Bibliografija projekta

2022.

Birtić, Matea, Ivana Brač, Siniša Runjaić. Croatian repository for the argument/adjunct distinction – SARGADA. // Proceedings of the Fifth International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2022) / ur. Svetla Koeva. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2022. Str. 225–234. (izvorni znanstveni rad)

Brač, Ivana, Ana Ostroški Anić. Semantičke uloge u općim i terminološkim resursima. // Slavistična revija. 70(2): 191–206. https://doi.org/10.57589/srl.v70i2.4004 (izvorni znanstveni rad)


2021.

Belaj, Branimir. Metonymy and Croatian adverbial clauses. // Jezikoslovlje. 22(2): 295–338. https://doi.org/10.29162/jez.2021.9 (izvorni znanstveni rad)

Batinić Angster, Mia, Marco Angster. Zapažanja o hrvatskim adverbijalima položaja u vremenu. // Jezikoslovlje. 22(1): 5–36. https://doi.org/10.29162/jez.2021.1 (izvorni znanstveni rad)

Birtić, Matea, Ivana Brač. Basic Characteristics and Aspectual Properties of Croatian ObjExp Verbs. // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 47(2):265–284. doi.org/10.31724/rihjj.47.2.1 (izvorni znanstveni rad)

Brač, Ivana, Maja Matijević. Glagoli odašiljanja zvuka u hrvatskome jeziku. // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 47(1):1–22. https://doi.org/10.31724/rihjj.47.1.2 (izvorni znanstveni rad)


2020.

Birtić, Matea. Usporedba semantičkoga opisa u e-Glavi sa semantičkim opisima u drugim mrežnim valencijskim rječnicima. // Svijet od riječi: terminološki i leksikografski ogledi / ur. Ivana Brač, Ana Ostroški Anić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2020. Str. 81–94.

Birtić, Matea, Ivana Brač. Dopune i dodatci u različitim jezikoslovnim teorijama. // Hrvatsko jezikoslovno nazivlje / ur. Milica Mihaljević, Lana Hudeček, Željko Jozić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2020. Str. 262–280.

Brač, Ivana, Siniša Runjaić. Glagoli u hrvatskom strukovnom nazivlju. // Svijet od riječi: terminološki i leksikografski ogledi / ur. Ivana Brač, Ana Ostroški Anić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2020. Str. 95–118.

Nazalević Čučević, Iva. Predikat u hrvatskome jeziku // HINIZ - Hrvatski inojezični / ur. Zrinka Jelaska, Igor Marko Gligorić. Zagreb; Klagenfurt: Hrvatsko filološko društvo, Filozofski fakultet u Zagrebu; Institut za slavistiku Sveučilišta u Klagenfurtu, 2020. Str. 195–221.