Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje: Dora Skokić (ured@ihjj.hr)

PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15, 69/22; dalje u tekstu: Zakon) Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno putem mrežne stranice Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje to pravo podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se, prema članku 27. Zakona, ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu. Obrazac zahtjeva možete pronaći niže.

Ukoliko je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Sukladno članku 18. stavku 5. Zakona, ne smatra se zahtjevom na pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih za ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Napomena: U skladu s člankom 18. stavkom 5. Zakona, ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.

Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate propisuje Povjerenik za informiranje.

RELEVANTNI ZAKONI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/