dr. sc. Ana Ostroški Anić

Odjel za opće jezikoslovlje

Zvanje: poslijedoktorand E-pošta: aostrosk@ihjj.hr Telefon: (01) 3783-853 Broj sobe: 504

Životopis

Rođena je u Našicama 1980. godine. Diplomirala 2005. engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2015. doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike disertacijom Kognitivnolingvistička analiza engleskih i hrvatskih figurativnih konstrukcija u zrakoplovnom jeziku (mentorica prof. dr. Maja Bratanić). Od 2008. radi kao znanstvena novakinja na projektu Hrvatsko nazivlje za europske pojmove: terminološko-terminografski okvir pod vodstvom prof. dr. sc. Maje Bratanić. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje radi od listopada 2009. u Odjelu za opće jezikoslovlje. Od listopada 2009. tajnica je programa Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (STRUNA) Hrvatske zaklade za znanost, u okviru kojega je radila i kao terminolog na projektima Usustavljivanje i normiranje hrvatskoga zrakoplovnog nazivlja, Hrvatsko stomatološko nazivlje i Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje.

Od siječnja 2013. do studenoga 2014. bila je suradnica na projektu Terminologija i stručno prevođenje za međukulturni dijalog i specijaliziranu komunikaciju (COGITO) koji se odvijao u suradnji Odjela za opće jezikoslovlje Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Odjela za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru i Odjela UFR d'Études Interculturelles de Langues Appliquées Sveučilišta Paris Diderot u Parizu (Université Paris Diderot). Od 2014. do 2017. sudjelovala je kao istraživač na projektu Repozitorij metafora hrvatskoga jezika (HRZZ) voditeljice dr. sc. Kristine Štrkalj Despot, a od prosinca 2015. godine radi na projektu Conmusterm - Problemi temeljnoga suvremenoga glazbenog nazivlja u Hrvatskoj (HRZZ) voditelja akademika Nikše Gliga.

Stručno se usavršavala u Beču (TermNet International Terminology Summer School), Oxfordu (Oxford Aviation Academy i Emery-Roberts), Ljubljani (Lexicom), Caserti (COST 2102 International Training School) i u Lisabonu (ENeL Training School Standard Tools and Methods for Retro-Digitising Dictionaries). Surađivala je s Glavnim tajništvom Vijeća Europske unije na procjeni kakvoće hrvatskih prijevoda potencijalnih službenih prevoditelja i pravnika-lingvista.

Sudjelovala je kao izlagač ili suizlagač na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Članica je Hrvatskoga filološkog društva (HFD), European Association for Terminology (EAFT), Association for Terminology and Knowledge Transfer (GTW), Researching and Applying Metaphor (RaAM) i Tehničkoga odbora HZN/TO 37 Hrvatskoga zavoda za norme. Članica je i radne skupine Innovative e-dictionaries u okviru COST akcije European Network of e-Lexicography (ENeL), a od studenoga 2014. članica Odbora Europskoga terminološkoga udruženja (EAFT).

Izobrazba

2015. doktorska disertacija Kognitivnolingvistička analiza engleskih i hrvatskih figurativnih konstrukcija u zrakoplovnom jeziku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mentorica prof. dr. Maja Bratanić

2005. diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (anglistika i kroatistika)

Bibliografija

Kiš Žuvela, Sanja; Ostroški Anić, Ana (2017). Terminološko planiranje i normiranje temeljnoga hrvatskoga glazbenog nazivlja. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje43(1), 67-78.

Keros, Predrag; Arbanas, Juraj; Starčević Klasan, Gordana; Vodanović, Marin; Grubić Kezele, Tanja; Bašić, Krešimir; Bergovec, Marina; Lončar Brzak, Božana; Ostroški Anić, Ana (2015). Anatomski pojmovnik s hrvatsko-englesko-latinskim rječnikom. Zagreb: Naklada Slap.

Bratanić, Maja; Ostroški Anić, Ana (2015). Koncepcija i ustrojstvo terminološke baze Struna. U Bratanić, Maja; Brač, Ivana; Pritchard, Boris (ur.). Od Šuleka do Schengena: terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke. Zagreb, Rijeka: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Pomorski fakultet u Rijeci, 57-73.

