Započeo s radom novi projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – JENA

Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – JENA projekt je koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Projekt je započeo s radom 24. svibnja 2019. i traje do 23. studenoga 2020. godine. Temeljni je cilj projekta unijeti u bazu Hrvatskoga strukovnoga nazivlja – Strunu oko 1500 naziva sa sinonimima, definicijama i istovrijednicama na četirima svjetskim jezicima: engleskome, njemačkome, francuskome i ruskome. Takva baza bit će temelj za daljnje usustavljivanje jezikoslovnoga nazivlja jer će se i nakon završetka predviđenoga trajanja projekta upotpunjivati dodavanjem novih naziva. Osim najčešćih jezikoslovnih naziva, koji se nalaze u školskim udžbenicima, priručnicima, rječnicima, gramatikama i pravopisu, predviđena je i obrada osnovnoga dijalektološkoga, onomastičkoga, frazeološkoga, povijesnojezičnoga, sociolingvističkoga, pragmalingvističkoga, terminološkoga, paleoslavističkoga nazivlja te nazivlja generativne i kognitivne lingvistike, računalnoga jezikoslovlja, traduktologije, kontaktologije i teorije valentnosti. Dodatni rezultati projekta bit će izrada korpusa jezikoslovnoga nazivlja te e-monografija o jezikoslovnome nazivlju.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/