NATJEČAJ za 1. izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb, sukladno Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za otvaranje novog znanstvenog radnog mjesta znanstvenoga suradnika u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Podružnici u Rijeci i raspisivanje javnoga natječaja od 25. siječnja 2021. raspisuje

NATJEČAJ za

1. izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto, s punim radnim vremenom u Podružnici Instituta u Rijeci jedan (1) izvršitelj

Uvjeti: Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br.: 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i dodatne uvjete za izbor na znanstveno radno mjesto propisane člankom 9. Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, koji se nalazi na mrežnim stranicama Instituta (http://ihjj.hr/uploads/content/purm.pdf).

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu životopis (opći podatci, podatci o školovanju i dosadašnjim radnim mjestima, sažet opis znanstvenoga i stručnoga rada), dokaz o državljanstvu (za državljane Republike Hrvatske i ostalih država članica Europske unije, a za državljane trećih zemalja dokaz o pravu zaposlenja prema posebnome propisu), ovjerenu presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskome stupnju, ovjerenu presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje te popis znanstvenih i stručnih radova.

Natječajno povjerenstvo može provesti testiranje pristupnika natječaja.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su priložiti i sve potrebne dokaze. Pristupnici koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze (izvornik) navedene na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 u dokumentu Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf.

Ovaj se natječaj objavljuje u Narodnim novinama, Jutarnjem listu, na mrežnoj stranici Instituta i na mrežnoj stranici Euraxess. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb, s obveznom naznakom »Za natječaj« (uz navođenje radnoga mjesta na koje se prijava odnosi). Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni pisanim putem ili elektroničkom poštom. Mole se kandidati da uz prijavu navedu e-mail adresu.

Poslodavac će koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnoga postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podatci iz nje koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja i čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskoga ili sličnoga postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje


Preuzmite detalje natječaja


Po provedenome natječaju za izbor na radno mjesto znanstveni suradnik u području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom izabrana je dr. sc. Mirjana Crnić Novosel

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/