Brač, Ivana; Bratanić, Maja; Ostroški Anić, Ana (2015). Hrvatsko nazivlje i nazivoslovlje od Šuleka do Strune - hrvatski jezik i terminološko planiranje. U Bratanić, Maja; Brač, Ivana; Pritchard, Boris (ur.). Od Šuleka do Schengena: terminološki, terminografski i prijevodni aspekti jezika struke. Zagreb, Rijeka: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Pomorski fakultet u Rijeci, 3-26.

Ostroški Anić, Ana (2015). Od izvorne do ciljne domene na deset načina.Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 41(1), 208-214, (prikaz).

Lončar, Maja; Ostroški Anić, Ana (2014). Eponymous medical terms as a source of terminological variation. G. Budin & V. Lušicky (ur.), Languages for Special Purposes in a Multilingual, Transcultural World, Proceedings of the 19th European Symposium on Languages for Special Purposes. Vienna: University of Vienna, 36-44.

Ostroški Anić, Ana (2014.). Running rabbits and shoulder markings: Metaphorical terms in specialized knowledge. Proceedings of the 4th International Conference on Foreign language Teaching and Applied Linguistics and International Forum on Cognitive Linguistics. Akbarov, Azamat (ur.). Sarajevo: International Burch University, 194-202.

Bratanić, Maja; Ostroški Anić, Ana (2013). The Croatian National Termbank STRUNA: A New Platform for Terminological Work. Collegium Antropologicum 37(3), 677-683.

Bratanić, Maja; Ostroški Anić, Ana (2013). STRUNA: National Croatian LSP Term Base Creation - challenges and lessons learned. Specialised Lexicography. Print and Digital, Specialised Dictionaries, Databases. Jesenšek, Vida (ur.). Berlin/Boston: De Gruyter, 83-94.

Bratanić, Maja; Ostroški Anić, Ana (2012). Pedagoški pristup korpusno utemeljenoj izradbi kolokacijskoga rječnika strukovnoga nazivlja. Filologija 58, 39-54.

Ostroški Anić, Ana (2011). Uspostavljanje istoznačnosti u prevođenju zrakoplovnih zakonskih akata. Hrvatski jezik na putu u EU: terminološki ogledi. Bratanić, Maja (ur.). Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje; Hrvatska sveučilišna naklada, 191-204.

Vodanović, Marin; Štambuk, Drago; Ostroški Anić, Ana (2010). Stomatološko nazivlje. Zagreb: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Bratanić, Maja; Ostroški Anić, Ana; Radišić, Tomislav (ur.) (2010). Aviation English Terms and Collocations (An alphabetical checklist). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti.

Bratanić, Maja; Ostroški Anić, Ana (2010). Compiling Lexical Information for an Aviation English Dictionary. Heine, Carmen; Engberg, Jan (ur.). Reconceptualizing LSP. Online proceedings of the XVII European LSP Symposium 2009. Aarhus.

Ostroški Anić, Ana; Bratanić, Maja (2010). Croatian in Higher Education – an Instrument of Language Integrity and a Means of National Terminology Standardization? u Language Diversity and National Languages in Higher Education, Ljubljana: ZRC SAZU i Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.

Bratanić, Maja; Ilijevski, Vedrana; Ostroški Anić, Ana (2009). Croatian Euroterm – the Case for National and EU Harmonization in the Field of Law, u Legal Language in Action: Translation, Terminology, Drafting and Procedural Issues, Šarčević, Susan (ur.). Zagreb: Globus, 233-260.

Ostroški Anić, Ana (2009). Utjecaj prevođenja zakonodavstva EU-a na normiranje hrvatske zrakoplovne terminologije, u Lingvistika javne komunikacije: Translatološki, terminološki, međukulturni i problemi jezika struke, Omazić, Marija; Karabalić, Vladimir; Brdar, Mario (ur.). Zagreb – Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 41-48.

Pravopis

pravopis.hr

Struna

struna.ihjj.hr

Jezični savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Matura

matura.ihjj.hr