Bibliografija projekta

2023.

Belaj, Branimir. Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik. Osijek: Filozofski fakultet.

Belaj, Branimir. O standardnom idiomu iz kognitivne perspektive. // Standardni i nestandardni idiomi: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa HDPL-a / ur. Ana Mikić Čolić, Maja Glušac. Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. Str. 11–51. (izvorni znanstveni rad)

Brač, Ivana, Matea Birtić. Valency patterns of manner of speaking verbs in Croatian. // Open linguistics. 9(1): 1–30. https://doi.org/10.1515/opli-2022-0236 (izvorni znanstveni rad)


2022.

Bašić, Ivana, Irena Zovko Dinković. Sintaktički, značenjski i uporabni status složenog veznika 'kao i'. // Jezikoslovlje. 23(2): 281–299. doi.org/10.29162/jez.2022.11 (izvorni znanstveni rad)

Belaj, Branimir. O tzv. "rastavnom korelativu" što. // Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu. 46(66): 13–25 doi.org/10.17234/Croatica.66.1 (izvorni znanstveni rad)

Belaj, Branimir. Metafora, metonimija i hrvatske subordinirane strukture. // Sarajevski filološki susreti 6: zbornik radova (knj. 1) / ur. Ismail Palić. Sarajevo: Sarajevsko filološko društvo, 2022. Str. 9–59. (izvorni znanstveni rad)

Birtić, Matea, Ivana Brač, Siniša Runjaić. Croatian repository for the argument/adjunct distinction – SARGADA. // Proceedings of the Fifth International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2022) / ur. Svetla Koeva. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2022. Str. 225–234. (izvorni znanstveni rad)

Brač, Ivana, Ana Ostroški Anić. Semantičke uloge u općim i terminološkim resursima. // Slavistična revija. 70(2): 191–206. https://doi.org/10.57589/srl.v70i2.4004 (izvorni znanstveni rad)

Nazalević Čučević, Iva. Rečenice s nego i već. // Jezikoslovlje. 23(2): 317–335. (izvorni znanstveni rad)

Nazalević Čučević, Iva, Gjoko Nikolovski. O nego i već u hrvatskome te njihovim ekvivalentima u makedonskome. // Zbornik vo čest na prof. d-r Ljudmil Spasov – po povod 70 godini od negovoto ragjanje / ur. Iskra Panovska-Dimkova. Skopje: Filološki fakultet Blaže Koneskog Univerziteta sv. Kiril i Medodij; Institut za makedonski jazik Krste Misirkov. Str. 151–164. (izvorni znanstveni rad)

Palić, Ismail. Koordinacije sa sekundarnim markerima. // Jezikoslovlje. 23(2): 159–184. (izvorni znanstveni rad)

Palić. Ismail. O specifikatorima aspektualnosti u bosanskome jeziku. // Sarajevski filološki susreti 6: zbornik radova (knj. 1) / ur. Ismail Palić. Sarajevo: Sarajevsko filološko društvo, 2022. Str. 70–85. (izvorni znanstveni rad)

Zovko Dinković, Irena. Poučavanje negacije u hrvatskome kao stranome jeziku. // Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu. 46(66): 163–184. doi.org/10.17234/Croatica.66.7 (izvorni znanstveni rad)

Zovko Dinković, Irena. Magareća anafora. // Širinom filološke misli: zbornik u čast Diani Stolac / ur. Borana Morić-Mohorovičić, Anastazija Vlastelić. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; Rijeka: Filozofski fakultet. Str. 660–670. (izvorni znanstveni rad)


2021.

Belaj, Branimir. Metonymy and Croatian adverbial clauses. // Jezikoslovlje. 22(2): 295–338. https://doi.org/10.29162/jez.2021.9 (izvorni znanstveni rad)

Batinić Angster, Mia, Marco Angster. Zapažanja o hrvatskim adverbijalima položaja u vremenu. // Jezikoslovlje. 22(1): 5–36. https://doi.org/10.29162/jez.2021.1 (izvorni znanstveni rad)

Birtić, Matea, Ivana Brač. Basic Characteristics and Aspectual Properties of Croatian ObjExp Verbs. // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 47(2):265–284. doi.org/10.31724/rihjj.47.2.1 (izvorni znanstveni rad)

Brač, Ivana, Maja Matijević. Glagoli odašiljanja zvuka u hrvatskome jeziku. // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 47(1):1–22. https://doi.org/10.31724/rihjj.47.1.2 (izvorni znanstveni rad)


2020.

Birtić, Matea. Usporedba semantičkoga opisa u e-Glavi sa semantičkim opisima u drugim mrežnim valencijskim rječnicima. // Svijet od riječi: terminološki i leksikografski ogledi / ur. Ivana Brač, Ana Ostroški Anić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2020. Str. 81–94.

Birtić, Matea, Ivana Brač. Dopune i dodatci u različitim jezikoslovnim teorijama. // Hrvatsko jezikoslovno nazivlje / ur. Milica Mihaljević, Lana Hudeček, Željko Jozić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2020. Str. 262–280.

Brač, Ivana, Siniša Runjaić. Glagoli u hrvatskom strukovnom nazivlju. // Svijet od riječi: terminološki i leksikografski ogledi / ur. Ivana Brač, Ana Ostroški Anić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2020. Str. 95–118.

Nazalević Čučević, Iva. Predikat u hrvatskome jeziku // HINIZ - Hrvatski inojezični / ur. Zrinka Jelaska, Igor Marko Gligorić. Zagreb; Klagenfurt: Hrvatsko filološko društvo, Filozofski fakultet u Zagrebu; Institut za slavistiku Sveučilišta u Klagenfurtu, 2020. Str. 195–221.