Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Hrvatska jezična slika svijeta nekoć i danas u slavenskom sklopu

Voditelj: Prof. dr. Amir Kapetanović

O projektu

Riječ je o istraživačkom projektu koji će doprinos dati znanstvenim raspravama o hrvatskoj jezičnoj slici svijeta (u prošlosti i danas) i u usporedbama te slike s drugim slavenskim. Istraživanje je zasnovano na teorijskim zasadama kognitivne etnolingvistike, a posvećena je istraživanju subjektivne interpretacije zbilje ili naivne slike svijeta. Riječ je o sudovima o svijetu, a ne odrazu svijeta, što se ogledaju u jeziku i koja se usvajaju zajedno s jezikom. Važne su sastavnice tih jezičnih slika stereotipi, kolektivne predodžbe bez kojih nema vrednovanja. Istraživanje hrvatske jezične slike svijeta čvrsto je vezano uz sva bitna pitanja o hrvatskom identitetu.

Suradnici na projektu

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/