NATJEČAJ za 8 znanstvenih radnih mjesta

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb, sukladno Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za preustroj znanstvenih radnih mjesta i raspisivanje javnoga natječaja od dana 3. ožujka 2023. (Klasa: 640-02/23-04/00025, urbr.: 533-03-23-0003) raspisuje

NATJEČAJ

1. U Odjelu za hrvatski standardni jezik

- izbor na znanstveno radno mjesto višega znanstvenog suradnika u znanstvenome području humanističkih znanosti, polje filologija – 2 izvršitelja

- izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenoga savjetnika u prvome izboru u znanstvenome području humanističkih znanosti, polje filologija – 1 izvršitelj

2. U Odjelu za opće jezikoslovlje

- izbor na znanstveno radno mjesto višega znanstvenog suradnika u znanstvenome području humanističkih znanosti, polje filologija – 1 izvršitelj

3. U Odjelu za dijalektologiju

- izbor na znanstveno radno mjesto višega znanstvenog suradnika u znanstvenome području humanističkih znanosti, polje filologija – 1 izvršitelj

4. U Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju

- izbor na radno mjesto znanstvenoga savjetnika u trajnome izboru u znanstvenome području humanističkih znanosti, polje filologija – 2 izvršitelja

- izbor na znanstveno radno mjesto znanstvenoga savjetnika u prvome izboru u znanstvenome području humanističkih znanosti, polje filologija – 1 izvršitelj

Na znanstveno radno mjesto može se zaposliti osoba koja je upisana u Upisnik znanstvenika. Radni odnos na znanstvenim radnim mjestima zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uvjeti: Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete određene člancima 39. i 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN br. 119/22) i dodatne uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto propisane člankom 9. Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, koji se nalazi na mrežnoj stranici Instituta (http://ihjj.hr/uploads/content/purm.pdf ).

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu životopis (opći podatci, podatci o školovanju i dosadašnjim radnim mjestima) popis znanstvenih i stručnih radova, dokaze o ispunjavanju kriterija koji su propisani Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (preslik) i dokaz o ispunjavanju dodatnih uvjeta za izbor na znanstvena radna mjesta koji su propisani Pravilnikom o ustroju radnih mjesta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (preslik), dokaz o državljanstvu (za državljane Republike Hrvatske i ostalih država članica Europske Unije, a za državljane trećih zemalja dokaz o pravu zaposlenja prema posebnome propisu). Ako pristupnik ima odluku mjerodavnoga matičnog odbora kojom je izabran u znanstveno zvanje koje je odgovarajuće znanstvenome radnom mjestu na koje se provodi izbor, obvezan ju je priložiti.

Natječajno povjerenstvo može provesti testiranje pristupnika natječaja. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su priložiti i sve potrebne dokaze. Pristupnici koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Ovaj se natječaj objavljuje u Narodnim novinama, na mrežnoj stranici Instituta i na mrežnoj stranici Euraxess. Rok za podnošenje prijava na natječaj jest 30 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju kriterija podnose se elektroničkim putem, u objedinjenome dokumentu u PDF obliku na e-adresu: ured@ihjj.hr s obveznom naznakom u predmetu poruke »Za natječaj« (uz navođenje radnoga mjesta na koje se prijava odnosi).

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja prstupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku na mrežnim stranicama www.ihjj.hr.

Poslodavac će koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnoga postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Ovaj je Natječaj objavljen 5. travnja 2023. u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Euraxess.

Dana 26. svibnja 2023. na dva radna mjesta znanstvenoga savjetnika u trajnom izboru u Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju izabrani su dr. sc. Barbara Štebih Golub i dr. sc. Amir Kapetanović.

Na radno mjesto znanstvenoga savjetnika u prvom izboru u Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju izabrana je dr. sc. Sanja Perić Gavrančić, a na radno mjesto znanstvenoga savjetnika u prvom izboru u Odjelu za hrvatski standardni jezik izabran je dr. sc. Kristian Lewis.Dana 13. lipnja 2023. na dva radna radno mjesta višega znanstvenoga suradnika u Odjelu za hrvatski standardni jezik izabrane su dr. sc. Ivana Brač i dr. sc. Ermina Ramadanović.

Na radno mjesto višega znanstvenoga suradnika u Odjelu za opće jezikoslovlje izabrana je dr. sc. Ana Ostroški Anić, a izbor jednoga pristupnika na radno višega mjesto znanstvenoga suradnika u Odjelu dijalektologiju još je u tijeku.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/