Javna nabava

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), a u vezi s člankom 20. stavkom 1. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 172/2003 i 144/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine donijela

ZAKLJUČAK

  • Zadužuju se sva tijela javne vlasti, koja to svojstvo imaju prema odredbi članka 3. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, a koja su dužna postupati prema Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 110/2007 i 125/2008), da dosljedno i ažurno postupaju prema odredbi članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama na način utvrđen ovim Zaključkom.
  • Tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja (u daljnjem tekstu: Pregled ugovora), koji je u prilogu ovoga Zaključka i čini njegov sastavni dio.
  • Tijelo javne vlasti dužno je Pregled ugovora ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama u roku 20 dana od dana objave ovoga Zaključka, prema obrascu iz točke 2. ovoga Zaključka.
  • Prva objava Pregleda ugovora mora sadržavati podatke za ugovore koji su izvršeni u 2010. godini i zatim redom kronološki, kako su ugovori sklapani u 2010. godini.
  • Tijelo javne vlasti dužno je podatke iz Pregleda ugovora ažurirati svakih šest mjeseci.
  • Tijelo javne vlasti dužno je podatke o internetskim stranicama, na kojima je objavljen Pregled ugovora, dostaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, u roku 20 dana od dana objave ovoga Zaključka. Ovi podaci dostavljaju se putem elektroničke pošte na adresu: javnab@azop.hr
  • Tijelo javne vlasti dužno je podatke o ustrojavanju i vođenju Pregleda ugovora, te podatke o internetskim stranicama na kojima se objavljuje Pregled ugovora, uvrstiti i u Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, koje se izrađuje sukladno članku 25. toga Zakona.
  • Ukoliko tijelo javne vlasti ne raspolaže internetskim stranicama, Pregled ugovora će izraditi i voditi na drugom informatičkom mediju te će, sukladno točki 6. ovoga Zaključka, o tome izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka, radi uvida u Pregled ugovora na tom informatičkom mediju.
  • Zadužuje se Agencija za zaštitu osobnih podataka da do 5. svibnja 2011. godine izvijesti Vladu Republike Hrvatske o provedbi ovoga Zaključka.
  • Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.


Klasa: 330-01/11-02/01
Urbroj: 5030106-11-2
Zagreb, 17. ožujka 2011.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi
Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

Plan nabave Instituta za 2017., Rebalans plana nabave za 2017. i Popis sklopljenih ugovora Instituta u 2017. godini

Obrazac 1: Pregled ugovora javne nabave

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihova izvršenja

Dokumentacija za nadmetanje

Izjava o sukobu interesa

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/