Harmonization in the Field of Law, u Legal Language in Action: Translation, Terminology, Drafting and Procedural Issues, Šarčević, Susan (ur.). Zagreb: Globus. 233-260.

Ostroški Anić, Ana. 2009. Utjecaj prevođenja zakonodavstva EU-a na normiranje hrvatske zrakoplovne terminologije, u Lingvistika javne komunikacije: Translatološki, terminološki, međukulturni i problemi jezika struke, Omazić, Marija; Karabalić, Vladimir; Brdar, Mario (ur.). Zagreb – Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. 41-48.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/