Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Izrada korpusa i onomastička analiza serijalnih vrela središnje i sjeverozapadne Hrvatske XV. i XVI. stoljeća

Voditelj: Branimir Brgles

O projektu

Serijalna, predstatistička vrela poput popisa crkvene desetine, urbara feudalnih posjeda, inventara vlastelinstava i sličnih dokumenata rijetko se mogu naći u velikim korpusima transkribiranih i publiciranih povijesnih vrela. Hrvatska politička povijest i diplomatika XIX. i prve polovice XX. stoljeća bile su fokusirane na transkripciju, analizu, kritiku i publiciranje darovnica, ugovora, bilježničkih zapisa i raznih privatnopravnih, uglavnom srednjovjekovnih dokumenata. Historiografija se snažnije počela zanimati za kasnosrednjovjekovna i novovjekovna predstatistička vrela u razdoblju kada je ojačao interes za društvenu povijest, mikrohistoriju, povijest svakodnevice i druge interdisciplinarne grane koje podrazumijevaju implementaciju koncepata, metoda i paradigmi posuđenih iz drugih društvenih i humanističkih znanosti.

Jedna od najvažnijih značajki serijalnih vrela – posebice uzimajući u obzir predloženo istraživanje antroponimije sjeverozapadne Hrvatske u kasnome srednjem i ranome novom vijeku – podrazumijeva prikupljanje iznimno opsežnoga korpusa vrela i još većeg broja povijesnih antroponimijskih potvrda. Riječ je o tisućama imena pojedinaca, podložnika pojedinih vlastelinstava, koji su u opisanim vrelima najčešće povezani s različitim kvantitativnim podacima. Najčešće je riječ je o imenima i pridjevcima podložnika, zapisanima uz podatke o visini novčanih i drugih davanja na pojedinim vlastelinstvima.

Općenito, serijalna vrela odnose se na zatvorene prostorne cjeline, reprezentativna su jer donose antroponimijske potvrde svih podložnika bez obzira na status i društvenu ulogu te omogućavaju statističku analizu zastupljenosti i rasprostranjenosti antroponima.

Projektne aktivnosti podrazumijevat će transkripciju, onomastičku analizu (antroponimijsku i toponimijsku), analizu prostora (ubikaciju) i korelaciju s predmodernim zemljovidima te statističku analizu kvantitativne građe. Zaključni dio rada na pojedinim vrelima podrazumijevat će pripremu odabranih dokumenata, zemljovida i analiza za publiciranje.

Suradnici na projektu

Srednjoškolsko obrazovanje završio je u Zagrebu. Diplomirao je 2009. godine, na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, gdje je upisao i Poslijediplomski doktorski studij ranoga novog vijeka. Od ožujka 2...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/