Projekti u okviru osnovne djelatnosti

Baza suvremenih hrvatskih osobnih imena

Voditelj: Ankica Čilaš Šimpraga

O projektu

Voditeljica projekta:

dr. sc. Ankica Čilaš Šimpraga


Suradnici na projektu:

1. dr. sc. Mislav Benić

2. dr. sc. Branimir Brgles

3. Joža Horvat, doktorand

4. dr. sc. Dubravka Ivšić

5. dr. sc. Bruno Nahod

6. dr. sc. Domagoj Vidović


Sažetak projekta

Osobno je ime sociolingvistički znak. U njemu se odražavaju značajke jezika kao sustava, ali i društvene osobitosti i vrijednosni sustavi u kojima se kreira i mijenja osobnoimenski repertoar. U Hrvatskoj postoje samo dva opsežnija rječnika osobnih imena, no nijedan od njih svojom koncepcijom ne odgovara potrebama suvremenoga korisnika.

Temeljni je cilj ovoga projekta izrada baze suvremenih hrvatskih osobnih imena. U nju će biti uključena imena s više od 100 nositelja (na temelju Popisa stanovništva RH 2011.), a iznimno i ona s manjom čestoćom, a koja pripadaju imenskomu gnijezdu kojega je temeljno ime uvršteno u bazu. Riječ je o više od 3000 osobnih imena.

Baza će poslužiti kao podloga dvama sljedećim ciljevima. Prvi je izrada rječnika hrvatskih suvremenih osobnih imena, a drugi uspostavljanje portala hrvatskih osobnih imena. Naime, za razliku od zemalja u okruženju te u ostalim dijelovima Europe, u Hrvatskoj nedostaje i suvremeni rječnik osobnih imena i portal s provjerenim i znanstveno interpretiranim antroponomastičkim podatcima.

Sam rječnik sastojat će se od dvaju dijelova. U prvome će biti uvodne antroponomastičke studije, a u drugome leksikografski obrađena osobna imena.

Struktura članka u bazi i budućega rječničkog članaka

1) natuknica – osobno ime u kanonskom obliku

2) podatak o obliku – donosi se genitiv imena ili oznaka nesklonjivosti

3) gramatička odrednica – oznaka roda

4) definicija – sadržava onomastičku, uporabnu i tvorbenu odrednicu

5) podatak o broju nositelja i komentar

6) inačice u stranim jezicima

7) etimologija – uz temeljna imena

8) enciklopedijski podatci o imenima – donose se različite kulturološke i ine informacije u vezi s poticajima za nadijevanje pojedinoga imena i njegovom čestoćom te regionalnim prostiranjem.

U članku u kojem se obrađuje temeljno ime navode se i najčešća pokraćena te izvedena imena nastala prema temeljnome liku.

Metode i korpus

Abecedarij za bazu sastavljen je na temelju Popisa stanovništva RH iz 2011. godine. Utvrđena je čestoća imena te se kao natuknice pojavljuju samo imena s više od sto nositelja. Status samostalne natuknice imaju i osobna imena s manje od sto nositelja koja su u etimološkoj i tvorbenoj vezi s imenima već uvrštenima u bazu. Podatci o najčešćim ženskim i muškim osobnim imenima po desetljećima (od 30-ih godina 20. stoljeća do danas) te po županijama ekscerpiraju se iz građe dobivene od Državnoga zavoda za statistiku.

Pretpostavka je da će baza, rječnik te na temelju njih izgrađeni osobnoimenski portal biti od pomoći hrvatskim i stranim onomastičarima, ali i najširem krugu korisnika. Izvršenjem tih ciljeva napokon bismo dostigli druge europske države koje imaju po nekoliko kvalitetnih rječnika osobnih imena, a nerijetko i portale osobnih imena koji su veoma posjećeni.

Suradnici na projektu

Mislav Benić rođen je 6. kolovoza 1981. u Osijeku, gdje završava osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. 2000. se godine upisuje na studij latinskoga jezika i rimske književnosti te njemačkoga jezika i književnosti na...

Pročitaj više

Srednjoškolsko obrazovanje završio je u Zagrebu. Diplomirao je 2009. godine, na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, gdje je upisao i Poslijediplomski doktorski studij ranoga novog vijeka. Od ožujka 2...

Pročitaj više

Rođena je 14. siječnja 1985. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i srednju glazbenu školu. Diplomirala je 2007. g. opću lingvistiku i latinski jezik i rimsku književnost na Filozofskom fakultetu S...

Pročitaj više

Rođen je 29. siječnja 1978. u Zagrebu, gdje je završio opću gimnaziju. Diplomirao je arheologiju i opću informatologiju godine 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2004. do 2007. radio je u obiteljskoj firm...

Pročitaj više

Domagoj Vidović rođen je 20. studenoga 1979. u Metkoviću. Osnovnu je školu pohađao u Metkoviću i Pučišćima na otoku Braču, a gimnaziju u Metkoviću. Diplomu profesora lingvistike i hrvatskoga jezika i književn...

Pročitaj više

Pravopis

pravopis.hr

Gramatika

gramatika.hr

Savjetnik

jezicni-savjetnik.hr

Bolje.hr

bolje.hr

Hrvatski u školi

hrvatski.hr

Riznica

riznica.ihjj.hr

Nazivlje

nazivlje.hr

Matura

matura.ihjj.hr

Frazemi

frazemi.ihjj.hr

Valencije

valencije.ihjj.hr

Kolokacije

ihjj.hr/kolokacije/

Metafore

ihjj.hr/metafore/