Zadaće i ciljevi

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje središnja je nacionalna znanstvena ustanova za istraživanje hrvatskoga jezika i općega jezikoslovlja. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 1996. godine ustrojen je kao samostalna znanstvena ustanova, u čijem se okrilju provode dugoročni projekti strateški važni za hrvatsku filologiju.

Uloga i misija Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje jest znanstvenoistraživačka djelatnost u području humanističkih znanosti, u polju filologije. Ta djelatnost obuhvaća sustavno znanstveno proučavanje hrvatskoga jezika (svih hrvatskih idioma u prošlosti i sadašnjosti, i to svih sociokulturno stratificiranih idioma i jezičnih stilova) te izradu temeljnih leksikografskih djela i drugih jezikoslovnih priručnika hrvatskoga jezika i jezikoslovlja.

Uredbom Vlade Republike Hrvatske od 28. studenoga 1996. ("Narodne novine" 103/96.) Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ustrojen je kao javni znanstveni institut. Prema članku 3. te Uredbe djelatnost Instituta obuhvaća:

1. znanstvena istraživanja, razvojna istraživanja, objavljivanje rezultata znanstvenih i razvojnih istraživanja, znanstveno osposobljavanje te održavanje i razvoj znanstvenoistraživačke infrastrukture u području humanističkih znanosti u polju filologija, a u vezi s povijesnim razvojem i suvremenim stanjem hrvatskog jezika i jezikoslovlja;

2. znanstvena istraživanja, razvojna istraživanja, objavljivanje rezultata znanstvenih i razvojnih istraživanja u srodnim poljima u znanstvenom području humanističkih znanosti;

3. visokostručna istraživanja i objavljivanje rezultata visokostručnih radova u području humanističkih znanosti, u polju filologije.

S obzirom na to da je hrvatski jezik tijekom stoljeća opstojnosti hrvatskoga naroda oduvijek bio glavna sastavnica hrvatskoga kulturnog identiteta, temeljna znanstvena istraživanja obuhvaćaju:

1. znanstveno proučavanje i dokumentiranje svih hrvatskih idioma u prošlosti i sadašnjosti;

2. ciljana i usmjerena znanstvena i stručna jezikoslovna istraživanja od strateške nacionalne važnosti;

3. praćenje suvremenoga jezikoslovlja i pozicioniranje hrvatskoga jezika kroz međunarodne lingvističke i interdisciplinarne projekte;

4. izgradnja mrežnih jezičnih reusursa za hrvatski jezik;

5. širenje znanja o hrvatskome jeziku:

- sudjelovanjem u visokome školstvu na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini na gotovo svim hrvatskim sveučilištima te u inozemstvu, osobito na međunarodnim lektoratima hrvatskoga jezika,

- sudjelovanjem na znanstvenim i stručnim skupovima

- izdavačkom djelatnošću

- izradom nastavnih pomagala i pomagala za samostalno učenje

- stvaranjem javno dostupnih vrela za hrvatski jezik na institutskim mrežnim stranicama;

6. podizanje društvene svijesti o važnosti cjeloživotnoga učenja hrvatskoga jezika;

7. jačanje društvene svijesti o važnosti proučavanja hrvatskoga jezika za očuvanje nacionalnoga identiteta.

Te temeljne zadaće Institut ostvaruje u suradnji s hrvatskim i međunarodnim sveučilištima, znanstvenim institutima, tijelima državne uprave i ostalim srodnim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu. Svojom razgranatom djelatnošću te istaknutom društvenom ulogom, uspostavljanjem ugovorne suradnje s većinom hrvatskih sveučilišta i pojedinih, za našu djelatnost relevantnih fakulteta te osnivanjem institutskih podružnica Institut je na nacionalnoj razini postao središnjom državnom znanstvenom ustanovom za proučavanje hrvatskoga jezika, njegova povijesnoga razvoja i organskih idioma te njegovanje hrvatskoga jezičnoga standarda, dakle ustanova koja aktivno oblikuje hrvatsku jezičnu politiku.

U mreži srodnih znanstvenih nacionalnih istraživačkih ustanova na europskome prostoru Institut je već zauzeo položaj nacionalnoga središnjeg instituta za istraživanje hrvatskoga jezika. To je potvrdila i središnja uprava za jezike Europske komisije, koja je upravo Institut odabrala kao znanstvenu ustanovu relevantnu za vrednovanje hrvatskih prevoditelja pri europskim institucijama.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje punopravni je član krovne organizacije EFNIL-a (European Federation of National Institutions for Language).

Ciljevi rada Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje detaljnije su opisani u Strategiji Instituta.

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/