Javna nabava

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), a u vezi s člankom 20. stavkom 1. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 172/2003 i 144/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine donijela

ZAKLJUČAK

  • Zadužuju se sva tijela javne vlasti, koja to svojstvo imaju prema odredbi članka 3. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, a koja su dužna postupati prema Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 110/2007 i 125/2008), da dosljedno i ažurno postupaju prema odredbi članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama na način utvrđen ovim Zaključkom.
  • Tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja (u daljnjem tekstu: Pregled ugovora), koji je u prilogu ovoga Zaključka i čini njegov sastavni dio.
  • Tijelo javne vlasti dužno je Pregled ugovora ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama u roku 20 dana od dana objave ovoga Zaključka, prema obrascu iz točke 2. ovoga Zaključka.
  • Prva objava Pregleda ugovora mora sadržavati podatke za ugovore koji su izvršeni u 2010. godini i zatim redom kronološki, kako su ugovori sklapani u 2010. godini.
  • Tijelo javne vlasti dužno je podatke iz Pregleda ugovora ažurirati svakih šest mjeseci.
  • Tijelo javne vlasti dužno je podatke o internetskim stranicama, na kojima je objavljen Pregled ugovora, dostaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, u roku 20 dana od dana objave ovoga Zaključka. Ovi podaci dostavljaju se putem elektroničke pošte na adresu: javnab@azop.hr
  • Tijelo javne vlasti dužno je podatke o ustrojavanju i vođenju Pregleda ugovora, te podatke o internetskim stranicama na kojima se objavljuje Pregled ugovora, uvrstiti i u Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, koje se izrađuje sukladno članku 25. toga Zakona.
  • Ukoliko tijelo javne vlasti ne raspolaže internetskim stranicama, Pregled ugovora će izraditi i voditi na drugom informatičkom mediju te će, sukladno točki 6. ovoga Zaključka, o tome izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka, radi uvida u Pregled ugovora na tom informatičkom mediju.
  • Zadužuje se Agencija za zaštitu osobnih podataka da do 5. svibnja 2011. godine izvijesti Vladu Republike Hrvatske o provedbi ovoga Zaključka.
  • Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.


Klasa: 330-01/11-02/01
Urbroj: 5030106-11-2
Zagreb, 17. ožujka 2011.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi
Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

Plan nabave Instituta za 2019.

Plan nabave Instituta za 2020.

Plan nabave Instituta za 2021.

Plan nabave Instituta za 2022. godinu

Plan nabave Instituta za 2023. godinu

Registar ugovora nabave Instituta za 2019.

Registar ugovora nabave Instituta za 2020.

Registar ugovora nabave Instituta za 2021.

Registar ugovora nabave Instituta za 2022.

Izjava o sukobu interesa

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/